Arkiv

Liste over artikler

24. oktober 2022

Privat anvendelse af tjenestebil udløste berettiget bortvisning

I en faglig voldgiftskendelse af den 12. oktober 2022 skulle en voldgiftsret tage stilling til, om det var berettiget, at arbejdsgiveren – et større vagtselskab – valgte at bortvise en vagtmedarbejder, som på bortvisningstidspunktet havde over 15 års anciennitet....»

11. oktober 2022

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO). Bodspålægget skete på trods af, at ølbryggeriet havde opsat videoovervågningen for at få klarlagt, om en mistanke holdt stik om, at en eller flere af virksomhedens medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik drak øl i bryggeriets såkaldte ”borgerstue”, som var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl....»

11. oktober 2022

Kontrolforanstaltninger i ansættelsesforhold

Muligheden for at gennemføre kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere er en del af arbejdsgiverens ledelsesret. Men det er bestemt ikke underordnet, hvilke former for kontrolforanstaltninger, der er tale om eller hvordan kontrolforanstaltningerne gennemføres....»

10. oktober 2022

Dom fra Arbejdsretten om brug af alkoholtest i rekrutteringsforløb

Var det i orden at en ground handling virksomhed i flybranchen anvendte alkoholtests af ansøgere til stillinger som cargo-ekspeditionsmedarbejdere i Københavns Lufthavn? Det har Arbejdsretten taget stilling til i sin dom af den 3. oktober 2022 i en sag, anlagt af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO) for 3F....»

30. september 2022

Uberettiget ophævelse af ansættelsesaftale trods fortielse om forældreorlov

Kan man som jobansøger indgå en ansættelseskontrakt vel vidende, at man ikke vil være i stand til at tiltræde stillingen på det forudsatte starttidspunkt fordi, man på dette tidspunkt vil være på forældreorlov? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i en sag, som nævnet afgjorde den 22....»

29. september 2022

Berettiget bortvisning ved nægtelse af at udføre overarbejde

En social- og sundhedsassistent på et plejecenter blev bortvist med øjeblikkelig virkning, da hun i strid med et pålæg, hun havde fået om at arbejde over, forlod arbejdspladsen ved ophøret af hendes normale arbejdstid. Sagen blev af medarbejderens fagforening, FOA Fag og Arbejde, indbragt for en faglig voldgift, som den 16....»

20. september 2022

Sexchikane og opsigelse i strid med ligebehandlingsloven kostede godtgørelse på 420.000 kr.

I kendelse af 22. august 2022 har Ligebehandlingsnævnet pålagt en arbejdsgiver at betale en tidligere kvindelig medarbejder en samlet godtgørelse på 420.000 kr. for dels at have udsat hende for sexchikane og dels for at have opsagt hende i strid med ligebehandlingsloven....»

19. september 2022

Vestre Landsret – berettiget bortvisning på grund af ”tidstyveri”

I en sag for Vestre Landsret løb en bortvist medarbejder panden mod en mur, da hun forsøgte at få rettens ord for, at det var uberettiget, da hendes arbejdsgiver – et supermarked – bortviste hende med øjeblikkelig virkning, da arbejdsgiveren fandt ud af, at hun havde registreret for mange arbejdstimer på arbejdsgiverens såkaldte ”tilstedeværelsesliste” i forhold til, hvad hun faktisk havde præsteret....»

14. september 2022

Østre landsret – opsigelse efter 120 sygedages reglen var ikke i orden

Funktionærlovens § 5, stk. 2 indeholder en hjemmel til at fravige de ellers gældende regler om opsigelsesvarsler i funktionærloven, hvis der indgås en skriftlig aftale herom mellem arbejdsgiver og medarbejder. Er det aftalt, at bestemmelsen gælder for ansættelsesforholdet, kan arbejdsgiver opsige medarbejderen med et varsel på kun en måned til udgangen af en måned, hvis medarbejderen indenfor de sidste 12 måneder har været modtaget løn under sygdom i 120 dage....»

17. august 2022

Forbered dig på en markant ændret ansættelsesbevislov

Et nyt lovforslag er den 16. august 2022 blevet sendt i høring.  Forslaget lægger op til ændringer af reglerne i ansættelsesbevisloven, som er så markante, at der bliver tale om en helt ny lov, som i udgangspunktet forventedes at skulle træde i kraft den 1....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af