Arkiv

Liste over artikler

22. november 2022

Manglende fastansættelse af gravid var i strid med ligebehandlingsloven – men hvad skulle det koste?

Hvad skal det koste, hvis man undlader at fastansætte en gravid medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, når man ikke kan løfte bevisbyrden for, at man som arbejdsgiver ikke har krænket ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven? Det var temaet i en afgørelse fra Vestre Landsret, som blev afsagt den 6....»

10. november 2022

Gravid kunne ikke både ”blæse og have mel i munden”!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Afgørelsen nedenfor er ændret ved dom af den 18. januar 2024 fra Højesteret, hvor medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr. Dette kan du læse mere om i denne artikel på vores hjemmeside. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Modsat Ligebehandlingsnævnet kom både byretten og efterfølgende Vestre Landsret frem til, at en gravid – populært sagt – ikke både kunne blæse og have mel i munden på trods af, at hendes arbejdsgiver forringede hendes ansættelsesvilkår umiddelbart efter, at hun havde orienteret denne om, at hun var gravid og nu ventede sit 3....»

9. november 2022

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling til, hvorvidt en gravid medarbejders fravær under ansættelsen skulle betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding. Der er væsentlig forskel på konsekvenserne for arbejdsgiver i forhold til, om en gravid medarbejders fravær må betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding....»

7. november 2022

5 skarpe om fleksjob

Al erfaring viser, at der kan være et væld af faldgruber forbundet med at ansætte en medarbejder i et fleksjob. Du kan få en afklaring af de fleste af disse forhold nedenfor i forhold til de regler om fleksjob, som har været gældende siden den 1. januar 2013....»

1. november 2022

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er et nævn, som har til opgave at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden....»

26. oktober 2022

Østre Landsrets afgørelse om bortvisning af sygemeldt medarbejder med bijob

I en sag for Østre Landsret skulle retten tage stilling til dels, om det var sagligt at opsige en sygemeldt medarbejder og dels, om den efterfølgende bortvisning af medarbejderen var berettiget. Østre Landsret afsagde sin dom den 8. september 2022. De faktiske forhold i sagen Medarbejder, som sagen drejede sig om, blev oprindeligt ansat hos arbejdsgiveren i februar 2008 som vagtfunktionær....»

24. oktober 2022

Privat anvendelse af tjenestebil udløste berettiget bortvisning

I en faglig voldgiftskendelse af den 12. oktober 2022 skulle en voldgiftsret tage stilling til, om det var berettiget, at arbejdsgiveren – et større vagtselskab – valgte at bortvise en vagtmedarbejder, som på bortvisningstidspunktet havde over 15 års anciennitet....»

11. oktober 2022

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO). Bodspålægget skete på trods af, at ølbryggeriet havde opsat videoovervågningen for at få klarlagt, om en mistanke holdt stik om, at en eller flere af virksomhedens medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik drak øl i bryggeriets såkaldte ”borgerstue”, som var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl....»

11. oktober 2022

Kontrolforanstaltninger i ansættelsesforhold

Muligheden for at gennemføre kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere er en del af arbejdsgiverens ledelsesret. Men det er bestemt ikke underordnet, hvilke former for kontrolforanstaltninger, der er tale om eller hvordan kontrolforanstaltningerne gennemføres....»

10. oktober 2022

Dom fra Arbejdsretten om brug af alkoholtest i rekrutteringsforløb

Var det i orden at en ground handling virksomhed i flybranchen anvendte alkoholtests af ansøgere til stillinger som cargo-ekspeditionsmedarbejdere i Københavns Lufthavn? Det har Arbejdsretten taget stilling til i sin dom af den 3. oktober 2022 i en sag, anlagt af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO) for 3F....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»