Arkiv

Liste over artikler

11. april 2023

GDPR: Hvad gør du med personoplysninger på ansøgere, der ikke blev ansat?

Du kender det helt sikkert – glæden og lettelsen ved at fået ansat en ny dygtig medarbejder efter et rekrutteringsforløb, som ofte kan være særdeles tidskrævende. Dit fokus er på den valgte kandidat, men du må ikke glemme de ansøgere, der ikke fik jobbet....»

24. marts 2023

Forringelse af lønvilkår under barsel var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Den 7. marts 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder på barsel. Baggrunden for opsigelsen var, at arbejdsgiveren varslede medarbejderens pensionsordning til bortfald, hvilket medarbejderen betragtede som en opsigelse fra virksomhedens side....»

24. marts 2023

Dom fra Arbejdsretten om rækkevidden af arbejdsgivers ledelsesret ved fritstilling af medarbejder

I sin dom af 6. marts 2023 skulle Arbejdsretten tage stilling til, hvorvidt det kan være i strid med ledelsesretten, hvis man som arbejdsgiver i forbindelse med en opsigelse og fritstilling af en medarbejder oplyser, at lønnen til medarbejderen straks vil ophøre, hvis medarbejderen tager arbejde i en konkurrerende virksomhed....»

17. marts 2023

Opsigelse af svedlugtende medarbejder var usaglig

I sin kendelse af den 14. februar 2023 skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om det var sagligt begrundet, at en medarbejder i produktionen hos Kohberg Bakery Group A/S blev opsagt med henvisning til, at han lugtede af sved. Kort om sagen Medarbejderen havde på opsigelsestidspunktet været fastansat hos Kohberg Bakery Group A/S i 7 år....»

8. februar 2023

Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med en elev med øjeblikkelig virkning fordi, eleven kom 9 minutter for sent på arbejde? Det skulle Tvistighedsnævnet tage stilling til i sin kendelse af den 21....»

1. februar 2023

Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde og, om opsigelsen kan afgives på et sagligt grundlag således, at du ikke risikerer at blive mødt med et krav om godtgørelse. Men også medarbejderens tilgodehavende ferie skal du forholde dig til....»

30. januar 2023

Godtgørelse på 12 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Efter 12 års ansættelse blev en operatør, som arbejdede med overvågning af skibstrafikken gennem Storebælt, opsagt. Opsigelsen endte som en klagesag for Ligebehandlingsnævnet, som ved kendelse af den 1. december 2022 pålagde arbejdsgiveren at betale den opsagte medarbejder en godtgørelse, som svarede til 12 måneders løn eller godt og ved en halv million kr....»

26. januar 2023

Opsigelse af medarbejder efter at test viste spor af kokain

I en sag, anlagt for Afskedigelsesnævnet af 3F mod Siemens Gamesa Renewable Energy A/S (arbejdsgiveren), skulle nævnet i sin afgørelse af den 1. november 2022 tage stilling til, om det var sagligt begrundet, at arbejdsgiveren opsagde en medarbejder efter, at en narkotest af medarbejderen viste spor af kokain....»

25. januar 2023

Drev 2 litauiske nedbrydningsfirmaer selvstændig erhvervsvirksomhed, eller var ejerne reelt lønmodtagere?

Trods klare kriterier fra SKAT om, hvad der skal til, for at man i skattemæssig henseende kan klassificeres som selvstændig erhvervsdrivende, opstår der jævnligt tvister på dette område, idet klassificeringen afhænger af en samlet og meget konkret bedømmelse af mange forskellige elementer....»

18. januar 2023

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende genansættelse under barselsorlov

I en sag, som blev afgjort af Ligebehandlingsnævnet den 18. november 2022 skulle nævnet indledningsvis tage stilling til, om det var i strid med ligebehandlingsloven, da en arkitektvirksomhed umiddelbart efter at en kvindelig ansat arkitekt var gået på barselsorlov opsagde hende....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af