Arkiv

Liste over artikler

2. juni 2023

HR-manager på barsel blev degraderet, varslet ned i tid og udsat for chikane i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har i sin kendelse af den 18. januar 2023 taget stilling til en klage fra en kvindelig HR-manager, som blev opsagt under sin barselsorlov, fordi hun ikke ville acceptere en degradering og en nedsættelse af hendes ugentlige arbejdstid fra fuld tid til 15 timer....»

24. maj 2023

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om en medarbejder, der klagede over, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse: - i forbindelse med en leders udtalelser om ham på 2 møder, - på grund af arbejdsgiverens beregning af hans løn under sygdom, og - da han blev sagt op....»

24. maj 2023

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet opsagt dagen efter, at han var blevet far. To måneder før, medarbejderen skulle være far, havde han varslet overfor sin arbejdsgiver, at han ønskede at holde ferie umiddelbart inden terminsdatoen og, at han ønskede at holde fædreorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen....»

22. maj 2023

Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder under sin ansættelse i et fleksjob havde været berettiget til pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver, og om arbejdsgiveren som følge heraf skulle efterbetale de pensionsbidrag, som medarbejderen ikke havde modtaget....»

22. maj 2023

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel – i hvert fald som udgangspunkt – skal følge reglerne i en relevant overenskomst, herunder om løn og pensionsbidrag. Det viser Arbejdsrettens dom af den 20....»

17. maj 2023

Lov om ansættelsesvilkår og visse arbejdsvilkår er vedtaget

Den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår er nu vedtaget, og den træder allerede i kraft den 1. juli 2023, hvor den erstatter den nuværende ansættelsesbevislov. Loven udvider dels den oplysningsforpligtelse, som arbejdsgivere har overfor virksomhedernes medarbejdere og dels indeholder loven nye minimumsrettigheder, som omfatter alle medarbejdere....»

11. maj 2023

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds opsigelse af 2 produktionsmedarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet. Opsigelserne af de 2 medarbejdere blev fra virksomhedens side begrundet med henvisning til arbejdsmangel i forbindelse med, at virksomheden i perioden fra april til december 2022 oplevede et fald i ordrebeholdningen fra 400 mio....»

11. maj 2023

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder, som havde været ansat hos den samme arbejdsgiver i 28 år. Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen i samarbejdsproblemer og henviste i den forbindelse til en advarsel, som medarbejderen havde modtaget godt 2 måneder inden opsigelsen....»

10. maj 2023

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, at dette må få konsekvenser for deres stilling. Ovenstående følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Det er væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som nærmere beskrives nedenfor....»

10. maj 2023

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

HR-manager på barsel blev degraderet, varslet ned i tid og udsat for chikane i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har i sin kendelse af den 18. januar 2023 taget stilling til en klage fra en kvindelig ...»

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af