Kreditorrådgivning

Kreditorrådgivning

Læs mere
Virksomhed i økonomiske problemer

Virksomhed i økonomiske problemer

Læs mere
Tvangsopløsning og genoptagelse

Tvangsopløsning og genoptagelse

Læs mere
Konkurskarantæne

Konkurskarantæne

Læs mere
Konkursordenen

Konkursordenen

Læs mere
Forrige
Næste

Omstødelse

Af Selskabsadvokaterne 

Når et selskab er nødlidende er det naturligt at selskabets kreditorer vil presse på for at blive fyldestgjort inden konkursen rammer. Et sådant handlemønster er både forståeligt og legitimt, men det kan risikere at skabe en skævvridning i det ligebehandlingsprincip, der gælder under en konkursbehandling.

Omstødelse er derfor et værktøj kurator i et konkursbo kan anvende, hvis enkelte kreditorer forud for konkursen er blevet begunstiget på de øvrige kreditorers bekostning.

Ligebehandlingsprincippet

Et af de mest grundlæggende principper ved behandlingen af et konkursbo er, at konkursboets kreditorer behandles lige. Dette princip modificeres af konkursordenen, der bestemmer at visse typer af krav – eksempelvis lønkrav og kurators salær – betales forud for de almindelige, simple krav. En simpel kreditor er eksempelvis en leverandør, en samarbejdspartner eller andre, der har almindelige pengekrav mod selskabet.

Det vil være i strid med ligebehandlingsprincippet hvis en kreditor, der i en konkurs måtte nøjes med at modtage en beskeden dividende på lige fod med selskabets øvrige kreditorer, opnår fuld betaling kort forud for selskabets konkurs på et tidspunkt, hvor selskabets øvrige kreditorer ikke fik betaling.

Typer af omstødelse

Nedenfor kan du se typeeksemplerne på dispositioner, der kan omstødes af kurator:

  • Gaver
  • Betaling af gæld
  • Arveafkald
  • Løn til nærstående
  • Betaling af gæld efter fristdagen

Men i princippet kan enhver disposition, der enten forrykker kreditorernes stilling i konkursboet, eller som begunstiger én kreditor på de øvrige kreditorers bekostning, omstødes.

Tidsfristerne

Der findes en række forskellige tidsfrister for, hvor lang tid forud for en konkurs kurator kan kræve en disposition omstødt. Fristen beregnes fra fristdagen, hvilket som regel er den dato skifteretten modtog konkursbegæringen. Nogle af konkurslovens bestemmelser har en udvidet frist, hvis kurator kan bevise, at selskabet var insolvent på tidspunktet for dispositionen, mens andre bestemmelser har en udvidet frist i de tilfælde, hvor dispositionen er foretaget til fordel for den konkursramte virksomheds nærstående.

Du kan se fristerne for de forskellige omstødelsesregler nedenfor:

Disposition

Almindelig frist

Forlængelse af frist  hvis insolvent

Forlængelse af frist hvis nærstående

Gaver

6 måneder

1 år

2 år

Afkald på arv

6 måneder

1 år

-

Løn til nærstående

6 måneder

2 år

-

Betaling af gæld

3 måneder

-

2 år

Generalklausulen

Ingen tidsmæssig frist

-

-

 

Forløbet i en omstødelsessag

Hvis kurator mener der er foretaget omstødelige dispositioner i det konkursramte selskab, fremsendes der som regel et brev til den begunstigede vedrørende forholdet.

Mener kurator efter eventuel skriftudveksling med den begunstigede fortsat at der består et omstødeligt forhold, skal kurator senest 1 år efter dekretdagen (datoen for konkursens indtræden), have anlagt en omstødelsessag i det værneting den sagsøgte har hjemme i.

Omstødelsessagen vil herefter blive ført som en almindelig retssag ved de civile domstole. Sagsbehandlingstiden kan variere, men der vil som regel gå omkring et år fra sagen er anlagt til der afsiges en dom.

Vores bistand

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i håndtering af omstødelsessager. Vi bistår dig derfor meget gerne med at forhandle med kurator, når du modtager et omstødelsesbrev, samt med at føre omstødelsessagen ved domstolene.

Fordringsprøvelse

Af Selskabsadvokaterne Når et selskab tages under konkursbehandling skal alle, der har penge til gode ...»

Omstødelse af gaver

Af Selskabsadvokaterne Såfremt et konkursramt selskab eller en konkursramt person forud for konkursen ...»