Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Trolle-Ostergaard

Persondatapolitik

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har. Denne orientering findes i det følgende.

1. Dataansvarliges kontaktoplysninger

Hjemmesiden drives og ejes af:

SelskabsAdvokaterne ApS

CVR-nr. 28 13 19 09

Ørnegårdsvej 18

2820 Gentofte

Tlf. +45 45 23 00 10

Mail: advokat@selskabsadvokaterne.dk

2. Indsamling og anvendelse af personoplysninger

2.1 Ved besøg på vores hjemmeside registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af hjemmesiden, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne. Ved brug af vores hjemmeside, har vi i øvrigt denne cookie-politik: /cookies/.

2.2 Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler vi din mailadresse og eventuelt dit navn. Dette skal vi bruge for at kunne sende dig nyhedsbreve fremover. Indsamlingen af din mailadresse sker på baggrund af et nuværende eller tidligere kundeforhold eller på baggrund af dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid og uden beregning tilbagekaldes.

2.3 Ved tilmelding til arrangementer hos os registrerer vi i forbindelse med tilmeldingen sædvanligvis navn og mail til brug for kommunikation om arrangementet, herunder kan vi ud fra en konkret vurdering anvende oplysningerne til udarbejdelse af deltagerlister, som uddeles til deltagere og oplægsholdere ved en række af vores arrangementer.

2.4 Når vi yder rådgivning, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer tillige på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, som vi modtager fra vores klienter, og der vil under en sags behandling til tider komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter og deres rådgivere, myndigheder og domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger, eksempelvis navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Og det kan være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de pågældende sager.

3. Videregivelse mv.

3.1 Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

3.2 Vi videregiver alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, for at vi kan varetage vores klienters ovennævnte interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre dette efter loven.

3.3 Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører Unik Advosys, Ubivox, Sleeknote m.v. i henhold til databehandleraftaler, og alene med det formål at muliggøre vores anvendelse af de pågældende it-systemer.

3.4 I tillæg til ovenstående, kan vi videregive personoplysninger til følgende parter og under følgende omstændigheder:

For at give tredjepartsleverandører, konsulenter og andre serviceudbydere mulighed for at udføre services på vores vegne;

For at overholde love eller svare på krav, retsproces (herunder men ikke begrænset til stævninger og retskendelser) samt efterkomme anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder;

Til tredjeparter for at forfølge tilgængelige retsmidler, eller begrænse erstatningsansvar, som vi kan pådrage os;

Til tredjeparter for at vi kan undersøge, forebygge eller gribe ind over for formodede eller faktiske forbudte aktiviteter;

Til en tredjepart i tilfælde af eventuel reorganisering, fusion, erhvervelse, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden afhændelse af hele eller enhver del af vores virksomhed eller aktiver.

3.5 Vi har etableret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de ovennævnte formål, der har adgang til disse.

4. Opbevaringsperiode

4.1 Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket sædvanligvis afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning.

5. Links til andre hjemmesider

På vores hjemmeside forefindes links til hjemmesider, som ejes og administreres af andre eksterne selskaber.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller deres praksis og politik for indsamling og behandling af personoplysninger.

Ved anvendelse af eksterne hjemmesider anbefaler vi derfor, at du altid læser pågældende hjemmesides privatlivspolitik og øvrige relevante politikker.

6. Dine rettigheder

Som bruger af vores hjemmeside og tilmeldt til vores nyhedsbrev, har du i henhold til databeskyttelsesloven ret til at få;

- Indsigt i de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig.

- Ret til at gøre indsigelser mod vores indsamling, samt videre behandling af dine personoplysninger.

- Ret til at få dine oplysninger korrigeret/rettet, hvis der måtte være brug herfor.

7. Ændring af oplysninger eller tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du ønsker at få rettet dine personoplysninger eller tilbagekalde dit samtykke, er du altid meget velkommen til at kontakte os på oplysningerne nedenfor i punkt 8.

8. Klageadgang

Hvis du måtte ønske at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du altid meget velkommen til at kontakte os på:

Mailadressen: advokat@selskabsadvokaterne.dk,

Telefon: +45 45 23 00 10 eller

Pr. brev til: SelskabsAdvokaterne ApS, Ørnegårdsvej 18, 2820 Gentofte.

 

Det er endvidere muligt at klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28,5.

1300 København K

 


Opsigelse af svedlugtende medarbejder var usaglig

I sin kendelse af den 14. februar 2023 skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til, om det var sagligt ...»

Elev blev bortvist for at møde 9 minutter for sent på arbejde

Var det på sin plads, da en arbejdsgiver efter udløbet af prøvetiden ophævede en uddannelsesaftale med ...»

Barselsloven

Barselsloven (lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel) har til formål at fastlægge de perioder, hvor ...»

Erhvervsuddannelsesloven

Erhvervsuddannelsesloven fastlægger vilkårene for elever og lærlinge, der gennemgår en erhvervsuddannelse. En ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af