Arkiv

Liste over artikler

18. juli 2024

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter 6 år med GDPR er der stadig mange virksomheder, som ikke har styr på forordningens krav og processer. Ved I, hvordan I håndterer jeres processer og behandlingsaktiviteter, hvilke personoplysninger I indsamler, og hvordan I imødekommer jeres kunders anmodninger om f....»

11. juli 2024

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder end ved ansættelse, forflyttelse og forfremmelser. I den sammenhæng har Ligebehandlingsnævnet ved kendelse af den 12. april 2024 taget stilling til, om en arbejdsgiver, som undlod at forlænge en gravid medarbejders ansættelsesaftale, skulle betale en godtgørelse til medarbejderen....»

5. juli 2024

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor en mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han under barsel var berettiget til lønnet orlov fra arbejdet i 15 uger, hvorimod hans kvindelige kollegaer havde krav på 34 ugers betalt barsel....»

4. juli 2024

Vi søger mystery shoppere, men vi kan ikke bruge personer i fleksjob!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Højesteret har i sin dom af den 12. juni 2024 taget stilling til, om en person, som var visiteret til fleksjob, kunne gøre krav på en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi det fremgik af en jobannonce vedrørende en opgave som mystery shopper, at:   ”Hvis du er tildelt flexjob, kan du desværre ikke påtage dig jobbet som mystery shopper”....»

25. juni 2024

Klækkelig bøde til arbejdsgiver for ulovligt at beskæftige en udlænding i en halv time

Af Tina Raben Skaarup, Advokat En cykelhandler fik hjælp af en god ven, som er iransk statsborger og afvist asylansøger i Danmark, til at bære et læs cykler ind i cykelforretningen fra en lastbil. Arbejdets hermed varede i ca. en halv time, og vennen modtog ingen betaling for sin indsats....»

3. juni 2024

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med henvisning til, at hun i suspensionsperioden havde tiltrådt nyt arbejde? Det spørgsmål har Vestre Landsret taget stilling til i sin dom af den 16....»

18. april 2024

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. Dette kan ske både til kurs pari (når aktier udstedes til deres nominelle værdi) og til overkurs (når aktier udstedes til en pris, der overstiger den nominelle værdi)....»

17. april 2024

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den 5. april 2024. Medarbejdere, som sagen drejede sig om, blev ansat som områdedirektør i et fibernetselskab i september 2017 og accepterede under ansættelsen, at hun blev omfattet af en konkurrenceklausul, som i 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør skulle forhindre hende i at være beskæftiget med udrulning af fibernet i 2 navngivne konkurrerende virksomheder....»

4. april 2024

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. marts 2024. Voldgiftsretten afsagde sin kendelse i sagen den 21. marts 2024. Det fremgik blandt andet af advarslen, at: ”Igennem ugen har prisen og arbejdsmetoden været diskuteret, uden at der har kunnet opnås enighed....»

22. marts 2024

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, fordi arbejdsgiver - på trods af påkrav herom og forbehold for ophævelse - har afregnet for lidt i løn, vil man have krav på en erstatning for den løn, man ville have haft krav på i en opsigelsesperiode, hvis ansættelsesforholdet var blevet opsagt af arbejdsgiver....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»