Arkiv

Liste over artikler

17. maj 2023

Ansættelsesbevisloven

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår, ("ansættelsesbevisloven") afløste den 1. juli 2023 den hidtil gældende lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven stiller dels krav til, hvilket oplysninger, der som minimum skal fremgå af en ansættelseskontrakt og dels indeholder den minimumsrettigheder, som omfatter alle medarbejdere....»

11. maj 2023

Sagligt at opsige 2 produktionsmedarbejdere med 16 og 18 års anciennitet som følge af arbejdsmangel

Den 28. april 2023 afsagde Afskedigelsesnævnet kendelse i en sag, som handlede om en betonvirksomheds opsigelse af 2 produktionsmedarbejdere med henholdsvis 16 og 18 års anciennitet. Opsigelserne af de 2 medarbejdere blev fra virksomhedens side begrundet med henvisning til arbejdsmangel i forbindelse med, at virksomheden i perioden fra april til december 2022 oplevede et fald i ordrebeholdningen fra 400 mio....»

11. maj 2023

Uberettiget at opsige medarbejder med 28 års anciennitet på grund af samarbejdsvanskeligheder

Afskedigelsesnævnet afsagde den 1. maj 2023 kendelse i en sag, som drejede sig om en opsigelse af en medarbejder, som havde været ansat hos den samme arbejdsgiver i 28 år. Arbejdsgiveren begrundede opsigelsen i samarbejdsproblemer og henviste i den forbindelse til en advarsel, som medarbejderen havde modtaget godt 2 måneder inden opsigelsen....»

10. maj 2023

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, at dette må få konsekvenser for deres stilling. Ovenstående følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Det er væsentligt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at medarbejdere, som gør brug af en af de særlige muligheder for fravær eller som ønsker at gøre brug heraf, er omfattet af en særlig afskedigelsesbeskyttelse, som nærmere beskrives nedenfor....»

10. maj 2023

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder efter under 2 måneders ansættelse var sket i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. Opsigelsen skete i forlængelse af, at medarbejderen havde været fraværende fra sit arbejde i forbindelse med, at hendes datter havde forsøgt at begå selvmord....»

2. maj 2023

Opsigelse af fleksjobber i strid med forskelsbehandlingsloven – hvad koster det?

Der afsiges for tiden afgørelser fra henholdsvis Østre- og Vestre landsret om udmåling af godtgørelse til fleksjobbere for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven med vidt forskelligt resultat – og Vestre Landsret har ovenikøbet svært ved at blive enig med ”sig selv”....»

1. maj 2023

Hjemmearbejdsplads – var fald hjemme på en fridag en arbejdsskade?

Den 28. april 2023 afsagde Østre Landsret dom i en sag, som drejede sig om en medarbejder, som kom til skade, da hun på en fridag var i færd med at flytte et skrivebord fra sin hjemmearbejdsplads i stueetagen til 1. sal. Medarbejdere, som sagen drejede sig om, udførte en stor del af sit arbejde som hjemmearbejde, og da hun var i færd med at flytte sit skrivebord som beskrevet, faldt hun på en trappe med bordet og pådrog sig skader i hovedet....»

28. april 2023

Bortvisning af chauffør med 14 års anciennitet uden forudgående advarsel

Ved kendelse af 1. februar 2023 har en faglig voldgiftsret taget stilling til, om det var berettiget, da busselskabet Anchersen A/S uden forudgående advarsel bortviste en chauffør med 14 års anciennitet. Årsagen til bortvisningen var, at buschaufføren, da hun den 29....»

18. april 2023

Saglig begrundet opsigelse af gravid medarbejder

Var det sagligt begrundet, da et hospital opsagde en gravid medarbejder på grund af for meget sygefravær, der ikke var graviditetsbetinget, og som følge af, at der var manglende udsigt til, at hun fagligt kunne bestride den stilling som sygeplejerske, hun var ansat i? Det skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til i sin kendelse af den 14....»

11. april 2023

Opsigelse var usaglig på grund af arbejdsgivers manglende overholdelse af omplaceringspligt

En faglig voldgift har den 20.februar 2023 afsagt kendelse i en sag, hvor voldgiften skulle tage stilling til, om det var sagligt, da en sektionsleder, som samtidig var overlæge, blev opsagt med henvisning til, at hendes stilling som et led i en omstrukturering blev nedlagt....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af