Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Forberedende retsmøde

Når der i en retssag er indgivet både stævning og svarskrift indkalder retten parterne til et forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353. Mødet foregår sædvanligt telefonisk mellem parternes advokater og retten.

På mødet vil følgende punkter typisk blive drøftet:

- parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder,

- tilrettelæggelse af og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse,

- tidspunktet for forberedelsens slutning,

- tidspunktet for hovedforhandlingen,

- formalitetsindsigelser,

- henvisning af sagen til landsretten eller Sø- og Handelsretten,

- kollegial behandling,

- medvirken af sagkyndige, herunder syn og skøn,

- opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger,

- anmodninger om pålæg om at fremlægge dokumenter eller andre beviser,

- hovedforhandlingens tilrettelæggelse,

- forligsmægling,

- alternativ konfliktløsning, herunder retsmægling.

Anmodning om bevisførelse, der forlænger sagens forberedelse væsentligt, skal fremsættes senest i det forberedende møde.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Sag fra Ligebehandlingsnævnet – chikane udløste krav på godtgørelse på 25.000 kr.

I en kendelse fra Ligebehandlingsnævnet af den 21. april 2023 har nævnet taget stilling til en sag om ...»

Opsigelse af nybagt far kostede en godtgørelse på 9 måneders løn

En mandlig kommunalt ansat omsorgsmedarbejder klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at han var blevet ...»

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår fastlægger med virkning fra den 1. juli 2023 de vilkår, ...»

lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

Det følger af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, at en ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af