Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere her
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere her
Forrige
Næste

Entreprisekontrakt

Hvad er en entreprisekontrakt?

En entreprisekontrakt er en aftale mellem en bygherre og en eller flere entreprenører vedrørende et byggeri- eller anlægsarbejde.

I entreprisekontrakten forpligter entreprenøren sig til at udføre en nærmere aftalt ydelse umiddelbart efter aftalen er underskrevet af begge parter. I entreprisekontrakten reguleres forholdet mellem bygherre og entreprenøren og parternes rettigheder og forpligtelser overfor hinanden f.eks. hvornår arbejdet skal afleveres, og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af forsinkelse eller uenigheder.

Det er vigtigt at have en udførlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør for at sikre, at uklarheder omkring arbejdets udførelse undgås. En udførlig entreprisekontrakt sikrer at begge parter kender til deres rettigheder og pligter under byggesagsforløbet, hvilket både vil være tidsbesparende og minimere byggeriets omkostninger. Jo mere udførlig og præcis entreprisekontrakten er, des større er sandsynligheden for en god og smidig proces for begge parter.

I entreprisekontrakten kan man aftale at anvende standardvilkår som f.eks. AB 18. Man kan angive at vilkårene skal finde anvendelse i sin helhed, eller lave specifikke tilføjelser og fravigelser til standardvilkårene, så man som aftalepart stilles bedst muligt.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi specialister i entrepriseret, og vi kan hjælpe dig med udarbejdelse eller gennemgang af entreprisekontrakten. Derudover kan vi rådgive dig om AB bestemmelserne samt om tilføjelser og fravigelser hertil, så du stilles bedst muligt.

De forskellige entrepriseformer:

Der findes forskellige former for entreprise, der kan opdeles i:

  • Totalentreprise
  • Hovedentreprise
  • Fagentreprise

Når du skal vælge hvilken entrepriseform du ønsker, skal du træffe beslutning om hvor meget du ønsker at være involveret undervejs, og hvor stort et ansvar du selv vil påtage dig under byggeprojektet.

Totalentreprise:

I totalentreprise overlades ansvaret for sagen til totalentreprenøren som tager sig af projektet fra start til slut og bygherre har meget lidt ansvar i byggeprocessen. Totalentreprenøren står for alt herunder udarbejdelse af projektmateriale, indgåelse af kontrakter med underentreprenører, byggestyring og alle byggeopgaver i øvrigt. Totalentreprise vælges ofte ved nybyggeri eller en gennemgribende renovering. Når totalentreprise vælges er det en god idé at have en ekstern rådgiver med på sidelinjen til at føre tilsyn.

Hovedentreprise:

I hovedentreprise sager er det bygherren selv der står for den indledende fase med udarbejdelse af projektmateriale samt indhentning af diverse godkendelser. Hovedentreprenøren står for økonomi, indgåelse af kontrakter med underentreprenører og projektstyring (herunder overholdelse af tidsplan og kvalitet). Bygherre har selv ansvaret for tilsyn af byggeriet, og det er derfor en god idé at ansætte en rådgiver til at bistå med dette.

Fagentreprise:

I fagentreprise sager er bygherren selv ansvarlig for hele byggeriet. Bygherre står selv for projektering, tegninger, indhentelse af byggetilladelse, styring af byggeprocessen mv. Bygherren udformer således selv udbudsmaterialet, indhenter tilbud, udarbejder kontrakt med den valgte entreprenør, holder tilsyn og styrer hele processen undervejs. Ved fagentreprise påtager bygherren sig selv det juridiske og økonomiske ansvar for projektet. Fagentreprise stiller store krav til bygherre og bør kun vælges hvis man har erfaring hermed eller kvalifikationerne til at sætte sig ind i hele projektet fra start til slut.

Har du brug for juridisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af entreprisekontrakten?

Et byggeprojekt er ofte komplekst og der er mange parter involveret. For at minimere uklarheder og konflikter kan du med fordel få en juridisk rådgiver til at bistå dig i dit projekt. Juridisk rådgivning vil være relevant allerede i projektets indledende stadie med henblik på at sikre at entreprisekontrakten er fyldestgørende og stiller dig bedst muligt, så du får en så smidig og tilfredsstillende proces.

Der kan løbende opstå problemer undervejs i et byggeprojekt, som kan have store konsekvenser for byggeriet. Hvis der f.eks. opstår tvister omkring fejl og mangler, er uklarheder i entreprisekontrakten eller opstår forsinkelser vil din juridiske rådgiver kunne bistå dig.

Hos SelskabsAdvokaterne er vi eksperter inden for entreprise og udarbejdelse af entreprisekontrakter, og vi bistår både bygherrer og entreprenører, så vi kender sagen godt fra begge sider. Vi yder rådgivning gennem alle byggeriets faser – gerne allerede helt fra de første tanker om et byggeprojekt – og til byggeriet står færdigt. Hvis dit byggeprojekt allerede er i gang, og er gået i hårdknude, kan vi hjælpe dig med løsningsforslag, bistå ved forligsforhandling eller gennemføre eventuel voldgifts- eller retssag alt afhængigt af dine ønsker. Vi er erfarne i at udarbejde entreprisekontrakter og hjælper dig gerne at få strikket en kontrakt sammen som lever op til dine ønsker og behov. Du er velkommen til at kontakte os for en uformel drøftelse.


AB bestemmelserne - byggeriets regler

AB bestemmelserne er byggeriets regler og er velkendte aftalevilkår i byggebranchen. Bestemmelserne er ...»

Entreprenør

Entreprenør Entreprenøren er den håndværker som udfører arbejdet for bygherren. Entreprenøren kan benytte ...»

Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt Entreprisekontrakten er en aftale mellem bygherre og entreprenør vedrørende et byggeri- ...»

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar for underentreprenør

Højesterets dom afsagt 4. september 2019 i sag BS-40168/2018-HJR (2. afdeling) Dansk Energi som mandatar ...»

Løvens Kemiske - dekontamineringsentreprise var uden mangler

Sagsøgernes dekontamineringsentreprise i et rørsystem til produktion af medicin var ikke behæftet »

Vi er medlemmer af