Arkiv

Liste over artikler

3. juni 2024

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med henvisning til, at hun i suspensionsperioden havde tiltrådt nyt arbejde? Det spørgsmål har Vestre Landsret taget stilling til i sin dom af den 16. februar 2024....»

18. april 2024

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. Dette kan ske både til kurs pari (når aktier udstedes til deres nominelle værdi) og til overkurs (når aktier udstedes til en pris, der overstiger den nominelle værdi)....»

17. april 2024

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den 5. april 2024. Medarbejdere, som sagen drejede sig om, blev ansat som områdedirektør i et fibernetselskab i september 2017 og accepterede under ansættelsen, at hun blev omfattet af en konkurrenceklausul, som i 6 måneder efter ansættelsesforholdets ophør skulle forhindre hende i at være beskæftiget med udrulning af fibernet i 2 navngivne konkurrerende virksomheder....»

4. april 2024

Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. marts 2024. Voldgiftsretten afsagde sin kendelse i sagen den 21. marts 2024. Det fremgik blandt andet af advarslen, at: ”Igennem ugen har prisen og arbejdsmetoden været diskuteret, uden at der har kunnet opnås enighed....»

22. marts 2024

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, fordi arbejdsgiver - på trods af påkrav herom og forbehold for ophævelse - har afregnet for lidt i løn, vil man have krav på en erstatning for den løn, man ville have haft krav på i en opsigelsesperiode, hvis ansættelsesforholdet var blevet opsagt af arbejdsgiver....»

6. marts 2024

Jobafslag med henvisning til, at ”Jeg tænker simpelthen ikke det dur med mænd” kostede en godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ligebehandlingsnævnet har ved kendelse af den 24. januar 2024 afgjort en sag, hvor en mandlig ansøger til en stilling som bartender havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, fordi han var af den opfattelse, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af køn i strid med Ligebehandlingsloven, da han fik afslag på sin ansøgning....»

4. marts 2024

Fertilitetsbehandling – hvornår er man særligt beskytte mod opsigelse af ligebehandlingsloven?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det følger af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet. Men hvordan er man stillet i den sammenhæng, når man har problemer med at blive gravid og derfor skal gennemgå en fertilitetsbehandling? Det spørgsmål skulle Vestre Landsret tage stilling til i en dom, der blev afsagt den 7....»

8. februar 2024

Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen drejede sig om en kommunalt ansat ingeniør, som den 29. januar 2021 - efter næsten 14 års ansættelse - blev opsagt med henvisning til, at hun gennem længere tid havde været sygemeldt og, at der på opsigelsestidspunktet ikke var udsigt til, at hun indenfor en overskuelig tid ville kunne genoptage sit arbejde i normalt omfang....»

31. januar 2024

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, at såvel en konflikt som en sympatikonflikt, som var blevet iværksat af 3F overfor en virksomhed, var ulovlig. Hvad gik forud? 3F varslede i oktober 2020 hovedkonflikt mod en uorganiseret virksomhed, som driver detailhandel med sportsudstyr med henblik på at opnå overenskomst med virksomheden....»

31. januar 2024

Faglig voldgiftskendelse om lønomlægning ved tiltrædelse af HK-overenskomst

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved kendelse af den 15. januar 2024 har en faglig voldgift taget stilling til, om det var berettiget, da en virksomhed i forbindelse med  tiltrædelse af en HK-overenskomst valgte at omlægge medarbejdernes løn således, at lønnen inkluderede det bidrag til fritvalgskontoen, som medarbejderne efter tiltrædelsen af overenskomsten blev berettiget til....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»