Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Læs mere
Typer af bestyrelser

Typer af bestyrelser

Læs mere
Professionel bestyrelse

Professionel bestyrelse

Læs mere
Forrige
Næste

Bestyrelsens opgaver og ansvar i henhold til selskabsloven

Af Selskabsadvokaterne 

En af de væsentlige opgaver, som en bestyrelse skal foretage sig, er at ansætte direktionen, jf. selskabslovens § 111, stk. 1. Det er tillige bestyrelsens ansvar at afskedige direktionen.

Herudover fremgår bestyrelsens opgaver af selskabslovens § 115, som har følgende ordlyd:

I kapitalselskaber, der har en bestyrelse, skal denne ud over at varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed påse, at

1)bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,

2)der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,

3)bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,

4)direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og

5)kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Ifølge § 115 skal bestyrelsen sørge for at selskabet har en forsvarlig organisation. Dette indebærer, at bestyrelsen fastlægger hovedlinjerne for, hvorledes virksomhedens drift tilrettelægges, f.eks. hvordan investeringerne skal foretages. Skal dette ske i produktionsapparat eller fast ejendom mv. Det er tillige bestyrelsen, som fastlægger, hvordan virksomheden skal finansieres, politik for ansættelse af medarbejdere, ledelsesmæssige og øvrige centrale funktioner, såsom intern rapportering, it, regnskab og budget, og at disse funktioner indrettes mest optimalt.

Ifølge § 115, nr. 1, skal bestyrelsen sikre, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende. Dette kan ske ved, at der findes betryggende bogførings- og regnskabssystemer. Herudover sikre intern som ekstern revision.

Ifølge § 115, nr. 2, skal bestyrelsen etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller. Bestyrelsen skal definere de risici, der er forbundet med den af selskabet drevne virksomhed og kortlægge, hvorledes disse risici kan undgås eller minimeres. Risiciene kan være miljø, valuta, indgåelse af væsentlige kontrakter, politiske risici og risikoen for negativ omtale i pressen m.v.

Ifølge § 115, 3 og 4 skal bestyrelsen bestyrelsen løbende modtage den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold, samt om direktionen udøver sit hverv på behørig vis og efter bestyrelsens retningslinjer. Bestyrelsen skal have de nødvendige informationer, således at bestyrelsen kan træffe de rigtige beslutninger. På baggrund heraf kan bestyrelsen vælge at udarbejde retningslinjer, som direktionen er forpligtet til at følge.

Ifølge § 115, nr. 5 skal bestyrelsen sikre, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Bestyrelsens pligt er at føre tilsyn med virksomhedens økonomi, herunder pligt til at påse om virksomheden råder over de nødvendige likvide ressourcer, såsom låne- og trækningsmuligheder.

For så vidt angår ansvar, fremgår dette af Selskabslovens § 361, stk. 1, og har følgende ordlyd:

Stiftere og medlemmer af ledelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet kapitalselskabet skade, er pligtige til at erstatte denne. Det samme gælder, når skaden er tilføjet kapitalejere eller tredjemand.

Der er ikke en særlig ansvarsregel på det selskabsretlige område, men en henvisning til dansk rets almindelige erstatningsregler. Det vil sige den almindelige culpa-regel - en handling skal kunne bebrejdes - samt erstatningsbetingelser om, at der skal være lidt et tab, årsagssammenhæng, påregnelighed mv.

Det er ikke en direkte betingelse, at de omfattede personer har overtrådt bestemmelser i Selskabsloven eller selskabets vedtægter. De kan således pålægges ansvar uden at have overtrådt reglerne i Selskabslovens eller vedtægterne.

Der er ikke uden videre ansvar for ukloge/uhensigtsmæssige beslutninger/valg, men der pålægges ansvar, såfremt en disposition har skadet selskabet og bestyrelsen f.eks. ikke har udført bedre kontrol, jf. § 115.

Ansvaret knytter sig til udførelsen af de omfattede personers hverv, og efter retspraksis kan ansvaret for uforsvarlig ledelse derfor også påhvile andre end de registrerede medlemmer af ledelsen, f.eks. kapitalejere eller kreditorer, såfremt de har udøvet ledelse på en ansvarspådragende måde. Bestemmelsen omfatter de nævnte personers ansvar over for kapitalselskabet for den lidte skade.

Det samme gælder, når de nævnte personer har tilføjet kapitalejere, selskabets kreditorer eller andre tredjemand skade, jf. bestemmelsens 3. pkt.

Kontakt os gerne på telefon + 45 45 23 00 10 for en uformel drøftelse af bestyrelsesarbejde samt bestyrelsens opgaver og ansvar.

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»