Vildledende markedsføring

Resumé

Et redningsselskabs henvisning i annoncer og kundebreve til et konkurrerende selskabs ydelser som "lignende" var ikke lovlig sammenlignende reklame, men urigtig og vildledende. 

Dodm i sagen V-75-01 


Group 4 Falck A/S
(advokat Frank Bøggild)
mod
Topdanmark Forsikring A/S
(advokat Janne Glæsel)Under denne sag, der er anlagt den 19. juni 2001, har sagsøgeren, Group 4 Falck
A/S, nedlagt følgende endelige påstande:

1.
Det forbydes sagsøgte, Topdanmark Forsikring A/S, at gøre markedsmæssig
brug af 2 annoncer indrykket i Idé-Nyt, nr. 5, oktober 2000, og salgsbrev ud-
sendt i september 2000.


- -
2


2.
Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1,
2, stk. 1, og 2 a, stk. 2, ved i det i påstand 1 anførte materiale at have gjort
markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:
a.
"Indrømmet! Vi har skelet til Falcks redningsabonnement. Nu skal Falck
til gengæld være velkommen til at skele til vores pris. Spar op til 80 % på
ny redningshjælp til dig og din familie." (Jf. annonce)
b.
"Kun 285 kr. om året. Hvis du sammenstykker et lignende redningsabon-
nement hos en af de store udbydere, løber prisen op i 1.400 ­ 1.500 kr.
årligt." (Jf. annonce)
c.
"Spar op til 80 % på redningshjælp i forhold til vores konkurrenter." (Jf.
salgsbrev)
d.
"Andre forsikringsselskaber har ikke et tilsvarende produkt ­ og hos
Falck vil et lignende abonnement løbe op i 1.400 -1.500 kr. årligt." (Jf.
salgsbrev)

3.
Sagsøgte dømmes til at betale 100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg til
betaling sker.

4.
Sagsøgte påbydes at berigtige udtalelserne ved at indrykke en annonce på ½
side i magasinet Idé-Nyt samt udsende et brev til samme kreds, som har mod-
taget dette.

Sagsøgte har nedlagt følgende endelige påstande:

1.
Frifindelse over for påstand 1- 4.

2.
Sagsøgeren tilpligtes at anerkende, at sagsøgte var berettiget til at gøre mar-
kedsføringsmæssig brug af de i sagsøgerens påstand 2 anførte udsagn.

Sagsøgeren har - over for sagsøgtes påstand 2 - påstået frifindelse.


- -
3

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Sagsøgeren driver bl.a. virksomhed med salg af service- og tryghedsydelser på red-
ningsområdet. Et af produkterne er et Falck Familie-abonnement, der består af et ba-
sisabonnement samt en række tilvalgsmoduler. Prisen for et abonnement afhænger
af, hvilke moduler den enkelte kunde vælger. Om abonnementsbetingelserne hedder
det bl.a.:

"... Basisabonnement:
FALCK STRAKSKØRSEL
...
Falck Strakskørsel udgør basisdækningen i Falck Familie-abonnement
og giver ret til følgende ydelser:

·
Sygekørsel ved pludselig opstået sygdom eller tilskadekomst til
skadestue, læge, lægevagt, tandlæge, tandlægevagt og kiropraktor-
vagt
·
Udbringning af akut, lægeordineret medicin
·
Telefonbesked
·
Psykologisk krisehjælp
·
Hjemkørsel af ledsager ved akut indlæggelse
·
Kørsel ved akut tilkaldelse af nærmeste pårørende til hospital

Straks sygekørsel
En Strakskørsel defineres som en kørsel i forbindelse med en pludselig
opstået sygdom eller tilskadekomst. For kørsel i andre tilfælde henvises
til Falck Behandlingskørsel ...

Abonnementet dækker siddende sygekørsel i Danmark for husstandens
folkeregistertilmeldte medlemmer.

Abonnementet omfatter også liggende befordring i de situationer, hvor
der ikke i forvejen findes en offentlig betalingsforpligtelse. ...

Til hjemkørsel anvendes Falck-bil, hyrevogn eller offentlig transportmid-
ler efter Falcks skøn.

Solokørsel
Falck tilstræber at udføre sygekørsel ved pludselig opstået sygdom eller
tilskadekomst som solokørsel, således at abonnenten og evt. pårørende er
de eneste passagerer på turen til behandlingsstedet.

Udbringning af medicin
Abonnementet dækker udbringning af akut, lægeordineret medicin, hvor
behandlingen skal påbegyndes straks. ...

Afhentning og udbringning af akut, lægeordineret medicin, hvor behand-
lingen skal påbegyndes straks, er omfattet af Straksgarantien samt de i


- -
4

denne forbindelse omtalte betingelser vedrørende geografisk dækning
samt kompensation ved manglende opfyldelse af Straksgarantien.

Straksgaranti
For sygekørsel til behandlingsstedet og udbringning af akut, lægeordine-
ret medicin giver Falck en Straksgaranti på 30 min. hvor ventetiden vil
blive målt fra meldingen modtages, til Falck er fremme på den oplyste
afhentningsadresse. Dog kan der forekomme geografiske forskelle, jf. den
vedlagte oversigt over dækningsområder. Falck forbeholder sig ret til at
revidere denne oversigt....

Gæster
Gæster, der pludseligt bliver syge eller kommer til skade under besøg hos
abonnenten på dennes bopæl eller fritidshusadresse (såfremt denne er
oplyst til Falck), køres både siddende og liggende. Falck sørger for kør-
sel til/fra nærmeste læge/klinik eller behandlingssted til gæstens bopæl
eller afhentningsstedet.

Telefonbesked
Telefonbesked om alvorlig sygdom eller dødsfald viderebringes til abon-
nentens bopæl eller kendte midlertidige opholdssted i Danmark.

Psykologisk krisehjælp
Ved krisehjælp til 1 person ydes op til 4 timers konsultation. Ved gruppe-
samtaler ydes op til 6 timers konsultation. ...

Der ydes 4 ­ 6 timers psykologisk krisehjælp til husstandens folkeregi-
stertilmeldte personer, når de har været udsat for én af følgende hændel-
ser:

1 ­ Pludseligt dødsfald
Ved pludseligt dødsfald blandt abonnentens nære pårørende, dvs. i ne-
denstående personkreds:
·
medlemmer af abonnentens husstand
·
Abonnentens børn, svigerbørn eller børnebørn
·
Abonnentens forældre, svigerforældre eller bedsteforældre
·
Abonnentens søskende, svogre eller svigerinder.
...

Procedure for Psykologisk Krisehjælp
Kontakt til Falck
Det er en forudsætning for at opnå psykologhjælp, at Falck kontaktes se-
nest 6 uger efter, at hændelsen har fundet sted.

Etablering af kontakt til psykolog
Falck sørger herefter for, at abonnenten, senest 12 timer efter henvendel-
sen til Falck, bliver kontaktet af en autoriseret psykolog. Abonnenten er
derefter berettiget til, inden for 24 timer efter kontakten, at få den første
personlige konsultation med psykologen. Transport til psykologen er ikke
omfattet af Straksabonnementet, da dette betegnes som en behandlings-
kørsel. ...


- -
5

Krisehjælpens omfang

Efter nærmere aftale med psykologen vil abonnenten herefter blive til-
budt op til 4 timer/6 timer krisehjælp. Konsultationen foregår som ud-
gangspunkt i psykologens konsultation, men kan efter aftale ligeledes fo-
regå i abonnentens hjem....


Tilvalgsmodul:
FALCK TEGNINGSGARANTI ...

Falck Tegningsgaranti udgør et tilvalgsmodul til Falck Strakskørsel og
forudsætter derfor, at der er tegnet Falck Strakskørsel.
Falck Tegningsgaranti giver ret til følgende:

·
Mulighed for senere at tegne abonnement på Falck Behandlings-
kørsel uden at der skal afgives en ny helbredserklæring.
·
Opsparing af bonusture ...

Ved tegning af Falck Tegningsgaranti kræves en helbredserklæring. Af-
givelse af helbredsoplysninger skal omfatte hele husstanden. ...


Tilvalgsmodul:
FALCK BEHANDLINGSKØRSEL ...

Falck Behandlingskørsel udgør et tilvalgsmodul til Falck Strakskørsel
og forudsætter, at der er tegnet både Falck Strakskørsel og Falck Teg-
ningsgaranti.

Generelt
Med udgangspunkt i abonnentens faste bopæl dækker abonnementet hus-
standens folkeregistertilmeldte medlemmer med siddende sygekørsel i
Danmark til/fra behandling inden for bopælsamt og naboamter.

Liggende sygekørsel udføres dog, hvor det er specielt nævnt i nedenstå-
ende abonnementsbeskrivelse. ...

Kørsel med udgangspunkt i abonnentens eventuelle fritidshusadresse
ydes også, såfremt adressen er oplyst til Falck. Ved kørsel fra fritidshus-
adresse køres inden for det amt, hvori fritidshuset er beliggende og na-
boamter hertil. Kørsel herudover betales af abonnenten efter gældende
tarif. Abonnenten dækker Falcks samlede udgift til eventuel færgebil-
let/broafgift.

Abonnementet dækker endvidere husstandens medlemmer, der midlerti-
digt (dog max. 12 mdr.) har andet opholdssted i Danmark, f.eks. høj- og
ungdomsskole ophold, kurser, lejre og lignende.

Abonnementet dækker også i tilfælde, hvor det offentlige har kørsels- og
betalingspligten. I tilfælde, hvor abonnenten er berettiget til kørsel under
det offentliges fribefordringsregler afgør abonnenten selv om kørsel skal
ske under abonnement eller gennem henvendelse til det offentlige.


- -
6

Ved tegning af Falck Behandlingskørsel kræves en helbredserklæring
fra Falck Tegningsgaranti, der er grundlag for abonnementets ikraft-
træden og dækningsomfang. Afgivelse af helbredsoplysninger skal omfat-
te hele husstanden.

Til hjemkørsel anvendes Falck-bil, hyrevogn eller offentlige transport-
midler efter Falcks skøn. ...

Bonusopsparing
Abonnementsprisen inkluderer 12 behandlingskørsler om året.

Kørsel fra opholdssted til behandlingssted registreres som én kørsel, og
turen fra behandlingssted til opholdssted registreres som endnu én kør-
sel.
Som supplement til de 12 kørsler, som Falck Behandlingskørsel årligt
giver ret til, opsparer abonnenten hvert år bonusture.

Under Falck Behandlingskørsel opspares en bonustur pr. kvartal sva-
rende til 4 bonusture pr. år. Antallet af opsparede bonusture opgøres en
gang om året i forbindelse med abonnementets hovedforfald. Der kan
maksimalt opspares 12 bonusture på Behandlingskørsel.

Antallet af kørsler beregnes fra abonnementets hovedforfaldsdato og ét
år frem.

De første 12 kørsler er indeholdt i abonnementet. Dernæst forbruges
eventuelle opsparede bonusture....

Falck Behandlingskørsel giver ret til følgende:

Sygehus
Siddende kørsel til sygehus indenfor bopælsamt og naboamter i forbin-
delse med:

·
Indlæggelse og udskrivning fra sygehus
·
Efterbehandling efter indlæggelse
·
Ambulant behandling uden forudgående indlæggelse

Abonnementet dækker ikke kørsel i forbindelse med deldøgnsbehandling.

Ved indlæggelse af mere end 30 dages varighed køres frem og tilbage én
weekend pr. måned for såvel siddende som liggende patienter inden for
bopælsamt og naboamter. Der køres første gang efter 14 dages indlæg-
gelse. Kørsel foretages også til besøgsadresse.

Laboratorieprøver (blodprøver og andet test- og analysemateriale) brin-
ges fra abonnentens bopæl dagligt ved lejlighed. Prøverne transporteres
inden for bopælsamt og naboamter.

Der køres såvel siddende som liggende til privathospital og ved frit syge-
husvalg. Der køres inden for bopælsamt og naboamt. Hvor der skal køres
længere, betaler abonnenten for kørsel gennem yderligere amter og/eller


- -
7

ind i amtet, hvor sygehuset er beliggende, efter gældende tarif. Abonnen-
ten dækker Falcks samlede udgift til eventuel færgebillet/broafgift.

Læge/speciallæge
Der køres til alment praktiserende læge inden for bopælsamt og naboam-
ter.

Der køres til speciallæge inden for bopælsamt og naboamter eller altid
til nærmeste speciallæge. Hvis nærmeste speciallæge ligger længere væk,
køres til denne.

Anden specialbehandling (Privat praktiserende)
Sygekørsel til anden specialbehandling foretages som såvel siddende som
liggende sygekørsel inden for bopælsamt og naboamter.

·
Fysioterapeut
·
Kiropraktor
·
Zoneterapeut
·
Tandlæge/tandtekniker
·
Akupunktør
·
Bandagist
·
Optiker

Andre ydelser
Der køres til/fra rekreation på behandlingshjem for både siddende og
liggende patienter....


Tilvalgsmodul:
FALCK BOLIG
Falck Bolig udgør et tilvalgsmodul til Falck Strakskørsel, og giver ret til
følgende ydelser:

·
Redningshjælp til boligen i tilfælde af indbrud, brand-, storm- og
vandskade
·
Udlån af presenninger
·
Udbringning og opstilling af affugtere
·
Nøgleservice

Falck Bolig kan også tegnes som et separat modul. ...

Redningsarbejde på boligen
Redningsarbejde i form af af- og tildækning m.v. udføres på abonne-
mentsadressen i forbindelse med skade forårsaget ved brand, eksplosion,
vand, indbrud, stærk blæst eller nedfaldne/sammenstyrtede genstande.

Oprydningsarbejde udføres endvidere af Falck for øjeblikkelig redning af
indbo af større værdi.

I forbindelse med redningsarbejde udlånes presenninger under abonne-
ment i 30 dage. ...


- -
8

Redningsarbejde ved vandskade
Pumpearbejde ydes på abonnementsadressen i forbindelse med vandska-
de og oversvømmelse i bygninger, samt ved tømning af have- og svøm-
mebassiner, der skal sløjfes.

Udbringning og afhentning af affugtere og andet materiel til afhjælpning
af vand og fugtskade er dækket af abonnementet. ...

Nøgleservice
Abonnenten kan deponere reservenøgle til sin bolig på en af Falcks
døgnbetjente stationer. Nøglen kan, døgnet rundt, rekvireres mod fyl-
destgørende legitimation i tilfælde af, at abonnenten har låst sig ude.
Hvis abonnenten ikke har deponeret nøglen, foretages døroplukning, hvis
Falck selv kan udføre oplukningen. ..."

Af den i basisabonnementet nævnte oversigt over dækningsområder fremgår, at sag-
søgeren på daværende tidspunkt kunne garantere at være fremme inden for 30 minut-
ter i hele landet, bortset fra nogle områder i Jylland, på Fyn og Langeland.

Af sagsøgerens prisliste for maj 2000 fremgår bl.a., at følgende helårspriser da var
gældende:

·
Falck
Strakskørsel
500,00
·
Falck
Behandling
700,00
·
Falck Tegningsgaranti

100,00
·
Falck Bolig ... Helårshus med rabat
150,00

Sagsøgte er et forsikringsselskab, der bl.a. udbyder produktet Tophjælp Privat. Det er
en betingelse for at kunne tegne dette abonnement, at kunden i forvejen har tegnet en
indboforsikring, og er kunden husejer, skal der tillige være tegnet en husforsikring
hos sagsøgte. I vilkårene for Tophjælp Privat hedder det bl.a.:

"... Deres Tophjælpforsikring kan bestå af:

Tophjælp Privat der dækker udgifter til
- patientkørsel, hvis en i familien bliver syg og ikke selv kan køre til
læge eller sygehus
- psykologisk krisehjælp, hvis en i familien rammes af en voldsom
hændelse, der medfører akut psykisk krise
- redning og oprydning i forbindelse med skade på forsikringsstedet
- pumpearbejde i forbindelse med vandskade på forsikringsstedet
- nøgleservice ...

1 Tophjælp ­ en tillægsforsikring
A. Tophjælp, der er en tillægsforsikring til andre forsikringer i Topdan-
mark, kan tegnes med et eller flere af følgende dækningsområder: Privat,


- -
9

Fritidshus, Bil, Camping- eller påhængsvogn. Motorcykel, Registreret
knallert og Vare- og lastbil.

B. For Tophjælp Privat er det en forudsætning:
1. at forsikringstageren, hvis denne bor i hus, har husforsikring med ka-
sko samt indboforsikring i Topdanmark eller at forsikringstageren, hvis
denne bor i lejlighed, har indboforsikring i Topdanmark.
2. at helbreds- og alderserklæring er udfyldt, dateret og underskrevet ved
forsikringens tegning.

C. Forsikringen dækker med højst 50.000 kr. inden for et forsikringsår.
Beløbet indeksreguleres ikke....

3 Når der er brug for hjælp
A Hjælp efter vilkårene skal i hvert enkelt tilfælde først aftales med Top-
alarm, som sørger for hjælp så hurtigt som muligt. ... Hjælp kan tilkaldes
hele døgnet ­ også søn- og helligdage.

B Hvis forsikringstageren har haft udlæg til Tophjælp, fx i form af billet-
ter, taxiregninger eller regninger fra redningskorps, sendes bilag for ud-
læg til Topalarm ... Topdanmark refunderer beløbet til forsikringstage-
ren senest 3. arbejdsdag efter modtagelsen, ...

4 Garanti
A Under normale vejr- og trafikforhold vil hjælp efter vilkårene være
fremme inden for 1 time efter bestillingen, medmindre andet er aftalt el-
ler oplyses ved bestillingen.

B Hvis hjælpen kommer senere end 1 time efter bestillingen, får forsik-
ringstageren efter anmodning tilbagebetalt beløbet for den del af Top-
hjælpforsikringen (det dækningsområde) hjælpen vedrører. Tilbagebeta-
lingen omfatter indeværende års pris, og tilbagebetaling kan kun ske én
gang pr. forsikringsår.

C Garantien gælder ikke under strejke, lockout, boykot eller blokade. ...

12 Hvad dækker forsikringen
Forsikringen dækker i Danmark ­ efter forudgående aftale med Top-
alarm ... og efter de vilkår, der gælder for forsikringen ­ udgifter til
hjælp til:
a) patientkørsel.
b) psykologisk krisehjælp.
c) redning og oprydning.
d) pumpearbejde.
e) nøgleservice.

A Patientkørsel
1. Hvem dækker forsikringen?

a) Sikrede er forsikringstageren og personer tilmeldt Folkeregisteret
på samme adresse som forsikringstageren (dog ikke lejere).


- -
10

b) Forsikringen dækker også patientkørsel af de sikrede under midler-
tidigt ophold (højst 12 måneder) i fritidshus eller på højskole, ung
domsskole, kurser o.l.

2. Hvornår dækker forsikringen?
a) Det er en forudsætning for patientkørsel, at patienten er syg
og/eller kun vanskeligt kan bruge offentlige transportmidler eller
transportere sig selv.
b) Forsikringen dækker udgifter til kørsel fra og til fast bopæl, ar-
bejdssted eller andet opholdssted.

3 I hvilke situationer dækker forsikringen?
a) Patientkørsel dækkes i forbindelse med behandling følgende steder:
- på sygehus
- hos læge
- hos speciallæge
- hos kiropraktor
- hos fysioterapeut
- hos zoneterapeut
- hos akupunktør.

Endvidere dækkes udgifter til kørsel til og fra behandling på gen-
optrænings-
eller
behandlingshjem.
b) Ved indlæggelse på sygehus af mere end 30 dages varighed dækkes
én gang pr. måned kørsel frem og tilbage til hjemmet eller en be-
søgsadresse. Første gang efter 14 dages indlæggelse.
c) Ved akut sygdom eller tilskadekomst dækkes kørsel til nærmeste
læge, lægevagt, sygehus eller andet behandlingssted. Hjemkørsel
dækkes uden kilometerbegrænsning.
d) Ved akut indlæggelse af sikrede dækkes hjemkørsel af eventuelle
ledsagere til fælles bestemmelsessted.
e) Ved sygehusets akutte tilkaldelse af pårørende til en indlagt person
dækkes kørsel til og fra sygehuset forudsat, at både de(n) pårøren-
de og den indlagte person er dækket af denne forsikring jf. punkt 12
A nr. 1
.
4) Afgrænsning af kørsel.
a) Forsikringen dækker udgifter til siddende patientkørsel og liggende
patientkørsel, hvis det er nødvendigt.
Med mindre andet fremgår af punkt 12 A nr. 3 dækkes udgifter til
kørsel med op til 100 km fra afhentningsstedet.
Inden for bopælsamt og naboamter dækkes uden kilometerbe-
Grænsning.
...
b) Reglerne anført i a) gælder også, hvis der er tale om kørsel

til/fra privathospital eller efter reglerne om frit sygehusvalg. Sik-

rede betaler selv kørsel ud over bopælsamt og naboamt. Sikrede

afholder selv den samlede udgift til færgebillet/broafgift.
c) Forsikringen omfatter 24 kørsler om året, dvs. 12 på hinanden føl-

gende måneder. Kørsel mellem bopæl/arbejdssted/andet opholds-

sted og behandlingssted og retur betragtes som 2 kørsler.

B Psykologisk krisehjælp
1.
Hvem og i hvilke situationer dækker forsikringen?

Psykologisk krisehjælp dækkes til forsikringstageren og personer,


- -
11


der er tilmeldt Folkeregistret på samme adresse (dog ikke lejere),

hvis en af følgende situationer har medført akut psykisk krise:
1) pludseligt dødsfald eller pludseligt opstået livstruende sygdom

blandt sikredes nærmeste pårørende (husstanden, sikredes for-

ældre, svigerforældre, børn, børnebørn og søskende).
2) ved indbrud, røveri, vold eller overfald, som sikrede direkte er
impliceret i.
3) ved ulykke som sikrede direkte er impliceret i som følge af tra-
fikuheld, brand, eksplosion, drukning, forgiftning.
At sikrede skal have været impliceret i en hændelse vil sige, at
han/hun har været en del af hændelsen, uden at han/hun nødven-
digvis har lidt fysisk overlast.

2. Undtagelser fra dækningen. Der ydes ikke psykologisk krisehjælp i
forbindelse med skade

a) under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende.


b) under arbejde for andre
c) under militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste.

d) forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed, jf. forsikringsaftalelo-
vens §§ 18 ­ 20.

3. Procedure og etablering af kontakt.

Forudsætningen for at opnå psykologisk krisehjælp er, at Top-

alarm kontaktes senest 3 måneder efter at hændelsen har fundet
sted.

Efter sikredes henvendelse til Topalarm foranlediges, at sikrede

bliver kontaktet af en autoriseret psykolog senest 1 time efter

henvendelsen til Topalarm. Sikrede er berettiget til at få den

første personlige konsultation 24 timer efter den telefoniske hen-
vendelse
til
Topalarm.

4. Afgrænsning af psykologisk krisehjælp
Forsikringen dækker efter nærmere aftale med psykologen op til
10 timers krisehjælp. Konsultationerne foregår som udgangs-
punkt i psykologens konsultation.
Sikrede kan gennem Topalarm bestille kørsel til og fra behand-
lingen hos psykologen. Kørsel i den forbindelse tæller ikke med an-
tallet af kørsler omtalt i punkt 12 A nr. 4....

13 Hvad dækker forsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke
1. patientkørsel som følge af sygdom (herunder kronisk sygdom),
der kendes på tegningstidspunktet.
2. behov for anden hjælp efter vilkårene, der kendes på tegnings-
tidspunktet.
3. hjælp, som de sikrede vederlagsfrit har krav på efter eksisterende
forsikringer eller abonnementer.
4. udgifter til kørsel til behandlingssteder, der ikke direkte er omtalt
i vilkårene. Fx dækkes kørsel i forbindelse med kontrol eller un-
dersøgelse hos jordemoder og tandlæge ikke, ligesom kørsel i
forbindelse med aflastningsophold på rekreationshjem, plejehjem
e.l. ikke er dækket.
5. udgifter til hjælp i området i krig eller borgerkrig. ..."


- -
12


I september 2000 sendte sagsøgte et brev til sine kunder. På forsiden var bl.a. påtrykt
teksten "Spar op til 80 % på redningshjælp i forhold til vores konkurrenter". I brevet
hedder det bl.a.:

"... Spar op til 80% på redningshjælp til dig selv og familien.
Nu kan du sikre dig selv og familien hurtig og professionel hjælp i kriti-
ske situationer, for kun 285 kr. om året. Hjælpen hedder Tophjælp Pri-
vat, og I kan få hjælp døgnet rundt, året rundt til:

· Sygekørsel: I bliver hentet og kørt til læge, sygehus eller anden behand-
ling op til 24 gange om året, hvis I ikke selv kan klare transporten. ...

Garanti for hurtig hjælp
Under normale vejr- og trafikforhold er I garanteret hjælp inden for en
time. Ellers får I de 285 kr. retur.

Tilbud langt under konkurrenternes pris
For at få Tophjælp Privat skal du have din hus- og indboforsikring (eller
indboforsikring alene, hvis du bor i lejlighed) i Topdanmark, ligesom alle i
husstanden skal være under 65 år.

Og lad mig slå fast: Tophjælp Privat er et enestående tilbud. Andre forsik-
ringsselskaber har ikke et tilsvarende produkt ­ og hos Falck vil et lignen-
de abonnement løbe op i 1.400 ­ 1.500 kr. årligt. ..."

Brevet gav anledning til, at sagsøgeren sendte en skrivelse af 21. september 2000 til
sagsøgte, hvori det bl.a. hedder:

"... I forbindelse med Topdanmarks markedsføring af Top-Hjælp Privat
har vi konstateret, at det anvendte materiale indeholder urigtige oplys-
ninger. Materialet indeholder direkte ukorrekte oplysninger, for som
der står i teksten: "Andre forsikringsselskaber har ikke tilsvarende pro-
dukter, og hos Falck vil et lignende abonnement løbe op i 1400-1500
kroner årligt".

Dette er ikke korrekt og må som sådan betegnes som vildledende mar-
kedsføring!

Til Jeres orientering har GF Forsikring tilsvarende produkter ..."

I oktober 2000 indrykkede sagsøgte to annoncer i magasinet Idé-Nyt. Magasinet om-
deles gratis til alle husstande i Danmark i 2 versioner, hvoraf den ene er til villaer,
rækkehuse og jordbrugere, mens den anden er til lejligheder i etagebebyggelse. An-
noncerne er i det væsentlige identiske. Annoncen til villaejere m.fl. har følgende ud-
seende:


- -
13- 14 -

"Tænk og Test" har i august 2001 udarbejdet en oversigt over den årlige præmie for
familieforsikringer for en række forsikringsselskaber, herunder bl.a. for det sagsøgte
selskab. Det fremgår heraf, at forsikringspræmien afhænger af, hvor forsikringstage-
ren bor, og at præmien hos sagsøgte i visse områder er højere end hos andre selska-
ber, mens præmien i andre områder er lavere.

Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af Carsten Udsen og Fritz Poul
Klingenberg.

Carsten Udsen har forklaret, at han i ca. et år har været salgsdirektør hos det sagsø-
gende selskab, der har eksisteret siden 1906, og at han tidligere bl.a. har været be-
skæftiget 12 år i forsikringsbranchen. Han er som salgschef ansvarlig for Falck Fami-
lie-abonnementerne og for markedsføringen af produktet. Han sidder endvidere i red-
ningskorpsets øverste ledelse. Sagsøgerens bestyrelsesformand ejer omkring 15 % af
aktierne i selskabet, og vidnet mener, at omkring fem danske forsikringsselskaber har
aktier, men at de enkelte aktieandele er under 5 %. Selskabet, der beskæftiger sig
med brandslukning, ambulancekørsel og autohjælp, har ca. 7.500 ansatte, hvoraf ca.
3.200 er reddere. De ansatte er fordelt på 130 stationer, der er spredt over hele landet.
Sagsøgeren har mellem 2.600 og 2.700 køretøjer og har en samlet årlig indtægt på ca.
1 mia. kr.

Personer, der tegner et Falck Familie-abonnement, køber sikkerhed og tryghed for
familien. Abonnementet er modulopbygget, således at kunden i vidt omfang selv
vælger dækningens sammensætning og omfang. 50 % af kunderne til Falck Familie-
abonnement vælger alene at tegne et "Falck-straks" abonnementet, mens 25 % tillige
tegner en "Tegningsgaranti", og 25 % tillige tegner et behandlingsabonnement.

Det centrale ved "straks"-abonnementet er, at kunden er sikret behandling inden for
30 minutter fra professionelle reddere. Abonnementet gælder i alle tilfælde, hvor der
ikke er behov for "112-kørsel", dvs. akut udrykningskørsel, hvor det gælder liv, hel-
bred eller førlighed. Kunden bestemmer, hvornår en kørsel er en "strakskørsel". Har
kunden for eksempel influenza og fået tilbudt en afbudstid hos lægen, kan kunden
transporteres til lægen inden for 30 minutter. Kunderne lægger stor vægt på garanti-
en, og der er meget stor forskel på, om en kunde skal vente ½ time eller helt op til 1


- -
15

time på en transport. Der er derfor knyttet stor goodwill til, at sagsøgeren overholder
responstiderne. Dette er ressourcekrævende, og selskabet har derfor brugt mange
penge på et satelitovervågningsanlæg, således at vagtcentralen altid kan konstatere,
hvor den nærmeste vogn befinder sig. Garantien forudsætter tillige, at der altid er
mange reddere på vagt. Sagsøgerens "strakskørsler" kan på ingen måde erstatte
alarmopkald til "112". Ved "strakskørsler" stilles der ikke krav om en helbredserklæ-
ring. Ordningen omfatter i dag kørsler i hele landet.

Behandlingskørsler er kørsler, hvor kunden vanskeligt kan transportere sig selv til en
behandling. Det er kunden, der afgør, om en behandlingskørsel er nødvendig. Der
stilles således ikke krav om, at kunden er ude af stand til at tage offentlige eller andre
transportmidler. Disse kørsler benyttes, når kunden har en forud fastlagt tid hos f.eks.
lægen, og hvor der således ikke er behov for en "30 minutters garanti".

Tegningsgarantien giver en kunde ret til at få et abonnement på behandlingskørsel,
selvom man efter tegningen har fået en række sygdomme.

Langt hovedparten af kørslerne inden for de forskellige områder er solokørsler med
kunden. Selskabet har i alt ca. 400.000 kunder, og han vil anslå, at der er ca. 15.000
kunder til Falck Familie-abonnementet. 58 % af kørslerne i Falck Familie-
abonnementet er således "strakskørsler", mens de resterende 42 % er "behandlings-
kørsler". Vidnet er ikke bekendt med størrelsen af selskabets markedsandele, men da
sagsøgeren er meget synlig i markedet, har dette utvivlsomt en betydelig markedsan-
del. Kundetallet til Falck Familie-abonnement var faldende, da sagsøgte indrykkede
sin annonce i Idé-Nyt, men da bladet omdeles til samtlige husstande i Danmark og er
et meget læst blad, har annoncerne i høj grad skadet sagsøgerens image og meget
stærke brand. Annoncerne lægger op til, at sagsøgeren er for dyr. Det er endvidere
forkert, at kunderne kan spare 80 % ved at bruge Tophjælp Privat frem for et Falck
Familie-abonnement, idet sagsøgte kræver, at kunderne har eller tegner andre forsik-
ringstyper, for at kunderne kan få Tophjælp Privat. Det er dernæst ikke muligt at få et
abonnement til at løbe rundt for en præmie på 285 kr., uden at dette er subsidieret.
Endelig er parternes produkter forskellige på en række punkter og kan derfor ikke
sammenlignes, således som påstået i annoncerne.


- -
16

GF-Forsikring har ikke et tilsvarende produkt, og det er derfor en fejl, når dette står
anført i sagsøgerens skrivelse af 21. september 2000.

Fritz Poul Klingenberg har forklaret, at han er vicedirektør hos det sagsøgte sel-
skab, hvor han har været ansat siden 1961. Han er ansvarlig for privatforsikringerne.
Han vil anslå, at selskabets markedsandel andrager 20% og for så vidt angår Top-
hjælp Privat andrager 5-10 %.

Sagsøgte lancerede Tophjælp Privat i 1989, efter at de uden held havde forsøgt at få
en ejerandel i det sagsøgende selskab. Da sagsøgtes konkurrent - Baltica A/S ­ der-
imod fik en ejerandel, var det nødvendigt for sagsøgte at komme ind på markedet.
Sagsøgeren var den eneste udbyder af produktet. Sagsøgte udformede derfor en re-
klame, hvor man sammenlignede med sagsøgerens produkt. Sagsøgeren var ikke til-
freds med den skete sammenligning, og begge parter deltog i den anledning i et møde
hos Forbrugerombudsmanden. Selvom denne kunne finde kritisable punkter i sag-
søgtes daværende markedsføring, fandt han, at sagen, hvis parterne ikke kunne enes,
burde afgøres ved et privat søgsmål ved Sø- og Handelsretten, men sagsøgeren an-
lagde aldrig sag i forbindelse med denne uoverensstemmelse. Sagsøgte benyttede sig
i de følgende år ikke af sammenlignende reklame.

Efter at have oparbejdet erfaring på området udarbejdede selskabets marketingsafde-
ling i 2000 dels salgsbrevet, dels annoncerne til Idé-Nyt. Det var igen naturligt at la-
ve et reklamefremstød, hvor man foretog en sammenligning med sagsøgerens pro-
dukt. Det skyldtes, at denne fortsat var den eneste anden udbyder på markedet. GF
Forsikring har ikke et produkt svarende til Falck Familie-abonnement eller Tophjælp
Privat. Sagsøgte var klar over, at produktet skulle leve op til samme høje kvalitet
som sagsøgerens produkt, men prisen skulle være væsentlig lavere. Sagsøgte gjorde
det derfor klart i reklamematerialet, at produktet var væsentlig billigere. Sagsøgtes
reklamer vurderes af et juridisk sekretariat, men vidnet erindrer ikke, om dette havde
bemærkninger til annoncerne i Idé-Nyt. Begge reklamekampagner gav ikke flere
kunder til Tophjælp Privat. Langt hovedparten af nye kunder til Tophjælp Privat er
kommet som følge af, at selskabet har haft personlig kontakt til kunderne.

Der er marginale forskelle på sagsøgerens og sagsøgtes produkt, dog er sagsøgtes
produkt langt hen ad vejen bedre. Sagsøgte har for eksempel en bredere personkreds-


- -
17

dækning og har valgt at have 1 time som den maksimale ventetid for samtlige trans-
porter. Den gennemsnitlige ventetid er i praksis dog kun på 35 ­ 40 minutter. Kun-
derne tillægger dog ikke ventetiden væsentlig betydning. Er tilfældet akut, kan kun-
den ringe "112". Hvis sagsøgte ikke kan overholde tidsgarantien, får kunden præmi-
en tilbage, således at forsikringen er gratis i et år. Sagsøgte foretager på et år ca.
70.000 kørsler ­ heraf udgør ca. 300 garantisager, der fører til, at kunden får sin
præmie tilbagebetalt.

Sagsøgtes transporter koster i gennemsnit 300 - 400 kr. pr. kunde. Kan denne køres
siddende, sker transporten med en taxa, mens de liggende transporter sker i ambulan-
cer. Når det i forsikringspolicen er angivet, at den maksimale udbetaling andrager
50.000 kr., skyldes dette, at selskabet er underlagt stempelloven. Det maksimale, som
sagsøgte har bekostet for en kunde, er 24.000 kr. Produktet er et af sagsøgtes mest
lønsomme produkter. I 2001 havde selskabet således en præmieindtægt på ca. 7 mio.
kr. på Tophjælp Privat, mens udgifterne til assistance androg ca. 1,7 mio. kr. Skades-
procenten var ca. 25, mens skadesprocent på de øvrige produkter var ca. 75. Sagsøg-
tes omkostningsprocent på Tophjælp Privat udgjorde i 2001 ca. 31. Sagsøgte foreta-
ger ikke subsidiering og har ikke behov herfor.

Sagsøgeren har gjort gældende, at sagsøgtes annoncer og salgsbrev indeholder urig-
tige og vildledende udsagn og således er i strid med markedsføringslovens §§ 1, 2,
stk. 1, og 2 a, stk. 2, nr. 1. Reklamematerialet angiver således ikke, hvilke af sagsø-
gerens produkter, der sammenlignes med, ligesom dette ikke indeholder oplysninger
om, at sagsøgerens produkter er modulopbygget, og at der ydes rabatter. Prissam-
menligninger skal være "pinligt" korrekte for ikke at virke vildledende, og sagsøgte
kan ikke blot sammenligne priserne uden samtidig at oplyse om produktforskellene.
Dette gælder i særlig grad, når der er tale om komplicerede produkter som forsik-
ringsydelser. Sagsøgerens produkter adskiller sig på en række væsentlige og afgø-
rende punkter fra sagsøgtes produkt. Kunderne er hos sagsøgeren ved "strakskørsel"
garanteret hjælp inden for ½ time mod 1 time hos sagsøgte, ligesom der i sådanne til-
fælde ikke stilles krav om en helbredserklæring. Sagsøgeren stiller i modsætning til
sagsøgte ingen betingelser for behandlingskørsel, ligesom sagsøgerens kørselsdesti-
nationer er langt videre end sagsøgtes. Sagsøgeren benytter endelig uddannede red-
dere, mens sagsøgte benytter taxachauffører. Det er endelig uden betydning, at sag-


- -
18

søgte benytter vendingen "lignende" redningsabonnement, da dette alene signalerer,
at produkterne er ens og dermed ikke medvirker til at fremhæve forskellene.

Sagsøgtes annoncer og kundebreve er endvidere misrekommanderende og dermed i
strid med markedsføringslovens §§ 1, 2, stk. 1, og § 2 a, stk. 2, nr. 5. Benyttelsen af
ordet "skele til" på en endog fremtrædende plads i annoncerne er udtryk for en klar
nedvurdering af sagsøgerens produkt. Sagsøgte hævder, at sagsøgerens produkt er
væsentlig dyrere, men samtidig undlader man at oplyse om prisen for indbo- og hus-
forsikring, der er en betingelse for at tegne produktet hos sagsøgte. Sagsøgte benytter
sig herved af prissløring omkring eget produkt for herigennem at nedvurdere sagsø-
gerens produkt.

Konkurrencelovens § 11 er uden betydning for sagen, da denne ikke regulerer
spørgsmålet om urigtige eller vildledende reklamer. Selvom man måtte lægge til
grund, at sagsøgeren misbrugte en dominerende stilling på markedet, ville dette ikke
give sagsøgte ret til at overtræde markedsføringsloven.

Da der foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven, skal sagsøgte dels påby-
des at berigtige forholdet, dels pålægges at betale erstatning for afsætningstab og
markedsforstyrrelse, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 1, og 2.

Sagsøgte har gjort gældende, at sagsøgtes annoncer og salgsbrev ikke er i strid med
markedsføringsloven, idet materialet ikke indeholder urigtige eller vildledende op-
lysninger. Sammenlignende reklame er tilladt, og der er kun en række mindre for-
skelle på produkterne, hvilket fremgår af annoncerne. Sagsøgte har således udtrykke-
lig anført, at man har "skelet til" sagsøgerens redningsabonnement, ligesom sagsøgte
har betegnet produkterne som "lignende" hinanden for herigennem at sikre, at for-
brugeren ikke bliver vildledt. Produkterne er dog i sin opbygning i det væsentlige
ens. Sagsøgerens ydelser er således i realiteten ikke modulopbygget, da den væsent-
ligste ydelse er "behandlingkørsel", og da denne forudsætter, at kunden har tegnet
abonnement på "strakskørsel" og "tegningsgaranti". Den omstændighed, at sagsøge-
ren ved "strakskørsel" yder ½ times garanti, er mindre væsentligt, da en sådan ydelse
normalt vil være gratis for alle, der har behov for akut ambulancetjeneste. Sagsøge-
ren stiller endvidere ligesom sagsøgte krav om helbredserklæringer ved behandlings-


- -
19

kørsel. Hvis der således foretages en sammenligning af "behandlingskørslerne", der
er kerneydelsen, er der således stor lighed mellem produkterne.

Alle relevante tegningsbetingelser fremgår af reklamematerialet. Det fremgår således
udtrykkeligt af salgsbrevet og annoncerne, at det er en betingelse, at forbrugeren har
tegnet andre forsikringer hos sagsøgte, og da tilbuddet er rettet til sagsøgtes kunder,
vil de i forvejen have kendskab til prisbetingelserne. Det er i øvrigt ikke muligt at
angive den nøjagtige pris for de øvrige forsikringer i en annonce, da prisen herfor er
afhængig af, hvor forsikringstageren bor, og da oplysninger om ca.-priser er i strid
med Forbrugerombudsmandens retningslinier på området. Annoncerne indeholder i
punktform en ubestridt rigtig angivelse af, hvilke ydelser sagsøgte tilbyder kunderne,
og der kan ikke stilles krav om, at man skal angive de marginale forskelle i relation
til sagsøgerens produkt. Da sagsøgtes produkt således er billigere end sagsøgerens, er
de indeholdte påstande sande og dermed ikke i strid med markedsføringsloven. Sær-
ligt for så vidt angår salgsbrevet, må det efter de afgivne samstemmende forklaringer
lægges til grund, at, GF-Forsikring ikke har en tilsvarende ordning, hvorfor udsagnet
i påstand 2 d, første led, ej heller af denne grund er urigtig eller vildledende.

Der foreligger endvidere ikke misrekommandering, da materialet og prissammenlig-
ningen udelukkende er baseret på tjenesteydelsernes pris og hverken direkte eller in-
direkte indeholder nedsættende omtale, urigtige oplysninger eller retsstridig egenan-
prisning. Sagsøgtes produkt præsenteres udelukkende som et alternativ til sagsøge-
rens produkt og er således med til at stimulere konkurrencen på et stærkt begrænset
marked, hvor der ikke er andre udbydere. Sagsøgte har endvidere ikke benyttet sig af
nogen form for prissløring via krydssubsidiering til at fremhæve eget produkt. Sag-
søgtes priser for indbo- og husforsikringer ligger lavere eller på niveau med de øvri-
ge selskaber, og sagsøgte opnår et positivt dækningsbidrag ved tegning af Tophjælp
Privat-abonnementer.

Sagsøgeren har endelig handlet i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3,
nr. 1. Sagsøgeren har en stærkt dominerende stilling på markedet og misbruger denne
til skade for forbrugerne ved at opkræve urimeligt høje abonnementspriser. Sagsøge-
rens ejerkreds består af forsikringsselskaber, der er konkurrenter til sagsøgte, og for-
målet med retssagen er at opretholde denne dominerende stilling og at trænge sag-
søgte ud af markedet.


- -
20

Da markedsføringslovens § 13, stk. 1, forudsætter, at der foreligger et meget groft
forhold, er der ikke grundlag for at pålægge sagsøgte at berigtige materialet, og da
sagsøgeren ikke har ført bevis for at have lidt et tab, herunder for markedsforstyrrel-
se, er der ej heller grundlag for at tilkende sagsøgeren erstatning.

Retten skal udtale:

Ad påstand 1 og 2:

Det følger af vilkårene for parternes produkter, at der er en række væsentlige forskel-
le på ydelserne, herunder omkring opbygningen af forsikringsordningerne og med
hensyn til garantien for, hvornår hjælp tidsmæssigt er fremme hos kunden, ligesom
der er en række andre forskelle bl.a. vedrørende det afstandsmæssige dækningsområ-
de, med hensyn til alders- og beløbsmæssige begrænsninger i dækningen, og kredsen
af dækningsberettigede til de enkelte ydelser, f.eks. ved psykologbistand ved døds-
fald.

Under hensyn hertil og til produkternes kompleksitet, der er vanskeligt gennemskue-
lige for den almindelige forbruger, finder retten, at der på et område som det forelig-
gende bør stilles endog særdeles strenge krav med hensyn til angivelse af forskelle
og ligheder for at tillade sammenlignende reklame.

Da sagsøgtes materiale ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at foretage en
fuldstændig objektiv sammenligning af produkterne, finder retten, at materialet med
den nedenfor anførte modifikation er vildledende og i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1, 2, stk. 1, og 2 a, stk. 2, nr. 1.

Retten finder derimod ikke, at sagsøgtes reklamemateriale indeholder en miskredite-
ring eller nedvurdering af sagsøgeren, hvorfor sagsøgte frifindes i forhold til mar-
kedsføringslovens § 2 a, stk. 2, nr. 5.

Efter bevisførelsen og herunder navnlig de af vidnerne Carsten Udsen og Fritz Poul
Klingenberg afgivne samstemmende forklaringer, finder retten det endvidere ikke
godtgjort, at andre end parterne har et tilsvarende produkt. Herefter findes udsagnet i
påstand 2 d, 1. led, ikke at være urigtigt eller vildledende, og da udsagnet som tidli-


- -
21

gere anført ej heller er misrekommanderende, finder retten, at dette ikke er i strid
med markedsføringsloven. Sagsøgte vil derfor være at frifinde i denne henseende.

Ad påstand 3:

I mangel af nærmere dokumentation for sagsøgerens tab fastsættes erstatningen for
markedsforstyrrelse ud fra et samlet skøn til 10.000 kr., jf. markedsføringslovens §
13, stk. 2.

Ad påstand 4:

Under hensyn til sagens karakter finder retten det nødvendigt at udstede et påbud om,
at sagsøgte skal berigtige udsagnene i påstand 2, bortset fra påstand 2 d, 1. led, ved at
indrykke en annonce på ½ side i magasinet Ide-Nyt samt udsende et brev til samme
kreds, som tidligere har modtaget salgsbrevet.

Ad sagsøgtes påstand 2:

Med den ovenfor anførte korrektion vedrørende påstand 2 d, 1. led, vil sagsøgeren
være at frifinde.

Thi kendes for ret:

Det forbydes sagsøgte, Topdanmark Forsikring A/S, at gøre markedsmæssig brug af
2 annoncer indrykket i Ide-Nyt, nr. 5, oktober 2000, og salgsbrev udsendt i septem-
ber 2000.

Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2, stk.
1, og 2 a, stk. 2, nr. 1, ved i det i påstand 1 anførte materiale at have gjort markedsfø-
ringsmæssig brug af følgende udsagn:

1. "Indrømmet! Vi har skelet til Falcks redningsabonnement. Nu skal Falck til gen-
gæld være velkommen til at skele til vores pris. Spar op til 80 % på ny rednings-
hjælp til dig og din familie."


- -
22

2. "Kun 285 kr. om året. Hvis du sammenstykker et lignende redningsabonnement
hos en af de store udbydere, løber prisen op i 1.400 ­ 1.500 kr. årligt."
3. "Spar op til 80 % på redningshjælp i forhold til vores konkurrenter."
4. "hos Falck vil et lignende abonnement løbe op i 1.400 -1.500 kr. årligt."

Sagsøgte betaler inden 14 dage fra dato til sagsøgeren, Group 4 Falck A/S, 10.000 kr.
med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte påbydes at berigtige udsagnene ved at indrykke en annonce på ½ side i ma-
gasinet Idé-Nyt samt udsende et brev til samme kreds, som tidligere har modtaget
salgsbrevet.

Sagsøgeren frifindes i øvrigt for den af sagsøgte nedlagte påstand.

Sagsøgte betaler endelig inden ovennævnte frist sagens omkostninger med 10.850 kr.


Torben Kuld Hansen

Hans Jørgen Nielsen Torben Svanberg


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ertil og til produkternes kompleksitet, der er vanskeligt gennemskue-
lige for den almindelige forbruger, finder retten, at der på et område som det forelig-
gende bør stilles endog særdeles strenge krav med hensyn til angivelse af forskelle
og ligheder for at tillade sammenlignende reklame.

Da sagsøgtes materiale ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at foretage en
fuldstændig objektiv sammenligning af produkterne, finder retten, at materialet med
den nedenfor anførte modifikation er vildledende og i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1, 2, stk. 1, og 2 a, stk. 2, nr. 1.

Retten finder derimod ikke, at sagsøgtes reklamemateriale indeholder en miskredite-
ring eller nedvurdering af sagsøgeren, hvorfor sagsøgte frifindes i forhold til mar-
kedsføringslovens § 2 a, stk. 2, nr. 5.

Efter bevisførelsen og herunder navnlig de af vidnerne Carsten Udsen og Fritz Poul
Klingenberg afgivne samstemmende forklaringer, finder retten det endvidere ikke
godtgjort, at andre end parterne har et tilsvarende produkt. Herefter findes udsagnet i
påstand 2 d, 1. led, ikke at være urigtigt eller vildledende, og da udsagnet som tidli-


- -
21

gere anført ej heller er misrekommanderende, finder retten, at dette ikke er i strid
med markedsføringsloven. Sagsøgte vil derfor være at frifinde i denne henseende.

Ad påstand 3:

I mangel af nærmere dokumentation for sagsøgerens tab fastsættes erstatningen for
markedsforstyrrelse ud fra et samlet skøn til 10.000 kr., jf. markedsføringslovens §
13, stk. 2.

Ad påstand 4:

Under hensyn til sagens karakter finder retten det nødvendigt at udstede et påbud om,
at sagsøgte skal berigtige udsagnene i påstand 2, bortset fra påstand 2 d, 1. led, ved at
indrykke en annonce på ½ side i magasinet Ide-Nyt samt udsende et brev til samme
kreds, som tidligere har modtaget salgsbrevet.

Ad sagsøgtes påstand 2:

Med den ovenfor anførte korrektion vedrørende påstand 2 d, 1. led, vil sagsøgeren
være at frifinde.

Thi kendes for ret:

Det forbydes sagsøgte, Topdanmark Forsikring A/S, at gøre markedsmæssig brug af
2 annoncer indrykket i Ide-Nyt, nr. 5, oktober 2000, og salgsbrev udsendt i septem-
ber 2000.

Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2, stk.
1, og 2 a, stk. 2, nr. 1, ved i det i påstand 1 anførte materiale at have gjort markedsfø-
ringsmæssig brug af følgende udsagn:

1. "Indrømmet! Vi har skelet til Falcks redningsabonnement. Nu skal Falck til gen-
gæld være velkommen til at skele til vores pris. Spar op til 80 % på ny rednings-
hjælp til dig og din familie."


- -
22

2. "Kun 285 kr. om året. Hvis du sammenstykker et lignende redningsabonnement
hos en af de store udbydere, løber prisen op i 1.400 ­ 1.500 kr. årligt."
3. "Spar op til 80 % på redningshjælp i forhold til vores konkurrenter."
4. "hos Falck vil et lignende abonnement løbe op i 1.400 -1.500 kr. årligt."

Sagsøgte betaler inden 14 dage fra dato til sagsøgeren, Group 4 Falck A/S, 10.000 kr.
med procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

Sagsøgte påbydes at berigtige udsagnene ved at indrykke en annonce på ½ side i ma-
gasinet Idé-Nyt samt udsende et brev til samme kreds, som tidligere har modtaget
salgsbrevet.

Sagsøgeren frifindes i øvrigt for den af sagsøgte nedlagte påstand.

Sagsøgte betaler endelig inden ovennævnte frist sagens omkostninger med 10.850 kr.


Torben Kuld Hansen

Hans Jørgen Nielsen

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»