Arkiv

Liste over artikler

5. november 2021

Tillidsrepræsentant bortvist berettiget efter groft brud på pligten til at behandle sine kollegaer respektfuldt

Ved en faglig voldgift, som blev afholdt den 29. september 2021, kom voldgiftsretten frem til, at en tillidsrepræsentant uden forudgående advarsel berettiget var blevet bortvist. Beslutter man sig som arbejdsgiver for at tage afsked med en medarbejder, som kollegaerne har valgt som tillidsrepræsentant, vil dette normalt kræve, at man som arbejdsgiver kan godtgøre, at opsigelsen er begrundet i det, som man kalder ”tvingende årsager”....»

2. november 2021

Kommunalbestyrelsesmedlem uberettiget bortvist fra sin stilling som chauffør

Det kan koste meget dyrt at opsige en medarbejder, som samtidig er opført på en kandidatliste til et kommunevalg eller som er valgt til en kommunalbestyrelse. I lighed med hvad der gælder i forbindelse med fx opsigelse af en gravid medarbejder, følger det af lov om kommuners styrelse, at ved opsigelse af en medarbejder, som er opført på en kandidatliste til et kommunevalg eller som er valgt til en kommunalbestyrelse, skal man som arbejdsgiver kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldes disse forhold....»

2. november 2021

Kend dine rettigheder, når du både er lønmodtager og kommunalbestyrelsesmedlem

Er du opført på en kandidatliste til kommunevalget eller valgt som medlem af en kommunalbestyrelse, er det relevant, at du kender dine rettigheder i forhold til din arbejdsgiver i denne forbindelse. Tilsvarende er det vigtigt, at man som arbejdsgiver sætter sig ind i de forpligtelser, der følger med, når man har en medarbejder, som går ind i kommunalpolitik....»

6. oktober 2021

Stiftelse af en andelsboligforening

Andelsboligforeninger stiftes ofte i forbindelse med at lejerne i en udlejningsejendom informeres om deres rettigheder om tilbudspligt. Tilbudspligten betyder, at lejerne har mulighed for at købe ejendommen med henblik på at stifte en andelsboligforening. Hvad betyder tilbudspligt? Tilbudspligt betyder, at udlejer i visse tilfælde skal tilbyde lejerne at købe udlejers udlejningsejendom inden denne sælges til anden side....»

1. oktober 2021

Tilbudspligt

Hvad er tilbudspligt? Ifølge lejelovens (herefter LL) § 100, stk. 1 gælder en tilbudspligt, når udlejer af en ejendom helt eller delvist ønsker at overdrage ejendommen ved salg, gave, fusion, mageskifte eller ved overdragelse af aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber, hvorved erhververen opnår majoriteten af stemmerne i det pågældende selskab jf....»

29. september 2021

Leder kunne berettiget opsiges men ikke bortvises som følge af pligtforsømmelser

Manglende kontrol af datomærkninger medførte, at der på et fly til Søndre Strømfjord blev serveret sandwichs til flypassagererne, hvor holdbarhedsdatoen var overskredet. Det fik som konsekvens, at en ledende medarbejder fra leverandøren fik en bortvisning med øjeblikkelig virkning med henvisning til, at han herved havde forbrudt sig mod grundlæggende fødevaresikkerhed, og at han ikke havde levet op til sit ledelsesansvar....»

28. september 2021

Opsigelse var en indirekte forskelsbehandling af handicappet og kostede godtgørelse på 12 måneders løn

I forbindelse med en større afskedigelsesrunde i en kommune valgte kommunen at tage afsked med en pædagog, som var ansat i et fleksjob. Det kom til at koste kommunen dyrt, da Ligebehandlingsnævnet fandt, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og derfor pålagde kommunen en pligt til at betale den opsagte pædagog en godtgørelse, svarende til 12 måneders løn....»

22. september 2021

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt medarbejder, hvis ellers årsagen til opsigelsen er saglig. Men at der findes undtagelser til dette udgangspunkt, viser en afgørelse fra en voldgiftsret på byggeriets område....»

22. september 2021

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Skal du ansætte en eller flere medarbejdere fra udlandet, er der mange forhold, du skal være opmærksom på. Reglerne er i øvrigt forskellige alt afhængigt af, om den udenlandske medarbejder ansættes direkte i din virksomhed, eller om der fx er tale om en udstationering eller, om der er tale om entrepriseforhold, hvor medarbejderen arbejder for en underentreprenør....»

13. september 2021

GDPR - Hvornår skal du slette oplysninger om afviste jobansøgere?

Når du har afsluttet et rekrutteringsforløb og har fået ansat en ny medarbejder, melder der sig spørgsmålet om, hvor længe du bør og må opbevare personoplysninger om de ansøgere, som ikke var så heldige at blive ansat på din virksomhed. På den ene side kan det være fristende blot at slette oplysningerne, når du har givet ansøgerne et pænt afslag....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Godtgørelse på 12 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Efter 12 års ansættelse blev en operatør, som arbejdede med overvågning af skibstrafikken gennem Storebælt, ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af