Ordbogsarkiv

Oversigt

21. maj 2013

Landsret

Landsret For at finde kontaktdata vedrørende Østre Landsret eller Vestre Landsret, kan du anvende følgende link: www.domstol.dk SelskabsAdvokaterne har ved advokat Troels Wenzel Østergaard møderet for bøde Østre Landsret og Vestre Landsret samt tillige for Sø- og Handelsretten....»

7. december 2020

Ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Ligebehandlingsloven indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Opsigelse af en gravid medarbejder kan efter praksis omkring ligebehandlinsloven udløse et krav på en godtgørelse på helt op til 12 måneders løn ud over lønnen i opsigelsesperioden, hvis man ikke kan bevise, at begrundelsen for opsigelsen er saglig og uden sammenhæng med, at opsigelsen er afgivet overfor en gravid medarbejder....»

17. oktober 2023

Ligelønsloven

Ligelønsloven Ligelønsloven forbyder forskelsbehandling lønmæssigt på grund af køn, og det følger af ligelønsloven, at kvinder og mænd har krav på lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Aflønning i strid med ligelønsloven kan medføre krav om efterbetaling af løn, svarende til den løndifference, der måtte være, ligesom aflønning i strid med loven kan føre til, at der berettiget kan rejses et krav om en godtgørelse til den medarbejder, hvis rettigheder i følge loven, der er blevet krænket....»

13. juli 2021

Lokalaftale

Lokalaftale En lokalaftale er en overenskomst, som supplerer eller fraviger den overenskomst, som ellers er gældende på en virksomhed. Mange overenskomster åbner op for, at der kan indgås lokalaftaler, hvilket giver en mulighed for at tilpasse den ellers gældende overenskomst således, at den tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende på den enkelte virksomhed....»

2. november 2021

Lov om kommuners styrelse

Lov om kommuners styrelse Lov om kommuners styrelse gælder som udgangspunkt for alle kommuner og finder anvendelse på alle forhold i forbindelse med den kommunale styrelse. Lov om kommuners styrelse fastlægger blandt andet kommunernes organisering, ligesom den indeholder regler om rettigheder for kommunalbestyrelsesmedlemmer, som samtidig er lønmodtagere....»

24. oktober 2023

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. Formålet med loven er et politisk ønske om at øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark. Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget med ikrafttrædelsesdatoen 1....»

10. maj 2023

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Lov om lønmodtageres ret til fravær Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når 1. tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure), 2....»

18. januar 2024

Lønvilkår

Lønvilkår Lønvilkår er en samlet betegnelse for betalingsmæssige vilkår, der bliver indgået aftale om i forbindelse en ansættelsesaftale. Lønvilkår omfatter både den løn, medarbejderen vil oppebære pr. måned eller pr. time, pensionsbidrag mv. Lønvilkår kan fastlægges såvel via individuel aftale eller i henhold til en overenskomst, som skal gælde for ansættelsesforholdet, ligesom visse lønvilkår også følger af funktionærloven - det gælder f....»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»