Advokat-Troels-Wenzel-Ostergaard_700_200
Danske-lov
Advokat-Skaarup-Ostergaard

Forberedende retsmøde

Når der i en retssag er indgivet både stævning og svarskrift indkalder retten parterne til et forberedende møde, jf. retsplejelovens § 353. Mødet foregår sædvanligt telefonisk mellem parternes advokater og retten.

På mødet vil følgende punkter typisk blive drøftet:

- parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder,

- tilrettelæggelse af og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse,

- tidspunktet for forberedelsens slutning,

- tidspunktet for hovedforhandlingen,

- formalitetsindsigelser,

- henvisning af sagen til landsretten eller Sø- og Handelsretten,

- kollegial behandling,

- medvirken af sagkyndige, herunder syn og skøn,

- opfordringer til en part om at meddele faktiske oplysninger,

- anmodninger om pålæg om at fremlægge dokumenter eller andre beviser,

- hovedforhandlingens tilrettelæggelse,

- forligsmægling,

- alternativ konfliktløsning, herunder retsmægling.

Anmodning om bevisførelse, der forlænger sagens forberedelse væsentligt, skal fremsættes senest i det forberedende møde.

45230010
eller jeg kan kontakte dig senere
Ring mig op

Bortvisning af tillidsrepræsentant for privat kørsel i firmabil på gule plader

Var det berettiget, da et elinstallatørfirma efter 24 års ansættelse bortviste en tillidsrepræsentant ...»

Var overtagelse af rengøringsopgave en virksomhedsoverdragelse?

Det spørgsmål skulle Arbejdsretten tage stilling til i sin dom i sagen, der blev afsagt den 25. oktober ...»

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven kan finde anvendelse, når en virksomhed eller en del heraf overdrages. Finder ...»

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag

Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af Store Bededag blev vedtaget af Folketinget den 28. februar 2023. ...»

Berettiget alkoholtest ifm. ansættelsesproces

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. oktober 2022 I sag nr. 2022-2:Tidligere sagsnummer 2019-454/AR ...»

Medregning af arbejdsfri dage ved opgørelse af sygedage efter "120-dages-reglen"

HØJESTERETS DOMafsagt onsdag den 16. marts 2022 Sag BS-50624/2020-HJR(2. afdeling) HK Danmark som mandatar ...»

Vi er medlemmer af