Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Vil du vide mere om erhvervslejekontrakter?

Læs mere her
Se video om erhvervslejekontrakt

Se video om erhvervslejekontrakt

Klik her
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Forpagtningsaftale

En forpagtningsaftale er en aftale om, at en forpagter overtager driften af en allerede eksisterende virksomhed fra bortforpagteren, mod at forpagteren betaler en forpagtningsafgift, der typisk er afhængig af omsætningen i virksomheden under forpagtningsaftalens løbetid.

Forpagteren driver den forpagtede virksomhed for egen regning og risiko, men har altså ikke selv etableret den forpagtede virksomhed. Forpagtningsaftaler indgås typisk for restauranter og hoteller, hvor også lokalerne, hvorfra restauranten og hotellet drives, er en del af forpagtningsaftalen.

Forpagtningsaftalen kan tilsidesættes som en forpagtningsaftale og anses som en erhvervslejekontrakt, hvis der hovedsageligt er tale om leje af erhvervslokaler. Såfremt forpagtningsaftalen hovedsageligt vedrører leje af erhvervslokaler vil aftalen – til trods for sin overskrift m.v. – kunne blive omfattet af erhvervslejelovens bestemmelser, herunder reglerne om adgangen til opsigelse og om lejers krav på erstatning ved opsigelse.

Forpagtningsaftalens indhold og formuleringen er derfor af afgørende betydning for parterne og deres retsstilling.

Forpagtning eller leje

En forpagtningsaftale indeholder typisk en aftale om leje af bestemte lokaler, ud over selve forpagtningen af virksomheden.

En forpagtningsaftale falder som udgangspunkt uden for erhvervslejelovens anvendelsesområde, men dette kræver at aftalen om leje af lokaler er sekundær i forhold til aftalen om forpagtning af den konkrete virksomhed.

Ved vurderingen af om der er tale om en forpagtningsaftale eller en lejeaftale lægges der bl.a. vægt på følgende forhold:

 • Fastsættes afgiften på grundlag af omsætningen i virksomheden?
 • Er der overtaget en allerede etableret virksomhed?
 • Er der overtaget inventar, varelager m.v.?
 • Er der ansat personale i den overtagede virksomhed?
 • Har der været omsætning i virksomheden inden overtagelsen?
 • Er forpagtningen den væsentligste del af aftalen?
 • Indeholder kontrakten bestemmelser der ikke kan indeholdes i en lejeaftale?

Indholdet af forpagtningsaftalen samt de faktiske forhold er derfor af afgørende betydning ved forpagtning af en virksomhed i forhold til om kontrakten skal udfærdiges som en forpagtningsaftale eller en erhvervslejekontrakt, der er omfattet af erhvervslejeloven.

Du kan læse mere her om den vigtige forskel mellem forpagtning og leje.

Hvilke forhold er vigtige

I en forpagtningsaftale er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

 1. Aftalens parter
 2. Hvilken virksomhed er omfattet
 3. Lokaler og inventar
 4. Aftaleperioden
 5. Åbningstider
 6. Skiltning
 7. Forpagtningsafgift og depositum
 8. Øvrige udgifter
 9. Afståelsesret
 10. Ophør og opsigelse
 11. Erstatning ved opsigelse
 12. Regulering af afgiften
 13. Moms
 14. Vedligeholdelse
 15. Standen ved overlevering og aflevering
 16. Forandringer ved det forpagtede
 17. Værneting

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til din virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model der vælges.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter forpagtningsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov. Alt efter omfang tager det typisk 3-4 timer at udarbejde forpagtningsaftalen.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende forpagtningsaftalen eller den justerede forpagtningsaftalen afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter forpagtningsaftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 3-4 timer at udarbejde forpagtningsaftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende forpagtningsaftalen eller den justerede forpagtningsaftalen afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde med dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 4-5 timer

Pris: 6-7  timer

Pris: 8-20 timer

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Uanset om du står over for at skulle indgå en ny forpagtningsaftale, eller om du har en bestående forpagtningsaftale - der eventuelt skal genforhandles eller hvor der er opstået en tvist - er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i, hvilke rettigheder og forpligtelser forpagtningsaftalen tillægger/pålægger - både på kort og langt sigt. Det er endvidere vigtigt om forpagtningsaftalen i realiteten er en erhvervslejekontrakt, og aftaleforholdet derfor er omfattet af erhvervslejeloven og de heri regulerede beskyttelsesregler for lejer.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov i forbindelse med indgåelse af en forpagtningsaftale.


Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ...»

Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse En refusionsopgørelse er en opgørelse mellem køber og sælger efter en virksomhedsoverdragelse, ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af