Hvorfor have en ejeraftale?

Hvorfor have en ejeraftale?

Læs mere
Hvilken selskabsform er bedst?

Hvilken selskabsform er bedst?

Læs mere
Tid til omstrukturering?

Tid til omstrukturering?

Læs mere
Forrige
Næste

Valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne 

Beslutningen om opstart af virksomhed og valg af selskabsform er kompliceret og sammensat. Vi rådgiver individuelt ud fra dine/jeres aktuelle ønsker og behov. Vi bistår både enkeltpersoner samt flere personer om opstart af egen virksomhed.

Den mest karakteristiske egenskab ved et aktie-, iværksætter- eller anpartsselskab er, at det er selskabet - og ikke dets ejere - der som en selvstændig juridisk person er forpligtet over for omverdenen.

Et aktie-, iværksætter- eller anpartsselskab hæfter således begrænset, nemlig med den formue, der er oparbejdet i selskabet.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige selskabsformer.

Anpartsselskab - ApS

Selskabsformen svarer stort set til et A/S, idet selskabsformen dog er en anelse mindre reguleret end et aktieselskab.

Anpartsselskaber er i sig selv undergivet en detaljeret regulering i selskabsloven og årsregnskabsloven m.v.

Et anpartsselskab skal registreres hos Erhvervsstyrelsen.

Et anpartsselskab skal have en anpartskapital på mindst DKK 40.000.

Et anpartsselskab er et selvstændigt retssubjekt og driver sin virksomhed med en særskilt formue, som er adskilt fra deltagernes øvrige formue.

Det er kun selskabet, som hæfter for virksomhedens forpligtelser. Deltagerne har ”begrænset hæftelse”, således at deltagerens tab ved virksomhedens eventuelle konkurs ikke kan overstige det beløb, for hvilket beløb de respektive deltagere har tegnet eller købt anparter, medmindre de pågældende deltagere har kautioneret for selskabet eller via deres adfærd har pådraget sig ansvar efter de erstatningsretlige regler.

I et anpartsselskab kan ejerne fuldt ud bestemme om ledelsen af selskabet både skal bestå af en bestyrelse og en direktion eller om man alene ønsker et ledelsesorgan.

Hvis der er flere ejere af et anpartsselskab, bør der altid indgås en ejeraftale (anpartshaveroverenskomst), der indeholder bestemmelser om f.eks. navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, optagelse af nye medejere, salg og forkøbsret, bestyrelse, direktion, revisor samt i øvrigt regulerer anpartshavernes indbyrdes forhold.

Et anpartsselskab er i skattemæssig henseende at anse for en selvstændig juridisk enhed, der beskattes efter selskabsskattelovene.

Prisen er inklusiv registrering af selskabets ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister.

Aktieselskab - A/S

Selskabsformen svarer stort set til et ApS, idet selskabsformen dog er en anelse mere reguleret end et anpartsselskab.

Aktieselskaber er i sig selv undergivet en detaljeret regulering i selskabsloven og årsregnskabsloven m.v.

Et aktieselskab skal registreres hos Erhvervstyrelsen.

Et aktieselskab skal have en aktiekapital på mindst DKK 400.000.

Et aktieselskab er et selvstændigt retssubjekt og driver sin virksomhed med en særskilt formue, som er adskilt fra deltagernes øvrige formue. Det er kun selskabet, som hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Deltagerne har ”begrænset hæftelse”, således at deltagerens tab ved virksomhedens eventuelle konkurs ikke kan overstige det beløb, for hvilket beløb respektive deltagere har tegnet eller købt aktier, medmindre de pågældende deltagere har kautioneret for selskabet eller via deres adfærd har pådraget sig ansvar efter de erstatningsretlige regler.

Et aktieselskab skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer og skal have en direktion på mindst 1 medlem. Beslutning om større eller væsentlig betydning træffes - som udgangspunkt - af generalforsamlingen eller bestyrelsen ved simpelt flertal.

Hvis der er flere ejere af et aktieselskab, bør der altid indgås en aktionæroverenskomst der indeholder bestemmelser om f.eks. navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, optagelse af nye medejere, salg og forkøbsret, bestyrelse, direktion, revisor samt i øvrigt regulerer aktionærernes indbyrdes forhold.

Interessentskab - I/S

Er interessentskab (I/S) er et fællesskab mellem flere deltagere (interessenter) om en erhvervsdrivende virksomhed, hvor deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser.

Et interessentskab har som udgangspunkt ikke pligt til at lade sig registrere. Et interessentskab skal indenfor visse betingelser lade sig registrere hos SKAT (via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) vedrørende eventuelle A-skatte-, moms- og importafgiftsmæssige aktiviteter.

Der er ingen kapitalkrav til et I/S.

Et interessentskab er et selvstændigt retssubjekt, der kan være part i kontrakter og andre retsforhold. Et interessentskab kan sagsøge og sagsøges om selskabets rettigheder og pligter. Interessentskabets værneting er retten i den retskreds, hvor hovedkontoret ligger.

Deltagerne hæfter subsidiært for virksomhedens gæld, hvilket betyder, at deltagerne hæfter for virksomhedens kreditorer, i det omfang disse ikke kan blive fyldestgjort i virksomhedens aktiver.

Et interessentskab stiftes ved aftale mellem deltagerne og der bør i givet fald udarbejdes en udførlig interessentskabskontrakt, der indeholder bestemmelser om navn, formål, hjemsted, kapitalforhold, ind- og udtræden, bestyrelse, direktion, revisor og som i øvrigt regulerer interessenternes indbyrdes forhold.

Personligt drevet virksomhed

En personligt drevet virksomhed er en erhvervsdrivende virksomhed, hvor indehaveren hæfter personligt, uden begrænsning og direkte for opfyldelsen af virksomhedens forpligtelser.

En personligt drevet virksomhed skal indenfor visse betingelser lade sig registrere hos SKAT (via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) vedrørende eventuelle A-skatte-, moms- og importafgiftsmæssige aktiviteter.

Der er ingen kapitalkrav til en personligt drevet virksomhed.

Den person, der driver enkeltmandsvirksomheden, hæfter for hele gælden og umiddelbart over for virksomhedens kreditorer. Vedkommende hæfter således aldeles ubegrænset og det er den mest vidtgående hæftelse, man kan påtage sig. Hæftelsen er direkte, hvilket betyder, at indehaveren ikke først kan henvise virksomhedens kreditorer til at søge sig fyldestgjort i virksomhedens aktiver forud for indehaverens private aktiver. Virksomhedens kreditorer og indehaverens private kreditorer er ligestillede.

Kontakt Selskabsadvokaterne for en uformel drøftelse af, hvilken selskabsform, der er optimal for din/jeres virksomhed.

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»