Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 

Det følger af selskabslovgivningen, at hvis et selskab de sidste 3 år gennemsnitligt har beskæftiget mindst 35 medarbejdere, får medarbejdere ret – men ikke pligt – til blandt deres kollegaer at vælge bestyrelsesmedlemmer ind i det øverste ledelsesorgan i din virksomhed.

Er betingelserne opfyldt, har medarbejderne ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse eller tilsynsråd, som svarer til halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen/tilsynsrådet.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer nyder en særlig beskyttelse mod opsigelse, idet de er beskyttet mod opsigelse efter samme regler, som gælder om opsigelse af tillidsrepræsentanter indenfor deres fagområde. Det gælder også, selvom virksomheden, de er ansat i, som sådan ikke er omfattet af nogen overenskomst.

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har i øvrigt de samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»