Vildledende markedsføring - Gilette

Resumé

Om Dailycare ApS´ markedsføring af barberskrabere og barberblade er vildledende og i strid med Gillette Danmark A/S og Gillette Company´s rettigheder.

Dom i sagen V-122-02

1) Gillette Group Danmark A/S 

(Advokat Janne Glæsel)
2) The Gillette Company
(Advokat Janne Glæsel)
mod
Dailycare ApS
(Advokat K. L. Németh ved advokat Sven Hougaard)


Indledning og påstande
Sagen drejer sig om hvorvidt Dailycare ApS' markedsføring af barberskrabere og
barberblade er vildledende og i strid med Gillette Group Danmark A/S' og The
Gillette Company's (under ét herefter Gillette) rettigheder.

Gillettes påstande
Påstand 1
Dailycare forbydes at sælge og markedsføre WIN3-barberskraberen samt WIN3-
barberbladene som beskrevet i bilag 9, 10 a-b og 11, ved anvendelsen af følgen-
de udsagn:


- 2 -

1. "The 3-blade razor is the most advanced and most unique shaving system
ever developed."
2. "Dorco's pioneering innovation, the first in the world, paves the way for the
smoothest, cleanest and softest shave."
3. "3 specially positioned blades to shave progressively closer in a single
stroke."

Påstand 2

Dailycare tilpligtes at tilbagekalde og tilintetgøre alle WIN3-barberskrabere samt
WIN3-barberblade, herunder enhver form for emballage og markedsføringsmate-
riale, uanset medie, vedrørende disse produkter som er solgt eller markedsført
under anvendelse af de i påstand 1 anførte udsagn.

Påstand 3

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslo-
vens § 1, § 2, og § 2 a ved at sælge og markedsføre WIN3-barberskraberen
samt WIN3-barberbladene under anvendelse af de i påstand 1 anførte udsagn.

Påstand 4

Dailycare tilpligtes at betale til Gillette kr. 75.000,00 med procesrente fra sagens
anlæg den 15. august 2002 for så vidt angår krænkelsen i relation til WIN3.

Påstand 5

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4, stk. 1, ved at sælge og markedsføre G3-barberbladene under anvendelse af
Gillettes varemærker Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel.

Påstand 6

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4 ved at sælge og markedsføre G3-produkter, herunder barberblade og barber-
skrabere, under betegnelsen G3.

Påstand 7

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1, 2 og 5 ved at have anvendt varemærket G3 som sket.

Påstand 8
Dailycare tilpligtes at betale til Gillette kr. 75.000,00 med procesrente fra sagens
anlæg den 15. august 2002 for så vidt angår krænkelsen i relation til brug af
varemærkerne G3 og D3.


- 3 -


Påstand 9

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4 og markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5 ved at sælge og markedsføre barber-
skrabere og barberblade under varemærkerne TGII/TGII Plus.

Påstand 10

Dailycare tilpligtes at betale til Gillette kr. 25.000,00 med procesrente fra sagens
anlæg den 15. august 2002, for så vidt angår krænkelsen i relation til TGII/TGII
Plus.

Påstand 11

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med markedsføringslo-
vens §§ 1, 2 og 5 ved at have markedsført og solgt G3 barberblade i kombinati-
on med varemærket D3 som gengivet i bilag 20.

Påstand 12

Dailycare tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4, stk. 1 ved at have markedsført og solgt G3 barberblade i kombination med
varemærket D3 som gengivet i bilag 20 herunder ved anvendelse af Gillettes
varemærker, Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel.

Dailycare har påstået frifindelse.

Der er under sagen for så vidt angår varemærker alene spørgsmål om mærke-
lighed. Der er enighed om at produkterne som mærkerne vedrører, er af samme
art.

Sagsfremstilling
Sagen drejer sig om Dailycares markedsføring og salg af tre produktgrupper:

1. WIN3 barberblade og barberskrabere som fortsat markedsføres og sælges af
Dailycare.

2. G3 barberblade med angivelse af at G3 passer til Gillettes barberskrabere Gil-
lette Sensor, Sensor og Sensor Excel hvilke Dailycare er ophørt med at markeds-
føre og sælge efter sagens anlæg og efter en med denne sag parallelt af Gillette
gennemført indsigelsessag ved Patent- og Varemærkestyrelsen.


- 4 -

3. TGII/TGII PLUS barberblade og barberskrabere som Dailycare efter sagens
anlæg er ophørt med at markedsføre og sælge.

Herudover drejer sagen sig om Dailycares markedsføring og salg af

D3 barberblade som er identiske med produktet G3 barberblade, med angivelse
af G3 varemærket og angivelse af at barberbladene D3 passer til Gillettes bar-
berskraber Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel. Dailycare er efter sagens
anlæg ophørt med at sælge D3 barberblade.

Endelig har Dailycare i perioden markedsført

DII barberblade som er identiske med TGII Plus barberblade.

Gillette har efter et forlig i fogedretten og som følge af proceserklæringer fra
Dailycare frafaldet en række tidligere nedlagte påstande.

Der er fremlagt dokumentation for Gillettes registrerede varemærker GILLETTE,
SENSOR, SENSOR EXCEL, GILLETTE GII, GILLETTE GII PLUS, PLUS og MACH 3,
samt for Dailycares registrerede varemærke WIN3.

Gillettes gjorde ved brev af 7. juni 2002 indsigelse mod Dailycares markedsfø-
ring af WIN3 og G3 og ved brev af 5. august 2002 indsigelse mod markedsføring
af TGII PLUS.

Ved brev af 2. december 2002 til Patent og Varemærkestyrelsen nedlagde Gillet-
te indsigelse mod Dailycares ansøgning om registrering af G3 for varegruppe 8,
herunder barberblade og barbermaskiner, bl.a. under henvisning til Gillettes va-
remærke GILLETTE GII PLUS. Ved styrelsens afgørelse af 1. juli 2003 blev indsi-
gelsen taget til følge, og registreringen af G3 blev ophævet. Den 16. juli 2003
trak Dailycare ansøgningen om registrering af G3 tilbage.

Af Dailycares hjemmeside udskrevet 24. marts 2003 fremgår at Dailycare mar-
kedsførte en pakning med fem 3-blads barberblade, på pakningen kaldet G3,
men markedsført under overskriften "D3 Blade til Sensor og Sensor Excel" med
følgende oplysning: "Har du en Sensor eller Sensor Excel, som er et 2-blade-
system, så kan vi nu levere et 3 blade-system der passer til din eksisterende
barberskraber".


- 5 -

Af Dailycares hjemmeside udskrevet den 1. september 2003 ses at Dailycare
markedsførte et to-bladssystem benævnt DII PLUS som er identisk med TGII
PLUS.

Samme dag indgav Gillette begæring om fogedforbud mod Dailycares markeds-
føring af en række produkter med varemærker der efter Gillette var forvekslelige
med Gillettes.

I brev af 10. september 2003 meddelte Dailycares advokat bl.a. at markedsfø-
ringen af en pakning med betegnelsen G3 skyldtes en fejl.

I brev af 30. september 2003 gjorde Gillette på ny indsigelse mod Dailycares
brug af varemærket G3 som fortsat fremgik af Dailycares hjemmeside, og i på-
standsdokument af 7. oktober 2003 til fogedretten nedlagde Gillette bl.a. på-
stand om forbud mod Dailycares brug af G3 alene og G3 i forbindelse med D3.

I Dailycares påstandsdokument af 9. oktober 2003 til fogedretten oplystes bl.a.
at visningen af en G3-pakning og ikke en D3-pakning skyldtes en fejl som det
havde været meget svært at få rettet på grund af sygdom hos den person der
stod for hjemmesiden.

I fogedretten den 14. oktober 2003 forklarede Dailycares direktør, Christian von
Scholten bl.a. at han havde solgt G3 blade i femstyks-pakninger, men han solgte
dem ikke mere. De var blevet fjernet fra hjemmesiden den 9. oktober 2003. Han
havde solgt produkterne i et mindre antal forretninger (Prima, Superbest). Von
Scholten var villig til at skrive til butikkerne og tilbagekalde varerne. Det blev
videre oplyst at Dailycare i 2002 og 2003 havde solgt ca. 300 pakninger med
G3-blade. Fogedsagen blev herefter forligt.

Gillettes advokat rykkede herefter gentagne gange for dokumentation for at til-
bagekaldelsesskrivelserne var blevet sendt. Tilbagekaldelsesbrev dateret den 26.
november 2003 blev fremlagt i fogedretten den 27. november 2003.

I processkrift af 28. oktober 2003 til Sø- og Handelsretten oplyste Dailycares
advokat bl.a. at selskabet var ophørt med at sælge barberskrabere med navnet
TGII og TGII PLUS. Barberskraberne D3 og D3 PLUS havde man aldrig solgt.

Under henvisning til dette processkrift oplyste Daylicares advokat i brev af 25.
august 2004 om at Dailyscares ikke solgte produkter under betegnelsen D3. Det
oplystes at Dailycare alene havde solgt for 3.360,68 kr. TGII PLUS-produkter. I


- 6 -

brev af 31. august 2004 oplyste advokaten at brevet af 25. august 2004 var en
bindende proceserklæring. Endvidere bekræftede advokaten at Dailycare ikke på
dette tidspunkt markedsførte eller solgte D3-produkter. Mærket D3 var alene
blevet benyttet til markedsføring af G3-barberblade.

Der er fremlagt forskellige eksempler på Dailycares markedsføring af barberbla-
de med angivelse af de tre i påstand 1 nævnte udsagn. Dailycare har i den for-
bindelse henvist til et af Dorco udtaget US patent, US patent 6.434.839, vedrø-
rende en vippefunktion på barberskraberens greb, i stedet for som på Gillettes
produkter på bladene.

Der er endvidere forevist videofilm der demonstrerer det tredobbelte barberblads
fortrin.

Dailycare har oplyst at have solgt barberblade m.v. i tiden fra den 1. januar
2002 til den 23. oktober 2003 for ca. 958.000 kr., heraf for ca. 3.400 kr. TGII og
TGII PLUS og for ca. 6.900 kr. G3 barberblade.

EF-domstolen har i dom af 17. marts 2005 (sag C-228/03, The Gillette Company
og Gillette Group Finland Oy mod LA-Laboratories Ltd Oy,) fastslået:

"1) Lovligheden af brugen af varemærket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i Rådets
første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlems-
staternes lovgivning om varemærker afhænger af, om denne brug er nødvendig for at
angive anvendelsen af en vare.
En tredjemands brug af et varemærke, som han ikke er indehaver af, er nødvendig for at
angive anvendelsen af en vare, der markedsføres af denne tredjemand, når en sådan
brug i praksis er den eneste måde, hvorpå offentligheden kan gives en forståelig og fuld-
stændig oplysning om denne anvendelse med det formål at sikre ordningen med loyal
konkurrence på markedet for denne vare.
Det påhviler den forelæggende ret at efterprøve, om en sådan brug er nødvendig i hoved-
sagen under hensyntagen til karakteren af den offentlighed, som den vare, der markeds-
føres af den omhandlede tredjemand, er bestemt til.
Artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 opstiller vedrørende bedømmelsen af lovlighe-
den af brugen af et varemærke ingen sondring mellem de mulige anvendelser af varerne,
og kriterierne for bedømmelsen af lovligheden af brugen af et varemærke - navnlig for så
vidt angår tilbehør eller reservedele - er derfor ikke forskellige fra dem, der finder anven-
delse på andre kategorier af mulige anvendelser af varerne.


- 7 -

2) Betingelsen vedrørende »redelig markedsføringsskik«, som omhandlet i artikel 6, stk.
1, litra c), i direktiv 89/104, er i det væsentlige udtryk for en forpligtelse til at handle på
en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser.
Brugen af varemærket er ikke i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, bl.a.
når den:
- sker på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse
mellem tredjemanden og varemærkeindehaveren
- skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé
- bringer nævnte varemærke i miskredit eller udsætter det for nedvurdering
- eller når tredjemand præsenterer sin vare som en imitation eller en kopi af den vare,
der er forsynet med det varemærke, som tredjemand ikke er indehaver af.
Den omstændighed, at en tredjemand bruger det varemærke, som han ikke er indehaver
af, med det formål at angive anvendelsen af den vare, han markedsfører, betyder ikke
nødvendigvis, at han præsenterer denne vare, som om den har samme kvalitet eller til-
svarende egenskaber som den vare, der er forsynet med dette varemærke. Om den præ-
senteres således, afhænger af de faktiske omstændigheder i det konkrete tilfælde, og det
påhviler den forelæggende ret at bedømme, om en sådan præsentation eventuelt forelig-
ger som følge af omstændighederne i hovedsagen.
Hvorvidt den vare, der markedsføres af tredjemand, præsenteres, som om den har sam-
me kvalitet eller svarer til egenskaberne ved den vare, hvis varemærke der er gjort brug
af, udgør en omstændighed, som den forelæggende ret skal tage i betragtning, når den
efterprøver, om denne brug sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.
3) Såfremt en tredjemand, der bruger et varemærke, som han ikke er indehaver af, ikke
alene markedsfører en reservedel eller et tilbehør, men også selve den vare, som reser-
vedelen eller tilbehøret skal anvendes sammen med, falder en sådan brug inden for an-
vendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104, for så vidt som den er
nødvendig for at angive anvendelsen af den vare, som han markedsfører, og den sker i
overensstemmelse med redelig markedsføringsskik."

Forklaringer
Pam Zupkosky har forklaret at hun har en BA i kemi og har arbejdet for Gillette i
25 år. Hun har siden 2003 været group manager for produktkontrol. Hun har
deltaget i arbejdet med udviklingen af MACH 3. Hun har i forbindelse med fore-
visningen af videoen redegjort for opbygningen af MACH 3-systemet. Systemet
er udviklet gennem omfattende markeds- og forbrugerundersøgelser. Målet var
at finde frem til systemer der gav de højeste grader af tæt og blød barbering,
closeness og smoothness, som er centrale led i Gillettes markedsføring. Close-
ness anvendes i markedsføringen for produkter til mænd, og smoothness for


- 8 -

produkter til kvinder. Vidnet har redegjort for de meget omfattende undersøgel-
ser og tests. De pågældende testresultater kan om ønsket fremlægges til doku-
mentation af at Gillette med rette kan hævde at de har opnået de højeste grader
af tæt og blød barbering.

Vidnet kender Dorco, bl.a. fra nettet. Det er et lille selskab med en omsætning
på et par mio. USD og et par hundrede ansatte. Hun er ikke bekendt med om
WIN3, der markedsføres med samme anprisninger, closeness og smoothness,
som Gillettes produkter, er i stand til at dokumentere berettigelsen af anprisnin-
gerne gennem fremlæggelse af testresultater. Det anførte patent vedrørende det
svingbare greb (i modsætning til MACH3's svingbare blad) siger i sig selv intet
om barberingens kvalitet.

Betegnelsen TG, der angiveligt står for "Tilted Grinding" (skråtstillet slibning), er
ikke en betegnelse der anvendes i branchen.

Det er ikke rigtigt når det fra sagsøgtes side gøres gældende at Gillette globalt
er dominerende. Der er mange udbydere på markedet.

Christian von Scholten har forklaret at han er administrerende direktør for Dayli-
care der bl.a. importerer barberblade og barberskrabere til Danmark. Der er i
Danmark en betydelig margin på barberblade m.v. Gillette sælger således MACH
3 i detailhandelen for ca. 70 kr. Det er så høj en pris at forretningerne holder
varen i aflåste bokse. Vidnet kan sælge WIN3 for ca. 40 kr. i forretninger og no-
get mere, 59 kr., via nettet. Der er kun interesse for det tre-bladede barberblad i
Danmark, det to-bladede er uden interesse. Han havde vanskeligt ved at komme
ind i supermarkedskæderne med Dorcos produkter. Han har dog markedsført
sine produkter gennem Superbest-forretningerne (Prima). Han har også solgt
gennem kuponnyheder og via internettet. Han har ikke mere en hjemmeside,
domænet er ikke blevet fornyet. Visse produkter har været på hjemmesiden
længe efter at vidnet efter henstilling fra Gillette holdt op med at sælge dem.
Forsinkelsen skyldtes en medarbejders alvorlige sygdom.

G3-produktet passede til Gillettes sensor. Daylicare ophørte med salg af G3 i
efteråret 2002 efter at sagen opstod. Dailycare valgte at trække sig for så vidt
angår dette produkt, men vil gerne fortsætte markedsføringen af WIN3. Salget
af TG II er ophørt. Produktet havde ikke interesse. TG II er ændret til DG II; det
var Dorcos idé.


- 9 -

Vidnet har bekræftet at de fremlagte salgstal for Dailycare er i overensstemmel-
se med virkeligheden.

De tre anfægtede udsagn hidrører fra Dorco som nærmere vil kunne redegøre
for deres berettigelse. Generelt er udsagnene efter vidnets opfattelse almindelige
beskrivelser af fordelene ved et tre-bladssystem i forhold til et to-bladssystem.
Udsagnet om "Dorco's pioneering innovation, the first in the world" henviser
klart til patentet vedrørende vippefunktionen på barbergrebet.

Vidnet ved ikke hvad G i produktbetegnelserne står for. D står for Dorco. TG står
for "Tilted Grinding", et udtryk han ikke nærmere kan redegøre for.

Parternes procedure
Gillettes anbringender
Det gøres til støtte for påstandene 1-4 vedrørende WIN3-barberskraberen og
WIN3-barberbladene gældende at Dailycare gennem markedsføringen og salget
handler i strid med markedsføringslovens § 1, § 2 og 2a, jf. § 5. De i påstand 1
angivne udsagn er i strid med god markedsføringsskik, opfylder ikke reglerne for
sammenlignende reklame, er vildledende og vedrører faktiske, verificerbare
egenskaber ved produktet som er omfattet af dokumentationskravet i markeds-
føringslovens § 2, stk. 4.

Dailycares fremlæggelse af det amerikanske patent er ikke dokumentation for
udsagnenes rigtighed. Anvendelsen af udsagnene i kombination med udformnin-
gen af WIN3-produktet og layout samt farvevalg er i sig selv utilbørlig overfor
Gillette. Betingelserne for tilbagekaldelse og tilintetgørelse er opfyldt, jf. vare-
mærkelovens § 44, og Gillette har i medfør af markedsføringslovens § 13, stk. 2,
krav på erstatning.

Til støtte for påstandene 5-8 vedrørende G3 barberblade gøres gældende at G3
er forveksleligt med Gillettes velkendte varemærke GII, jf. varemærkelovens §
4. Betingelserne i varemærkelovens § 5, stk. 3, jf. § 4, og markedsføringslovens
§ 1 og § 5 for at anvende Gillettes varemærker Gillette Sensor, Sensor og Sen-
sor Excel er ikke opfyldt. Anvendelsen af Gillettes varemærket er ikke nødvendi-
ge i bestemmelsens forstand, og de betingelser der er opstillet i EF Domstolens
dom af 17. marts 2005 i sag C-228/03, er ikke opfyldt.

Dailycares brug af Gillettes velkendte varemærker i kombination med varemær-
ket G3 der er forveksleligt med Gillettes velkendte varemærke GII, er i strid med
god markedsføringsskik, idet der sker en utilbørlig udnyttelse af den goodwill der


- 10 -

er knyttet til Gillettes produkter, herunder ved at kombinere et to-bladssystem
med et tre-bladssystem og et højkvalitetsprodukt med et lavkvalitetsprodukt.
Det er underordnet at der er sket et begrænset salg.

Det er en skærpende omstændighed at Gillette allerede ved brev af 7. juni 2002
gjorde Dailycare opmærksom på at G3 krænkede Gillettes rettigheder til vare-
mærket GII. Desuagtet fortsatte Dailycare med anvendelsen af G3. Som det ses
af brevene og skriftvekslingen i sagen fortsatte Dailycare med de uberettigede
anvendelser af varemærkerne også efter Patent- og Varemærkestyrelsens afgø-
relse i sagen. Sagen blev gentagne gange trukket ud over enhver rimelighed
således at Gillette var nødsaget til at indlede fogedforbudssag den 1. september
2003. Denne førte til et forlig, men det forlig opfyldte Dailycare først den 26.
november 2003 efter flere rykkerskrivelser, alt med betydelige gener og om-
kostninger til følge for Gillette. Gillette har derfor dels krav på godtgørelse i
medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1, dels krav på erstatning i medfør af va-
remærkelovens § 43, stk. 2, og markedsføringslovens § 13, stk. 2.

Det gøres til støtte for påstandene 9 og 10 vedrørende TGII/TGII Plus gældende,
at TGII/TGII Plus er forvekslelige med Gillettes velkendte varemærker Gillette
GII, Gillette GII Plus, Plus, GII og GII Plus, jf. varemærkelovens § 4, og i strid
med markedsføringslovens § 1 og § 2, jf. § 5, idet det ikke ændrer på vurderin-
gen, at "TG" ifølge Dailycare skulle stå for " Tilted Grinding". Også i dette tilfælde
har Gillette krav på godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 1, og
krav på erstatning i medfør af varemærkelovens § 43, stk. 2, og markedsfø-
ringslovens § 13, stk. 2.

Til støtte for påstandene 10-12 vedrørende D3 gøres gældende at D3 i den kon-
krete sammenhæng, hvor det bruges sammen med et varemærke (G3) der er
forveksleligt med Gillettes varemærke (GII), ikke i tilstrækkeligt omfang afviger
fra Gillettes varemærke GII. Anvendelsen er derfor i strid med markedsførings-
lovens § 1, § 2 og § 5. Heller ikke i dette tilfælde er betingelserne i varemærke-
lovens § 5, stk. 3, jf. § 4, og markedsføringslovens § 1 og § 5 for at anvende
Gillettes varemærker Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel opfyldt. Der kan i
det hele henvises til det ovenfor anførte i forbindelse med påstandene 5-8.

Gillette har også vedrørende D3 krav på godtgørelse i medfør af varemærkelo-
vens § 43, stk. 1, og krav på erstatning i medfør af varemærkelovens § 43, stk.
2, og markedsføringslovens § 13, stk. 2, jf. ovenfor under G3.

Dailycares anbringender


- 11 -

Til støtte for frifindelsespåstanden for så vidt angår påstand 1 ­ 3, gøres det
gældende at udsagnene på WIN3-pakningerne ikke er vildledende og ukorrekte.
1. udsagn er et generelt udsagn om tre-bladssystemet, og det samme gælder 3.
udsagn. Der er intet i udsagnene der retter sig med Gillettes produkter. 2. ud-
sagn vedrører Dorcos opfindelse med anbringelsen af vippefunktionen på skrabe-
rens greb. Det er sandt at denne opfindelse er den første i verden, ellers var
vippefunktionen ikke blevet patenteret. De superlativer der anvendes, retfærdig-
gøres af opfindelsen. Udsagnene er anprisende og som sådan berettigede. Ud-
sagnene indeholder ikke spor af sammenlignende reklame.

Til støtte for frifindelsespåstanden for så vidt angår påstand 5 ­ 7 og 11 ­ 12
gøres det gældende at Dailycares begrænsede brug af Gillettes varemærker var
nødvendige for Dailycares salg af barberblade til Gillettes sensorskrabere. Bru-
gen var således hjemlet i varemærkelovens § 5, og det fremgik klart af G3-
pakningerne at G3, også i kombination med varemærket D3, er et produkt fra
Dorco. Der henvises til EF-domstolens dom af 17. marts 2005.

Til støtte for frifindelsespåstanden for så vidt angår påstand 9 gøres det gælden-
de at TG og TGII var registrerede varemærker i Korea. TG står for "Tilted Grin-
ding", og navnet er ikke forveksleligt med Gillettes varemærker.

Vedrørende betalingspåstandene gøres det gældende at Dailycare ikke har
krænket Gillettes rettigheder hvorfor Gillette hverken er berettiget til godtgørelse
eller erstatning. Dailycare har ikke handlet culpøst. Gillette har ikke på nogen
måde dokumenteret eller sandsynliggjort et tab eller en markedsforstyrrelse
hvorfor kravene må afvises. Henset til den beskedne omsætning og dermed be-
skedne varemærkekrænkelse, hvis der overhovedet er nogen, er der endvidere
ikke grundlag for betaling af godtgørelse.

Rettens afgørelse
Påstand 1-3:
Udsagnene nævnt i påstand 1 fremtræder ikke som sammenlignende reklame og
vil heller ikke læst i sammenhæng med den øvrige tekst på indpakningen blive
forstået som sådan af en normalt opfattende forbruger.

Udsagnene 1 og 3 må opfattes som en anprisning af tre-bladssystemet og over-
skrider ikke grænserne for anprisning af produkter. Udsagn 2, "Dorco's pionee-
ring innovation, the first in the world, paves the way for the smoothest, cleanest
and softest shave", må anses for berettiget for så vidt angår udsagnet indehol-


- 12 -

der en henvisning til at Dorcos opfindelse (den patenterede vippefunktion på
skraberens greb) er den første verden.

Dailycare har ikke fremlagt noget materiale til støtte for angivelsen af at opfin-
delsen giver mulighed for eller adgang til den blødeste og glatteste barbering.
Angivelsen vedrører faktiske forhold som det er muligt verificere eller i det mind-
ste sandsynliggøre hvilket indebærer at Dailycare efter markedsføringslovens §
2, stk. 4, har pligt til at kunne dokumentere den.

Retten må derfor give Gillette medhold i at Dailycare ikke må sælge og markeds-
føre WIN3 under anvendelse af udsagnet "Dorco's pioneering innovation paves
the way for the smoothest and softest shave". Retten tager ikke stilling til beret-
tigelsen af udsagnet om at opfindelsen giver adgang til den reneste barbering,
da dette udsagn næppe kan opfattes at angå faktiske forhold vedrørende anven-
delsen af den patenterede vippefunktion.

Påstand 3 tages herefter også til følge for så vidt angår udsagnet "Dorco's pio-
neering innovation paves the way for the smoothest and softest shave", jf. mar-
kedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 4.

Der foreligger en beskeden overskridelse af bestemmelsen i markedsføringslo-
vens § 2, stk. 4, jf. § 1. En destruktion af produktet står ikke i rimeligt forhold
hertil og kan ikke anses for nødvendigt til forebyggelse af skadevirkning af ud-
sagnet "Dorco's pioneering innovation paves the way for the smoothest and sof-
test shave". Retten tager derfor ikke påstand 2 til følge.

Påstand 5 ­ 7:
Påstand 6 tages til følge fordi Dailycares varemærke G3 og Gillettes varemærke
GII der vedrører produkter af samme art, må anses for forvekslelige for en al-
mindelig forbruger, ligesom mærket G3 kan give anledning til den opfattelse at
produktet for hvilket G3 anvendes, er et produkt i Gillettes produktserie. Det er
herefter ikke nødvendigt at tage stilling til Gillettes påstand 7 om at anvendelsen
af varemærket G3 tillige indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens §
1, § 2 eller § 5.

Påstand 5 kan ikke tages til følge med den begrundelse at Dailycare har anvendt
Gillettes mærker Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel. Denne anvendelse må
efter en prøvelse i overensstemmelse med retningslinjerne i EF-domstolens dom
af 17. marts 2005 i sagen C-228/03 anses for en berettiget og for det praktiske
formål nødvendig angivelse af at barberbladene kan anvendes på Gillettes skra-


- 13 -

bere. Angivelsen strider ikke mod god markedsføringsskik. Den tjener et rimelig
konkurrencehensyn og går ikke videre end formålet tilsiger, navnlig sker angi-
velsen ikke på en måde som kan give indtryk af at der består en erhvervsmæs-
sig forbindelse mellem tredjemanden og varemærkeindehaveren. Angivelsen
skader ikke Gillettes varemærkers værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets
særpræg eller renommé og bringer heller ikke mærkerne i miskredit eller lignen-
de.

Gillette skal derfor alene have medhold i at Dailycare efter varemærkelovens §
4, stk. 1, er uberettiget til at sælge og markedsføre G3-produkter, herunder bar-
berblade og barberskrabere, under betegnelsen G3.

Påstand 9:
Påstand 9 tages til følge fordi Dailycares varemærker TGII og TGII Plus og Gillet-
tes varemærke GII der vedrører produkter af samme art, må anses for forveks-
lelige for en almindelig forbruger, ligesom mærket TGII og TGII Plus kan give
anledning til den opfattelse at produkterne som mærkerne anvendes på er pro-
dukter i Gillettes produktserie. Det er herefter ikke nødvendigt at tage stilling til
Gillettes påstand om at anvendelsen af varemærket G3 tillige indebærer en
overtrædelse af markedsføringslovens § 1, § 2 eller § 5.

Påstand 11 ­ 12:
Af de ovenfor anførte grunde tages påstand 12 til følge for så vidt angår anven-
delsen af varemærket D3 i forbindelse med markedsføring og salg af G3-
barberblade. Da anvendelsen af Gillettes mærker Gillette Sensor, Sensor og
Sensor Excel heller ikke i denne forbindelse i sig selv kan anses for uberettiget,
er der ikke grundlag for at tage påstand 12 til følge i videre omfang, ligesom der
heller ikke i denne forbindelse er anledning til at tage stilling til Gillettes påstand
om overtrædelse af markedsføringsloven.

Efter oplysninger om den begrænsede omsætning af Dailycares produkter og
efter overtrædelsernes omfang i øvrigt tager retten påstandene 4, 8 og 10 til
følge med 10.000 kr.

Thi kendes for ret:

1. Dailycare ApS forbydes at sælge og markedsføre WIN3-barberskraberen samt
WIN3-barberbladene, som beskrevet i bilag 9, 10 a-b og 11, ved anvendelsen


- 14 -

af udsagnet: "Dorco's pioneering innovation ... paves the way for the
smoothest ... and softest shave."

2. Dailycare ApS skal anerkende at have handlet i strid med markedsføringslo-
vens § 1 og § 2, stk. 4, ved at sælge og markedsføre WIN3-barberskraberen
samt WIN3-barberbladene under anvendelse af udsagnet: "Dorco's pioneering
innovation ... paves the way for the smoothest ... and softest shave."

3. Dailycare ApS skal anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4 ved at sælge og markedsføre G3-produkter, herunder barberblade og bar-
berskrabere, under betegnelsen G3.

4. Dailycare ApS skal anerkende at have handlet i strid med varemærkelovens §
4 ved at sælge og markedsføre barberskrabere og barberblade under vare-
mærkerne TGII/TGII Plus.

5. Dailycare ApS skal inden 14 dage til Gillette Danmark A/S og The Gillette
Company betale 10.000,00 kr. med procesrente fra den 15. august 2002 samt
25.000 kr. i sagsomkostninger.Ole Lundsgaard Andersen Jens Feilberg Jørgen Tandrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


delse at Dailycare har anvendt
Gillettes mærker Gillette Sensor, Sensor og Sensor Excel. Denne anvendelse må
efter en prøvelse i overensstemmelse med retningslinjerne i EF-domstolens dom
af 17. marts 2005 i sagen C-228/03 anses for en berettiget og for det praktiske
formål nødvendig angivelse af at barberbladene kan anvendes på Gillettes skra-


- 13 -

bere. Angivelsen strider ikke mod god markedsføringsskik. Den tjener et rimelig
konkurrencehensyn og går ikke videre end formålet tilsiger, navnlig sker angi-
velsen ikke på en måde som kan give

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»