Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere her
Forrige
Næste

Når entreprenøren er forsinket

Det sker desværre at entreprenøren bliver forsinket og ikke kan overholde den aftalte tidsplan. Forsinkelse foreligger i juridisk forstand når entreprenørens ydelse ikke præsteres til det aftalte tidspunkt. I visse tilfælde vil entreprenøren dog have ret til tidsfristforlængelse, hvis parterne har aftalt at aftalevilkårene i AB 18 / ABT 18 skal være en del af aftalegrundlaget.

Tidsfristforlængelse medfører, at entreprenøren ikke ifalder ansvar for forsinkelsen, og at han har ret til at få en forlænget frist til at færdiggøre sit arbejde.

Hvornår har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse?

Ifølge AB 18 § 39 har entreprenøren ret til forlængelse når

- Forsinkelse skyldes at bygherren kræver ændringer i entreprenørens arbejde

- Forsinkelse skyldes bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forsinkelse

- Forsinkelse skyldes krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejke, lockout, blokade, hærværk eller tilsvarende forhold, der opstår uden entreprenøren er skyld i dette

- Forsinkelse skyldes nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig som forhindrer eller forsinker arbejdet, når vejrliget forekommer i væsentligt større omfang end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn

 - Forsinkelse skyldes offentlige påbud eller forbud som ikke skyldes entreprenørens forhold

Hvad skal entreprenøren gøre når der opstår forsinkelse?

Entreprenøren skal i første omgang søge forsinkelsen undgået eller begrænset.

Hvis forsinkelse ikke kan undgås, skal entreprenøren så snart han indser at han bliver forsinket, give bygherren skriftlig meddelelse om, at forsinkelse vil indtræde. Entreprenøren har således en orienteringspligt.

Hvis entreprenøren mener, at han er berettiget til tidsfristforlængelse, skal entreprenøren skriftligt meddele dette til bygherren og angive årsagen hertil. Bygherren er derefter forpligtet til at svare entreprenøren skriftligt snarest muligt.

Hvornår ifalder entreprenøren ansvar for forsinkelse?

Hvis entreprenøren ikke har ret til tidsfristforlængelse efter AB 18 § 39, vil forsinkelsen være ansvarspådragende for entreprenøren. Entreprenøren vil i så fald risikere at skulle betale erstatning eller dagbøder til bygherren.

Dagbog eller erstatning?

Bygherren kan kræve erstatning eller dagbod, når entreprenøren er ansvarlig for forsinkelsen og ikke har krav på tidsfristforlængelse i henhold til AB 18 § 39.

En dagbog er en standardiseret aftalt tabsopgørelse hvor entreprenøren skal betale et bestemt beløb for hver dag han er forsinket.

Erstatning er derimod en opgørelse af bygherrens faktiske tab for den indtrådte forsinkelse.

Bygherre kan ikke kræve både dagbod og erstatning på samme tid.

Vores bistand

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive omkring forsinkelse i entrepriseforhold. Har du brug for rådgivning er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag er der mange ting at holde ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås 1 år og 5 år efter aflevering ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af