Arkiv

Liste over artikler

29. september 2021

Leder kunne berettiget opsiges men ikke bortvises som følge af pligtforsømmelser

Manglende kontrol af datomærkninger medførte, at der på et fly til Søndre Strømfjord blev serveret sandwichs til flypassagererne, hvor holdbarhedsdatoen var overskredet. Det fik som konsekvens, at en ledende medarbejder fra leverandøren fik en bortvisning med øjeblikkelig virkning med henvisning til, at han herved havde forbrudt sig mod grundlæggende fødevaresikkerhed, og at han ikke havde levet op til sit ledelsesansvar....»

28. september 2021

Opsigelse var en indirekte forskelsbehandling af handicappet og kostede godtgørelse på 12 måneders løn

I forbindelse med en større afskedigelsesrunde i en kommune valgte kommunen at tage afsked med en pædagog, som var ansat i et fleksjob. Det kom til at koste kommunen dyrt, da Ligebehandlingsnævnet fandt, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven og derfor pålagde kommunen en pligt til at betale den opsagte pædagog en godtgørelse, svarende til 12 måneders løn....»

22. september 2021

Sygemeldt medarbejder var beskyttet mod opsigelse

Som udgangspunkt er der intet som forhindrer gyldigheden af en opsigelse, som afgives overfor en sygemeldt medarbejder, hvis ellers årsagen til opsigelsen er saglig. Men at der findes undtagelser til dette udgangspunkt, viser en afgørelse fra en voldgiftsret på byggeriets område....»

22. september 2021

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Skal du ansætte en eller flere medarbejdere fra udlandet, er der mange forhold, du skal være opmærksom på. Reglerne er i øvrigt forskellige alt afhængigt af, om den udenlandske medarbejder ansættes direkte i din virksomhed, eller om der fx er tale om en udstationering eller, om der er tale om entrepriseforhold, hvor medarbejderen arbejder for en underentreprenør....»

13. september 2021

GDPR - Hvornår skal du slette oplysninger om afviste jobansøgere?

Når du har afsluttet et rekrutteringsforløb og har fået ansat en ny medarbejder, melder der sig spørgsmålet om, hvor længe du bør og må opbevare personoplysninger om de ansøgere, som ikke var så heldige at blive ansat på din virksomhed. På den ene side kan det være fristende blot at slette oplysningerne, når du har givet ansøgerne et pænt afslag....»

13. september 2021

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer af bestyrelsen i et selskab gælder et ligestillingsprincip. Ligestillingsprincippet indebærer, at hvis der sidder medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i et selskabs bestyrelse, har de nøjagtigt det samme ansvar og de samme forpligtelser, som påhviler de øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse eller tilsynsråd....»

10. september 2021

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har krav på honorar og i givet fald af hvilken størrelse. Dette var blandt andet tilfældet i en kendelse fra Østre Landsret, som vedrørte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i en bank....»

10. september 2021

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – hvorfor, hvor mange og hvordan?

Går din virksomhed fra at være en mindre til en lidt større virksomhed og arbejdsplads, og har du de sidste 3 år gennemsnitligt beskæftiget mindst 35 medarbejdere, får dine medarbejdere ret – men ikke pligt – til blandt deres kollegaer at vælge bestyrelsesmedlemmer ind i det øverste ledelsesorgan i din virksomhed....»

9. september 2021

Har lejer ret til erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål?

En opsigelse kan være indgribende for en lejer, specielt hvis lejeren har drevet sin virksomhed fra erhvervslejemålet i mange år. Lejeren vil derfor have interesse i at få sit tab dækket, i tilfælde af at udlejeren opsiger lejerens erhvervslejemål. Nedenfor kan du læse mere om, hvornår udlejer kan opsige et erhvervslejemål, og hvilke rettigheder lejeren har i forbindelse med en opsigelse....»

3. september 2021

Opsigelse af erhvervslejemål på grund af nedrivning

Det sker at en udlejer af en erhvervsejendom planlægger at nedrive ejendommen, fordi udlejer f.eks. har planer om at opføre boliger i stedet. Efter erhvervslejelovens bestemmelser kan udlejer gyldigt opsige en lejer, hvis udlejer kan dokumentere at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at lejer må fraflytte erhvervslejemålet....»

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af