Forrige
Næste

Skilsmisse

En skilsmisse er en opløsning af ægteskabet og kommer enten efter 6 måneders separation eller ved direkte skilsmisse.

Hvis I er enige om at blive skilt, kan I springe separationsperioden over og anmode Familieretshuset om direkte skilsmisse. Det forudsætter, at I begge er enige om skilsmissen og om vilkårene.

Er I derimod ikke enige om skilsmissen, skal I igennem en separation. Efter 6 måneder kan der søges om skilsmisse.

Selv hvis I ikke er enig om skilsmisse, kan der søges om direkte skilsmisse, hvis en af følgende forhold er gældende;

 • Har I på grund af uoverensstemmelser har levet adskilt de sidste 2 år,
 • Hvis din ægtefælle har været dig utro,
 • Hvis din ægtefælle har udøvet vold eller seksuelt overgreb overfor dig /dine børn,
 • Hvis din ægtefælle er gift med andre (bigami), eller
 • Hvis din ægtefælle har bortført dit/jeres barn ud af landet eller på anden tilbageholder barnet i udlandet

Anmodning om separation eller skilsmisse udfyldes som udgangspunkt elektronisk og sendes til Familieretshuset. Der betales et gebyr på kr. 350 til Familieretshuset, som udsteder separations- eller skilsmissebevillingen til jer.

Når Familieretshuset har udstedt separations- / skilsmissebevillingen, er ægteskabet ophævet og I skal være opmærksomme på retsvirkningerne:

 • Den gensidige forsørgelsespligt ophæves,
 • Den gensidige arveret bortfalder,
 • Bodeling - fællesboet skal deles,
 • Pensionsopsparinger – er de rimelige, eller skal de deles,
 • I må gerne gifte jer igen

 I skal også tage stilling til følgende:

Fællesboet skal deles

Såfremt der ikke er indgået en ægtepagt med særeje, skal fællesboet deles og som udgangspunkt ligeligt. Når fællesboet gøres op, skal begge bodele gøres op for sig, og er begge bodele positive, overdrages halvdelen af hver bodel til den anden. Er den ene bodel positiv og den anden negativ, er det kun den med den positive bodel, der skal overdrage til den anden. Dette skyldes, at man ikke overdrager gæld.

Bolig

Endvidere skal man tage stilling til, hvad der skal ske med familiens bolig. Er der f.eks. tale om et hus, så skal dette enten sælges eller overdrages til en af ægtefællerne.

Er der i stedet tale om en lejelejlighed, skal den enten opsiges eller overtages af en af ægtefællerne. Ønsker begge at overtage lejligheden, skal der ses på, hvem det måtte være mest byrdefuldt for at miste lejligheden.

Ægtefællebidrag

Ved et ægteskabs ophør, kan den ene have krav på ægtefællebidrag. Dette vil være tilfældet, hvis den ene f.eks. har været hjemmegående eller haft færre arbejdstimer end normalt for at varetage familiens interesser.

I dag aftales det dog oftest, at ingen af ægtefællerne skal betale ægtefællebidrag til den anden, da begge ægtefæller ofte har fuldtidsarbejde.

Ægtefællerne kan frit aftale om den ene skal have ægtefællebidrag, men kan parterne ikke blive enige - kan spørgsmålet indbringes for Familieretshuset. 

Pensioner

Som udgangspunkt beholder man altid egne pensioner ved separation eller skilsmisse, så længe de er rimelige. Der foretages her en rimelighedsvurdering og hvis der er indbetalt det, en anden person med samme baggrund dvs. uddannelse og arbejdsmæssige situation – ville have indbetalt, så anses det for at være en rimelig pensionsopsparing.

Er der tegnet en ”ekstra” pensionsopsparing, skal denne i de fleste tilfælde deles mellem ægtefællerne.

Hvis ægtefællerne imidlertid ønsker at dele pensionsopdringerne, kan dette aftales i en ægtepagt.

Arveretten bortfalder

Når man bliver separeret eller skilt ophører den gensidige arveret. 

Fraskilte ægtefæller arver derfor ikke hinanden, med mindre de har tilgodeset hinanden i et testamente, med specifik arveret efter skilsmissen. 

Hvad skal der ske med børn?

Hvis der er børn i ægteskabet, skal man bl.a. tage stilling til følgende:

 • Hvad der skal ske med børnene?
 • Hvor skal de have bopæl?
 • Hvordan skal samvær fordeles – hvor meget skal de være hos hver af forældrene?
 • Skal der forsat bestå fælles forældremyndighed?
 • Skal der betales børnebidrag?

 

Kan ægtefællerne ikke blive enige, kan spørgsmålene overlades til Familieretshuset eller Familieretten.  

Hos SelskabsAdvokaterne har vi stor erfaring med skilsmisser og rådgivning heraf, og du er altid velkommen til at ringe til os på telefon 45 23 00 10 for en uformel og uforpligtende drøftelse i forhold til din situation. Ønsker du herefter yderligere rådgivning, er vores timepris kr. 2.500 inkl. moms. 

Du kan læse meget mere om separation og skilsmisse på vores privatretsside her.


Husk opdatering af ægtepagten ved kapitalforhøjelse i virksomheden.

En beslutning om kapitalforhøjelse i et selskab, kræver at der gennemføres en generalforsamling. Kapitalforhøjelsen ...»

Ejeraftaler og særeje

Ægtepagt Som virksomhedsejer bør man overveje, om det ikke er i både virksomhedens og familiens interesse ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af