Entreprisekontrakt

Entreprisekontrakt

Læs mere
Tvist i entrepriseforhold

Tvist i entrepriseforhold

Læs mere her
AB Bestemmelserne

AB Bestemmelserne

Læs mere
Brug for byggesagsadministration?

Brug for byggesagsadministration?

Læs mere
Forrige
Næste

Ekstraarbejder

Af Selskabsadvokaterne

Ekstraarbejder er et typisk stridspunkt i entrepriseforhold. Mange entrepriseretlige tvister omhandler ændringer i entreprenørens arbejde og ekstraarbejder.

Ekstraarbejder er kendetegnet ved at være arbejder der ikke er omfattet af entreprenørens oprindeligt aftalte ydelse, der er nærmere beskrevet i entreprisekontrakten og udbudsmaterialet.

Hvornår er der tale om ekstraarbejder?

Spørgsmålet om hvornår der er tale om kontrakts arbejde (der er omfattet af entreprenørens ydelse) eller om ekstraarbejde, giver ofte anledning til tvist mellem parterne, da grænserne kan være vanskelige at fastlægge

Når det skal vurderes om et arbejde er kontrakts arbejde eller ekstraarbejde må der foretages en nærmere fortolkning af aftalegrundladet i entreprisekontrakten og udbudsmaterialet.

Bygherren forestår udarbejdelsen af udbudsmaterialet, og bygherren har pligt til at sørge for et klart og entydigt udbudsmateriale. Bygherren bærer selv risikoen for eventuelle fejl og mangler eller uklarheder i udbudsmaterialet. Hvis arbejder ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, er det klare udgangspunkt, at entreprenøren vil være berettiget til ekstrabetaling for disse arbejder. Entreprenøren vil dog bære risikoen for uklarheder i hans tilbud.

Hvornår indgås der aftale om ekstraarbejder?

Ekstraarbejde kommer typisk på tale, når der opstår uforudsete forhold under byggeprocessen. Entreprenøren kan i sådanne situationer tilkendegive overfor bygherren, at et ekstraarbejde vil være formålstjenesteligt eller at dette er nødvendigt for at komme videre med byggeriet.

Der kan også opstå situationer hvor bygherren direkte anmoder entreprenøren om at udføre flere arbejder end det der fremgår af den oprindelige aftale.

Underretning af bygherren

Udgangspunktet er, at entreprenøren altid skal underrette bygherren, hvis der opstår behov for at udføre andet arbejde end det entreprisekontrakten giver ham ret til at udføre. Entreprenøren skal efter underretningen afvente bygherrens tilbagemelding og følge bygherrens anvisninger.

Entreprenøren kan med andre ord ikke selv træffe beslutning omkring omkostningsfulde arbejder uden at bygherren tages med på råd. Bygherren skal have mulighed for at træffe beslutning om hvorvidt projektet skal ændres eller om ekstraarbejderne skal udføres.

Nødvendige ekstraarbejder

Hvis der opstår forhold som hindrer eller vanskeliggør arbejdet, eller der er risiko for at bygherren påføres ulempe eller tab, kan entreprenøren have ret til at udføre ekstraarbejdet uden at inddrage bygherren. Dette gælder særligt, hvis dette sker for at undgå at bygherren lider et tab. Entreprenøren skal efter udførelsen af arbejdet hurtigst muligt meddele bygherren at arbejdet er blevet udført.

Har entreprenøren ret til betaling for ekstraarbejder?

Udgangspunktet er, at entreprenøren har ret til betaling for ekstraarbejder, når bygherren har godkendt arbejderne, eller når bygherren selv har krævet ændringer i entreprenørens arbejde.

Entreprenøren kan i nogen tilfælde få betaling for udførte ekstraarbejder uden at der er sket underretning af bygherren, hvis disse arbejder har været nødvendige. Dette kan f.eks. være tilfældet hvis arbejdet har været nødvendigt for bygningens funktion og det må ligges til grund, at bygherren selv ville have bestilt arbejdet, hvis han havde haft kendskab til dette.

Tag stilling til ekstraarbejder i entreprisekontrakten

For at undgå uklarhed omkring hvornår ekstraarbejder kan og skal udføres, bør det fremgå af entreprisekontrakten, at ekstraarbejde kun må udføres efter bygherrens forudgående skriftlige godkendelse.

I praksis kan entreprenøren dog godt have krav på betaling for ekstraarbejder på trods af, at han ikke har overholdt formkravene og indhentet bygherrens skriftlige accept inden ekstraarbejderne sættes i gang. Dette kan være tilfældet hvis parterne under byggesagen ikke har tidligere har fulgt formkravene, og bygherren tidligere har godkendt en række ekstraarbejder mundtligt. Entreprenøren kan derfor ofte kræve betaling, hvis han på en eller anden måde kan godtgøre, at der er indgået en aftale med bygherren om ekstraarbejderne.

Har du brug for juridisk bistand?

Hos Selskabsadvokaterne er vi eksperter i entrepriseret, og vi bistår dig gerne med rådgivning omkring ekstraarbejder. Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak på tlf. 45 23 00 10 eller per e-mail, advokat@selskabsadvokaterne.dk

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»