Eneforhandleraftale - tvist og fortolkning

Eneforhandleraftale - tvist og fortolkning

Læs mere
Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Hvem er SelskabsAdvokaterne?

Læs mere
Forrige
Næste

Eneforhandleraftale - Indgåelse

Der gælder som udgangspunkt ingen lovgivning vedrørende eneforhandleraftaler udover den almindelige aftaleretlige regulering.

Det er derfor vigtigt, at man indgår en aftale, der fastlægger indholdet af samarbejdet vedrørende afsætningen. Er der eksklusiv ret for eneforhandleren? Er der et mindstesalg og kan aftalen opsiges? Det er bare nogle af de forhold, man skal regulere i en aftale.

Eneforhandleraftalen vedrører de videregående forpligtelser, som parterne påtager sig overfor hinanden, og skaber dermed klare rammer og tryghed for begge parter.

Hvorfor indgå en eneforhandleraftale

En eneforhandleraftale er, hvor to selvstændige parter ønsker at indgå et samarbejde om at den ene skal afsætte den andens varer på et afgrænset territorium i tredjemandens eget navn og for dennes egen regning.

En eneforhandleraftale kan tillige anvendes ved eksempelvis i Danmark med salg af produkter, som produceres af en virksomhed, som ikke selv ønsker at forestå salgsarbejdet i Danmark.

Er der ikke mellem parterne indgået en aftale som tager hensyn forholdene omkring afsætningen, er begge parter som udgangspunkt uafhængige af hinanden og kan afbryde samarbejdet efter gennemførsel af hvert varekøb uden retlige konsekvenser. Allerede af denne grund og for sikkerhed i samarbejdsforholdet, er det anbefalelsesværdigt at indgå en eneforhandleraftale.

Hvilke forhold er vigtige

Følgende punkter bør man tage stilling til i forbindelse med indgåelse af en eneforhandleraftale:

 • Parter
 • Produkt
 • Geografisk afgrænsning
 • Eneret
 • Forhandleren og dennes virke
 • Bestilling og accept
 • Priser og betalingsvilkår
 • Leveringstid og sted
 • Ejendomsforbehold
 • Markedsføring
 • Beskyttelse af dine immaterielle rettigheder
 • Hemmeligholdelse
 • Konkurrence
 • Ikrafttræden og varighed
 • Overdragelse
 • Misligholdelse
 • Konventionalbod
 • •Pligter ved aftalens ophør

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af dine ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellem model

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi udarbejder herefter. eneforhandleraftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete eneforhandler-forhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende eneforhandleraftalen eller den justerede eneforhandleraftale afslutter og afregner vi sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop. 

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter. eneforhandleraftalen, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete eneforhandlerforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at udarbejde eneforhandleraftalen.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende eneforhandleraftalen eller den justerede eneforhandleraftale afslutter og afregner vi sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne. 

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemmodellen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

Pris: 2-3 timer

Pris: 4-8 timer

Pris: 8-15 timer

 

Vores timepris er mellem DKK 2.000-2.800 + moms.

Ved indgåelse af en eneforhandleraftale bør man altid være opmærksom på de konkrete omstændigheder, der skal tages hensyn til ved udarbejdelse af eneforhandleraftalen. Det er derfor langt fra altid fyldestgørende blot at udfylde en standardaftale.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Agenturaftale og distributionsaftale


Ferieafholdelse ved opsigelse – kend reglerne

Skal du opsige en medarbejder, er der mange forhold, der skal afklares, herunder opsigelsesvarslets længde ...»

Godtgørelse på 12 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Efter 12 års ansættelse blev en operatør, som arbejdede med overvågning af skibstrafikken gennem Storebælt, ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af