Lov om lønmodtageres ret til fravær

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet, når

1. tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure),

2. lønmodtageren er ansat af kommunen efter bestemmelserne herom i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse eller

3. lønmodtageren modtager plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Kan en lønmodtager påvise omstændigheder, der sandsynliggør, at lønmodtageren er blevet afskediget, fordi lønmodtageren udnytter eller ønsker at udnytte retten til omsorgsorlov efter loven, sklal arbejdsgiveren kunne godtgøre, at dette ikke er tilfældet. Kan arbejdsgiveren ikke løfte denne bevisbyrde, kan lønmodtageren rejse krav om en godtgørelse.  

Hvad du bør vide om medarbejderes ret til fravær ved særlige familiemæssige årsager

I helt særlige situationer kan medarbejdere være berettiget til at være fraværende fra arbejdet uden, ...»

Opsigelse i strid med lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Ved dom af den 14. februar 2023 skulle Vestre Landsret tage stilling til, om en opsigelse af en medarbejder ...»