Arkiv

Liste over artikler

24. maj 2023

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet opsagt dagen efter, at han var blevet far. To måneder før, medarbejderen skulle være far, havde han varslet overfor sin arbejdsgiver, at han ønskede at holde ferie umiddelbart inden terminsdatoen og, at han ønskede at holde fædreorlov i umiddelbar forlængelse af fødslen....»

22. maj 2023

Dom fra Vestre Landsret om fleksjobbers ret til pensionsbidrag

I dom, afsagt af Vestre Landsret den 23. marts 2023, skulle retten tage stilling til om en medarbejder under sin ansættelse i et fleksjob havde været berettiget til pensionsbidrag fra sin arbejdsgiver, og om arbejdsgiveren som følge heraf skulle efterbetale de pensionsbidrag, som medarbejderen ikke havde modtaget....»

22. maj 2023

Dom fra Arbejdsretten om fleksjobberes ret til overenskomstmæssige vilkår

Selvom man som arbejdsgiver ikke er omfattet af nogen overenskomst, er der situationer, hvor man alligevel – i hvert fald som udgangspunkt – skal følge reglerne i en relevant overenskomst, herunder om løn og pensionsbidrag. Det viser Arbejdsrettens dom af den 20....»

17. maj 2023

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 den hidtil gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven stiller dels krav til, hvilket oplysninger, der som minimum skal fremgå af en ansættelseskontrakt, og dels indeholder ansættelsesbevisloven såkaldte minimumsrettigheder, som omfatter alle medarbejdere....»

11. maj 2023

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds opsigelse af 2 produktionsmedarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet. Opsigelserne af de 2 medarbejdere blev fra virksomhedens side begrundet med henvisning til arbejdsmangel i forbindelse med, at virksomheden i perioden fra april til december 2022 oplevede et fald i ordrebeholdningen fra 400 mio....»

11. maj 2023

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder, som havde været ansat hos den samme arbejdsgiver i 28 år. Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen i samarbejdsproblemer og henviste i den forbindelse til en advarsel, som medarbejderen havde modtaget godt 2 måneder inden opsigelsen....»

10. maj 2023

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, at dette må få konsekvenser for deres stilling. Ovenstående følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Det er væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som nærmere beskrives nedenfor....»

10. maj 2023

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord....»

2. maj 2023

Opsigelse af fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven – hvad koster det?

Ved dom af 12. marts 2024 har Højesteret endeligt afklaret retsstillingen vedrørende ovenstående. Det følger af dommen fra Højesteret, at hvis der skal være grundlag for at fravige den ellers gældende udmålingspraksis, som sker på grundlag af den løn, som medarbejderen har oppebåret under sin ansættelse fra arbejdsgiveren, kræver dette en klar hjemmel i lovgivningen, og en sådan hjemmel findes ikke....»

1. maj 2023

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

(Afgørelsen nedenfor er den 23. januar 2024 blevet stadfæstet af Højesteret, som således nåede frem til det samme resultat som Østre Landsret)   Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til skade, da hun på en fridag var i færd med at flytte et skrivebord fra sin hjemmearbejdsplads i stueetagen til 1....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Var advarsel til tillidsrepræsentant på grund af arbejdsvægring berettiget?

Af Tina Raben Skaarup, Senioradvokat Det spørgsmål skulle en faglig voldgift tage stilling til den 19. ...»

Berettiget ophævelse af ansættelsesforhold udløste ikke krav på godtgørelse

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det ligger fast, at hvis man som medarbejder ophæver sit ansættelsesforhold, ...»