Vejledende fragtpris

Resumé

Om sagsøgte, der for sagsøger havde påtaget sig at udføre transporter af træ fra Danmark til Japan, var berettiget til at hæve prisen, idet sagsøgte gjorde gældende, at den oplyste fragtpris var vejledende, og der var taget et forbehold, der berettigede sagsøgte til at hæve prisen.

Dom i sagen S-35-00 


Julius Mortensen Shipping A/S
(Advokat Peter Schaumburg-Müller)
mod
Columbus Shipping A/S
(Advokat Jens Ahrendt)

Indledning og påstande
Sagens spørgsmål er om Columbus Shipping A/S der i november og december 1999 over for Julius Mortensen Shipping A/S påtog sig at udføre transporter af træ fra Danmark til Japan indtil den 31. marts 2000, i januar 2000 var berettiget til at hæve prisen. Der er i den forbindelse navnlig spørgsmål om den oplyste fragtpris var vejledende, og om der var taget forbehold der berettigede Columbus Shipping A/S til at hæve prisen.

Sagsøgeren, Julius Mortensen Shipping A/S, har nedlagt påstand om at sagsøgte, Columbus Shipping A/S, dømmes til betaling af USD 44.100 med procesrente fra sagens anlæg den 27. december 2002 til betaling sker.

Columbus Shipping har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. 

Sagen har tillige været anlagt mod Mitsui O.S.K. Lines (Deutschland) GmbH, nu
MOL (Europe) GmbH der er et selskab i MOL-koncernen. I brev af 14. november
2002 har advokat John Korsø Jensen for MOL-koncernen meddelt at det er kon-
cernens opfattelse at sagen skal føres mellem Julius Mortensens Shipping og
MOL's repræsentant i Danmark, Columbus Shipping. Herefter skrev Julius Mor-
tensen Shippings advokat at han forstod brevet således at et anbringende om at
Columbus Shipping skulle frifindes fordi dette selskab alene var agent for Mitsui
O.S.K. Lines (Deutschland) GmbH, var faldet bort. På denne baggrund hævede
Julius Mortensen Shipping sagen over for Mitsui O.S.K. Lines (Deutchland)
GmbH. I overensstemmelse hermed har Columbus Shipping ikke påstået frifin-
delse under henvisning til at selskabet er fuldmægtig for Mitsui O.S.K. Lines
(Deutschland) GmbH.


Sagens omstændigheder
Julius Mortensen Shipping havde et samarbejde med Danske Skoves Han-
delskontor der gennem en årrække havde solgt træ til Japan. Julius Mortensen
Shipping var transportør for Danske Skoves Handelskontor for en del af det solg-
te træ.

Columbus Shipping er agent for det japanske linierederi Mitsui O.S.K. Lines
Ltd., nu MOL (Europe) GmbH. Af agentaftalen mellem Mitsui og Columbus Ship-
ping fremgår af artikel 5:

"The Agent shall:
(1) book cargo and passengers on vessels of the Company in accordance with
Company tariffs and/or passage fares and Company instructions then in
force, and subject to bill of lading clauses and exceptions adopted by the
Company."

På baggrund af aftalen mellem Julius Mortensen Shipping og Danske Skoves
Handelskontor rettede Søren Paaskesen, Julius Mortensen Shipping, henvendelse
til Columbus Shipping vedrørende tilbud på transport af træ fra Danmark til To-
makomai. Efter telefoniske drøftelser sendte Columbus Shipping den 11. novem-
ber 1999 en e-mail vedrørende transport af træ fra Fredericia til Tomakomai:

"...
SOM LOVET SENDER JEG HERMED VORT FRAGTTILBUD PÅ OVENNÆVNTE:
SERVICE:
MITSUI O.S.K. LINES


- 3 -

TERMS: FCL/FCL
EQUIPMENT: 40'DC/HC
COMMODITY: TRÆ
FROM:
FREDERCIA DØR
TO:
TOMAKOMAI VIA BUSAN
VALIDITY:
31/12/99

OCEANFRAGT:
USD 1160.00
T.H.C.:
INCL.
KØRSEL:
INCL.
T.H.C. ­ JAPAN:
YEN 40,982.00
B/L:
DKK 125.00/FORSENDELSE
F.A.C.: 2,5 %

OVENSTÅENDE PRISER ER BASERET PÅ DE I DAG GÆLDENDE KURSER OG TA-
RIFFER, HVORFOR VI SER OS NØDSAGET TIL AT TAGE FORBEHOLD OVERFOR
ÆNDRINGER UDEN FOR VOR KONTROL. VENLIGST BEMÆRK AT VORT TILBUD
ER FRITBLIVENDE TIL ENDELIG BOOKING FORELIGGER.
..."

Transporterne af træ blev påbegyndt i november 1999 i overensstemmelse her-
med.

Efter henvendelse fra Søren Paaskesen bekræftede Morten Bach Sørensen, Co-
lumbus Shipping, ved e-mail den 8. december 1999 at fragtraten kunne løbe
frem til den 31. marts 2000:

"Vi har netop fået bekræftet at din rate kan løbe frem til 31.03.[00] som forven-
tet."

Ved e-mail af 17. januar 2000 fra Columbus Shipping til Julius Mortensen Ship-
ping meddelte Nicolai Krøyer at selskabet ikke længere kunne tilbyde den sam-
me rate til Tomakomai, da rederiet ikke havde taget højde for at containerne
skulle "tompositioneres" væk fra Tomakomai. Oceanfragten ville derfor fremover
udgøre USD 1.650,00 svarende til en stigning på USD 490,00. I brevet hedder
det bl.a.:

"Grunden til denne aendring er, at da rederiet afgav raten til os, har man ikke
taget hoejde for alle omkostninger, og efter de foerste afskibninger er man nu
blevet klar over det og derfor nu denne henvendelse. Ved afskibninger til Toma-


- 4 -

komai skal man altid tage hoejde for at containerne skal tom positioneres vaek
fra Tomakomai, da det ikke er muligt at finde gods ud af Tomakomai. Denne tom
positionering har desvaerre ikke vaeret med i rederiets kalkulation."

Samme dag meddelte Søren Paaskesen at man ikke kunne acceptere fragtstig-
ningen, og at man fastholdt den tidligere pris.

Columbus Shipping tilbød den 19. januar 2000 yderligere 3 afskibninger til den
hidtidige rate. Herefter ville raten være som angivet i e-mail af 17. januar 2000.

Julius Mortensen Shipping opfyldte sin kontrakt overfor Danske Skoves Handels-
kontor. Julius Mortensen Shipping har opgjort sit tab til USD 44.100 svarende til
merprisen i perioden fra den 1. februar 2000 til den 31. marts 2000 for afskib-
ning af 10 containere pr. uge i 9 uger. Columbus Shipping har ikke bestridt er-
statningsopgørelsen beløbsmæssigt.

Danmarks Skibsmæglerforening har den 23. marts 2004 besvaret spørgsmål
stillet af parterne:

"Spørgsmål:
Eksisterer der i rederibranchen en branchekutyme for, at når ordet "tarif" anven-
des i forbindelse med tilbudsafgivelse, omfatter ordet "tarif" rederiets fragtrater?

Danmarks Skibsmæglerforenings svar:
Når der henvises til en tarif, vil det normalt være specificeret, hvilken tarif der er
tale om. Tariffen kan omfatte fragtrater, men kan også være et rederis egne
forretningsbetingelser. Tariffen kan desuden indeholde specielle krav relateret til
et bestemt fartområde såsom f.eks. USA, hvor der er specifikke krav fra FMC
(federal maritime commission).

Spørgsmål:
Eksisterer der i dag en branchekutyme i rederibranchen for, at ordet "tarif" har
en særlig betydning?

Danmarks Skibsmæglerforenings svar:
Nej, en tarif kan omfatte forskellige forhold herunder fragtrater. Når eller hvis
der er en tarif for et bestemt fartområde, er tariffen for det meste mere fokuse-
ret på "terms & conditions" (=forretnings-betingelser), mulige tillæg
(caf/baf/demurrage & detention m.m.) og ofte er fragtraterne ikke det primære.


- 5 -

Spørgsmål:
Er betydningen af "tarif" individuel fra trade til trade, konference til konference
og rederi til rederi?

Skibsmæglerforenings svar:
Tariffer er individuelle fra trade til trade, fra konference til konference og fra re-
deri til rederi ­ dog kan der sagtens forekomme forskellige konstellationer på
kryds af ovenstående."


Forklaringer
Lars Hoffmann, administrerende direktør i Julius Mortensen Shipping, har afgi-
vet forklaring. Forklaringen har ikke betydning for sagen.

Thorkild Nielsen forklarede at han blev administrerende direktør i Columbus
Shipping i april 1998. Agentaftale mellem Mitsui og Columbus Shipping indebar
at selskabet håndterede rederiets forretninger, herunder modtagelse og afgivelse
af tilbud, besvarelse af fragtforespørgsler og varetagelse af den forretningsmæs-
sige procedure i forbindelse med afskibninger. Columbus Shipping handlede ale-
ne som agent for rederiet.

Foreholdt Mitsuis Combined Bill of Lading forklarede vidnet at "carriers applic-
cable tariff" som der henvises til i klausul 3, er et kompleks af rater. Hvis der i et
tilbud tages forbehold for gældende tarif, er det en henvisning til dette kom-
pleks. Det er medlemmerne af linjekonferencen der løbende aftaler tariffer, her-
under forrentning og valutatillæg. Hvert rederi har sin egen tarif.

Foreholdt tilbuddet afgivet af Columbus Shipping i e-mail af den 11. november
1999 forklarede vidnet at tariffen angiver den rate man kunne foretage afskib-
ningerne for, men der var taget forbehold for ændringer. Det er almindelig ku-
tyme i branchen mellem professionelle aktører at tage sådanne forbehold. Co-
lumbus Shippings tariffer blev løbende sendt til agenter og kunder.

Columbus Shipping kunne derfor uden forudgående varsel rette henvendelse til
en kunde vedrørende en ændring. Julius Mortensen Shipping, der tidligere var
skibsagent, burde være bekendt med kutymen i branchen.

Søren Kaare Paaskesen forklarede at Julius Mortensen Shipping i den pågæl-
dende periode varetog transport af 500 ­ 600 containere om året til Tomakomai
for Danske Skoves Handelskontor.


- 6 -


Parterne var meget langt henne i forberedelserne af en aftale om transporterne
til Tomakomai da han modtog tilbuddet af 11. november 1999. De havde behov
for transport af mindst 10 containere om ugen, hvorfor der forud for tilbuddet
havde været en række telefonsamtaler vedrørende en aftale. Det var vigtigt for
ham at de kunne regne med tilbuddet, for der var tale om et stort antal contai-
nere. Indtil udgangen af 1999 blev afskibet 20-30 containere.

Forbeholdet i tilbuddet vedrørende ændringer uden for tilbudsgiverens kontrol er
en sædvanlig tekst som vidnet selv benytter i sine tilbud. Forbeholdet vedrører
force majeure. At tilbuddet var "fritblivende", betød at det kunne trækkes tilbage
indtil kundens accept, eller med andre ord at modtageren af tilbuddet for at bin-
de tilbudsgiveren skulle acceptere straks.

Tilbuddet af 11. november var gældende indtil den 31. december 1999. Efter
forhandlinger bekræftede Columbus Shipping ved mailen af 8. december 1999
en forlængelse af fragtraten frem til den 31. marts 2000. Samtidig fik Julius Mor-
tensen Shipping forlænget "free-time" med en uge på terminalen i Tomakomai.
Det betød at de havde bedre tid til at tømme containerne på destinationen.

Columbus Shippings e-mail af 17. januar 2000 var helt uacceptabel for vidnet
der havde disponeret i tillid til aftalerne af 11. november og 8. december 1999.
Han tilbød at benytte en anden havn for at være imødekommende overfor Co-
lumbus Shippings henvendelse, men ikke til den forhøjede pris.

Vidnet forsøgte at få Danske Skoves Handelskontor til at acceptere prisforhøjel-
sen, men det ville de under ingen omstændigheder. Aftalen med Danske Skoves
Handelskontor var blevet indgået lige efter tilbuddet fra Columbus Shipping.

Morten Bach Sørensen forklarede at han er uddannet shippingassistent. Han
blev ansat hos Columbus Shipping i 1999. Tilbuddet i e-mailen af 11. november
1999 var et sædvanligt tilbud. Forbeholdet og ordet "tariffer" betyder at prisen
er givet i overensstemmelse med gældende tariffer. Der er ikke tale om en bin-
dende pris. En bindende pris forudsætter en skriftlig kontrakt mellem kunden og
agenten med angivelse af en fast pris og antallet af containere.

Nicolai Krøyer forklarede at han var afdelingschef hos Columbus Shipping i
1999. Tilbuddet i e-mailen af 11. november 1999 var et normalt tilbud. Han for-
står ordet "tariffer" som beregningsgrundlaget der også kan indeholde fragtrater.
Fragtraten er en fragtindikation der betyder at prisen baseret på de gældende


- 7 -

kurser og tariffer er vejledende. Ønskes en fast pris, bør man lave en egentlig
kontrakt.

Vidnet deltog i forhandlingerne forud for tilbuddet. Han fik angivet nogle mæng-
der vedrørende transporterne til Tomakomai. Forhandlingerne mellem parterne
var bl.a. baseret på mængden.

Foreholdt e-mailen af 17. januar 2000 forklarede vidnet at det sker at et rederi
ændrer på fragtraten. Det må agenten give videre til kunden, da agenten ikke
har indflydelse på rederiets rater.


Parternes procedure
Julius Mortensen Shipping har gjort gældende at parterne havde indgået en
bindende aftale om transport af containere til en fast pris frem til den 31. marts
2000.

Der blev afskibet containere i henhold til et mundtligt tilsagn der blev fulgt op af
et skriftligt tilbud som senere blev forlænget. Det blev ikke tilkendegivet at der
var tale om en pris der kunne ændres uden varsel. Det er ikke dokumenteret at
der i branchen gælder et princip om vejledende priser. Man må på dette område
som på andre kunne indgå aftaler som man kan handle i tillid til. Det må derfor
lægges til grund at der var indgået en bindende aftale mellem parterne.

Det afgørende spørgsmål er om kontraktvilkårene gav Columbus Shipping ret til
at ændre disse og bringe aftalen til ophør. Det er i denne sammenhæng nødven-
digt at se på begrundelsen for ændringen af kontraktvilkårene og forbeholdet i
tilbuddet. Begrundelsen for ændringen af vilkårene var at man i rederiet var ble-
vet opmærksom på at man ikke kunne få tilstrækkelige mængder returfragt ud
af Tomakomai. Det var der øjensynlig ikke taget hensyn til ved kalkulationen af
fragtraten, men det er ikke et forhold som transportkunden skal bære risikoen
for.

At tilbuddet var "fritblivende" betyder at det kan tilbagekaldes indtil det er ac-
cepteret. Det er utvivlsomt at Julius Mortensen accepterede tilbuddet. Columbus
Shipping kunne derfor ikke ændre aftalen under henvisning til at dets tilbud var
"fritblivende".

Forhøjelsen af fragtraten skyldtes ikke forhold uden for rederiets kontrol. Der
kan ikke lægges vægt på rederiets tariffer som ikke er fremlagt. Som det i øvrigt


- 8 -

fremgår, skyldtes forhøjelsen ikke en tarifændring, men en fejlkalkulation i for-
bindelse med afgivelsen af tilbuddet. En kalkuleringsfejl er ikke forhold uden for
rederiets kontrol og dermed heller ikke uden for agentens kontrol. Kalkulerings-
fejlen kan derfor ikke begrunde at Columbus Shipping kan slippe ud af aftalen.
Hvis Columbus Shipping vil ud af aftalen, må man betale erstatning for det tab
som modparten lider.

Columbus Shipping har gjort gældende at tilbuddet som Columbus Shipping
afgav som agent, alene var udtryk for en vejledende pris. Columbus Shipping
har ikke afgivet et bindende fragttilbud og har ikke indgået en bindende aftale
om transport af containere for Julius Mortensen Shipping.

Vejledende fragtrater er branchekutyme, og en professionel aktør på markedet
må vide dette. Tilbuddet indeholdt alene en prisindikation. En bindende pris ville
forudsætte en skriftlig kontrakt. Der er ikke udarbejdet en sådan kontrakt hvor-
for fragtprisen hverken var bindende for rederiet eller Columbus Shipping. Julius
Mortensen Shipping kunne i overensstemmelse hermed ikke have haft en beret-
tiget forventning om at tilbuddet indeholdt en bindende pris. Columbus Shipping
var derfor berettiget til at forhøje fragtprisen.

Columbus Shipping havde endvidere taget forbehold for ændringer uden for de-
res kontrol, og de var således under alle omstændigheder berettiget til at foreta-
ge ændringer af fragtraten. Rederiet kunne ændre fragtraten uden forudgående
varsel. En fragtforhøjelse foretaget af rederiet må derfor anses for at være en
ændring uden for Columbus Shippings kontrol, da selskabet som agent ikke hav-
de nogen indflydelse på rederiets forhold.

Columbus Shipping havde ved henvisning til de i dag gældende kurser og tariffer
taget forbehold for ændringer af tariffen. Efter svaret fra Skibsmæglerforeningen
kan tariffer omfatte fragtraten, og efter vidnernes forklaring kan det lægges til
grund at tariffen i nærværende sag omfattede fragtraten. Fragtraten var baseret
på de dagældende fragtpriser, og den blev suverænt dikteret af rederiet. Det var
grunden til at Columbus Shipping havde taget forbehold for ændring af tariffen.
Forbeholdet skal fortolkes i lyset af det bestående agentforhold, og det må læg-
ges til grund at ændringen i fragtraten var uden for Columbus Shippings kontrol,
og at de derfor var berettiget til at hæve fragtraten.

Denne sag er alene opstået, fordi Julius Mortensen Shipping i forhold til Danske
Skoves Handelskontor har afgivet et bindende tilbud med et snævrere forbehold
end det mellem Julius Mortensen Shipping og Columbus Shipping gældende. Ju-


- 9 -

lius Mortensen Shipping har således løbet en kalkuleret risiko da de vidste eller
burde have vidst, at Columbus Shippings tilbud alene angav en prisindikation.


Rettens bemærkninger
Som agent for rederiet Mitsui O.S.K. Lines (Deutschland) GmbH afgav Columbus
Shipping efter forudgående forhandlinger ved e-mail af 11. november 1999 til-
bud vedrørende transport af træ til Tomakomai i Japan til en fragtpris på USD
1.160,00 pr. container. Julius Mortensen Shipping accepterede tilbuddet, og der
blev foretaget transporter i overensstemmelse med tilbuddet. Efter anmodning
forlængede Columbus Shipping den 8. december 2000 aftalen frem til den 30.
marts 2000.

Da det ikke fremgår af tilbuddet at der var tale om en ikke bindende pris, og da
Columbus Shipping ikke har dokumenteret en branchekutyme om ikke bindende
priser, må retten fastslå at der blev indgået en bindende aftale mellem Columbus
Shipping og Julius Mortensen Shipping om transport af træ til Tomakomai til den
angivne fragtpris frem til den 31. marts 2000.

Columbus Shipping havde i tilbuddet taget forbehold for ændringer uden for de-
res kontrol. Forbeholdet må forstås som et forbehold for udefra kommende om-
stændigheder der er uden for rederiets eller agentens kontrol. Rederiet og Co-
lumbus Shipping ønskede at hæve fragtraten fordi rederiet ikke havde taget
hensyn til de begrænsede muligheder for returfragt fra Tomakomai. Dette for-
hold kan ikke betegnes som en omstændighed uden for rederiets kontrol og
dermed heller ikke uden for agentens kontrol.

Da kravet om forhøjelse af fragtraten skyldtes en kalkulationsfejl, har forståelsen
og betydningen af ordet tariffer anført i tilbuddet af 11. november 1999 ikke
betydning i denne sag.

Herefter tager retten Julius Mortensen Shippings påstand til følge.- 10 -Thi kendes for ret:

Columbus Shipping A/S skal inden 14 dage til Julius Mortensen Shipping A/S
betale 44.100 USD med procesrente fra den 27. december 2002 samt 30.000 kr.
i sagsomkostninger.Bent Rasmussen Jens Feilberg Jørn Hansen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


til at forhøje fragtprisen.

Columbus Shipping havde endvidere taget forbehold for ændringer uden for de-
res kontrol, og de var således under alle omstændigheder berettiget til at foreta-
ge ændringer af fragtraten. Rederiet kunne ændre fragtraten uden forudgående
varsel. En fragtforhøjelse foretaget af rederiet må derfor anses for at være en
ændring uden for Columbus Shippings kontrol, da selskabet som agent ikke hav-
de nogen indflydelse på rederiets forhold.

Columbus Shipping havde ved henvisning til de i dag gældende kurser og tariffer
taget forbehold for ændringer af tariffen. Efter svaret fra Skibsmæglerforeningen
kan tariffer omfatte fragtraten, og efter vidnernes forklaring kan det lægges til
grund at tariffen i nærværende sag omfattede fragtraten. Fragtraten var baseret
på de dagældende fragtpriser, og den blev suverænt dikteret af rederiet. Det var
grunden til at Columbus Shipping havde taget forbehold for ændring af tariffen.
Forbeholdet skal fortolkes i lyset af det bestående agentforhold, og det må læg-
ges til grund at ændringen i fragtraten var uden for Columbus Shippings kontrol,
og at de derfor var berettiget til at hæve fragtraten.

Denne sag er alene opstået, fordi Julius Mortensen Shipping i forhold til Danske
Skoves Handelskontor har afgivet et bindende tilbud med et snævrere forbehold
end det mellem Julius Mortensen Shipping og Columbus Shipping gældende. Ju-


- 9 -

lius Mortensen Shipping har således løbet en kalkuleret risiko da de vidste eller
burde have vidst, at Columbus Shippings tilbud alene angav en prisindikation.


Rettens bemærkninger
Som agent for rederiet Mitsui O.S.K. Lines (Deutschland) GmbH afgav Columbus
Shipping efter forudgående forhandlinger ved e-mail af 11. november 1999 til-
bud vedrørende transport af træ til Tomakomai i Japan til en fragtpris på USD
1.160,00 pr. container. Julius Mortensen Shipping accepterede tilbuddet, og der
blev foretaget transporter i overensstemmelse med tilbuddet. Efter anmodning
forlængede Columbus Shipping den 8. december 2000 aftalen frem til den 30.
marts 2000.

Da det ikke fremgår af tilbuddet at der var tale om en ikke bindende pris, og da
Columbus Shipping ikke har dokumenteret en branchekutyme om ikke bindende
priser, må retten fastslå at der blev indgået en bindende aftale mellem Columbus
Shipping og Julius Mortensen Shipping om transport af træ til Tomakomai til den
angivne fragtpris frem til den 31. marts 2000.

Columbus Shipping havde i tilbuddet taget forbehold for ændringer uden for de-
res kontrol. Forbeholdet må forstås som et forbehold for udefra kommende om-
stændigheder der er uden for rederiets eller agentens kontrol. Rederiet og Co-
lumbus Shipping ønskede at hæve fragtraten fordi rederiet ikke havde taget
hensyn til de begrænsede muligheder for returfragt fra Tomakomai. Dette for-
hold kan ikke betegnes som en omstændighed uden for rederiets kontrol og
dermed heller ikke uden for agentens kontrol.

Da kravet om forhøjelse af fragtraten skyldtes en kalkulationsfejl, har forståelsen
og betydningen af ordet tariffer anført i tilbuddet af 11. november 1999 ikke
betydning i denne sag.

Herefter tager retten Julius Mortensen Shippings påstand til følge.

Thi kendes for ret: 


Columbus Shipping A/S skal inden 14 dage til Julius Mortensen Shipping A/S betale 44.100 USD med procesrente fra den 27. december 2002 samt 30.000 kr. i sagsomkostninger.


Bent Rasmussen Jens Feilberg Jørn Hansen <

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»