Kunde- og konkurrenceklausuler

Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere
Direktørkontrakt

Direktørkontrakt

Læs mere
Forrige
Næste

Udarbejdelse af bonusaftale

Overvejer du at tilbyde en medarbejder en bonusaftale - så læs nærmere herom nedenfor.

Formålet med en bonusaftale

Formålet med en bonusaftale er fx at skærpe din medarbejders fokus på kerneopgaven i lige netop din virksomhed og at belønne de medarbejdere, som yder en helt særlig indsats.

En bonusaftale kan også være relevant, hvis din virksomhed befinder sig i en situation, hvor der ikke er grundlag for lønreguleringer – eller hvor du måske ligefrem har indgået en aftale med en eller flere medarbejdere om en lønnedgang. Her kan bonusaftalen også i særlig grad skærpe medarbejderens incitament til at udvise en målrettet og determineret performance til fordel for både din virksomhed og for medarbejderen selv.

Hvad indebærer en bonusaftale?

I en bonusaftale gøres en del af medarbejderens løn variabel og afhængig af, om medarbejderen har opfyldt de mål, som aftalen er knyttet op på. Der kan være begrænsninger i mulighederne for at indgå en bonussaftale, hvis medarbejderen er omfattet af en kollektiv overenskomst.

Hvilke bonusmål skal aftalen indeholde?

Både formålet med aftalen – fx at øge omsætningen, udvikle nye processer i virksomheden, øge kundetilfredsheden, øge antallet af kunder - og de bonusmål, som aftalen skal indeholde, defineres nøje i aftalen.

Bonusmålene skal holdes op mod formålet med aftalen, og det er vigtigt, at det klart fremgår af aftalen, hvordan det skal kunne måles, om der er sket en målopfyldelse indenfor den forudsatte periode, som bonusaftalen løber. En god måde at sikre dette på, er ved at indsætte et regneeksempel i bonusaftalen på, hvordan det beregnes, om de opstillede mål er nået.

Fastlæggelse af bonusrammen

Du bør overveje at fastlægges et loft for den maksimale bonus, som aftalen kan udløse, ligesom det skal præciseres, om bonus kun udløses ved 100% målopfyldelse, eller om bonus også kan blive udløst efter en nærmere og nøje defineret skala.

Hold dig for øje, at idet en bonus vil blive henregnet til medarbejderens indkomstskattepligtige løn, skal der ifølge ferieloven beregnes ferietillæg af den bonus, som udbetales.

Er medarbejderen omfattet af en helt eller delvist firmabetalt pensionsordning, skal du tage stilling til, om der også skal beregnes pensionsbidrag af den evt. bonus, som kan komme til udbetaling. Er ansættelsesforholdet omfattet af en overenskomst, må du som udgangspunkt regne med, at der skal betales pensionsbidrag også af en evt. bonus.  

Hvor længe skal aftalen gælde?

I nogle situationer introduceres en bonusaftale i udgangspunktet alene én gang – fx i forbindelse med udvikling og implementering af et større projekt. I andre sammenhænge er bonusaftalen en fast del af medarbejderens ansættelsesvilkår. I begge situationer skal det præciseres, hvad medarbejderen kan forvente, og i sidstnævnte tilfælde skal det fremgå hvordan, og efter hvilke principper, bonusmålene løbende – fx årligt – kan forventes at blive justeret.  

Er der tale om en engangsbonus, som på trods heraf fornys, skal du været opmærksom på, at du herved risikerer, at aftalen kan få karakter af en permanent ordning, som alene vil bortfalde, hvis den bliver opsagt. Opsiges aftalen, og vælger medarbejderen at betragte dette som en opsigelse fra din virksomheds side, kan du risikere at blive mødt med et krav om godtgørelse for usaglig opsigelse, hvis grundlaget for denne ændring ikke er i orden.

Hvad sker der, hvis medarbejderen bliver syg, holder barselsrelateret orlov, bliver fritstillet i en evt. opsigelsesperiode?

Her må man ifølge praksis foretage et skøn baseret på, hvad medarbejderen antageligt ville have opnået ret til i forhold til bonusordningen, hvis medarbejderen havde været på arbejde og præsteret gennemsnitligt, som i de perioder, hvor medarbejderen faktisk har været på arbejde. Under den ulønnede del af en barselsrelateret orlov vil medarbejderen ikke optjene bonus.

Hvad sker der, hvis medarbejderen fratræder, inden optjeningsperioden er udløbet?

Fratræder medarbejderen, inden bonusoptjeningsperioden er udløbet, er udgangspunktet, at medarbejderen har krav på en forholdsmæssig andel af bonus ifølge aftalen for den del af året, hvor medarbejderen har været ansat.  Uanset om medarbejderen fratræder, inden optjeningsperioden er udløbe, opnår medarbejderen dog ikke herved ret til at få en evt. forholdsmæssig andel af årets bonus udbetalt på et tidligere tidspunkt, end det tidspunkt, som er forudsat i aftalen.

Søg nærmere juridisk rådgivning

SelskabsAdvokaterne bistår dig gerne.

Processen og prisen

Hos SelskabsAdvokaterne har vi gjort det meget nemt for dig som klient.

Omfanget af vores bistand og prisen afhænger naturligvis af dit behov, og hvilken model du ønsker:

Den lille model

Mellemmodel

Den store model

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale uden yderligere rådgivning.

 Dette vil typisk tage 2-3 timer.

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller et fysisk møde.

Du/I vælger selv at rette ind i bonusaftalen efter vores møde.

Dette vil typisk tage 3-5 timer.

 

Efter den uformelle og telefoniske drøftelse vil du gerne have, at vi udarbejder et udkast til en bonusaftale, som sendes pr. e-mail.

Du/I har behov for yderligere rådgivning og sparring i forhold til udkastet, og denne rådgivning foregår på et telefonmøde eller et fysisk møde.

Vi tilføjer og justerer i bonusaftalen, som sendes pr. e-mail, og det sikres i fællesskab, at aftalen svarer til dine/jeres konkrete ønsker og behov.

Dette vil typisk tage 5-8 timer.

Vores timepris er DKK 2.400 + moms.

Du er altid velkommen til at kontakte SelskabsAdvokaterne for en uformel drøftelse i forbindelse med udarbejdelse af en bonusaftale til en eller flere af dine medarbejdere.

 

 

Tina Raben Skaarup

Advokat

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Incitamentsaflønning af medarbejdere

Overvejer du at indføre incitamentsaflønning af en eller flere af dine medarbejdere, så læs nærmere nedenfor ...»

Kom godt i gang med bonusaftaler!

En bonusaftale kan være et udmærket alternativ til en lønregulering. Med bonusaftalen kan du samtidig ...»