Ventepenge til transportør

Resumé

Transportør var uberettiget til ventepenge for den tid, hvor biler, trailere og togvogne, der var bestilt til en transport, der aldrig blev gennemført, befandt sig i Rusland.

Dom i sagen H-125-01 


Torben Rafn & Co. A/S
(Advokat Henrik Kleis)
mod
AH Bolte A/S
(Advokat Hans Abildstrøm)


Sagens spørgsmål er, om og i bekræftende fald med hvilket beløb sagsøgeren, Torben Rafn & Co. A/S, der af sagsøgte,
AH Bolte A/S, var antaget til at udføre en transport af maskindele fra Pskov i Rusland til Danmark, har været berettiget til at beregne sig ventepenge for den tid, hvor de biler, trailere og togvogne, der var bestilt til transporten, som aldrig blev gennemført, befandt sig i Pskov. 

Sagsfremstilling

Sagsøgeren (herefter: Torben Rafn) er et vognmandsfirma,
der udfører internationale transporter af bl.a. sværgods.
Sagsøgte (herefter: AH Bolte) er en produktions- og ma-
skinvirksomhed, der bl.a. producerer bolte og leverer ma-
skiner til industrien.

I en telefax af 15. januar 2001, underskrevet af Jørn
Knudsen, anmodede AH Bolte Torben Rafn (stilet til "Rafn
Torben & Co A/S") om at afgive tilbud på "... transport
af maskindele afhentet 300 km syd for Sct. Petersborg og
leveret vor adr. DK. Udspec. maskinliste vedlægges."

Torben Rafn tilbagesendte telefaxen efter med håndskrift
bl.a. at have påtegnet denne "DKK ... 141.000,- excl.
toldpapirer" samt under denne tekst at have påført sit
stempel med følgende firmabetegnelse: "TORBEN RAFN & CO.
A/S, INT. SVÆRGODSTRANSPORT".

Som telefax, underskrevet af Jørn Knudsen, fremsendte AH
Bolte den 21. februar 2001 "Købsordre Nr. 511152" til
Torben Rafn ("Torben Rafn & Co A/S, Sværgodstransport"),
hvoraf bl.a. fremgik:

"VI ORDRER IHT. TIL DERES TILBUD ... TRANSPORT AF MASKINDELE
CA. 110 TONS FRA PSKOV TIL AH BOLTE A/S, DK 6091 BJERT

LÆSSEADR.:
PLANT "TESO"
NOVATOROV ST,3
PSKOV
...
LÆSSE DATO D. 2/4-01
AFTALT PRIS EXCL.TOLDPAPIRER...


- 3 -

I alt DKK 141.000,00Moms
35.250,00


I alt DKK inkl. moms 176.250,00
..."

Torben Rafn returnerede ved telefax skrivelsen med sit
stempel, som var det samme, som fremgik af tilbuddet,
samt følgende tekst med skrivemaskine:

"...
IDET VI TAKKER FOR DERES ORDRE KAN VI HERMED BEKRÆFTE AT GODSET
AFHENTES MANDAG D. 02.04.2001."

Torben Rafn videregav transportordren til Team Ship A/S,
der videregav ordren til Uni Shipping ApS, som antog
vognmandsfirmaet ISMA Litauen som udførende transportør.

Den 29. marts 2001 sendte Gert Madsen hos Torben Rafn en
e-mail til AH Bolte, hvoraf bl.a. fremgik:

"Hej Jørn

Så snart I hører noget fra Spanien ang. læsning i RUS-Pskov vil
jeg gerne vide besked. Min samarbejdspartner har fået, som om-
talt pr. telefon, de oplysninger fra værket at der er gods til
2 presseningstrailere tirsdag d. 03.04.01 og at de der får be-
sked om hvornår godset til den sidste presseningstrailer samt
de to store kll. er klar.
...
Dvs. hvis ikke de hører andet fra mig vil de stå klar til læs-
ning i RUS-Pskov på tirsdag d. 03.04.01 og efterfølgende levere
ca. d. 09.04.01. Der er 1 dag til fortoldning, men som omtalt
pr. telefon d.d. er det ikke sikkert at denne ene dag er nok.
Efterfølgende dag(e) vil blive afregnet med $ 300,00 pr. døgn.

Oplysninger om transportør og kontaktperson er givet til Vla-
dislav Nicolavic på Plant "TESO".

Transportør: ISMA.
Kontakt: Vitalius.


- 4 -

Jeres mand: Poul Erik Olesen ... vil først være på plant "TESO"
fra læssedagen som jeg har forstået det. Venligst bekræft
dette.
..."

I en e-mail af 30. marts 2001 rettede Gert Madsen hos
Torben Rafn sålydende henvendelse til AH Bolte:

"Hej Jørn

Jeg har nu givet videre at vi skal stille med 2 presse-
ningstrailere mandag d. 02.04.01 og 1 presseningstrailer + de 2
specialbiler tirsdag d. 03.04.01.

Hvis det skulle tænkes at godset ikke er klart vil de alm. bi-
ler (presseningsbilerne) blive afregnet $ 300,00 pr. ventedøgn
som aftalt.

Ang. specialbilerne har jeg ikke fået at vide hvad et evt. ven-
tedøgn vil koste ­ men vi kan følge op på hvordan det går på
mandag og derved sikre os at planen holder."

I en e-mail af 4. april 2001 rettede Gert Madsen på ny
henvendelse til AH Bolte. Af e-mailen, der var stilet til
Jørn Knudsen, fremgik det bl.a.:

"Som snakket om pr. telefon d.d. er afsender i RUS-Pskov ikke i
stand til at lave de nødvendige papirer til fortoldning af va-
rerne.

Det er derfor mellem os besluttet at transportøren kører til et
andet firma i RUS-Pskov hvor de der vil udfærdige de nødvendige
papirer til fortoldning.

Prisen for udfærdigelsen af papirerne beløber sig til mellem $
100,00 og 500,00 pr. bil.
..."

Den 5. april 2001 videresendte Torben Rafns ansatte Claus
Thomsen til Jørn Knudsen hos AH Bolte en henvendelse, som
Torben Rafn selv havde modtaget angiveligt fra en samar-


- 5 -

bejdspartner. Claus Thomsen havde ved videresendelsen
tilføjet "Hører gerne claus". Henvendelsen var sålydende:

"Please be informed that according to our agent, the shipper of
the machines from Pskov is a state enterprise closing down,
which have some debt to some local companies, and also they
have no permission to export their machines from the factory.
The city council is now involved in this matter, and the case
has been shown on local TV yesterday.

Our agent recommend that we unload trailers again, and leave
the factory, as it can take very long time before this case has
been settled.

Please be inform that we have already costs on this matter,
which will be debited you.

We ask you kindly to comment. Thank you.
..."

Der er fremlagt e-mail korrespondance omkring den 11.
april 2001 mellem Team Ship og Team Ships samarbejdspart-
ner Jurtransa i Klaipeda, Litauen. Korrespondancen er vi-
deresendt til Torben Rafn og derfra til AH Bolte. Den
første e-mail, fra Jurtransa til Team Ship, havde føl-
gende indhold:

"...
Have just spoken to this guy (Arunas). (trucking co)
The Seller and the Buyer should have settled the matter of cc
(customs' clearance) in the very beginning. EXW usually means
the minimum obligation for the Seller, and the Buyer has to
bear all costs and risks involved in taking the goods from the
Seller's premises.
For this reason the receiver must have arranged for cc !
On the other hand, the workers at the plant have not received
salaries for 3 years !
And they striked exactly at the time when your trucks arrived !
The plant was sold to a company in Minsk, Minsk sold it to a
company in Moscow, Moscow sold it further to an Irish (it may
be a Russian offshore) co.


- 6 -

Nobody knows whom the plant belongs to !
Nobody pays to the workers.
Nobody knows who is the real Seller and party to the contract.
Besides, the plant has some debts to the local administration
from the Pskov regional municipal council.
And this administration did not want to let the cargo (sold by
TESO) go !
The administration called the police and journalists.
The Lithuanian truck drivers were arrested and could not move,
Neither forth nor back.
This is a very dark and complicated matter, and I do not think
we should interfere.
I will try to call Potigov this evening and listen to his
story.
Brgds
Leo."

Den anden e-mail, ligeledes fra Jurtransa til Team Ship,
havde følgende indhold:

"...
Have spoken to Potigov.
3 trucks arrived on 02.04.01 and were loaded on 04.04.01.
The cargo is sold on EXW basis, and already resold to the 2nd
Buyer.
The first Buyer (purchasing from the plant) promised to clear
the goods at the customs'. But he had no idea about the Russian
customs'.
...
So, he failed.
And there followed a discussion WHO WAS to make these customs'
formalities.
...
Now Potigov is taking care of this clearance.
Some Spanish guy (the 2nd Buyer?) promised to cover expenses,
and Potigov promised to clear the goods.
Yesterday he presented docs to the customs'
But the customs' required to make some changes.
He expects to complete today-tomorrow.
..."


- 7 -

I en telefax af 20. april 2001 rettede AH Bolte (Jørn
Knudsen) sålydende henvendelse til Torben Rafn, "ATT.:
GERT":

"...
(vi har) NU BESLUTTET AT STOPPE TRANSPORTEN P.G.A. DERES OPLYS-
NING OM, AT LASTBILERNE SOM BEFINDER SIG PÅ TESO PLANT, P-SKOV,
IKKE KAN FORLADE OMRÅDET P.G.A. PROBLEMER MED POLITIET PÅ STE-
DET.

VI BEDER DEM SØRGE FOR AT AFLÆSSE BILERNE OMGÅENDE, DIREKTØREN
PÅ TESO PLANT MR. VLADIMIR TARASOV HAR LIGELEDES FÅET ORDRE TIL
AT AFLÆSSE BILERNE OMGÅENDE, HVIS DETTE IKKE SKER, BEDES DE
FREMSKAFFE EN KRANBIL TIL AFLÆSNINGEN.

VI HAR OPLYST MR. TARASOV AT, HVIS BILERNE IKKE BLIVER LÆSSET
AF OMGÅENDE, VIL VI OVERGIVE SAGEN TIL VOR ADVOKAT.

MÅTTE VI HØRE FRA DEM."

Den 27. april 2001 sendte Torben Rafn (Gert Madsen) føl-
gende e-mail til AH Bolte, stilet til Jørn Knudsen:

"...
Den fax vi modtog fra jer tidligere i dag vedr. at I ville stå
inde for alle omkostninger ved losning af de 3 biler på Eksem
Terminal har åbenbart ikke hjulpet. Det var vognmanden der så
en mulighed i at gøre det på denne måde, men det var åbenbart
ikke nok.
Vores ven i D-Düsseldorf, Yuri Anopchenko har ikke kunnet få
kontakt til den person der efter sigende skulle eje godset og
som i dag skulle være på Plant Teso. De siger at vedkommende er
på tolden og Yuri vil forsøge at få kontakt med vedkommende i
eftermiddag.

Hvis ikke Yuri får noget ud af sine anstrengelser i dag går der
yderligere en uge inden der sker noget i denne sag. Rusland
holder, efter mine oplysninger, fri mandag til onsdag/torsdag i
næste uge.

Chaufførerne der holder deroppe vil hjem og har truet med at
koble trailerne fra og køre deres vej. Dette har vi klart sagt


- 8 -

nej til. Der er ingen der kan garantere for godset hvis de for-
lader traileren og derfor er det blevet nægtet at de måtte
køre.

Jeg har bedt vores kontakt om at skaffe en pris på de 3 traile-
re, blot for at se prisen på dem kontra evt. fremtidige vente-
døgn.

Dette til info.
..."

Af en e-mail den 30. april 2003 fra Torben Rafn (Gert
Madsen) til AH Bolte (Jørn Knudsen og Poul Erik Olesen)
fremgik bl.a.:

"...
Jeg har i fredags d. 27.04.2001 haft kontakt med Michel Leroy
(firma: Cimac, Paris ...) og han har forklaret mig hvordan
denne sag skulle hænge sammen.
Teso Plant, RUS-Pskov (Kontaktperson: Mr. Potigov - General Ma-
nager Vladimir Tarasov) har solgt godset til Baltic Way Indu-
stri, Hvide Rusland (Mr. Mike Fureman ...). Baltic Way Industri
har så solgt godset til unarXXI, Spanien (muligvis er godset
solgt via Cimac, Frankrig til Spanien) og unarXXI har solgt
godset til AH Bolte, Danmark.

Jeg har i dag også haft kontakt med Mike Fureman, Baltic Way
Industri som er rejst til Pskov. Han forklarede mig at bilerne
kunne få tilladelse af tolderne til at køre over Finland, men
da lastbilerne, efter besked fra Torben Beck, TeamShip, ikke
har lov til at køre i Finland kunne det ikke lade sig gøre. Jeg
har bedt Mike Fureman om arrangere at de 3 lastbiler bliver
losset fredag d. 27.04.2001 eller lørdag d. 28.04.2001. Dette
lovede Mike Fureman mig pr. telefon at han ville arrangere.
Beskeden om aflæsningen ville Poul Erik Olesen, AH Bolte også
give Michel Leroy for at han skulle give den videre til Mike
Furemann.

Mike Fureman kunne desuden fortælle mig følgende: ved salg af
maskinen fra Hvide Rusland til Spanien (muligvis via Frankrig)
har han tilbudt unaXXI i Spanien at han ville ordne toldpapi-
rerne og fortoldningen af disse. Dette var blevet afvist fra


- 9 -

Spaniens side, med den begrundelse at køber selv skulle ordne
det. Mike Furemann fortalte mig noget i retning af at, ifølge
russisk lov kan et dansk firma ikke lave disse papirer... Hvis
der ønskes yderligere eller uddybende informationer fra Mike
Fureman må I selv kontakte ham.

Lørdag d. 28.04.2001 fik jeg den besked at bilerne ikke ville
blive losset. Efter at have talt med Michel Leroy og han henvi-
ste mig til Mike Fureman, har Mike Fureman lovet mig at på før-
ste arbejdsdag der kommer i Pskov vil trailerne bliver losset.
Mike Fureman startede med at forklare mig, at på torsdag d.
03./fredag d. 04.05.2001 vil toldpapirerne være ordnet og vi
ville kunne køre godset væk mandag d 07./tirsdag d. 08.05.2001.
Jeg har, efter samråd med Jørn Knudsen, klart fortalt dem at
disse papirer ikke skal laves, men at bilerne skal losses hur-
tigst muligt."

I en skrivelse af 17. maj 2001 rettede AH Bolte (Jørn
Knudsen/Poul Erik Olesen) på ny henvendelse til Torben
Rafn (Gert Madsen). Skrivelsen er sålydende:

"...
I det vi henviser til vor skrivelse af d. 20.04.01. hvori vi
gør Dem opmærksom på, at transporten skal stoppes pga. diverse
problemer.

Ligeledes samme dato har vi ordret bilerne aflæsset omgående,
hvilket pr. d.d. endnu ikke er sket.

Vi skal hermed informere Dem om, at vi ikke acceptere yderlige-
re fakturer vedr. ovennævnte efter d. 20.04.01.

Deres agent (Isma Trucking) har efter vor mening været aldeles
passiv i denne sag, ligeledes er det af vor opfattelse, at in-
teressen for at få bilerne læsset af og hentet hjem ikke har
været særlig stor, at der ikke kan fremskaffes en mobilkran til
aflæsning tror vi simpelthen ikke på.

For at få ovennævnte afsluttet beder vi Dem om et møde, således
at vi få sagen snakket igennem.
..."


- 10 -

Af en telefax af 18. maj 2001 fra AH Bolte til Torben
Rafn fremgik:

"...
Tilladelse til aflæsning af 3 stk. trailere vedr. ovennævnte
bekræftes hermed.

Ligeledes bekræftes at AH Bolte A/S står inde for en økonomisk
løsning af ovennævnte transport.

AH Bolte A/S fremsender aconto beløb vedr. fremsendte faktura."

I en skrivelse af 23. maj 2001 rettede AH Bolte sålydende
henvendelse til Torben Rafn:

"...
Med henvisning til Deres mail d. 22/5-01 kl. 12,24 vedr. beta-
ling af aconto beløb kr. 150.000,00 + moms på Deres faktura nr.
14117 af 10/05-01, samt Deres samarbejdspartner TeamShip, År-
hus, oplysning i samme mail, at såfremt hele beløbet frem til
den 30/04-01 kr. 307.510,00 ikke er på Deres konto senest d.
23/5-01 kl. 12.00, vil sagen blive overdraget til advokat, skal
vi hermed informere Dem om følgende:

Det undrer os en del, at TeamShips mand i Rusland ikke har væ-
ret koblet på sagen langt tidligere, han skulle have indfundet
sig på Teso Plant med det samme da problemerne opstod, det er
trods alt speditøren der er eksperten i denne sag og ikke AH
Bolte A/S, vi har blot bestilt en transport med tilhørende nød-
vendige papirer og dokumenter.

Havde denne mand været på Teso Plant fra starten havde han set
problemerne med samme, så kunne man have ventet med at læsse
bilerne til papirerne for frigivelse og start af transport var
i orden.

Ledelsen hos AH Bolte A/S har efter gennemgang af sagen beslut-
tet at stoppe overførelsen af acontobeløbet og afventer heref-
ter sagens udfald.

Vi beklager naturligvis denne situation og står stadig åben
over for et møde med Dem som tidligere nævnt."


- 11 -


Godset kom aldrig frem til AH Bolte, der den 24. august
2001 rekvirerede en undersøgelse af hændelsesforløbet. Af
I. Maximovs "Preliminary Report of Information" af
31.august 2001 fremgår bl.a.:

"...
2. CIRCUMSTANCES

A.H.Bolte A/S bought a machine ex works from UNAR XXI S.L. ac-
cording to Contract No. 1 dd. 31 January 2001.

The dismantled machine was loaded on the trucks hired by the
buyer in April, 2001, but they could not leave the factory. The
said trucks/trailers stayed at the factory and waited for two
months but the cargo was not released.

At the end the machine was unloaded again, and the
trucks/trailers left the factory empty...

3. FINDINGS
...

According to the Customs Statement the machine ... had been
sold to the "BALTIC WAY INDUSTRIES Inc." according to the Con-
tract No.38 dd. 11 January 2001. ...

Later on the machine was re-sold to the A.H. BOLTE A/S via UNAR
XXI, S.L. according to Contract No. 1/2001 dd. 31 January 2001.

Mr. M. FURMAN dealt with the plant officials on behalf of the
BALTIC WAY INDUSTRIES. Mr. V. POTIGOV refused to give any cop-
ies of the documentation relating to the matter without Mr. M.
FURMAN's confirmation.

Being interviewed by telephone, Mr. M. FURMAN declared, that he
want to deal directly with A.H. BOLTE A/S regarding collection
of the machine. He said, that he was ready to solve the customs
formalities and cargo loading, but he needed to discuss all
questions only to the A.H.BOLTE A/S officials...


- 12 -

Mr. V. TARASOV [Head of Customs Investigation Department] re-
ported, that the Customs found the wrong name of the goods in
the Cargo Customs Declaration and therefore the machine had
been detained.

Customs Statement... 07.05.01 stated, that TESO plant declared
the cargo in the Customs Cargo Declaration as the parts of used
vertical lathe. But the Customs examination, based on the ex-
pertise, classified the cargo as scrap metal. As a result the
Customs found that the Customs Code was violated.

In connection with the above the Customs Regulation Violation
Case was instituted against the shipper and the penalty in the
amount of 2,020,059.90 RUR was imposed.

Messrs. TESO paid the penalty and apparently the Customs has
not any reason to detain the cargo any more.

In addition Mr. V. POTIGOV declared, that nowadays fighting be-
tween the groups of the shareholders at the TESO plant took
place for heading, and it made difficult to send the machine
off.

4. CONCLUSION.
...
2. Based on the information available, we suppose, the cause of
the cargo detain was the wrong classification of the goods by
the shipper from the Customs point of view."

Af surveyfirmaet ITS' (Intermodal Transportation Services
Inc) "Report of Investigation" af 27. september 2002, li-
geledes rekvireret af AH Bolte, fremgår bl.a.:

"...
Being interviewed Mr. TARASOV told our surveyor that Customs
claimed a wrong declaration of the cargo by the shipper and,
therefore, the lathe was detained.

Customs Resolution... 07.05.01 stated that the TESO plant
specified the cargo in the Customs Cargo Declaration as "parts
of used vertical lathe". However, the Customs examination,
based on the expertise, showed that due to the weight, the Cus-


- 13 -

toms duties for the cargo in question declared as scrap would
be higher than if it would be declared as used lathe, classi-
fied the cargo as scrap metal. As a result, Customs found a
violation of the Customs Code.
..."

Den 23. oktober 2001 modtog Uno Shipping en telefax fra
den tidligere direktør for det udførende transportfirma
"ISMA", Vitalijus Plastininas, hvoraf bl.a. fremgik:

"...
Two trucks/trailers and two railcars were positioned in Pskov
by TESO Plant on 02.04.01 and one truck/trailer was positioned
03.04.01.

The 20.04.01 the two railcars were returned empty to railway
company as they had not been loaded in Pskov due to problems by
TESO Plant.

The three trucks/trailers were loaded by TESO Plant, Pskov, but
due to problems with customs clearance they could not leave the
plant, and trucks/trailers were standing at the plant until
29.04.01, where they were allowed by customs to leave the plant
and go to a guarded customs terminal in Pskov. Here the drivers
left the trailers and went back home to Lithuania after one
month in Pskov away from home.

From 29.04.01 to 29.05.01 the three trailers were standing at
the customs terminal in Pskov until we were allowed to unload
the trailers there by customs authorities, and we then sent 3
trucks to Pskov again from Lithuania to pick up the trailers
empty from the terminal, finally."


Påstande

Torben Rafn har nedlagt påstand om, at AH Bolte tilplig-
tes til Torben Rafn at betale 588.098,78 kr. med tillæg
af procesrente fra sagens anlæg den 12. december 2001.


- 14 -

AH Bolte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært
frifindelse mod betaling af et af retten fastsat mindre
beløb.

Torben Rafns påstand svarer til summen af Torben Rafns
fakturaer af 10. maj 2001 (307.510,00 kr.) og 31. maj
2001 (280.588,78 kr.).

På begge fakturaer er Torben Rafn under firmanavnet
betegnet "INTERNATIONAL TRANSPORT OG SPEDITION".

Af fakturaen af 10. maj 2001 fremgår bl.a.:

"...
3 stk. trailere med gods
2 stk. jernbanevogne
...

IFØLGE AFTALE MED JØRN
KNUDSEN VEDR. VENTETID PÅ

TRANSPORT FRA RUS-PSKOV.
DKK 307.510,00
..."

Fakturaen blev udstedt på baggrund af Team Ships faktura
af 1. maj 2001 til Torben Rafn på samme beløb. Af denne
faktura fremgår følgende bl.a.:

"...
Vedr. transport fra Pskov
Aconto betaling:
Omkostninger ifølge e-mail d. 27/4-01:
DEM 72640.- R/E 3,82
277.484,80

Demmurrage 27/4-01 til 30/4-01 :
4 x DEM 1965,- R/E 3,82


30.025,20
....

Total DKK
Momsfrit
beløb
307.510,00
..."


- 15 -

Af fakturaen af 31.05.01 fremgår bl.a.:

"...
3 STK TRAILERE MED GODS
2 STK JERNBANEBOGNE
...

VENTETID PÅ TRANSPORT FRA
RUS-PSKOV FRA 01.05-29.05
IFØLGE BILAG


DKK 280.588,78
..."

Denne faktura blev udstedt på baggrund af Team Ships fak-
tura af 30. maj 2001 til Torben Rafn, hvoraf fremgår
bl.a.:

"...
Vedr. transport fra Pskov.
Demurrage fra d. 1/5-01 til d. 29/5-01
29 dage x DM 1965,- R/E 3,82217.682,70

Omkostninger i forbindelse med losning
af trailers USD 7214,- R/E 8,72

62.906,08

... momsfrit beløb
... Total DKK
280.588,78"


Forklaringer

Ivar Dahl Nielsen har forklaret, at han er direktør i og
medejer af vognmandsfirmaet Torben Rafn, der har specia-
liseret sig i transport af sværgods. Torben Rafn er ikke
et speditionsfirma og ikke medlem af Dansk Speditørfor-
bund. Betegnelsen "International transport og spedition"
ses ikke længere på Torben Rafns fakturaer. Det kan ikke
afvises, at Torben Rafn har udført enkelte speditionsop-
gaver, men der er ikke ansatte til at udarbejde tolddoku-
menter. Torben Rafn påtager sig ikke selv sådanne opga-
ver, som under alle omstændigheder ville forudsætte en


- 16 -

særskilt aftale. I givet fald ville opgaven blive videre-
givet til et andet firma. Det er helt åbenbart, at Torben
Rafn ikke påtager sig en sådan opgave, når transporten
går fra Rusland.

Vidnet blev først involveret i sagen i sidste halvdel af
april 2001. Han havde nogle få samtaler og et enkelt møde
med Jørn Knudsen og Poul Erik Olesen fra AH Bolte om pro-
blemerne, som ingen havde en løsning på. Bilerne var læs-
set, og det var ikke muligt at få læsset af igen. Fabrik-
ken i Rusland ville ikke stå for losningen og modsatte
sig losning på fabrikkens område. Ingen ville have med
godset at gøre.

De eneste, som vidnet selv havde kontakt med, var Team
Ship, som aktivt forsøgte at løse problemet, og AH Bolte,
med hvem der var en meget åben tone.

Han havde en samtale med AH Bolte, før han modtog telefa-
xen af 18. maj 2001. Der var ingen diskussion om, at AH
Bolte stod inde for alle omkostninger i forbindelse med
transporten.

Situationen var ulykkelig, og Torben Rafn ville være til-
freds med at få dækket sine egne omkostninger. Derfor
svarer fakturaerne til AH Bolte til Team Ships fakturaer
til Torben Rafn.

Poul Erik Olesen har forklaret, at han er økonomi- og
indkøbsdirektør hos AH Bolte, der bl.a. indkøber maskiner
og bearbejder dem til vindmølleindustrien. Siden 1995 har
AH Bolte indkøbt omkring 200 maskindele i Rumænien, hvor
de blev købt inkl. transport. Det var Jørn Knudsen, der
stod herfor. Det var første gang, at de købte en maskine
i Rusland.


- 17 -

Vidnet var på Teso Plant i Pskov to gange, første gang
før købet af maskinen, og anden gang den 3. april 2001,
umiddelbart før transporten skulle starte. Maskinen, bi-
lerne og chaufførerne var klar, men der var endnu ikke
læsset. Han hørte ikke noget om, at der skulle være pro-
blemer med at læsse eller med tolddokumenterne. Han kunne
ikke tale med chaufførerne, som hverken kunne dansk, tysk
eller engelsk. Han kunne derfor have ønsket sig, at Tor-
ben Rafn havde haft en mand på stedet.

AH Bolte valgte Torben Rafn efter en udbudsrunde. Jørn
Knudsen nævnte nok noget om ventepenge for vidnet, men de
regnede hos AH Bolte højst med, at der kunne blive tale
om et par dage. De havde købt maskinen gennem et spansk
selskab ex works, så de måtte selv sørge for transport og
toldpapirer. Det er vidnets opfattelse, at Torben Rafns
tilbud også omfattede toldpapirerne, men at denne opgave
ikke var med i tilbudsprisen på 141.000 kr.

AH Bolte har selv 10 lastbiler. Vidnet er i tvivl om,
hvorvidt AH Bolte har vognmandstilladelse. En af AH Bol-
tes ansatte har gennemgået vognmandskursus for 1 ­ 1½ år
siden.

AH Bolte forsøgte med sin skrivelse af 17. maj 2001 at få
lukket for omkostningerne. Der gik mange historier, og
maskinen var ikke så mange ressourcer værd. Vidnet husker
ikke, om Jørn Knudsen drøftede indholdet af telefaxen af
18. maj 2001 med ham, men han hørte om a conto betalin-
gen. Baggrunden for, at AH Bolte stoppede betalingen,
var, at de blev klar over, at transportopgaven var over-
draget flere gange, og at der ikke skete noget i sagen.

Gert Madsen har forklaret, at han er uddannet speditør og
ansat som disponent hos Torben Rafn, der er et vognmands-
firma.


- 18 -


Torben Rafn udfører ikke fortoldningsopgaver. Når det af
tilbudet fremgår, at det er "excl. toldpapirer", betyder
det, at Torben Rafn ikke har påtaget sig denne opgave,
der derfor heller ikke er omfattet af tilbudet. Det ville
kræve en særskilt aftale, hvis Torben Rafn påtog sig en
sådan opgave. Torben Rafn ville i givet fald anmode en
speditør om at stå for opgaven, der ville blive fakture-
ret særskilt til kunden.

Det er Claus Thomsen, der har skrevet tilbudsprisen
"141.000,- excl. toldpapirer". I tiden efter aftalen var
det navnlig vidnet, der havde kontakten til AH Bolte.

Størrelsen af ventepengene, 300 USD pr. døgn, havde han
fra Team Ship, som Torben Rafn havde overdraget trans-
portopgaven til. Ventepengene blev ikke nærmere drøftet
med AH Bolte, der imidlertid ikke protesterede herimod.

Vidnets e-mail af 4. april 2001 til AH Bolte havde som
baggrund, at der opstod problemer med at få udfærdiget
tolddokumenterne. Der var en fælles interesse i at få
problemet løst, og der blev iværksat forskellige tiltag:
AH Bolte kontaktede selv både sin sælger i Spanien - for
om muligt at få nogle relevante papirer - og fabrikken
TESO Plant i Pskov. Det blev mellem parterne aftalt, at
Torben Rafn efter aftale med den udførende fragtfører
skulle søge at finde en praktisk løsning, således som det
fremgår af e-mailen. Også Team Ship forsøgte aktivt at
løse problemet. Når der i e-mailen står "det er ... mel-
lem os besluttet", står "os" for parterne. Det blev ikke
ved den lejlighed aftalt, at det skulle være Torben Rafns
opgave at stå for tolddokumenterne. Torben Rafns tiltag
var en service og et forsøg på at få tingene til at
glide.


- 19 -

Det havde indtil AH Boltes telefax af 20. april 2001 om
losning været AH Boltes holdning at betale for bilerne,
idet de troede på en løsning.

Som det fremgår af e-mailen af 27. april 2001 til AH
Bolte, søgte vidnet oplysninger om trailernes salgspris,
idet et salg kunne være en billigere løsning for AH
Bolte. Dette var dog ikke tilfældet, da trailerne var
helt nye.

Da vidnet sendte e-mailen den 30. april 2001, var
situationen fastlåst. Ingen på fabrikken ville have noget
med maskinen at gøre, og de kunne ikke få lov til at
losse maskinen, heller ikke på toldområdet. AH Bolte rea-
gerede ikke på e-mailen.

Vidnet hørte ikke på noget tidspunkt om, at det skulle
være AH Boltes opfattelse, at Torben Rafn stod for
tolddokumenterne.

Der var vist problemer med at skaffe en mobilkran i områ-
det, og den blev derfor bestilt i St. Petersborg.

Det var på grund af de opståede problemer, at Ivar Dahl
Nielsen gik ind i sagen og tog kontakt til AH Bolte, der,
som det fremgår af telefaxen af 18. maj 2001, herefter
gav tilsagn om a conto betaling og en økonomisk løsning
af problemerne. Torben Rafn havde selv leverandører, der
afventede betaling, og ønskede derfor rene linier. Vidnet
kender ikke noget til den toldbøde, der omtales i survey-
rapporten.

Jørn Knudsen har forklaret, at han har været ansat hos AH
Bolte siden 1988. I 2001 var han indkøbschef. Han deltog
ikke i AH Boltes køb af maskiner fra Rumænien.


- 20 -

Poul Erik Olesen bad ham undersøge prisen på en transport
af maskinen fra Rusland til Danmark. Han fandt frem til
Torben Rafn som transportør af sværgods ved hjælp af et
opslagsværk. Torben Rafn blev efter udbud valgt i konkur-
rence med et andet transportfirma. Spørgsmålet om toldpa-
pirer var ikke fremme i tilbudsfasen. Vidnet opfattede
det selv sådan, at den tilbudte pris var ekskl. toldpapi-
rer, men at Torben Rafn stod for denne ydelse, som AH
Bolte ville blive særskilt faktureret for. AH Bolte gav
sig ikke selv af med at udfærdige toldpapirer.

Vidnet erindrer ikke den telefonsamtale, som omtales i
Gert Madsens e-mail af 29. marts 2001. Han husker ikke,
hvem der har sagt hvad, og ej heller om det er blevet
drøftet, hvordan ventepengesatsen på 300 USD er beregnet.
Beløbet er dog nok blevet drøftet, og vidnet har nok gi-
vet udtryk for, at beløbet var noget højt. Det er ikke
egentligt aftalt, at ventepenge skulle beregnes med denne
sats, men satsen var jo på den anden side oplyst. AH
Bolte har ikke tilkendegivet at ville tiltræde satsen.
Han har drøftet den med AH Boltes økonomichef, som han
jævnligt aflægger rapport til. Han kan dog ikke huske,
hvad de konkret drøftede. Det er vidnets opfattelse, at
betaling af ventepenge, uanset den noget høje takst, nok
kunne komme på tale, men man forestillede sig, at der
højst kunne blive tale om et par dage.

Vidnet husker telefonsamtalen med Gert Madsen forud for
dennes e-mail af 4. april 2001. Gert Madsen havde oplyst,
at papirerne kunne blive lavet et andet sted til den op-
lyste pris. Vidnet husker ikke, hvor lang tid der skulle
bruges på at få papirerne ordnet på denne måde, men det
var vigtigt, at det skete hurtigst muligt.

Vidnet husker ikke, om han efter at have modtaget Claus
Thomsens fremsendelse af Team Ships e-mail af 5. april


- 21 -

2001 havde kontakt med Torben Rafn om at læsse af, eller
om han på anden måde forholdt sig til spørgsmålet.

Vidnet havde ikke direkte kontakt med sælgeren af maski-
nen og ej heller med TESO Plant i Pskov, selvom han havde
en kontaktperson dér, fordi han gik ud fra, at det var
Torben Rafns opgave at tage sig af fortoldningen.

Det var omkring den 20. april 2001, at AH Bolte beslut-
tede, at trailerne skulle læsses af. Det var skruen uden
ende med de omkostninger, der løb på. Denne holdning, som
fandt udtryk i vidnets skrivelse af 20. april 2001, var
uændret den 27. april 2001, hvor vidnet modtog Gert Mad-
sens e-mail. Han var ikke involveret i spørgsmålet om at
koble trailerne fra og lade dem stå. Det kan ikke være
rigtigt, at der ikke kunne skaffes en mobilkran i Pskov,
som er en stor by.

Vidnet havde en forventning om, at AH Bolte skulle betale
et beløb, uanset at maskinen aldrig blev leveret.

Vidnet og Poul Erik Olesens skrivelse den 17. maj 2001
til AH Bolte skal ikke forstås som et tilsagn om, at AH
Bolte ville betale for alle omkostninger frem til den 20.
april 2001.

Vidnet havde drøftet indholdet af telefaxen af 18. maj
2001 med Poul Erik Olesen, før den blev sendt. Det er
faktisk Torben Rafns formuleringer; Torben Rafn havde op-
lyst ikke at ville fortsætte med sagen, hvis brevet ikke
fik dette indhold.

Torben Rafn ville have betaling af et a conto beløb,
hvilket vidnet drøftede med ledelsen. Han husker ikke be-
løbets størrelse. Han gik ud fra, at AH Bolte var ind-
stillet på, at der skulle findes en økonomisk løsning på


- 22 -

transporten, og at der skulle betales et vist beløb. Det
havde AH Bolte tilkendegivet, men ledelsen traf så en an-
den beslutning. Det må være Torben Rafn selv, der har fo-
reslået 150.000 kr. Men dette var ikke ventetidsbetaling,
men betaling for transporten.

Vidnet ved ikke, hvad det er for en aftale med vidnet,
der henvises til i Torben Rafns faktura af 10. maj 2001.

Torben Bech, Team Ship A/S, har forklaret, at han blev
kontaktet telefonisk af Claus Thomsen fra Torben Rafn,
som bad ham give tilbud på transporten. Efter at have
kontaktet Uni Shipping afgav han et tilbud inkl. avance
til Team Ship. Tilbuddet blev accepteret.

Det var nok et par dage før transporten, at han oplyste
sin takst for ventepenge til Torben Rafn. Prisen på 300
USD pr. vogn pr. døgn har Team Ship brugt gennem adskil-
lige år i Rusland. Det er markedsprisen. Den sædvanlige
ventepengetakst hos danske vognmænd er mellem 2.000 og
2.500 kr.

Vidnet husker ikke, hvorfor Team Ship i sine fakturaer
til Torben Rafn opgjorde prisen i DEM. De 1.965 DEM er
for 3 units.

Team Ship har modtaget 70.000 kr. som a conto betaling
fra Torben Rafn. Dette beløb er videreafregnet som a
conto betaling til Uni Shipping.

Team Ship har ikke stået for toldbehandling de sidste 7-8
år. De påtager sig ikke længere denne opgave, der kan
strække sig over dage. Team Ship drøftede ikke toldbe-
handling med Torben Rafn.


- 23 -

Alle blev involveret, da problemerne med toldbehandlingen
opstod. Team Ship forsøgte selv, bl.a. gennem sin samar-
bejdspartner i Litauen, Jurtransa, at få løst proble-
merne. Det var ren service. Vognmanden gjorde også et
forsøg, men da han fandt ud af, hvilken heksekedel han
befandt sig i, ville han ikke have noget med det at gøre.

Vidnet modtog den 11. april 2001 en orientering fra Leo-
nid Smolnikov, Jurtransa, om, at maskinen havde været
forsøgt smuglet ud af Pskov, og at der var opgivet for-
kert toldkode.

Kim Mogensen har forklaret, at han er ansat i Uni Ship-
ping, som er hans eget firma.

I forbindelse med, at han overfor Team Ship afgav tilbud
på afhentning af maskinen i Pskov, gav han tillige en
pris på ventetid pr. trailer, som, så vidt han husker,
var 1.850 kr., og et noget højere beløb pr. jernbanevogn.
Han husker ikke, om der blev indgået en skriftlig aftale
herom. Transporten skulle udføres af hans samarbejdspart-
ner i Litauen, firmaet ISMA.

Han fik meddelelse om problemerne både fra vognmanden og
Team Ship. Leverandøren havde udarbejdet toldpapirerne,
men ville ikke have noget med sagen at gøre, da der op-
stod problemer. Vidnet forsøgte uden held at finde andre
i Pskov, som kunne stå for fortoldningen.

Bilerne holdt på fabrikkens område, hvor der var vagter
på. Bilerne måtte ikke køre ud med godset.

Han er blevet faktureret ca. 190.000 fra sin samarbejds-
partner i Litauen. Beløbet, der er betalt, dækkede vente-
tidsbetaling, trucking og clearing af jernbanevognene.
Trailerne havde han selv lejet.


- 24 -


Hans samlede faktura overfor Team Shipping er 420.000
kr., hvoraf han har modtaget godt 60.000 kr.

Procedure

Torben Rafn har anført, at prisen for transporten fra
Rusland til Danmark var aftalt til 141.000 kr. Transpor-
ten blev imidlertid ikke gennemført, og Torben Rafn ville
have været berettiget til betaling for tomfragt. Før
transporten indgik parterne en aftale om ventetidsbeta-
ling. Dette støttes af Torben Rafns e-mails af henholds-
vis 29. og 30. marts 2001, hvoraf fremgår, at ventetid
ville blive afregnet med 300 USD pr. døgn. At taksten var
pr. unit, blev præciseret i e-mailen af 30. marts 2001.
Spørgsmålet havde også været drøftet telefonisk. Efter
Jørn Knudsens forklaring blev ventetidsbetalingen fore-
lagt for ledelsen i AH Bolte. Der foreligger ikke skrift-
lig accept fra AH Bolte, men AH Bolte sagde ikke fra og
er derfor bundet. Det må under disse omstændigheder være
AH Boltes bevisbyrde, at en aftale ikke blev indgået.
Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Der er kutyme i branchen for ventetidsbetaling. Det fak-
turerede beløb er ikke urimeligt, navnlig henset til, at
transporten var fra Rusland. Det er efter almindelige ob-
ligationsretlige grundsætninger AH Bolte, der må godt-
gøre, at det fakturerede beløb ikke er rimeligt. AH Bolte
kunne have begæret syn og skøn eller indhentet et respon-
sum. Dette er ikke sket, og AH Bolte er derfor pligtig at
betale de fakturerede beløb, der er rimelige og i
overensstemmelse med de indgåede aftaler.

AH Bolte har ved at undlade at betale misligholdt trans-
portaftalen og pådraget sig et erstatningsansvar. Torben


- 25 -

Rafn har krav på erstatning svarende til positiv opfyl-
delsesinteresse, herunder mistet avance.

Torben Rafn er et transportfirma, ikke et speditions-
firma. Torben Rafn optrådte ikke som speditør overfor AH
Bolte og påtog sig ikke speditionsmæssige opgaver. Par-
ternes aftale var en almindelig transportaftale. Ordene
"excl. toldpapirer" på tilbudsdokumentet kan ikke fortol-
kes således, at Torben Rafn havde påtaget sig toldekspe-
ditionen. Torben Rafn blev da heller ikke udstyret med de
mangfoldige oplysninger, der skal bruges til toldklare-
ring. Disse oplysninger forudsættes at være en speditør i
hænde, hvis han skal udføre opgaven, og AH Bolte måtte
vide, at Torben Rafn ikke havde disse oplysninger. Det er
uden betydning, at ordet "spedition" fremgik af Torben
Rafns fakturaer under virksomhedsnavnet.

Også hvis parterne havde vedtaget NSAB 2000, havde det
krævet en selvstændig aftale, for at speditøren kunne an-
tages at have påtaget sig at stå for toldekspeditionen.

AH Bolte regnede formentlig uden videre med, at toldopga-
ven blev udført, som det var tilfældet med AH Boltes
transporter fra Rumænien. Den toldbehandling, der faktisk
fandt sted, blev ikke forestået af parterne, men af af-
sender eller en part i den kommercielle salgskæde. Det
fremgår af de to af AH Bolte indhentede surveyrapporter,
at den eller de, der havde stået for toldbehandlingen,
muligt havde forsøgt at omgå toldreglerne.

Den omstændighed, at AH Bolte på et tidspunkt sagde stop,
illustrerer, at AH Bolte var klar over, at man skulle be-
tale. Det ville være ganske urimeligt, om AH Bolte kunne
vælte risikoen for, at toldbehandlingen ikke blev gennem-
ført, over på Torben Rafn, fordi denne forsøgte at være
AH Bolte behjælpelig med en løsning af problemerne. At


- 26 -

der i salgskæden foregik uigennemskuelige ting, er ikke
Torben Rafns risiko.

Det ville under alle omstændigheder være ude af propor-
tion, om risikoen for den ikke gennemførte transport
skulle hvile på Torben Rafn, når det tages i betragtning,
at strejker og problemer med myndighederne tilsyneladende
udgjorde en væsentlig del af hindringen.

AH Bolte afgav den 18. maj 2001 en erklæring om en inde-
ståelse for "en økonomisk løsning". Torben Rafn måtte
kunne forvente, at der var tale om en seriøs løsning med
betaling i overensstemmelse med det aftalte. Det skal ta-
ges i betragtning, at der på dette tidspunkt forelå en
faktura af 10.maj 2001 fra Torben Rafn på 307.000 kr.,
som AH Bolte ikke havde indsigelser imod eller forbehold
overfor. Allerede 5 dage efter erklæringen meddelte AH
Bolte, at man alligevel ikke ville betale noget som
helst, hvilket er en ganske urimelig handlemåde. Der
skete intet i de 5 dage, der kunne begrunde denne handle-
måde. Henvisningen til, at Team Ships mand burde have væ-
ret koblet på sagen tidligere, er en efterrationalisering
og giver ikke mening. Godset var jo låst af myndighe-
derne. AH Bolte lurepassede, og noget tyder på, at årsa-
gen til, at der omsider kunne læsses af i Rusland, var,
at der blev betalt en toldbøde. Dette blev Torben Rafn
først bekendt med via surveyrapporten.

CMR-lovens § 21 må finde analog anvendelse. Da Torben
Rafn ikke har begået fejl eller forsømmelser, må AH Bolte
betale Torben Rafns fakturaer. Torben Rafn blev bragt i
en umulig situation, og AH Bolte må som ordregiver betale
de hermed forbundne omkostninger.

AH Bolte har gjort gældende, at Torben Rafn påtog sig
både transport- og speditionsopgaven. Det fremgår af Tor-


- 27 -

ben Rafns fakturaer, at Torben Rafn er et internationalt
transport- og speditionsfirma, og det er også det ind-
tryk, Torben Rafn giver omverdenen. Hverken Ivar Dahl Ni-
elsen eller Gert Madsen ville afvise, at Torben Rafn no-
gensinde påtog sig speditionsopgaver.

Ordene i Torben Rafns tilbud "excl. toldpapirer" blev af
AH Bolte forstået således, at toldekspeditionen var en
del af Torben Rafns opgave, men ikke en del af tilbuds-
prisen. Det er Torben Rafn, der som den professionelle
part må bære risikoen for, at spørgsmålet ikke var ende-
ligt afklaret. AH Bolte havde købt maskinen ex works, og
en anden end sælger skulle derfor stå for toldpapirerne.

Det gøres gældende, at det fremgår af Torben Rafns e-mail
af 4. april 2001, at Torben Rafn i hvert fald påtog sig
fortoldningsopgaven fra denne dato.

Det skyldes Torben Rafns forhold, at godset ikke kunne
frigives. Det var således problemer med fortoldningen,
der var den egentlige årsag til, at godset ikke kunne ud-
leveres straks, og problemerne med strejke, myndigheder
og politi ville næppe være opstået, hvis dokumenterne
havde været i orden fra starten.

Hvis Torben Rafn havde grebet ind, ville problemerne være
løst på et langt tidligere tidspunkt. Torben Rafn vidste,
hvad godset bestod af, og ved at kontakte toldmyndighe-
derne kunne den erkendelse, som toldmyndighederne ifølge
surveyrapporten af 27. september 2002 først fik den 7.
maj 2001, være nået væsentligt tidligere.

AH Boltes Poul Erik Olesen var på virksomheden i Pskov
den 3. april 2001, men fik ingen orientering om, at der
skulle være problemer. AH Bolte blev først orienteret om
problemerne ved Torben Rafns e-mail den 4. april 2003.


- 28 -


Til støtte for den subsidiære påstand gøres det gældende,
at parterne ikke har indgået aftale om ventepenge. Det
fremgår ikke klart af Torben Rafns e-mails af 29. og 30.
marts 2001, at der skal betales 300 USD pr. unit. En
sproglig fortolkning fører til, at de 300 USD er taksten
pr. døgn. Denne uklarhed må komme Torben Rafn til skade.
Jørn Knudsen, AH Bolte, kan huske, at beløbet blev nævnt
i en samtale med Gert Madsen, men det var hans forvent-
ning, at der maksimalt ville kunne blive tale om betaling
for et par dage og ikke næsten to måneder. Dette var også
Poul Erik Olesens forventning.

Det er muligt, at der i transportkæden er indgået klare
aftaler om ventepenge, men det var op til Torben Rafn at
sørge for, at disse aftaler kom til udtryk i aftalen med
AH Bolte. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise til
en kutyme.

Torben Rafn bidrog selv til længden af ventetiden, hvor-
for Torben Rafns krav må reduceres. Torben Rafn undlod at
læsse af den 5. april 2001, på hvilket tidspunkt Torben
Rafn ifølge e-mailen var blevet bekendt med, at det kunne
tage lang tid at få godset fri. Så havde der kun været
tale om ventetid i få døgn, hvortil så kunne komme beta-
ling for læsning og losning.

I tiden mellem den 5. april og den 20. april 2001 var der
løbende kontakt mellem parterne om toldproblematikken,
men ikke mellem AH Bolte og sælgerne af maskinen, hverken
den spanske, den franske eller den russiske. Der kan ikke
blive tale om ventepenge længere end til og med den 20.
april 2001, hvor AH Bolte beordrede vognene losset.

Af Torben Rafns e-mail af 27. april 2003 fremgår, at Tor-
ben Rafn egenhændigt besluttede, at chaufførerne og vog-


- 29 -

nene skulle forblive i Pskov. Tabet kunne være begrænset
betydeligt, hvis kun trailerne havde stået tilbage.

Torben Rafns fakturaer, der baseres på Team Ships faktu-
raer til Torben Rafn, svarer beløbsmæssigt ikke til vir-
keligheden. Det kan lægges til grund, at der i Pskov i
perioden den 3. april til 20. april 2001 henstod 3 vogne
med chauffører og trailere samt 2 jernbanevogne, hvoref-
ter de 2 jernbanevogne blev flyttet. Frem til den 29.
april stod 3 vogne med trailere og chauffører. Resten af
tiden stod alene de 3 trailere tilbage. Disse forhold af-
spejler sig ikke i Team Ships fakturaer, der ikke er ud-
tryk for den reelle udgift. De til AH Bolte fakturerede
beløb er derfor ikke rimelige. Det må komme Torben Rafn
processuelt til skade, at Torben Rafn ikke trods opfor-
dret hertil i svarskrift og duplik nærmere har redegjort
herfor.

Den udførende fragtfører er ­ af Uni Shipping ­ blevet
betalt med 190.000 kr., og dette beløb er blevet pålagt
avance af hver af de øvrige transportører forud for fak-
tureringen til AH Bolte.

AH Boltes indeståelse af 18. maj 2001 skal ses i lyset af
AH Boltes skrivelse af 17. maj 2001 om, at fakturaer ef-
ter 20. april 2001 ikke ville blive accepteret. Der er
således ikke tale om en indeståelse for betaling af noget
bestemt beløb. Betaling af et a conto beløb var på tale,
men AH Bolte ønskede ikke at betale for omkostninger, som
Torben Rafn havde pligt til at sørge for ikke påløb.


Rettens bemærkninger

Spørgsmålet om toldklarering var ikke omtalt i AH Boltes
anmodning til Torben Rafn om at afgive tilbud på trans-


- 30 -

porten og blev ikke i øvrigt drøftet mellem parterne i
forbindelse med indgåelsen af transportaftalen. Ordene
"excl. toldpapirer" i Torben Rafns tilbud giver ikke i
sig selv tilstrækkeligt holdepunkt for en antagelse om,
at transportaftalen også omfattede toldklarering. Under
disse omstændigheder og idet de af AH Bolte i øvrigt på-
beråbte omstændigheder ikke kan føre til en anden vurde-
ring, findes Torben Rafn ikke at have påtaget sig at stå
for toldklarering af godset. Det bemærkes, at betegnelsen
"International transport og spedition", der fremgik af
Torben Rafns fakturaer, ikke ses benyttet af nogen af
parterne forud for eller på tidspunktet for aftalens ind-
gåelse.

Der er ikke fuld klarhed over de omstændigheder, der i
Pskov stillede sig i vejen for hjemtransporten af den om-
handlede maskine, men der er ikke grundlag for at antage,
at disse eller nogle af disse kan lastes Torben Rafn el-
ler andre transportfirmaer i transportkæden, der efter
det foreliggende alle ydede en aktiv indsats for at med-
virke til en løsning af problemerne. Der er således ej
heller grundlag for at antage, at det beroede på omstæn-
digheder, som Torben Rafn havde nogen indflydelse på, at
AH Boltes nye instruktion i skrivelse af 20. april 2001
om losning af godset på stedet ikke blev effektueret.

Spørgsmålet om ventepenge havde været drøftet mellem Gert
Madsen hos Torben Rafn og Jørn Knudsen hos AH Bolte før
Torben Rafns e-mails af 29. og 30. marts 2001, mod hvis
indhold AH Bolte, hvis ledelse var blevet orienteret af
Jørn Knudsen, ikke rejste nogen indsigelse. Jørn Knudsen
og Poul Erik Olesens forudsætninger om, at AH Bolte højst
skulle betale ventepenge nogle få dage, blev ikke oplyst
til Torben Rafn. AH Bolte er derfor bundet af Torben
Rafns tilkendegivelser i de to e-mails med den konse-
kvens, at Torben Rafn kan pålægge AH Bolte sine omkost-


- 31 -

ninger til ventetid for transporten inden for rammerne af
tilkendegivelserne.

Særlig med hensyn til den oplyste sats på 300 USD for
"presenningsbilerne" finder retten det navnlig under hen-
syn til indholdet af Torben Rafns e-mails ubetænkeligt at
lægge til grund, at denne vedrørte hver af bilerne (bil
med trailer) pr. døgn. Retten finder, at det forudsæt-
ningsvis fremgik af de af AH Boltes vidner afgivne for-
klaringer, at også AH Bolte havde forstået satsen på
denne måde, hvortil kommer, at AH Bolte ikke rejste nogen
indsigelse mod størrelsen af Torben Rafns faktura af 10.
maj 2001. Det bemærkes, at satsen er i harmoni med ret-
tens faglige indsigt på området.

Under hensyn til Team Ships fakturaer til Torben Rafn,
sammenholdt med Torben Rafns e-mail af 30. marts 2001 og
de af Torben Bech og Kim Mogensen afgivne forklaringer
kan det lægges til grund, at Torben Rafn også har haft
ventetidsomkostninger med hensyn til de to jernbanevogne
indtil den 20. april 2001 og til trailerne, efter at bi-
lerne havde forladt Pskov den 29. april 2001, indtil los-
ningstidspunktet den 29. maj 2001. Et rimeligt, skønsmæs-
sigt fastsat beløb til dækning af disse omkostninger må
anses for omfattet af Torben Rafns tilkendegivelser.

Det beløb, der herefter tilkommer Torben Rafn, må fast-
sættes som ventetidsbetaling med 300 USD for presennings-
biler (chauffør, bil og trailer) for tiden frem til den
29. april 2001 med et skønsmæssigt fastsat tillæg for de
to jernbanevogne og de tre trailere som ovenfor anført.
Torben Rafns krav opgjort efter disse retningslinier skal
tillægges den ubestridte udgift til losning på 62.906,08
kr.


- 32 -

Torben Rafns krav mod AH Bolte findes efter det således
foreliggende passende at kunne bestemmes til 350.000 kr.


T H I K E N D E S F O R R E T:

Sagsøgte, AH Bolte A/S betaler inden 14 dage til sagsøge-
ren, Torben Rafn & Co. A/S 350.000 kr. med tillæg af pro-
cesrente fra den 12. december 2001 samt sagens omkostnin-
ger med 35.000 kr.


Claus Forum Petersen
Henrik Dam
Kaj Flemming Nielsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»