Opsigelse af erhvervslejekontrakt

Opsigelse af erhvervslejekontrakt

Læs mere her
Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Lejers indsigelse mod opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål

Læs mere her
Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Lejers fraflytning af erhvervslejemål

Læs mere her
Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Lejers konkurs - Hvad sker der med erhvervslejemålet?

Læs mere her
Forrige
Næste

Opsigelse af erhvervslejekontrakt

Hvis du overvejer at opsige en erhvervslejekontrakt, eller din aftalepart allerede har opsagt erhvervslejekontrakten, er der en række forhold, du skal undersøge og iagttage, da en overtrædelse af erhvervslejekontrakten eller erhvervslejeloven kan have vidtgående og omkostningsfulde konsekvenser.

Det skal bl.a. undersøges, om lejemålet er erhvervsbeskyttet, om der kan ophæves, om der er aftalt uopsigelighed, hvilket varsel der eventuelt kan opsiges med, og om der kan kræves erstatning m.v.

Det er derfor vigtigt at få gennemgået erhvervslejekontrakten og den konkrete situation og få en vurdering af din retsstilling, inden du foretager yderligere skridt i sagen, så at du undgår at foretage dig noget, som forringer din retsstilling.

Hvad er dine rettigheder

Et erhvervslejemål kan ophøre ved udløb af erhvervslejekontrakten, ved opsigelse eller ved ophævelse.

Dine rettigheder og muligheder afhænger altid af den konkrete situation. Der skal måske tages stilling til om enten dig eller din aftalepart har væsentligt misligholdt erhvervslejekontrakten og dermed er berettiget til at ophæve lejeforholdet, eller om du er berettiget til at opsige i henhold til den indgåede erhvervslejekontrakt og erhvervslejeloven.

Hvis der ikke kan ophæves er det første, der skal tages stilling til, om lejemålet er erhvervsbeskyttet, da der er adskillige ufravigelige regler i erhvervslejeloven for erhvervsbeskyttede lejemål. Erhvervsbeskyttede lejemål kan således kun opsiges under henvisning til særligt bestemte årsager, uanset om dette er defineret i erhvervslejekontrakten eller ej.

Erhvervsbeskyttede lejemål er defineret som et lejemål, hvis stedlige forbliven er af væsentlig betydning og værdi for virksomheden og er typisk butikker på en hovedgade.

Det er i forbindelse med en opsigelse endvidere vigtigt, at man som både udlejer og lejer overholder de frister og procedure, som er reguleret i erhvervslejeloven, da man i modsat fald risikere at fortabe sin ret til at opsige, gøre indsigelse til opsigelsen og/eller kræve erstatning.

Hvilke forhold er vigtige

I en tvist om et lejeforhold er det bl.a. vigtigt at forholde sig til følgende punkter:

  1. Hvad er retsstillingen
  2. Kan der opsiges i henhold til erhvervslejekontrakten og erhvervslejelove
  3. Kan der måske ophæves
  4. Er der tale om et erhvervsbeskyttet lejemål
  5. Er der frister, der skal overholdes
  6. Er der procedurekrav, der skal overholdes – fx informationspligt eller lignende til lejer
  7. Skal der gøres indsigelse
  8. Skal sagen indbringes for boligretten
  9. Kan der kræves erstatning fra lejers side

Hvad er processen og prisen

Vi har gjort det meget nemt for dig, da du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed. Prisen afhænger naturligvis af jeres ønsker og behov, samt hvilken model du vælger.

Kort model

Mellemvej

Den store model

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi gennemgår herefter. erhvervslejekontrakten, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete lejeforhold. Alt efter omfang tager det typisk 1-2 timer at gennemgå det.

3. Vi udarbejder skrivelse til modparten fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

4. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne og afslutter og afregner sagen.

1. Uformel indledende drøftelse

Vi drøfter indledningsvist ganske uforpligtende telefonisk dine ønsker og behov.

Det koster ikke noget og du kan til enhver tid sige stop.

2. Vi afholder et møde af 1-2 timers varighed, hvor vi gennemgår dine ønsker og behov i dybden.

3. Vi udarbejder herefter udkast til skrivelse til modparten eller kontakter modparten telefonisk, særligt under hensyn til dine ønsker og behov samt de fordele og ulemper i forbindelse med det konkrete aftaleforhold, som vi har drøftet på mødet. Alt efter omfang tager det typisk 2-3 timer.

4. Vi fremsender udkast til dig, som du kan godkende eller komme med bemærkninger til.

5. Hvis du kan godkende skrivelsen eller den justerede skrivelse fremsender vi denne til modparten og afslutter og afregner sagen.

I den store model kan det være, at du mener der er behov for flere møder – herunder måske et formøde for dig før vi har et fællesmøde med modparten.

Endvidere bistår vi måske i forhandlingerne med modparten– enten hvor vi ”fronter” forhandlingerne med navn og titel eller hvor vi bagved hjælper dig med strategi og en gameplan i forhandlingerne.

Den store model er derfor typisk en udvidet model af mellemvejen, hvor vi tillige bistår i det efterfølgende forløb.

 

Det kan endvidere i sidste ende være nødvendigt at føre sagen om opsigelse ved boligretten.

Pris: 2-4 timer

Pris: 3-6 timer

Pris: 6-30 timer

 

Vores timepris er DKK 2.400 + moms

Skal du opsige et erhvervslejemål, er dit erhvervslejemål blevet opsagt eller er der opstået en tvist i forbindelse med en opsigelse af et erhvervslejeforhold, er det vigtigt at reagere hurtigt og kende de formelle regler i erhvervslejeloven, der typisk er ufravigelige, da man i modsat fald risikerer enten at forværre situationen eller miste retten til at gøre indsigelse til opsigelsen som følge af en fristoverskridelse.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse af dine ønsker og behov.


Har lejer ret til erstatning ved udlejers opsigelse af erhvervslejemål?

En opsigelse kan være indgribende for en lejer, specielt hvis lejeren har drevet sin virksomhed fra erhvervslejemålet ...»

Opsigelse af erhvervslejemål på grund af nedrivning

Det sker at en udlejer af en erhvervsejendom planlægger at nedrive ejendommen, fordi udlejer f.eks. har ...»

Boligret

Boligretten Tvister, som udspringer af erhvervsljeeloven eller af en erhvervslejekontrakt indbringes ...»

Erhvervslejelovens § 66

Erhvervslejelovens § 66 Erhvervslejelovens § 66 er den paragraf, som regulerer lejers ret til erstatning ...»

Ophævelse af erhvervslejemål berettiget som følge af vandskade

D O M afsagt den 26. februar 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, ...»

Ugyldig ophævelse - Lejer blev ikke udsat af lejemål

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist ...»

Vi er medlemmer af