advokat_tw_telefon
Danske lov

Ferielovens § 23 / deltidsansættelse

Ferieloven blev ændret den 1. september 2020 - du kan nedenfor læse en opdateret tekst om ferieloven i forhold til deltidsansatte og regulering af lønnen ved ændret arbejdstid/arbejdsomfang

Optjening af ferie

Optjeningen af ferie sker fra den 1. september til året efter den 31. august. Ferien holdes i samme periode, idet ferieafholdelsesperioden dog løber helt frem til den 31. december

I henhold til Ferieloven optjener en lønmodtager 2,08 feriedag for hver måneds ansættelse i ferieoptjeningsperioden. En fuld ferieoptjeningsperiode berettiger til 5 ugers betalt ferie eller i alt 25 feriedage, idet det forudsættes at en lønmodtager normalt arbejder 5 dage pr. uge.

I henhold til Ferieloven har en lønmodtager ret til 25 dages ferie, uanset om lønmodtageren har optjent retten til betalt ferie eller ej. Dette betyder, at såfremt en lønmodtager alene har optjent f.eks. 10 dages betalt ferie fra arbejdsgiveren, har denne ret - men ikke pligt - til at holde resterende 15 dages ferie, men må selv betale herfor, med mindre, at der kan opnås enighed om at lønmodtageren holder ferie på forskud.

Afholdelse af ferie

For en lønmodtager, der arbejder mindre end 5 dage om ugen, sker beregning af ferieafholdelse ved, at arbejdsfrie dage indgår i ferien med et forholdsmæssigt antal. Det vil sige, at for en lønmodtager, som f.eks. arbejder 2 dage om ugen, skal de 3 ugentlige arbejdsfrie dage indgå i en ferieuge. Det betyder, at der i de 5 ugers ferie skal indgå 15 arbejdsfrie dage. En omregning i dette tilfælde svarer til, at en feriedag omregnes til 2,5 (5/2) pr. dag.

Såfremt en lønmodtager med en 2 dages arbejdsuge holder 2 dages ferie (reelt svarende til sammenlagt en uge), skal de 3 arbejdsfrie dag tælles med, og lønmodtageren har således afholdt en uges ferie, idet 2 ganget med 2,5 giver 5. Det vil sige, at der i lønmodtagerens samlede opgørelse af feriedage skal fratrækkes 5 feriedage.

Såfremt en lønmodtager alene holder 1 feriedag i en uge, har medarbejderen afholdt 2,5 feriedag og det er 2,5, der skal fratrækkes i lønmodtagerens samlede opgørelse af feriedage.

Regulering af lønnen ved ændret arbejdstid/arbejdsomfang

Sker der ændringer af den normale daglige eller ugentlige arbejdstid, har lønmodtageren ret til løn under ferie i forhold til den normale daglige eller ugentlige arbejdstid på optjeningstidspunktet. Det betyder, at hvis der sker ændringer i løbet af ferieåret, vil der altid skulle foretages en feriedifferenceberegning.

 

Tina Raben Skaarup

Advokat, Specialist i ansættelsesret

45 23 00 10
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, ...»

Ferieloven

Ferieloven fastlægger vilkårene for lønmodtageres ret til ferie, herunder ret til ferie med betaling ...»

Afregning af feriepenge i forbindelse med opsigelse

En arbejdsgiver skal ikke afregne feriepenge i et tilfælde, hvor en ansat opsiges, således at hun »

Vi er medlemmer af