Arkiv

Liste over artikler

9. november 2022

Faglig voldgift: gravid medarbejder var ikke fraværsmeldt, men sygemeldt

Den 28. oktober 2022 faldt afgørelsen i en spændende sag, hvor en faglig voldgift skulle tage stilling til, hvorvidt en gravid medarbejders fravær under ansættelsen skulle betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding. Der er væsentlig forskel på konsekvenserne for arbejdsgiver i forhold til, om en gravid medarbejders fravær må betragtes som en fraværsmelding eller en sygemelding....»

7. november 2022

5 skarpe om fleksjob

Al erfaring viser, at der kan være et væld af faldgruber forbundet med at ansætte en medarbejder i et fleksjob. Du kan få en afklaring af de fleste af disse forhold nedenfor i forhold til de regler om fleksjob, som har været gældende siden den 1. januar 2013....»

1. november 2022

Sløseri med elevuddannelsesaftale kostede dyrt!

I en sag for Tvistighedsnævnet fik en arbejdsgiver for alvor fingrene i klemme. Tvistighedsnævnet er et nævn, som har til opgave at afgøre sager om uenigheder mellem elev og praktikvirksomhed på erhvervsuddannelserne i forbindelse med elevens praktikophold i virksomheden....»

26. oktober 2022

Østre Landsrets afgørelse om bortvisning af sygemeldt medarbejder med bijob

I en sag for Østre Landsret skulle retten tage stilling til dels, om det var sagligt at opsige en sygemeldt medarbejder og dels, om den efterfølgende bortvisning af medarbejderen var berettiget. Østre Landsret afsagde sin dom den 8. september 2022. De faktiske forhold i sagen Medarbejder, som sagen drejede sig om, blev oprindeligt ansat hos arbejdsgiveren i februar 2008 som vagtfunktionær....»

24. oktober 2022

Privat anvendelse af tjenestebil udløste berettiget bortvisning

I en faglig voldgiftskendelse af den 12. oktober 2022 skulle en voldgiftsret tage stilling til, om det var berettiget, at arbejdsgiveren – et større vagtselskab – valgte at bortvise en vagtmedarbejder, som på bortvisningstidspunktet havde over 15 års anciennitet....»

11. oktober 2022

Videoovervågning i strid med aftale om kontrolforanstaltninger

Et ølbryggeri blev af Arbejdsretten pålagt at betale en bod på 25.000 til 3F for at have tilsidesat Aftale om kontrolforanstaltninger mellem DA og LO (nu FHO). Bodspålægget skete på trods af, at ølbryggeriet havde opsat videoovervågningen for at få klarlagt, om en mistanke holdt stik om, at en eller flere af virksomhedens medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik drak øl i bryggeriets såkaldte ”borgerstue”, som var indrettet med borde, stole og et køleskab med øl....»

11. oktober 2022

Kontrolforanstaltninger i ansættelsesforhold

Muligheden for at gennemføre kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere er en del af arbejdsgiverens ledelsesret. Men det er bestemt ikke underordnet, hvilke former for kontrolforanstaltninger, der er tale om eller hvordan kontrolforanstaltningerne gennemføres....»

10. oktober 2022

Dom fra Arbejdsretten om brug af alkoholtest i rekrutteringsforløb

Var det i orden at en ground handling virksomhed i flybranchen anvendte alkoholtests af ansøgere til stillinger som cargo-ekspeditionsmedarbejdere i Københavns Lufthavn? Det har Arbejdsretten taget stilling til i sin dom af den 3. oktober 2022 i en sag, anlagt af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FHO) for 3F....»

30. september 2022

Uberettiget ophævelse af ansættelsesaftale trods fortielse om forældreorlov

Kan man som jobansøger indgå en ansættelseskontrakt vel vidende, at man ikke vil være i stand til at tiltræde stillingen på det forudsatte starttidspunkt fordi, man på dette tidspunkt vil være på forældreorlov? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i en sag, som nævnet afgjorde den 22....»

29. september 2022

Berettiget bortvisning ved nægtelse af at udføre overarbejde

En social- og sundhedsassistent på et plejecenter blev bortvist med øjeblikkelig virkning, da hun i strid med et pålæg, hun havde fået om at arbejde over, forlod arbejdspladsen ved ophøret af hendes normale arbejdstid. Sagen blev af medarbejderens fagforening, FOA Fag og Arbejde, indbragt for en faglig voldgift, som den 16....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om ...»

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af