Arkiv

Liste over artikler

10. november 2023

Nye regler om arbejdstid – herunder om registrering af arbejdstid – er på vej

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Den 8. november 2023 er lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele af EU’s arbejdstidsdirektiv og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fremsat i Folketinget. Loven kommer til at betyde væsentlige ændringer i gældende regler om arbejdstid....»

8. november 2023

Godtgørelse for opsigelse, chikane og repressalier i strid med ligebehandlingsloven

Ved kendelse af den 20. september 2023 har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til en klage fra en opsagt kvindelig medarbejder, som var af den opfattelse, at hun var blevet opsagt i strid med ligebehandlingsloven og, at hun yderligere var blevet udsat for både chikane og repressalier – ligeledes i strid med ligebehandlingsloven....»

24. oktober 2023

Afskaffelse af Store Bededag – hvad bør du vide?

Folketinget vedtog den 28. februar 2023 loven om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag. Loven har til formål at sikre, at Store Bededag anses som en almindelig arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse....»

18. oktober 2023

Kønsopdelt lønstatistik – hvordan håndterer du opgaven?

Det følger af ligelønsloven, at alle virksomheder med mindst 35 medarbejdere, som har mindst 10 mænd og kvinder med samme arbejdsfunktion, har pligt til at udarbejde en såkaldt kønsopdelt lønstatistik. De 35 ansatte opgøres for det foregående kalenderår, og den kønsopdelte statistik skal udarbejdes selv hvis, virksomheden blot én gang i løbet af året har opfyldt lovens krav....»

17. oktober 2023

Lige løn til mænd og kvinder – har du styr på reglerne?

Det følger af lov om lige løn til mænd og kvinder et forbud mod, at man som arbejdsgiver direkte eller indirekte udøver lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Men hvordan sikrer du dig som arbejdsgiver, at du ikke uforvarende alligevel kommer til at overtræde ligelønsloven? Overvej, hvilke kriterier, du lægger vægt på ved lønfastsættelsen Der må gerne være forskel på den løn, du tilbyder til henholdsvis mænd og kvinder på arbejdspladsen....»

29. august 2023

Husk at tage højde for gravide medarbejdere i din arbejdspladsvurdering (APV)

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver sørger for at planlægge og tilrettelægge gravide og ammende medarbejderes arbejde således, at arbejdet kan udføres sikkerhed- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det følger af lovgivningen på arbejdsmiljøområdet. Konsekvensen af ikke, at sørge for at arbejdet i ovennævnte sammenhæng kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt kan i forhold til den gravide eller ammende medarbejder blandt andet blive, at medarbejderen bliver fraværsmeldt med ret til fuld løn, indtil der er rettet op på forholdende....»

24. august 2023

Opsigelse af arbejdsmiljørepræsentant endte med en godtgørelse på en halv mio. kr.

Ved en faglig voldgiftskendelse af den 22. juni 2023 blev en opsagt arbejdsmiljørepræsentant efter 5 måneders ansættelse tilkendt en godtgørelse på en halv mio. kr., fordi arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at der forelå tvingende årsager, som nødvendiggjorde, at man havde opsagt ham....»

5. juli 2023

Dom fra Højesteret – forlig afskar ikke efterfølgende krav om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved dom af den 27. juni 2023 har Højesteret afsagt dom i en sag, hvor retten for det første skulle tage stilling til, om et forudgående forlig hindrede en opsagt medarbejder i at rejse krav om godtgørelse mod sin tidligere arbejdsgiver efter forskelsbehandlingsloven regler om forud mod diskrimination på grund af alder....»

28. juni 2023

Ligebehandlingsnævnet – 3 advarsler dagen før forældreorlov var chikane

En mandlig medarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet efter, at han dagen umiddelbart inden, han skulle påbegynde sin forældreorlov blev tildelt hele 3 advarsler og over, at han efter endt orlov blev varslet en ændring af sine hidtil gældende muligheder for at arbejde hjemmefra og med en fleksibel arbejdstid....»

23. juni 2023

Dom fra Østre Landsret – tillidsrepræsentants funktion bortfaldt ved virksomhedsoverdragelse

Østre Landsret har ved dom af den 9. maj 2023 taget stilling til en sag, hvor der fandt en virksomhedsoverdragelse sted mellem Regions Hovedstadens Hjælpeordning for Respiratorbrugere og en virksomhed (erhververen). I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen frasagde erhververen, som ikke var overenskomstdækket, sig den overenskomst, som de medarbejdere, der fulgte med ved virksomhedsoverdragelsen, havde været omfattet af under deres ansættelse hos Region Hovedstaden....»

45 23 00 10
eller vi kan kontakte dig senere
Ring mig op
Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»