Arkiv

Liste over artikler

17. juni 2022

Bortvisning på grund af pligtforsømmelse var fuldt ud berettiget

Ved afgørelse af den 25. april 2022 blev Boligforeningen ABB frifundet i Afskedigelsesnævnet for at skulle betale erstatning til en bortvist medarbejder. Afskedigelsesnævnet fandt nemlig, at bortvisningen af medarbejderen var fuldt ud berettige – også selvom medarbejderen forud for bortvisningen allerede var blevet opsagt....»

16. juni 2022

Opsigelse en måned efter barselsorlov takseret til 9 måneders løn som godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Ved dom af den 9. maj 2022 har Østre Landsret sat sit punktum i en opsigelsessag, som oprindeligt blev afgjort af først Ligebehandlingsnævnet, dernæst Glostrup Byret og endelig af Østre Landsret. I alle 3 instanser fik en kvinde medhold i, at hun var blevet opsagt i strid med ligebehandlingsloven....»

14. juni 2022

Berettiget bortvisning af varehuschef, som gradbøjede regler om personalerabat

Der stod meget på spil for en tidligere varehuschef i et stort byggemarked i en sag, som den 7. juni 2022 blev afgjort af Ledernævnet. Ledernævnet behandler blandt andet tvister om påståede uberettiget afskedigelse eller bortvisning af ledere. Den bortviste varehuschef mente, at han var blevet bortvist med urette og havde under sagen nedlagt påstand om, at hans tidligere arbejdsgiver skulle betale ham erstatning som følge af bortvisningen og godtgørelse på ialt godt 700....»

9. juni 2022

Bortvisning på grund af ændring af folkeregisteradresse under sygdom var uberettiget

Ved dom af den 8. juni 2022 har Højesteret truffet afgørelse i en noget særpræget sag, som vedrørte en lærer, der var ansat på en kommuneskole i Grønland og som blev bortvist, mens han var sygemeldt, fordi kommunen havde fundet ud af, at han under sit sygefravær havde skiftet folkeregisteradresse til Danmark....»

11. maj 2022

Arbejdsgiver dømt af landsretten til at betale godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven) gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned og hvis gennemsnitlige arbejdstid overstiger 8 timer....»

11. maj 2022

Bortvisning for at nægte at arbejde over var uberettiget

Selvom det ansættelsesretlige udgangspunkt klart er, at en medarbejder sædvanligvis vil være forpligtet til at udføre pålagt overarbejde med mindre, andet er aftalt, nåede en voldgiftsret i marts 2022 med en højesteretsdommer for bordenden frem til, at det var uberettiget, da en virksomhed bortviste en lagerarbejder, da denne nægtede at følge arbejdsgiverens pålæg om at arbejde over....»

10. maj 2022

Opsigelse af handicappet medarbejder i fleksjob med 34 års anciennitet var saglig

En tandlægeklinik blev frifundet af Afskedigelsesnævnet, da nævnet skulle tage stilling til, om det var sagligt, at man fra klinikkens side havde opsagt en klinikassistent med 34 års anciennitet i forbindelse med en nedskæring af antallet af klinikassistenter på klinikken....»

9. maj 2022

GDPR: Billeder af tidligere medarbejder i markedsføringsvideo udløste kritik og påbud om sletning fra Datatilsynet

En tidligere medarbejder på et apotek opdagede efter, at hun ikke længere var ansat på apoteket, at hun figurerede på en markedsføringsvideo på apotekets Face-book side. Videoen var på godt 1 minuts varighed, og billederne af den fratrådte medarbejder blev vist i henholdsvis 2 og 5 sekunder....»

9. maj 2022

Lovforslag fremsat om udvidelse af orlovsmuligheder og ændrede ansættelsesvilkår

Med et nyt lovforslag fra Regeringen om orlovsmuligheder lægges der nu op til en udvidelse af orlovsmulighederne til lønmodtagere i særlige situationer. Lovforslaget skal både implementere en del af EU’s orlovsdirektiv og et politisk ønske om en ret til ekstra orlov til familier, der får 3 eller flere børn ved samme fødsel....»

5. maj 2022

Dom fra Højesteret om beregning af provision under hjemsendelse som følge af COVID-19

Med sin dom af den 2. maj 2022 har Højesteret endegyldigt slået fast, hvordan en provisionsopgørelse skulle foretages til en medarbejder, som blev hjemsendt under COVID-19 efter reglerne om lønkompensation. Baggrund Sagen handlede om en tandplejer, som var ansat på en tandlægeklinik med en løn, som udelukkende blev opgjort som provision i forhold til hendes omsætning....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»