Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Planlægning af byggesag

Af Selskabsadvokaterne

Hvis du står og skal i gang med et byggeprojekt uanset om du er bygherre eller entreprenør, er det vigtigt at tage stilling til en lang række spørgsmål inden byggesagens opstart. Ved at lave benarbejdet ordentligt og få aftalegrundlaget på plads inden byggesagens opstart mindskes risikoen for tvister mellem bygherre og entreprenør, og sandsynligheden for en god og smidig proces for alle parter forøges.

Byggeriets faser

Grafik

Fase 1 – Idéfasen og planlægning af byggeprojektet

Her gøres de indledende overvejelser omkring byggeprojektet og det klarlægges hvilke ønsker, behov og forventninger du har til det færdige projekt. Det kan betale sig at bruge god tid på idé- og planlægningsfasen og tænke projektet igennem fra start til slut. Allerede fra start bør det også overvejes hvilken entrepriseform (fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise) du ønsker og hvor meget indflydelse du vil have på projektet.

Det kan være en god idé at undersøge om der er f.eks. lokalplaner, servitutter, jordforhold, kloakering eller lignende som der skal tages højde for i forbindelse med dit projekt.

Fase 2 – Finansieringsovervejelser

Byggeprojekter er bekostelige og finansiering af projektet bør derfor overvejes i den indledende planlægningsfase. Du bør være realistisk omkring budgettet, da du kan risikere at der opstår uforudsete ting undervejs, og det er derfor en god idé at budgettere med en post til uforudsete udgifter.

Da det ofte er svært at vide hvad projektet præcist ender med at koste, kan du overveje at vente med at hjemtage byggelånet, og i stedet benytte en byggekredit indtil de endelige omkostninger kendes. Lånet kan ved byggeprojektets afslutning hjemtages. I nogle tilfælde kan det betale sig at omlægge sine nuværende lån samtidig med optagelse af nyt lån til byggeprojektet.

Fase 3 – Valg af rådgivere

Det anbefales allerede fra projektets spæde start at søge den nødvendige rådgivning.

Juridisk rådgivning

Den juridiske rådgiver kan hjælpe dig med gennemgang og udarbejdelse af kontrakter i projektets indledende fase. Det er yderst vigtigt at kontraktsmaterialet er fyldestgørende for at undgå tvister undervejs. Hvis der under udførelsesfasen opstår tvister om f.eks. mangler, forsinkelse eller betaling af ekstraarbejder, kan din juridiske rådgiver bistå dig.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter i entrepriseret, og vi kan bistå dig med juridisk rådgivning gennem alle byggeriets faser. Vi kan f.eks. hjælpe dig med kontraktsmaterialet, tvistløsning under udførelsesfasen og ved afleveringsforretningen og 1- og 5 års eftersynet.

Byggeteknisk rådgivning

Det kan i mange tilfælde være en god idé at have en byggeteknisk rådgiver (f.eks. en arkitekt eller en ingeniør) til at hjælpe dig under byggeprojektet, hvis du ikke selv har den fornødne faglige ekspertise. Den byggetekniske rådgiver kan bistå dig med tegningsmaterialet, projektbeskrivelser, tidsplaner, indhente tilbud fra entreprenører og med byggestyring i udførelsesfasen. Det er en god idé at få din juridiske rådgiver til at gennemgå aftalen med den byggetekniske rådgiver før du underskriver denne.

Fase 4 – Udbudsmateriale

For at sikre et godt resultat og en smidig proces i byggeprojektet, er det afgørende at få lavet et udbudsmateriale der nøje klarlægger hvordan projektet skal udføres. Udbudsmaterialet beskriver projektet grundigt i form af nøje beskrivelser, beregninger og tegninger og er et redskab til de bydende entreprenører. Udbudsmaterialet skal så præcist som muligt afspejle bygherrers ønsker og behov, så entreprenørerne kan afgive tilbud som lever op til kravene. I denne fase vil man typisk også ansøge kommunen om byggetilladelse hvis dette er nødvendigt.

Hvis udbudsmaterialet er lavet af en teknisk rådgiver, er det en god idé, at få din juridiske rådgiver til at gennemgå dette inden det sendes til de bydende entreprenører. Hos SelskabsAdvokaterne har vi mange års erfaring med at gennemgå udbudsmateriale og kan bistå dig med dette.

Fase 5 - Entreprisekontrakt

Når du har valgt hvilken entreprenør der skal udføre arbejdet, skal der indgås entreprisekontrakt. I denne fase er det utrolig vigtigt at få den nødvendige juridiske rådgivning, da det kan have store konsekvenser for dig, hvis entreprisekontrakten er mangelfuld og der er uklarheder. En udførlig entreprisekontrakt sikrer at både bygherre og entreprenør kender sine rettigheder og pligter, og dette vil minimere risikoen for tvister. Jo mere udførlig og præcis en entreprisekontrakt er, des større er sandsynligheden for en god og smidig proces for både dig og entreprenøren.

I mange tilfælde vil byggeriets aftalevilkår kaldet AB bestemmelserne tilvælges som en del af entreprisekontrakten, da disse bestemmelser tager stilling til en lang række forhold under et byggesagsforløb. Hos SelskabsAdvokaterne kan vi hjælpe dig med at udarbejde entreprisekontrakten og rådgive dig om AB bestemmelserne, herunder lave tilføjelser og fravigelser hertil, så du er stillet bedst muligt.

Fase 6 – Forsikring og sikkerhedsstillelse

Det er vigtigt at du tegner de nødvendige forsikringer inden projektets opstart, da der kan ske mange uheldige situationer under et byggeri. Du bør derfor kontakte dit forsikringsselskab inden byggeprojektet går i gang om høre om eksempelvis all-risk forsikring. Der er forskel på om du er privat eller professionel bygherre, da det f.eks. er obligatorisk for den professionelle bygherre at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af ny bebyggelse.

I de fleste entreprisekontrakter aftales det, at entreprenøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser. Oftest er det aftalt at sikkerheden skal udgøre 15% af entreprisesummen. Det er vigtigt at du tjekker op på, at entreprenøren har stillet sikkerhed inden byggeprojektet går i gang.

Fase 7 – Udførelsesfasen

I udførelsesfasen går byggeriet i gang, og hvis du har valgt at få bistand af en byggeteknisk rådgiver, vil denne stå for det løbende tilsyn og byggestyring. Alt afhængig af byggeprojektets størrelse vil der løbende blive holdt byggemøder hvor projektets fremdrift drøftes.

Hvis byggeprojektet forsinkes eller der opstår andre tvister om f.eks. mangler eller betaling af ekstraarbejder, kan din juridiske rådgiver hjælpe dig. Hos SelskabsAdvokaterne kan vi bistå dig i forbindelse med løsning af tvister og hjælpe dig med at opstille løsningsforslag, så i kan komme videre med byggeriet. Hvis en tvist ikke kan løses kan vi bistå dig ved mediation, voldgift eller i en eventuel retssag.

Fase 8 – Aflevering

Når byggeriet er færdigt afholdes afleveringsforretning, hvor i sammen gennemgår byggeriet for at konstatere, om der er er fejl og mangler, der endnu ikke er udbedret. Hvis du har tilknyttet en teknisk rådgiver, er det en god idé, at denne deltager ved afleveringsforretningen.

Hvis der ved gennemgangen af byggeriet konstateres mangler, udarbejdes der en mangelliste hvoraf det fremgår, hvornår manglerne skal være udbedret. Hvis byggeriet lider af væsentlige mangler, anbefales det ikke, at du godkender at byggeriet er afleveret til dig. Tidspunktet for aflevering er afgørende, da risikoen for byggeriet går over til dig som bygherre på dette tidspunkt. Det vil efter aflevering typisk være sværere at gøre fejl og mangler gældende, da du skal bevise at disse ikke skyldes din ibrugtagning af byggeriet.

Når eventuelle mangler er udbedret og du har accepteret aflevering af byggeriet vil entreprenøren typisk nedskrive sin sikkerhedsstillelse til 10%.

Hvis dit byggeprojekt har krævet myndighedsgodkendelse, skal du sørge for at få ibrugtagningstilladelse hos kommunen når byggeriet er færdigt.

Fase 9 – 1 og 5 års eftersyn

1 år efter afleveringen afholdes 1 års eftersyn. Det er ofte bygherren eller den tekniske rådgiver der indkalder entreprenøren. Formålet med dette er, at gøre entreprenøren opmærksom på fejl og mangler, som du har opdaget efter afleveringen. Du skal være opmærksom på, at få indkaldt til - og afholdt - 1 års eftersynet inden 1 års dagen er passeret. Hvis fristen springes, risikerer du at fortabe retten til at gøre mangler gældende. Når eventuelle mangler er udbedret efter 1 års eftersynet vil entreprenøren typisk nedskrive sin sikkerhedsstillelse til 2%.

5 år efter afleveringen afholdes 5 års eftersyn. Fremgangsmåden er den samme som ved 1 års eftersynet, og du skal også her være opmærksom på rettidig indkaldelse og afholdelse. Når eventuelle mangler er udbedret efter 5 års eftersynet vil entreprenørens sikkerhedsstillelse typisk ophøre.

Vores bistand i byggeprojektet

Hos Selskabsadvokaterne er vi specialister i entrepriseret og har mange års erfaring med at rådgive i byggesager. Har du brug for rådgivning i forbindelse med dit byggeprojekt, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Den gode byggesag i andelsbolig- og ejerforeninger

Af Selskabsadvokaterne Når en andelsboligforening eller en ejerforening skal i gang med en byggesag ...»

1 års- og 5 års-gennemgang - hvilke regler gælder?

Af Selskabsadvokaterne Det vil i langt det fleste tilfælde være aftalt, at byggeriet skal gennemgås ...»