Ordbogsarkiv

Oversigt

26. maj 2014

Kumulation

Kumulation Kumulation er en processuel betegnelse for sammenlægning af flere krav under samme retssag. Der skelnes mellem objektiv kumulation og subjektiv kumulation. Ved objektiv kumulation forstås forskellige krav mellem samme parter. Ved subjektiv kumulation, hvor der i sagen er flere sagsøgere eller sagsøgte....»

2. december 2020

Kundeklausul

Kundeklausul En kundeklausul er en aftale om, at en medarbejder i en aftalt periode efter sin fratrædelse ikke må arbejde for eller have direkte eller indirekte erhvervsmæssig kontakt med virksomhedens kunder og andre forretningsforbindelser. Reglerne om kundeklausuler er fastsat i lov om ansættelsesklausuler....»

9. september 2010

Kurator

Kurator Kurator betyder på latin "at drage omsorg for". I den juridiske verden er en kurator den person der efter et selskabs eller en fysisk persons konkurs (ved konkursdekretets afsigelse) indtræder som ledelse i selskabet og træder i bestyrelsens og direktionens sted....»

21. maj 2013

Landsret

Landsret For at finde kontaktdata vedrørende Østre Landsret eller Vestre Landsret, kan du anvende følgende link: www.domstol.dk SelskabsAdvokaterne har ved advokat Troels Wenzel Østergaard møderet for bøde Østre Landsret og Vestre Landsret samt tillige for Sø- og Handelsretten....»

7. december 2020

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Ligebehandlingsloven indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Opsigelse af en gravid medarbejder kan efter praksis omkring ligebehandlinsloven udløse et krav på en godtgørelse på helt op til 12 måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden, hvis man ikke kan bevise, at begrundelsen for opsigelsen er saglig og uden sammenhæng med, at opsigelsen er afgivet overfor en gravid medarbejder....»

17. oktober 2023

Ligelønsloven

Ligelønsloven Ligelønsloven forbyder forskelsbehandling lønmæssigt på grund af køn, og det følger af ligelønsloven, at kvinder og mænd har krav på lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Aflønning i strid med ligelønsloven kan medføre krav om efterbetaling af løn, svarende til den løndifference, der måtte være, ligesom aflønning i strid med loven kan føre til, at der berettiget kan rejses et krav om en godtgørelse til den medarbejder, hvis rettigheder i følge loven, der er blevet krænket....»

13. juli 2021

Lokalaftale

Lokalaftale En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende på en virksomhed. Mange overenskomster åbner op for, at der kan indgås lokalaftaler, hvilket giver en mulighed for at tilpasse den ellers gældende overenskomst således, at den tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende på den enkelte virksomhed....»

2. november 2021

Lov om kommuners styrelse

Lov om kommuners styrelse Lov om kommuners styrelse gælder som udgangspunkt for alle kommuner og finder anvendelse på alle forhold i forbindelse med den kommunale styrelse. Lov om kommuners styrelse fastlægger blandt andet kommunernes organisering, ligesom den indeholder regler om rettigheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig er lønmodtagere....»

24. oktober 2023

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. Formålet med loven er et politisk ønske om at øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark. Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget med ikrafttrædelsesdatoen 1....»

10. maj 2023

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når 1. tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure), 2....»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»