Forberedende retsmøde

Når der i en retssag er indgivet både stævning og svarskrift indkalder retten parterne til et forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353. Mødet foregår sædvanligt telefonisk mellem parternes advokater og retten.

På mødet vil følgende punkter typisk blive drøftet:

- parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder,

- tilrettelæggelse af og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse,

- tidspunktet for forberedelsens slutning,

- tidspunktet for hovedforhandlingen,

- formalitetsindsigelser,

- henvisning af sagen til landsretten eller Sø- og Handelsretten,

- kollegial behandling,

- medvirken af sagkyndige, herunder syn og skøn,

- opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger,

- anmodninger om pålæg om at fremlægge dokumenter eller andre beviser,

- hovedforhandlingens tilrettelæggelse,

- forligsmægling,

- alternativ konfliktløsning, herunder retsmægling.

Anmodning om bevisførelse, der forlænger sagens forberedelse væsentligt, skal fremsættes senest i det forberedende møde.

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»