Arkiv

Liste over artikler

26. januar 2023

Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), skulle nævnet i sin afgørelse af den 1. november 2022 tage stilling til, om det var sagligt begrundet, at arbejdsgiveren opsagde en medarbejder efter, at en narkotest af medarbejderen viste spor af kokain....»

25. januar 2023

Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres som selvstændig erhvervsdrivende, opstår der jævnligt tvister på dette område, idet klassificeringen afhænger af en samlet og meget konkret bedømmelse af mange forskellige elementer....»

18. januar 2023

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende genansættelse under barselsorlov

I en sag, som blev afgjort af Ligebehandlingsnævnet den 18. november 2022 skulle nævnet indledningsvis tage stilling til, om det var i strid med ligebehandlingsloven, da en arkitektvirksomhed umiddelbart efter at en kvindelig ansat arkitekt var gået på barselsorlov opsagde hende....»

6. januar 2023

Det blev dyrt at opsige en ældre medarbejder

Det er ifølge forskelsbehandlingsloven forbudt at forskelsbehandle en medarbejder på grund af alder. Det gælder måde ved direkte og indirekte forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår....»

15. december 2022

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, og som drejede sig om et større antal dykkere – 101 i alt - som var hyret ind af det hollandsk bjergningsfirma SMIT til at udføre dykkeropgaver som et led i SMIT’s opgavevaretagelse overfor Mærsk i forbindelse med et projekt på Nordsøen....»

6. december 2022

Saglig begrundet opsigelse på grund af sexchikane

Det fik konsekvenser for en mandlig gymnasielærer, da han gentagne gange havde udsat sine kvindelige kollegaer for sexchikane. Han blev sagt op, og efterfølgende endte sagen for en faglig voldgift, hvor IDA (Ingeniørforeningen) rejste krav om, at han skulle tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse....»

1. december 2022

Manglende bevis for gravid medarbejders utilstrækkelighed kostede en godtgørelse

Efter 11 måneders ansættelse som lærer blev en medarbejder opsagt den 29. september 2021 via en mail fra sin arbejdsgiver godt en måned efter, at hun havde orienteret sin arbejdsgiver om, at hun var blevet gravid. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen graviditetsbetinget sygemeldt....»

22. november 2022

Manglende fastansættelse af gravid var i strid med ligebehandlingsloven – men hvad skulle det koste?

Hvad skal det koste, hvis man undlader at fastansætte en gravid medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, når man ikke kan løfte bevisbyrden for, at man som arbejdsgiver ikke har krænket ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven? Det var temaet i en afgørelse fra Vestre Landsret, som blev afsagt den 6....»

10. november 2022

Gravid kunne ikke både ”blæse og have mel i munden”!

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Afgørelsen nedenfor er ændret ved dom af den 18. januar 2024 fra Højesteret, hvor medarbejderen fik tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr. Dette kan du læse mere om i denne artikel på vores hjemmeside. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Modsat Ligebehandlingsnævnet kom både byretten og efterfølgende Vestre Landsret frem til, at en gravid – populært sagt – ikke både kunne blæse og have mel i munden på trods af, at hendes arbejdsgiver forringede hendes ansættelsesvilkår umiddelbart efter, at hun havde orienteret denne om, at hun var gravid og nu ventede sit 3....»

9. november 2022

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling til, hvorvidt en gravid medarbejders fravær under ansættelsen skulle betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding. Der er væsentlig forskel på konsekvenserne for arbejdsgiver i forhold til, om en gravid medarbejders fravær må betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, ...»