Arkiv

Liste over artikler

29. august 2023

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes arbejde således, at arbejdet kan udføres sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det følger af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. Konsekvensen af ikke, at sørge for at arbejdet i ovennævnte sammenhæng kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt kan i forhold til den gravide eller ammende medarbejder blandt andet blive, at medarbejderen bliver fraværsmeldt med ret til fuld løn, indtil der er rettet op på forholdende....»

24. august 2023

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 måneders ansættelse tilkendt en godtgørelse på en halv mio. kr., fordi arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at der forelå tvingende årsager, som nødvendiggjorde, at man havde opsagt ham....»

5. juli 2023

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage stilling til, om et forudgående forlig hindrede en opsagt medarbejder i at rejse krav om godtgørelse mod sin tidligere arbejdsgiver efter forskelsbehandlingsloven regler om forud mod diskrimination på grund af alder....»

28. juni 2023

Ligebehandlingsnævnet – 3 advarsler dagen før forældreorlov var chikane

En mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet efter, at han dagen umiddelbart inden, han skulle påbegynde sin forældreorlov blev tildelt hele 3 advarsler og over, at han efter endt orlov blev varslet en ændring af sine hidtil gældende muligheder for at arbejde hjemmefra og med en fleksibel arbejdstid....»

23. juni 2023

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse sted mellem Regions Hovedstadens Hjælpeordning for Respiratorbrugere og en virksomhed (erhververen). I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen frasagde erhververen, som ikke var overenskomstdækket, sig den overenskomst, som de medarbejdere, der fulgte med ved virksomhedsoverdragelsen, havde været omfattet af under deres ansættelse hos Region Hovedstaden....»

13. juni 2023

Bogholder dømt til at betale løn tilbage til tidligere arbejdsgiver på grund af tidstyveri

En tidligere ansat bogholder blev ved dom af den 22. maj 2023 fra Østre Landsret dømt til at tilbagebetale en del af den løn, hun havde modtaget fra sin arbejdsgiver under sin ansættelse. Hvad gik forud? Bogholderen var ansat i 20 timer om ugen hos arbejdsgiveren....»

2. juni 2023

HR-manager på barsel blev degraderet, varslet ned i tid og udsat for chikane i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet har i sin kendelse af den 18. januar 2023 taget stilling til en klage fra en kvindelig HR-manager, som blev opsagt under sin barselsorlov, fordi hun ikke ville acceptere en degradering og en nedsættelse af hendes ugentlige arbejdstid fra fuld tid til 15 timer....»

24. maj 2023

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om en medarbejder, der klagede over, at han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse: - i forbindelse med en leders udtalelser om ham på 2 møder, - på grund af arbejdsgiverens beregning af hans løn under sygdom, og - da han blev sagt op....»

24. maj 2023

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet opsagt dagen efter, at han var blevet far. To måneder før, medarbejderen skulle være far, havde han varslet overfor sin arbejdsgiver, at han ønskede at holde ferie umiddelbart inden terminsdatoen og, at han ønskede at holde fædreorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen....»

22. maj 2023

Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder under sin ansættelse i et fleksjob havde været berettiget til pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver, og om arbejdsgiveren som følge heraf skulle efterbetale de pensionsbidrag, som medarbejderen ikke havde modtaget....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes ...»

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 ...»

Arbejdsmiljørepræsentant

Det følger af arbejdsmiljøloven, at der på arbejdspladser med mindst 10 medarbejdere skal vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af