Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Indgåelse af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Ophør af erhvervslejekontrakter

Ophør af erhvervslejekontrakter

Læs mere
Tvister om erhvervslejekontrakter

Tvister om erhvervslejekontrakter

Læs mere
Forrige
Næste

Tvister om erhvervslejekontrakt

Når du har indgået en erhvervslejekontrakt, kan der opstå en situation, hvor din aftalepart og dig – på trods af at erhvervslejekontrakten foreligger – er uenige om et eller flere forhold.

Tvisten kan skyldes, at du eller din aftalepart ikke har levet op til erhvervslejekontrakten, eller at I er uenige om, hvordan erhvervslejekontrakten skal fortolkes. Mange tvister opstår endvidere, når en af parterne – typisk udlejer – opsiger erhvervslejekontrakten, hvorefter der kan være uenighed om, hvorvidt opsigelsen er i overensstemmelse med erhvervslejekontrakten og erhvervslejeloven.

Det er i en sådan situation vigtigt at få gennemgået erhvervslejekontrakten og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager dig yderligere skridt i sagen, således at du undgår at foretage dig noget som forringer din retsstilling.

Hvad er dine rettigheder

Dine rettigheder og muligheder afhænger altid af den konkrete situation. Der skal måske tages stilling til om enten dig eller din aftalepart har væsentligt misligholdt erhvervslejekontrakten og dermed er berettiget til at ophæve lejeforholdet, eller om du er berettiget til at opsige i henhold til den indgåede erhvervslejekontrakt og erhvervslejeloven.

Det er i forbindelse med en tvist vigtigt, at man som både udlejer og lejer overholder de frister og procedurekrav, som er reguleret i erhvervslejeloven, da man i modsat fald risikere at fortabe sin ret.

Hvilke forhold er vigtige

I en tvist om et lejeforhold er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvad er retsstillingen
  2. Er der frister, der skal overholdes
  3. Er der procedurekrav, der skal overholdes – fx informationspligt eller lignende til lejer
  4. Ønsker man at frigøre sig fra lejekontrakten, eller vil man fortsætte
  5. Hvem er aftaleparterne
  6. Skal sagen indbringes for boligretten

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. erhvervslejekontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

 

Den store model kan også være en sag ved boligretten.

Pris: 2-4 timer

Pris: 3-6 timer

Pris: 6-30 timer

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Er der opstået en tvist i et erhvervslejeforhold, herunder uenighed om fortolkning af en erhvervslejekontrakt, er det vigtigt at reagere hurtigt, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse som følge af passivitet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.

Erhvervslejekontrakt


Regulering af leje i henhold til nettoprisindeks

Generelt Det er vigtigt, at understrege, at der ikke gælder en lovreguleret ret for udlejer til at regulere ...»

Lejers konkurs – Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Generelt Når en lejer går konkurs, er det særlig vigtigt for udlejer at reagere hurtigt og rigtigt, ligesom ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Afståelse

Afståelse Afståelse er en lejers eller forpagters overgivelse/salg af sit lejemål eller virksomhed til ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af