Arkiv

Liste over artikler

29. september 2022

Berettiget bortvisning ved nægtelse af at udføre overarbejde

En social- og sundhedsassistent på et plejecenter blev bortvist med øjeblikkelig virkning, da hun i strid med et pålæg, hun havde fået om at arbejde over, forlod arbejdspladsen ved ophøret af hendes normale arbejdstid. Sagen blev af medarbejderens fagforening, FOA Fag og Arbejde, indbragt for en faglig voldgift, som den 16....»

20. september 2022

Sexchikane og opsigelse i strid med ligebehandlingsloven kostede godtgørelse på 420.000 kr.

I kendelse af 22. august 2022 har Ligebehandlingsnævnet pålagt en arbejdsgiver at betale en tidligere kvindelig medarbejder en samlet godtgørelse på 420.000 kr. for dels at have udsat hende for sexchikane og dels for at have opsagt hende i strid med ligebehandlingsloven....»

19. september 2022

Vestre Landsret – berettiget bortvisning på grund af ”tidstyveri”

I en sag for Vestre Landsret løb en bortvist medarbejder panden mod en mur, da hun forsøgte at få rettens ord for, at det var uberettiget, da hendes arbejdsgiver – et supermarked – bortviste hende med øjeblikkelig virkning, da arbejdsgiveren fandt ud af, at hun havde registreret for mange arbejdstimer på arbejdsgiverens såkaldte ”tilstedeværelsesliste” i forhold til, hvad hun faktisk havde præsteret....»

14. september 2022

Østre landsret – opsigelse efter 120 sygedages reglen var ikke i orden

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en hjemmel til at fravige de ellers gældende regler om opsigelsesvarsler i funktionærloven, hvis der indgås en skriftlig aftale herom mellem arbejdsgiver og medarbejder. Er det aftalt, at bestemmelsen gælder for ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiver opsige medarbejderen med et varsel på kun en måned til udgangen af en måned, hvis medarbejderen indenfor de sidste 12 måneder har været modtaget løn under sygdom i 120 dage....»

17. august 2022

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af reglerne i ansættelsesbevisloven, som er så markante, at der bliver tale om en helt ny lov, som i udgangspunktet forventedes at skulle træde i kraft den 1....»

11. juli 2022

Begrundelse for afslag udløste krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Det følger af forskelsbehandlingsloven, at man som arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Ved forskelsbehandling forstås i forskelsbehandlingsloven enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse....»

30. juni 2022

Omlægning af løn ved tiltrædelse af overenskomst var ikke et kampskridt

Ved dom af den 17. juni 2022 har Arbejdsretten taget stilling til, om det var berettiget, at et museum dagen inden, museet blev omfattet af en overenskomst med HK Handel, varslede overfor de medarbejdere, der blev omfattet af overenskomsten, at deres lønvilkår blev omlagt....»

22. juni 2022

Tidligere ansat dømt af Sø- og Handelsretten for overtrædelse af markedsføringsloven

Ved afgørelse af den 30. maj 2022 blev en tidligere ansat dømt af Sø- og Handelsretten til at betale erstatning til sin tidligere arbejdsgiver som følge af, at han havde overtrådt markedsføringsloven i forbindelse med, at han etablerede sin egen selvstændige virksomhed i konkurrence med sin tidligere arbejdsgiver....»

17. juni 2022

Sygdom i forbindelse med ferieafholdelse – hvad gælder?

Er du i tvivl om, hvad der gælder, hvis du har en medarbejder, som bliver syg i forbindelse med sin ferie, så læs videre nedenfor og få overblikket over din retsstilling. Sygemelding, inden ferien er startet Bliver en medarbejder syg, inden ferien er startet, har medarbejderen ikke pligt til at holde den ellers planlagte ferie....»

17. juni 2022

Bortvisning på grund af pligtforsømmelse var fuldt ud berettiget

Ved afgørelse af den 25. april 2022 blev Boligforeningen ABB frifundet i Afskedigelsesnævnet for at skulle betale erstatning til en bortvist medarbejder. Afskedigelsesnævnet fandt nemlig, at bortvisningen af medarbejderen var fuldt ud berettige – også selvom medarbejderen forud for bortvisningen allerede var blevet opsagt....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»