Arkiv

Liste over artikler

6. januar 2023

Det blev dyrt at opsige en ældre medarbejder

Det er ifølge forskelsbehandlingsloven forbudt at forskelsbehandle en medarbejder på grund af alder. Det gælder måde ved direkte og indirekte forskelsbehandling i forbindelse med opsigelse, forflyttelse, forfremmelse og med hensyn til løn- og arbejdsvilkår....»

15. december 2022

Højesteret: dykkere var ikke selvstændige erhvervsdrivende, men lønmodtagere

Højesteret satte den 8. december 2022 et endeligt punktum i en sag, som har været gennem hele 3 retsinstanser, og som drejede sig om et større antal dykkere – 101 i alt - som var hyret ind af det hollandsk bjergningsfirma SMIT til at udføre dykkeropgaver som et led i SMIT’s opgavevaretagelse overfor Mærsk i forbindelse med et projekt på Nordsøen....»

6. december 2022

Saglig begrundet opsigelse på grund af sexchikane

Det fik konsekvenser for en mandlig gymnasielærer, da han gentagne gange havde udsat sine kvindelige kollegaer for sexchikane. Han blev sagt op, og efterfølgende endte sagen for en faglig voldgift, hvor IDA (Ingeniørforeningen) rejste krav om, at han skulle tilkendes en godtgørelse for usaglig opsigelse....»

1. december 2022

Manglende bevis for gravid medarbejders utilstrækkelighed kostede en godtgørelse

Efter 11 måneders ansættelse som lærer blev en medarbejder opsagt den 29. september 2021 via en mail fra sin arbejdsgiver godt en måned efter, at hun havde orienteret sin arbejdsgiver om, at hun var blevet gravid. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen graviditetsbetinget sygemeldt....»

22. november 2022

Manglende fastansættelse af gravid var i strid med ligebehandlingsloven – men hvad skulle det koste?

Hvad skal det koste, hvis man undlader at fastansætte en gravid medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, når man ikke kan løfte bevisbyrden for, at man som arbejdsgiver ikke har krænket ligebehandlingsprincippet i ligebehandlingsloven? Det var temaet i en afgørelse fra Vestre Landsret, som blev afsagt den 6....»

10. november 2022

Gravid kunne ikke både ”blæse og have mel i munden”!

Modsat Ligebehandlingsnævnet kom både byretten og efterfølgende Vestre Landsret frem til, at en gravid – populært sagt – ikke både kunne blæse og have mel i munden på trods af, at hendes arbejdsgiver forringede hendes ansættelsesvilkår umiddelbart efter, at hun havde orienteret denne om, at hun var gravid og nu ventede sit 3....»

9. november 2022

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling til, hvorvidt en gravid medarbejders fravær under ansættelsen skulle betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding. Der er væsentlig forskel på konsekvenserne for arbejdsgiver i forhold til, om en gravid medarbejders fravær må betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding....»

7. november 2022

5 skarpe om fleksjob

Al erfaring viser, at der kan være et væld af faldgruber forbundet med at ansætte en medarbejder i et fleksjob. Du kan få en afklaring af de fleste af disse forhold nedenfor i forhold til de regler om fleksjob, som har været gældende siden den 1. januar 2013....»

1. november 2022

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er et nævn, som har til opgave at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden....»

26. oktober 2022

Østre Landsrets afgørelse om bortvisning af sygemeldt medarbejder med bijob

I en sag for Østre Landsret skulle retten tage stilling til dels, om det var sagligt at opsige en sygemeldt medarbejder og dels, om den efterfølgende bortvisning af medarbejderen var berettiget. Østre Landsret afsagde sin dom den 8. september 2022. De faktiske forhold i sagen Medarbejder, som sagen drejede sig om, blev oprindeligt ansat hos arbejdsgiveren i februar 2008 som vagtfunktionær....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af