Voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst

Resumé

Anpartshaver kunne ikke påberåbe sig voldgiftsklausul i anpartshaveroverenskomst, hvori hans modpart ikke var part. Tvisten, der angik spørgsmål om overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 10, faldt uden for voldgiftsklausulen.

Kendelse i sagen V-37-04 

Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS
(Advokat Peer Meisner)
mod
1) Biokube ApS
2) Peter Henrik Ulf Hedegaard
3) Henrik Ulf Hedegaard
(Alle: Advokat Steffen Olsen-Kludt)


I denne kendelse behandles spørgsmålet om betydningen af en voldgiftsklausul i pkt. 13 i en som sagens bilag 6 fremlagt anpartshaveroverenskomst.

Spørgsmålet er i medfør af retsplejelovens § 253 udskilt til særskilt behandling.

- 2 -

Sagsøgte 2, Peter Henrik Ulf Hedegaard (herefter: Peter
Hedegaard), har med henvisning til voldgiftsklausulen på-
stået sagen afvist for sit vedkommende.

Sagsøgeren, Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS, har nedlagt
påstand om, at sagen fremmes ved Sø- og Handelsretten.


Sagen er anlagt den 25. marts 2004 mod de tre sagsøgte,
Biokube ApS, Peter Hedegaard og Henrik Ulf Hedegaard. Af
oplysninger i stævningen fremgår, at Kongsted Maskinfa-
brik ApS siden 2001 har beskæftiget sig med udvikling,
produktion og salg af minirenseanlæg samt handel inden
for spildevands- og miljøforureningsområdet, og at virk-
somheden i den forbindelse har udviklet et biologisk mi-
nirenseanlæg, "Kongsted Minirenseanlæg". Den 26. august
2003 gik Kongsted Maskinfabrik ApS konkurs, og aktiverne
og aktiviteterne i det konkursramte selskab blev solgt
til ApS KBIL 17 nr. 1624 under navneændring til Kongsted
Maskinfabrik 2003 ApS. Det er Kongsted Maskinfabrik 2003
ApS' opfattelse, at de 3 sagsøgte har handlet/handler
retsstridigt over for Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS ved
at have udviklet, producere og markedsføre et miniren-
seanlæg, kaldet "Biokube".

Peter Hedegaard og Henrik Ulf Hedegaard har tidligere væ-
ret ansat i/tilknyttet Kongsted Maskinfabrik ApS.


Anpartshaveroverenskomst

Af en i foråret 2002 mellem Hedegaard Holding ApS, NC.C
ApS, Peter Hedegaard og Brian Lang indgået "Anpartshaver-
overenskomst vedrørende parternes anpartsbesiddelse i
Kongsted Maskinfabrik ApS ["Selskabet"] ..." (bilag
6)fremgår bl.a.:

"1. Formål og forrang

1.1
Nærværende aftale har til formål at sikre
og regulere parternes fremtidige samar-
bejde om Selskabet.


- 3 -

1.2
Nærværende overenskomst har forrang for
alle andre dokumenter og regler vedrø-
rende Selskabet, således at en part ikke
kan påberåbe sig disse dokumenter eller
regler, herunder vedtægterne, anpartssel-
skabslovgivningen i det omfang denne kan
fraviges ved aftale, eller sin eventuelle
ansættelseskontrakt til støtte for et re-
sultat, som er i strid med denne overens-
komst.
...

2 Selskabets anpartskapital og finansiering

2.1
Selskabets anpartskapital udgør ved
indgåelsen af nærværende overenskomst no-
minelt 125.000 kr., hvoraf Hedegaard Hol-
ding ApS ejer nominelt 56.250 kr., NC.C.
ApS nominelt 31.250 kr., Peter Hedegaard
nominelt 31.250 kr. og Brian Lang nomi-
nelt 6.250 kr.
...
3 Bestyrelsen i Selskabet
...
4 Udbytte
...
5 Overdragelse af anparter
...
6 Pantsætning og kreditorforfølgning
...
7
Medsalgsret
...
8
Ophør

8.1
Denne overenskomst er uopsigeligt bin-
dende for parterne, så længe de ejer an-
parter i Selskabet.

8.2
Overenskomsten kan dog ved 80% flertal
(efter stemmevægt på anparterne) par-
terne imellem ændres eller ophæves. ...

9. Misligholdelse

9.1 Såfremt en af parterne væsentligt
misligholder sine forpligtelser over for Sel-
skabet eller en anden part, finder reglerne i
denne bestemmelse anvendelse.

9.2
Er en part af den opfattelse, at en anden
part væsentligt har misligholdt sine forplig-
telser over for Selskabet eller parten, og den
misligholdende part ikke inden 30 dage efter at
han ved anbefalet brev har modtaget skriftligt
påbud om at ophøre med misligholdelsen har ret-
tet for sig, er den krænkede part berettiget
til at kræve, at den krænkende part afhænder
sine anparter ... Den krænkede part kan også
vælge at kræve selskabet opløst ved likvida-
tion. ...

9.3 Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.
overtrædelse af ... punkt 10 og punkt 11.


10
Konkurrenceklausul


- 4 -


10.1 Så længe parterne er anpartshavere i Sel-
skabet og i en periode på 2 år efter at en part
er ophørt som anpartshaver i Selskabet, er de
uberettigede til direkte eller indirekte at på-
begynde eller blive økonomisk interesseret i
nogen virksomhed, der helt eller delvist kon-
kurrerer med den virksomhed, Selskabet driver
på fratrædelsestidspunktet. Tilsvarende er par-
terne uberettiget til at tage ansættelse i el-
ler arbejde for en sådan virksomhed, herunder
som bestyrelsesmedlem, kommitteret eller konsu-
lent.


10.2 Overtrædelse af konkurrenceklausulen kan
imødegås ved fogedforbud uden sikkerhedsstil-
lelse og overtrædelse forpligter til betaling
af en konventionalbod på 100.000 kr. for hver
overtrædelse, der finder sted. ... Såfremt Sel-
skabets tab overstiger konventionalboden, er
den krænkende part forpligtet til at erstatte
tabet.

11. Tavshedspligt

11.1 Anpartshaverne har tavshedspligt med hen-
syn til alt, hvad de erfarer i forbindelse med
deltagelsen i Selskabet, medmindre der er tale
om forhold, der efter sagens natur skal bringes
til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt
er også gældende, såfremt anpartshaveren ophø-
rer med at være anpartshaver i Selskabet.

12 Pensionsforpligtelse
...
13
Voldgift

13. 1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbin-
delse med denne anpartshaveroverenskomst,
skal afgøres efter "Regler om behandling af
sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut".
Hver part udpeger en voldgiftsmand, mens
voldgiftsrettens formand udpeges af insti-
tuttet. Såfremt en part inden 30 dage efter
at have indgivet eller modtaget underretning
om voldgift ikke har udpeget en voldgifts-
mand, udpeges også denne af instituttet i
overensstemmelse med ovennævnte regler.

13.2 Voldgiftsretten skal have sit sæde i Kø-
benhavn."


Aftale om virksomhedsoverdragelse

Af virksomhedsoverdragelsesaftale (bilag 7), dateret den
5. september 2003, ifølge hvilken Kongsted Maskinfabrik
ApS under konkurs solgte aktiver og aktiviteter til ApS
KBIL 17 nr. 1624 under navneændring til Kongsted Maskin-
fabrik 2003 ApS, fremgår bl.a.:


- 5 -

"...
0. Præampel

0.1
Sælger er et selskab der havde drevet
virksomhed indenfor miljøsektoren. Ved
konkursdekretets afsigelse var Sælgers
væsentlige aktivitet, at Sælger havde ud-
viklet og opnået typegodkendelse på et
minirenseanlæg.

0.2
Sælger er ejet af to anpartshaver grup-
per. På den ene side de af familien Hede-
gaard - delvist via selskabet Hedegaard
Holding, Fakse ApS ­ ejede anparter, der
repræsenterede 70 % - kaldet familien He-
degaard-siden. På den anden side de (via
holdingselskaber) af Torkil Christensen
og Brian Lang ejede 30 % - kaldet Torkil
Christensen siden.
...
0.4
I foråret 2003 og i særdeleshed i somme-
ren 2003 kom de to ejergrupper ud i dybe
uoverensstemmelser. ...

0.6
Torkil Christensen-siden erklærede sig
villig til at afgive et tilbud om køb af
virksomheden som ville sikre fuld dækning
til de finansierings, -vare, - og leve-
randørkreditorer på omkring kr. 1 mio.
som ellers ville komme "i klemme". Nærvæ-
rende aftale er en effektuering af dette
tilbud. ...

0.7
På denne baggrund er indgået nærværende
aftale, hvis hovedindhold er at Sælger
til Køber overdrager den af Sælger under
navnet Kongsted Maskinfabrik ApS hidtil
drevne virksomhed. Virksomheden overdra-
ges efter den nedenfor nærmere beskrevne
aftalemodel, der indebærer at, at ... Kø-
ber har valgt at overtage ved indfrielse
alle de af Sælgers kendte finansierings,-
vare,- og leverandørkreditorer der har
krav mod Sælger og som Køber kender og
anerkender fra sin involvering i Sælgers
virksomhed. Beløbet der således anerken-
des forventes at være omkring kr. 800.000
­ 1.000.000 hvortil kommer skyldig inde-
holdt A-skat med ca. kr. 150.000 i h.t.
bogføringen. Dette beløb anmelder Køber
jf. konkurslovens § 99 i Sælgers kon-
kursbo. Tilsvarende overtager Køber fra
henholdsvis Roskilde Bank og FIH Er-
hvervsbank A/S disse kreditorers krav i
Sælger og anmelder disse i boet. Det er
aftalt at der skal beregnes en endelig
købesum der betyder at der efter boom-
kostninger og fortrinsstillede krav vil
være fuld dækning til de pågældende sim-
ple kreditorer, således at Sælger efter-
lades med en beskeden eller ingen dækning
til efterstillede krav i form af ansvar-
lig lånekapital ­ men under aktiver til
uddeling til sine anpartshavere. Køber
overtager på den anden side alle Sælgers
aktiver af enhver art til de priser der


- 6 -

er anført. Der anvendes ­ bortset fra
good-will ­ de bogførte værdier. Aftalen
bygger på at ingen i familien Hedegaard
har krav. Aftalen indebærer også, at
måtte der være flere krav end de før
nævnte ­ herunder eksempelvis krav fra
familien Hedegaard eller disses rådgivere
­ har Køber tiltrådt, at de pågældende
kreditorer da honoreres med den dækning
de pågældende kreditorer ville have op-
nået ved en fordeling af købesummen i en
sædvanlig udlodning. ... Endelig indebæ-
rer aftalen, at Sælger har september må-
ned til at undersøge, om Sælger ville
have mulighed for at realisere virksomhe-
den going-koncern til en bedre pris end
tilbudt af køber. ...

1. Salgsgenstanden

1.1
Overdragelsen bygger på, at Køber overta-
ger samtlige Sælgers bogførte aktiver,
jf. balance trukket på dekretdagen kl.
12.50 ­ bilag 1. Overdragelsen omfatter
således følgende aktiver ... :


1.1.1 Goodwill og andre immaterielle rettighe-
der jf. pkt. 2
1.1.2 Inventar og edb-udstyr jf. pkt. 3
1.1.3 Værktøjer jf. pkt. 4
1.1.4 Biler jf. pkt. 5
1.1.5 Varelager jf. pkt. 6
1.1.6 Debitorer, ordrebeholdning, igangværende
arbejder og handelskontrakter jf. pkt. 7
1.1.7 Leasing- og licensaftaler, jf. pkt. 8
1.1.8 Ejendom og lejemål jf. pkt. 9.

1.2
Overdragelsen omfatter følgende passiver
... :

1.1.1 Hæftelser med pant i biler, jf. pkt. 5
1.1.2 Hæftelser med pant i inventar m.v. jf.
pkt. 3
1.1.3 Hæftelser med pant i fast ejendom og
depositum overfor lejere, jf. pkt. 9
1.1.4 Lønmodtagerforpligtelser, jf. pkt. 10
1.1.5 Vare- og leverandørkreditorer som
specificeret i bilag 3.

1.3
Køber overtager herudover ingen af Sæl-
gers aktiver og passiver, medmindre andet
følger specifikt af Aftalen. ...


2. Goodwill og andre immaterielle rettigheder

2.1
Køber overtager samtlige Sælgers
immaterielle rettigheder og dermed be-
slægtede rettigheder ... Sælger overdra-
ger ... ,til Køber kundedatabaser ...,
telefonnumre, telefaxnumre, domæner m.v.
Køber overtager alle rettigheder, herun-
der retten at søge en videreførsel af ty-
pegodkendelsen af det af Sælger udviklede
og solgte minirenseanlæg. ...


- 7 -

2.2
Køber overtager endvidere retten til nav-
net Kongsted og Kongsted Maskinfabrik,
som Køber herefter over for Sælger er be-
rettiget til at anvende som selskabs- og
virksomhedsnavn samt varemærke. Køber er
dog, indtil konkursboet for Sælger af-
sluttes og navnet afmeldes, kun beretti-
get til at anvende navnet med tilføjelse
af "2003" eller anden tilføjelse, ..."
Processkrifter, påstande og anbringender

De af Kongsted Maskinfabrik i stævningen nedlagte på-
stande er sålydende:

1) Sagsøgte 1-3 tilpligtes at ophøre med at producere,
markedsføre og sælge minirenseanlægget "Biokube",
som afbilledet og beskrevet i sagens bilag 1 og 2, i
de størrelser og varianter, der ,fremgår af sagens
bilag 3.
2) Sagsøgte 1-3 tilpligtes at tilintetgøre det i de
sagsøgtes behold tilbageværende varelager af mini-
renseanlægget "Biokube, jf. bilag 1-3.
3) Sagsøgte 1-3 tilpligtes at anerkende at have handlet
i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10.
4) Sagsøgte 1-3 tilpligtes in solidum at betale
sagsøgeren kr. 200.000 med tillæg af sædvanlig pro-
cesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgerens anbringender til støtte for påstandene var
ifølge stævningens s. 8 ­ 9:

"...

at
sagsøgte 2 og 3 under deres ansættelse
hos/tilknytning til Kongsted har arbejdet med
forskning i ­ samt udvikling og markedsføring af
­ det minirenseanlæg, som danner grundlag for
konkursboets salg af samtlige immaterielle ret-
tigheder til sagsøger,

at
alle rettigheder til minirenseanlægget og den
til grund herfor liggende opfindelse, herunder
patentansøgninger mv., eksklusivt har tilhørt
Kongsted,

at
disse rettigheder nu eksklusivt tilhører sagsø-
ger, jf. bilag 7,

at
sagsøgte 2 og 3 har medtaget fortrolig viden og
knowhow om anlægget med henblik på at anvende
disse oplysninger til i andet regi at producere
et lignende minirenseanlæg,

at
de sagsøgte netop med "Biokube" minirenseanlæg i
strid med markedsføringslovens § 10 har benyttet
denne fortrolige viden og knowhow til at produ-


- 8 -

cere og markedsføre "Biokube" Minirenseanlæg,
idet de sagsøgte bevidst har tilstræbt at skabe
et produkt, der var identisk med sagsøgers mini-
renseanlæg,

at de sagsøgtes minirenseanlæg "Biokube" dermed
krænker sagsøgers minirenseanlæg efter markeds-
føringslovens § 1 og 10, uanset der er visse
uvæsentlige forskelle mellem de to anlæg rent
visuelt,

at
sagsøger derfor kan kræve, at de sagsøgte ophø-
rer med produktionen og markedsføringen af mini-
renseanlægget "Biokube" og samtidig destruerer
det varelager, som de sagsøgte måtte have opbyg-
get,

at sagsøgte 2 i medfør af den som bilag 6 fremlagte
anpartshaveroverenskomst er bundet af en konkur-
renceklausul, og at han direkte overtræder denne
klausul ved at være ansat og/eller tilknyttet
sagsøgte 1,

at
sagsøgte 2 skal betale en konventionalbod for
denne overtrædelse, der kan opgøres til kr.
100.000, og

at
sagsøger derudover har lidt tab som følge af
sagsøgtes overtrædelse af markedsføringsloven,
der på nuværende tidspunkt kan opgøres til kr.
100.000."


Af de sagsøgtes svarskrift fremgår fsv. angår Peter Hede-
gaard bl.a.:

"...
Da sagsøger gør gældende, at sagsøgte 2 er bundet af
bilag 6 (anpartshaveroverenskomsten), gøres det gæl-
dende, at sagen skal afvises, da sagen i relation
til sagsøgte 2 evident er en voldgiftssag.
..."

Af brev af 27. maj 2005 fra Kongsted Maskinfabrik 2003
ApS til Sø- og Handelsretten fremgår bl.a.:

"... sagsøger ... frafalder anbringendet om, at sag-
søgte 2 i medfør af den som bilag 6 fremlagte an-
partshaveroverenskomst skulle være bundet af en kon-
kurrenceklausul. Som følge heraf nedsættes sagsøgers
påstand 4 foreløbigt til kr. 100.000,-.
..."


Procedure

Kongsted Maskinfabrik ApS har anført, at sagen, efter at
Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS i skrivelse af 27. maj


- 9 -

2003 til Sø- og Handelsretten har frafaldet anbringendet
om overtrædelse af konkurrenceklausulen i anpartshaver-
overenskomstens pkt. 10, udelukkende angår spørgsmålet
om, hvorvidt de sagsøgte i forhold til Kongsted Maskinfa-
brik 2003 ApS har handlet i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1 og 10. Dette synspunkt har, som det fremgår af
stævningen, fra starten været det centrale. Det står par-
terne frit for at skære sagen til under sagens forbere-
delse.

Anbringendet om overtrædelse af konkurrenceklausulen
havde til formål at formå de sagsøgte til at tage stil-
ling til anpartshaveroverenskomstens betydning for sagen.
De sagsøgte har imidlertid undladt at besvare en række
provokationer, hvilket besværliggør sagens fremme, men
det ligger nu klart, at anpartshaveroverenskomsten, bilag
6, er uden betydning, og bilaget bør derfor udgå af sa-
gen.

Kongsted Maskinfabrik ApS har påberåbt sig UfR 2000.897H,
hvor det blev antaget, at en voldgiftsklausul ikke kunne
påberåbes i et tilfælde, hvor sagen i væsentlig grad an-
gik spørgsmål, der ikke var omfattet af parternes kon-
trakt. I den foreliggende sag angår tvisten alene mar-
kedsføringsretlige spørgsmål, der ikke relaterer sig til
anpartshaveroverenskomsten.

Parter i anpartshaveroverenskomsten er alene de fire, der
er opregnet på aftalens forside. Kongsted Maskinfabrik
ApS var således ikke part i aftalen, og det er Kongsted
Maskinfabrik 2003 ApS så meget desto mindre. Det er kun
de direkte aftaleparter, der er bundet af en voldgiftsaf-
tale. Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS overtog alene akti-
ver og aktiviteter i det tidligere selskab, og anpartsha-
vernes rettigheder i henhold til den oprindelige anparts-
haveroverenskomst er ikke medoverdraget.

Voldgiftsaftaler fortolkes efter fast retspraksis ind-
skrænkende. I det foreliggende tilfælde må det tillægges
vægt, at tvisten alene angår spørgsmål om illoyalitet,
der ikke har forbindelse til anpartshaveroverenskomsten.


- 10 -
Peter Hedegaard har anført, at de parter, som efter rets-
praksis ikke er omfattet af voldgiftsklausuler, er uden-
forstående tredjemænd.

Peter Hedegaard er fortsat berettiget og forpligtet i
henhold til kontrakten. Hans rettigheder kan ikke ekstra-
heres uden videre. Anpartshaverkredsen er i øvrigt i væ-
sentlig grad identisk med den tidligere, og det nye Kong-
sted-selskab er bundet af overenskomsten, herunder vold-
giftsklausulen, på samme måde som det gamle selskab var
det.

Den foreliggende tvist er netop opstået som følge af Pe-
ter Hedegaards deltagelse i det tidligere Kongsted Ma-
skinpark ApS.

Af anpartshaveroverenskomstens pkt. 1 fremgår, at over-
enskomsten skal have forrang på en sådan måde, at den er
100% dækkende for enhver tvist i forbindelse med samar-
bejdet. Af overdragelsesaftalen, bilag 7, fremgår, at det
var hele selskabet, dvs. alle aktiver og passiver, der
blev overdraget.

Anpartshaveroverenskomstens pkt. 9 om tavshedspligt om-
fatter også en tvist som den foreliggende. Markedsfø-
ringslovens §§ 1 og 10 må anses for inkorporeret i denne
bestemmelse i overenskomsten.

Voldgiftsklausulen i pkt. 13 er en beskyttelse for Peter
Hedegaard, som køberselskabet ikke kan fratage ham.

Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS kan ikke forbedre sin
stilling ved blot at frafalde anbringendet om overtræ-
delse af konkurrenceklausulen i anpartshaveroverenskom-
stens pkt. 10. Der henvises til UfR 2002.18H.


Rettens bemærkninger


- 11 -

Efter det foreliggende er sagens centrale tvistepunkter,
om de sagsøgte uafhængigt af anpartshaveroverenskomsten,
som Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS ikke er part i, og som
udtrykkeligt ikke påberåbes af Kongsted Maskinfabrik 2003
ApS til støtte for nogen af sine påstande, har overtrådt
markedsføringslovens §§ 1 og 10 ved på retsstridig måde i
forhold til Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS at producere,
markedsføre og sælge minirenseanlægget "Biokube", og om
de sagsøgte som følge heraf skal betale erstatning til
Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS.

Da sagens tvistepunkter herefter ikke kan anses for om-
fattet af voldgiftsklausulen i pkt. 13.1 i anpartshaver-
overenskomsten, tages Peter Hedegaards afvisningspåstand
ikke til følge, og sagen fremmes derfor ved Sø- og Han-
delsretten, jf. markedsføringslovens § 14.


T h i b e s t e m m e s:

Sagen fremmes ved Sø- og Handelsretten for sagsøgte 2,
Peter Henrik Ulf Hedegaard.


Claus Forum Petersen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


kke kunne
påberåbes i et tilfælde, hvor sagen i væsentlig grad an-
gik spørgsmål, der ikke var omfattet af parternes kon-
trakt. I den foreliggende sag angår tvisten alene mar-
kedsføringsretlige spørgsmål, der ikke relaterer sig til
anpartshaveroverenskomsten.

Parter i anpartshaveroverenskomsten er alene de fire, der
er opregnet på aftalens forside. Kongsted Maskinfabrik
ApS var således ikke part i aftalen, og det er Kongsted
Maskinfabrik 2003 ApS så meget desto mindre. Det er kun
de direkte aftaleparter, der er bundet af en voldgiftsaf-
tale. Kongsted Maskinfabrik 2003 ApS overtog alene akti-
ver og aktiviteter i det tidligere selskab, og anpartsha-
vernes rettigheder i henhold til den oprindelige anparts-
haveroverenskomst er ikke medoverdraget.

Voldgiftsaftaler fortolkes efter fast retspraksis ind-
skrænkende. I det foreliggende tilfælde må det tillægges
vægt, at tvisten alene angår spørgsmål om illoyalitet,
der ikke har forbindelse til anpartshaveroverenskomsten.


- 10 -
Peter Hedegaard har anført, at de parter, som efter rets-
praksis ikke er omfattet af voldgiftsklausuler, er uden-
forstående tredjemænd.

Peter Hedegaard er fortsat berettiget og forpligtet i
henhold til kontrakten. Hans rettigheder kan ikke ekstra-
heres uden videre. Anpartshaverkredsen er i øvrigt i væ-
sentlig grad identisk med den tidligere, og det nye Kong-
sted-selskab er bundet af overenskomsten, herunder vold-
giftsklausulen, på samme måde som det gamle selskab var
det.

Den foreliggende tvist er netop opstået som følge af Pe-
ter Hedegaards deltagelse i det tidligere Kongsted Ma-
skinpark ApS.

Af anpartshaveroverenskomstens pkt. 1 fremgår, at over-
enskomsten skal have forrang på en sådan måde, at den er
100% dækkende for enhver tvist i forbindelse med samar-
bejdet. Af overdragelsesaftalen, bilag 7, fremgår, at det
var hele selskabet, dvs. alle aktiver og passiver, der
blev overdraget.

Anpartshaveroverenskomstens pkt. 9 om tavshedspligt om-
fatter også en tvist som den foreliggende

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»