Virksomhedspant i enkeltmandsvirksomhed

Resumé

Virksomhedspant i enkeltmandsvirksomhed ikke overført til interesselskab, hvorfor bankens sikkerhed i form af virksomhedspantet bortfaldt ved ophøret af enkeltmandsvirksomheden.

Dom i sagen P-30-12

Lægernes Pensionsbank A/S
(Advokat Henrik Hein)

mod

A u/konkurs
(Advokat Nicolai Christen Dyhr
v/ advokatfuldmægtig Mark Villingshøj Nielsen)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt et virksomhedspant, som var gyldigt stiftet i en personligt drevet virksomhed, fortsat har virkning som pantstiftende efter, at virksomheden med panthavers viden blev afmeldt og overdraget til et interessentskab med den tidligere virksomhedsindehaver som en af interessenterne.

Påstande

Sagsøgeren, Lægernes Pensionsbank A/S (herefter benævnt banken) har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, A under konkurs (herefter benævnt boet) tilpligtes at anerkende, at de krav, som sagsøgeren har anmeldt i boet, er sikret ved lovligt og gyldigt virksomhedspantebrev på 500.000 kr. med pant i goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (typografi) i As ideelle andel af lægepraksissen Lægerne Værnedamsvej I/S (CVR-nr. 33 29 48 32), udstedt af A den 10. juni 2008.

Boet har nedlagt påstand om frifindelse og har protesteret imod, at bankens oprindelige påstand dagen før hovedforhandlingen blev ændret med tilføjelse af ordene "... med pant i goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (typografi)".

Banken har tilsvarende protesteret imod boets anførelse af nye anbringender i forbindelse med påstandsdokumentet og proceduren.

Der var under hovedforhandlingen enighed om at overlade spørgsmålet om den ændrede påstand og nye anbringender i boets påstandsdokument til skifterettens stillingtagen i forbindelse med sagens afgørelse.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af sagen, at læge A den 1. januar 2007 etablerede enkeltmandsvirksomheden "Læge A" med CVR-nr. 30139941. Den 10. juni 2008 blev der udstedt et virksomhedspantebrev i virksomheden på 500.000 kr. til banken.

Den 20. december 2010 overdrog A 50 % af enkeltmandsvirksomheden til læge Tina Hesberg Rasmussen. Samtidig indgik A og Tina Hesberg Rasmussen en interessentskabskontrakt om oprettelse af en fælles lægepraksis under navnet "Lægerne Værnedamsvej I/S", CVR-nr. 33294832, hvor de resterende 50 % af As tidligere praksis blev indskudt.

For overdragelse af 50 % af enkeltmandsvirksomheden betalte Tina Hesberg Rasmussen 1.400.000 kr. Beløbet blev indbetalt til banken og anvendt til indfrielse af og nedskrivning af As engagementer i banken.

As enkeltmandsvirksomhed blev noteret ophørt i det centrale virksomhedsregister pr. 31. december 2010.

Den 27. oktober 2011 blev As bo taget under rekonstruktionsbehandling. Banken anmeldte et krav på 2.555.433 kr. og gjorde gældende, at kravet var sikret ved virksomhedspant med en pantramme på 500.000 kr. Den 21. januar 2012 blev As bo taget under konkursbehandling.

Forklaringer

A har forklaret, at han blev praktiserende læge i 2006, hvor han overtog det ene ydernummer i en praksis med to læger på Værnedamsvej. Han begyndte at optage lån i Lægernes Pensionskasse, før han overtog praksissen. Hans første kompagnon afgik ved døden, hvorved det andet ydernummer blev ledigt. Dødsboet skulle først afvikles og en ny kompagnon findes, hvilket tog 2-3 år. I den periode drøftede han med Lægernes Pensionskasse muligheden for at sælge en del af praksissen. Lægernes Pensionskasse lagde pres på ham for at sælge, indtil Tina Hesberg Rasmussen efter et par års ansættelse blev kompagnon og overtog det andet ydernummer. Oprindeligt var det planen, at overdragelsen skulle være sket i sommeren 2010, men sagen trak ud på grund af Danske Bank, som var Tina Hesberg Rasmussens bank. Han ønskede at fortsætte sit engagement med Lægernes Pensionskasse vedrørende sin andel af praksissen. Han kan ikke huske, om han havde drøftelser med Lægernes Pensionskasse om stiftelsen af interessentskabet eller om erhvervskreditten blev nedbragt yderligere i forbindelse med salget til Tina Hesberg Rasmussen. På dette tidspunkt var han syg med en diskusprolaps og afventede en operation. Han mener derfor ikke, at han reagerede mere på det. Tina Hesberg Rasmussen og Danske Bank krævede, at hans engagementer vedrørende praksissen skulle overtages af Danske Bank. I januar 2011 blev han deltidssygemeldt frem til sommerferien og derefter fuldtidssygemeldt på grund af cancer. Han har ikke været i praksissen siden. Der blev ansat en vikar, der drev hans andel af praksissen. Den måde, det deponerede beløb blev anvendt af Lægernes Pensionskasse, var ikke som aftalt.

Jette Smed har forklaret, at hun er bankuddannet og nu ansat i Lægernes Pensionskasse. Lægernes Pensionsbank er et datterselskab af Lægernes Pensionskassen. I 2010 og 2011 var hun kundechef i Lægernes Pensionsbank. A var blevet kunde i 1998 og blev erhvervskunde i banken i 2007, da han købte sig ind i en lægepraksis. Det var først på det tidspunkt, at banken rigtigt stiftede bekendtskab med ham. Da hans engagement voksede, valgte banken at etablere et virksomhedspant. Det skulle være et styringspant, hvilket var helt sædvanligt. Hans goodwill var mere værd, og banken ønskede ikke, at der skulle komme andre og få pant i hans goodwill. Hun fik kendskab til Tina Hesberg Rasmussens overtagelse af det ene ydernummer nogen tid, før overtagelsen fandt sted. De havde bedt ham om at sælge en del af praksissen allerede i 2008. A fik 1.400.000 kr. for andelen, som de indfriede hans lån med. De indfriede lån var blevet optaget i forbindelse med hans overtagelse af praksissen og ombygning af denne. Den resterende sum blev indsat på hans erhvervskredit. Den overskudslikviditet, der kom i forbindelse med indfrielsen af lånene, skulle anvendes til at nedbringe erhvervskreditten. De ønskede at komme af med hans engagement, da de var af den opfattelse, at han havde misligholdt engagementet. De havde også på fornemmelsen, at han var ved at skifte bank. Det var derfor hensigten, at erhvervskreditten skulle indfries og lukkes ned. Banken fik en kopi af den nye interessentskabskontrakt. Hun var ikke bekendt med, at hans personlige virksomhed ophørte pr. 31. december 2012. Lægernes Pensionskasse accepterede, at Danske Bank fik pant i interessentskabet, forudsat at Danske Bank respekterede pensionskassens pant, og at købesummen blev betalt til Lægernes Pensionskasse. Lægernes Pensionskasse tinglyste ikke sit virksomhedspant i interessentskabet, fordi der jo allerede var virksomhedspant i den personlige virksomhed. Der blev ikke afdraget på kreditten efter deponeringen. A valgte at rykke sine indtægter til en anden bank.

Parternes argumenter

Advokat Henrik Hein har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at bankens virksomhedspant i As enkeltmandsvirksomhed var tinglyst og dermed sikret mod ekstinktion. Ved oprettelsen af "Lægerne Værnedamsvej I/S" beholdt A selv halvdelen af den tidligere enkeltmandsvirksomhed, som han herefter indskød i "Lægerne Værnedamsvej I/S". Der skete ikke et ejerskifte ved As indskud af den ideelle andel i interessentskabet, hvorfor overdragelsen af den ideelle andel til interessentskabet ikke medførte bortfald af det udstedte virksomhedspantebrev, og hvorfor panteretten ikke gik tabt i den forbindelse, men fortsat kan gøres gældende i As ideelle andel af interessentskabet.

Banken har ikke på noget tidspunkt givet afkald på sin panteret, hverken udtrykkeligt eller stiltiende.

Da virksomhedspantet var tinglyst forinden oprettelsen af interessentskabet, er det uden betydning, at virksomhedspantet er oprettet på et CVR-nr., der ikke længere eksisterer. Det afgørende for virksomhedspantets eksistens er, at virksomhedspantet blev tinglyst. En tinglyst ret kan ikke fortrænges, medmindre der foreligger en særlig situation. Boet kan således ikke ekstinkvere virksomhedspantebrevet, og panteretten skal derfor respekteres af konkursboet.

Advokatfuldmægtig Mark Villingshøj Nielsen har til støtte for den nedlagte påstand gjort gældende, at banken alene er meddelt virksomhedspant i goodwill m.v. i As personlige virksomhed med CVR-nr. 30139941. Banken blev orienteret om stiftelsen af interessentskabet og modtog i henhold til aftale salgssummen for den solgte halvdel af enkeltmandsvirksomheden på 1.400.000 kr. Salgssummen anvendte banken til nedbringelse af As engagement i banken. Banken var således under hele forløbet orienteret om afviklingen af enkeltmandsvirksomheden, og ved opfyldelse af bankens betingelse om deponering af salgssummen må banken anses for at have frigivet virksomhedspantet. Hvis banken ønskede at bevare en panteret efter afmeldelsen af enkeltmandsvirksomheden, burde banken have reageret. Banken reagerede imidlertid ikke før ved anmeldelse af krav i rekonstruktionssagen 11 måneder efter ophøret af enkeltmandsvirksomheden.

Det gøres videre gældende, at ved ophøret af As enkeltmandsvirksomhed ophørte bankens virksomhedspant også. Virksomhedspantet fulgte ikke med over i As ideelle andel af interessentskabet, allerede fordi det ikke er muligt at etablere virksomhedspant i en ideel andel eller i den ideelle andels indhold. Selvom banken havde et gyldigt stiftet pant i As ideelle ejerandel af interessentskabet, har banken ikke iagttaget sin sikringsakt, hvorfor panteretten derfor i dette tilfælde vil være ekstinkveret af konkursboet.

Hvis banken havde ønsket virksomhedspant efter enkeltmandsvirksomhedens ophør, så skulle banken have taget virksomhedspant i selve interessentskabet eller have haft underpant i Læge As goodwill heri.

Bankens virksomhedspant er således ikke længere gyldigt og kan derfor ikke gøres gældende overfor konkursboet.

Skifterettens bemærkninger

Vedrørende spørgsmålet om den ændrede påstand er det skifterettens opfattelse, at ændringen alene indebar indføjelse af et citat fra selve pantsætningen, hvis indhold allerede måtte være boet bekendt. Skifteretten tillader derfor ændringen af påstanden. Tilsvarende findes de nye anbringender, fremkommet i boets påstandsdokument, ikke at være af en sådan beskaffenhed, at banken ikke havde mulighed for at varetage sine interesser uden udsættelse af hovedforhandlingen, hvorfor fremsættelse af disse anbringender tillades. Derimod finder skifteretten ikke anledning til at tillade de af boets anbringender, der først fremkom under proceduren.

Skifteretten lægger efter bevisførelsen til grund, at bortsalget af de 50 % af den personligt drevne lægepraksis såvel som ophøret af denne skete efter aftale med banken, og at provenuet ligeledes efter aftale blev anvendt til nedbringelse af As gæld til banken. Bankens sikkerhed i form af virksomhedspant i den personlige lægepraksis med CVR-nr. 30139941 bortfaldt ved ophøret af lægepraksissen den 31. december 2010. Virksomhedspantet blev ikke overført til interessentselskabet, og bankens krav var således ikke længere sikret ved virksomhedspant. Skifteretten tager derfor boets frifindelsespåstand til følge.

For så vidt angår sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. Der er ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens omfang, herunder sagens genstand, kompleksitet og resultat.

Thi kendes for ret:

A under konkurs v/ kurator Nicolai Christen Dyhr frifindes.

Inden 14 dage betaler Lægernes Pensionskasse A/S 40.000 kr. i sagens omkostninger til A under konkurs.

Jeanette Melchior

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

 

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»