Varemærket RKI krænket

Resumé

Registrering af selskabsnavnet PKI og brug af mærket i forbindelse med kreditoplysningsvirksomhed, var en krænkelse af varemærket RKI iht. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens § 5.

Dom i sagen V-0060-01 


RKI Kredit Information A/S (NIG A/S)
(Advokat Pia Kirstine Voldmester)
mod
PKI A/S
(Advokat Asger Heine Jensen)


Denne sag vedrører væsentligst spørgsmålet, om der foreligger mærkelighed mellem varemærkerne RKI og PKI, som begge anvendes for kreditoplysningsvirksomhed.

Påstande

Sagsøger, RKI Kredit Information A/S (NIG A/S), har nedlagt følgende påstande:

1.Sagsøgte, PKI A/S, tilpligtes at lade selskabsnavnet PKI A/S udslette i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsens selskabsregister.- 2 -


2.Det forbydes sagsøgte at drive kreditoplysningsvirksomhed under betegnelsen PKI.

Sagsøgte, PKI A/S, har nedlagt følgende påstande:

Ad sagsøgers påstand 1:

Frifindelse.

Ad sagsøgers påstand 2:

Principalt: Frifindelse.

Subsidiært: Det forbydes sagsøgte at drive kreditoplysningsvirksomhed under betegnelsen PKI
med en af Sø- og Handelsretten nærmere fastsat afviklingsfrist.

Sagsfremstilling

RKI og RKIs varemærkeregistrering

RKI Kredit Information A/S er et kreditoplysningsbureau, som driver virksomhed i form af
registrering og formidling af oplysninger om privatpersoners og erhvervsvirksomheders
kreditværdighed, og som udbyder systemer til inddrivelse af ubetalt gæld. Virksomheden
ejedes fra etableringen i 1971 og frem til 1. august 1984 af familien Riber og var kendt som
Ribers Kredit Information. Den 1. august 1984 blev selskabet overtaget af The Thomson
Corporation, og selskabets navn har siden været RKI Kredit Information A/S. Af RKIs
årsberetning 2000 fremgår det, at der i RKIs registre var registreret 286.644 misligholdte
fordringer til en samlet værdi af 7,4 mia. kr. Antallet af virksomheder, der brugte RKI, var
samme år 10.283 og antallet af afgivne kreditoplysninger 3.590.922.

RKIs logo består af ordene RKI skrevet med store, røde blokbogstaver over en sort linie,
hvorunder der med blokbogstaver og mindre typer står KREDIT INFORMATION. Logoet er
gengivet på dommens bilag 1.

Ordmærket RKI (VR 2001 03159) blev anmeldt til registrering den 20. december 2000 og blev
registreret den 25. juli 2001 i klasserne 9, 16, 35 og 36. Registreringen i klasse 36 omfatter- 3 -

bl.a. information vedrørende debitorer, betaling og manglende betaling af tilgodehavender,
kreditværdighed og kreditvurdering.

RKIs markedsføring og andres omtale i pressen

Der er fremlagt 16 eksempler på RKIs dagbladsannoncering i perioden februar 1994 - april
2001 fra Erhvervsbladet, Børsen, Markedsoversigten Erhvervsejendom, Jyllands Posten, De
Selvstændige og Direct Office. I Erhvervsbladet den 3. april 1995 reklameres der for RKI, bl.a.
med teksten:

"Alle kender "Ribers register med dårlige betalere" og De har sikkert hørt de mange historier og
myter, der knytter sig til vores virksomhed.

I dag hedder vi RKI Kredit Information, og vi vil gerne rette op på nogle af de historier, der
ikke svarer til vores dagligdag."

Der er endvidere fremlagt kopi af 14 presseklip, hvor RKI nævnes i artikler om dårlige betalere
m.v. I 7 af artiklerne benævnes virksomheden blot RKI uden yderligere forklaring. I 3 af
artiklerne nævnes RKI Kredit Information. Presseklippene er hentet fra Aalborg Stiftstidende,
Ekstra Bladet, B.T., Jyllands Posten, Århus Stiftstidende, Fyns Stiftstidende, Politiken, Femina
og Hjemmet. Artiklerne vedrører perioden december 1995 - februar 2001. I én artikel, Ekstra
Bladet den 20. februar 2001, omtales virksomheden tillige som "Ribers (RKI)".

På RKIs hjemmeside, www.rki.dk, som blev taget i brug den 2. maj 1996, bliver besøgende
budt "[v]elkommen til RKI", og RKI anvendes på hjemmesiden som betegnelsen for
virksomheden.

PKI

PKI er et kreditoplysningsbureau. PKI står nu for Penge og Kredit Information. PKI stod
tidligere for Pengeinstitutternes Kredit Information indtil brugen heraf ophørte, som det
fremgår nedenfor.

PKIs logo består af bogstaverne PKI i hvidt i en blå firkant, hvor I'ets streg er et rødt tjek-tegn
(flue- ben). Logoet er gengivet på dommens bilag 1.- 4 -

Efter udskrift af 16. maj 2001 af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister blev
selskabet stiftet 1. juli 1998. Selskabets formål er at drive handel og industri. PKI har
registreret følgende binavne:

DE GULE FAGSIDER A/S
ERHVERVSLIVETS KREDIT INFORMATION A/S
FAG-SIDEN A/S
FAG-SIDERNE A/S
FAGSIDEN A/S
FAGSIDERNE A/S
PENGE OG KREDITINFORMATION A/S
TDV A/S

PKI A/S blev den 16. februar 2000 registreret som et binavn for virksomheden og blev den 16.
marts 2001 registreret som virksomhedens hovednavn.

Den samme dag slettedes de tidligere binavne PENGEINSTITUTTERNES KREDIT INFORMATION
A/S og KREDITINFORMATION FOR PENGEINSTITUTTER OG ERHVERVSLIV A/S. Baggrunden for
sletning af disse binavne var en henvendelse fra Finansrådets advokat, som ved brev af 27.
februar 2001 gjorde gældende, at registreringen af disse navne var uberettiget efter
markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5 samt efter aktieselskabslovens § 153, stk. 3.

Øvrigt materiale

PKI har fremlagt en oversigt over kreditoplysningsbureauer fra Registertilsynets årsberetning
for 1999. Der er herunder nævnt bl.a.:

gistreret personkreds:
...
Virksomheder og private i
...
Erhvervsvirksomheder og
k
...
hvervsvirksomheder og- 5 -

k
...
Erhvervsvirksomheder og
k
...
Erhvervsvirksomheder og
k

ate
..."

RKI blev i december 2000 opmærksom på brugen af navnet PKI for kreditop-
lysningsvirksomhed. RKIs advokat rettede den 31. januar 2001 henvendelse til PKI og rejste
krav om, at PKI ikke blev benyttet for kreditoplysningsvirksomhed. Da PKI ikke efterkom
kravet, blev der den 21. maj 2001 udtaget stævning.

PKIs advokat anmodede den 27. juli 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen om en
kollisionsundersøgelse af ordmærket PKI i klasserne 9, 16, 35 og 36. Undersøgelsen forelå den
30. juli 2001 og er sålydende:

"Opgave
Vi har foretaget undersøgelsen på baggrund af Deres henvendelse af 27. juli 2001. Vi har
således undersøgt varemærket PKI for bl.a. "databehandlings- og telekommunikationsudstyr,
herunder software" i klasse 9, for bl.a. "trykte publikationer, herunder manualer" i klasse 16,
for bl.a. "annoncevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration" i
klasse 35 samt for bl.a. "finan siel virksomhed" i klasse 36.

Kriterier for undersøgelsen
Ved undersøgelsen har vi søgt efter rettigheder, som Deres varemærke eventuel kan være
forveksleligt med (om undersøgelsens omfang se nedenfor).

Undersøgelsens resultat
Vi har ved undersøgelsen fundet følgende rettigheder, der bør indgå i Deres vurdering af, om
De fortsat ønsker at anvende Deres varemærke eller lade dette registrere (i vedlagt bilag finder
De vejledning til vurdering af undersøgelsens resultat):- 6 -


Varemærker:

EU 1397843 TC PKI <w>,
EU 1781780 PKI Robot <w>,
EU 2035665 TC Planet PKI <w>,
EU 2086551 Entry PKI <w>.

Vi vedlægger udskrifter af varemærkerne.

Virksomhedsnavne:

PKI A/S
Virksomhedens CVR-nummer er: 2116 1993.
Virksomhedens adresse er: Peder Skrams Gade 10 A, 1054 København K.
Virksomhedens formål er: At drive handel og industri.

Undersøgelsens omfang
Vi har foretaget undersøgelse i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkedatabase.
Databasen indeholder oplysninger om alle registrerede vare- og fællesmærker, som er i kraft i
Danmark, og om alle verserende danske vare- og fællesmærkeansøgninger. Databasen
indeholder desuden oplysninger om Madridprotokol-varemærker med gyldighed for Danmark
og om EU-varemærker.

...

Databasen var ved undersøgelsen opdateret til og med 19. juli 2001 i relation til danske vare-
og fællesmærker.

...

Vi har også foretaget undersøgelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens database Publi-Com, som
blandt andet omfatter registrerede selskabsnavne.

Om Deres varemærke kan registreres eller bruges afhænger også af andre forhold, der ikke er
taget stilling ved denne undersøgelse, f.eks. om mærket har særpræg, eller om det kolliderer- 7 -

med kendetegn, der er taget i brug uden at være registreret eller ansøgt som varemærker."

Forklaringer

Jan Høj Sørensen har forklaret, at han har været administrationschef hos RKI siden 1. august
1984.

RKI er et kreditoplysningsbureau, der har 72 medarbejdere og en omsætning omkring 110-115
mio. kr. om året. Kunderne er pengeinstitutter, realkreditinstitutter, kontokortselskaber,
olieselskaber, kommuner og Told & Skat. Der er både store virksomheder og små
virksomheder som fx. tandlæger og håndværkere blandt kunderne. RKIs markedsandel er
omkring 43% inden for kreditoplysningsvirksomhed under et. Markedsandelen er højere for så
vidt angår oplysninger om dårlige betalere.

RKI stammer fra Ribers Kredit Information, som blev stiftet af familien Riber for 30 år siden.
Efter The Thomson Corporations overtagelse begyndte markedsføringen af selskabet som RKI.
The Thomsom Corporation overtog ikke navnet Ribers, men fik lov til at benytte det i en
overgangsperiode. RKI bliver stadig forbundet med Ribers, og dette vil nok altid være tilfældet.
Ribers er i folkemunde fortsat et navn for RKI, og RKI har registreret hjemmesiden
www.ribers.dk, som leder videre til www.rki.dk. Der kan sikkert også findes avisartikler, hvor
Ribers anvendes for RKI.

Varemærkemyndigheden tillod ikke varemærkeregistrering af RKI tidligere end den skete
registrering.

RKI anvendes ved enhver markedsføring, ved telefonbetjening, ved henvendelse til
myndighederne og på hjemmesiden www.rki.dk. RKI-logoet fremgår af brevpapiret. Der sendes
700.000 breve om året fra RKI. Der anvendes 3,8 til 4 mio. kr. årligt på markedsføring.
Markedsføringsmaterialet er skriftligt, og markedsføring foregår ikke ved TV- eller radiospots.
Som led i markedsføringen annonceres der gennemsnitligt 50 gange om året, og der an-
nonceres meget bredt i forskellige dagblade og fagblade. RKI nævnes i artikler mindst en gang
om ugen i en eller flere aviser. Der sendes adresseret markedsføringsmateriale ud til 200.000
potentielle kunder om året. Der markedsføres også med bl.a. kalendere, bolcheposer og
kuglepenne, og RKI deltager i messer.

En analyse - lavet i 2001 af et analyseinstitut - viser, at 67% af de adspurgte inden for- 8 -

erhvervslivet uhjulpet kender RKI, medens 97% hjulpet har kendskab til RKI. Undersøgelsen er
ikke fremlagt i sagen.

Kunderne modtager en brugerhåndbog med oplysninger bl.a. om, hvad kreditorer må og kan
gøre. Håndbogen hjælper kunderne med målrettet at anvende RKIs muligheder. Der sendes
løbende opdatering af håndbogen til kunderne.

RKI fik henvendelser fra kunder om PKI, idet kunderne var forvirrede og spurgte, om PKI var
noget, som RKI havde med at gøre.

Kurt Leig Bengtsson har forklaret, at han er administrerende direktør i PKI. Han har tidligere
været økonomidirektør i en større virksomhed og mener derfor, at han har rimelige
forudsætninger for at sætte sig ind i virksomhed med kreditoplysning.

PKI blev etableret primo 2000. PKI stod da for Pengeinstitutternes Kredit Information. Tanken
var, at PKI skulle have et forretningsgrundlag, som kunne muliggøre etablering af et
samarbejde med pengeinstitutterne. Det var ikke noget, der antydede, at noget skulle være til
hinder for at benytte navnet PKI efter de undersøgelser, der blev foretaget.

Det var meningen at udvikle et værktøj, som skulle være til rådighed for kunderne med henblik
på rykkerprocedurer, og som gav mulighed for at registrere dårlige betalere, når kravene
herfor var opfyldt. Målgruppen var i første omgang mindre og mellemstore virksomheder,
typisk de håndværkere, hvor et familiemedlem står for at inddrive fordringer. PKI ville stille en
drejebog til debitorhåndtering til rådighed. I forhold til de andre aktører på markedet ville PKI
tilbyde et produkt, som var attraktivt på prisen. PKI henvendte sig til Datatilsynet og fik den
nødvendige tilladelse til behandling og registrering af data.

Udformningen af PKIs logo skete med bistand fra en designer fra et reklamebureau. Der blev
ikke taget udgangspunkt i RKI-logoet. En af ideerne var at få tjek- tegnet med i logoet. Tjek-
tegnet skulle signalere, at hvis man fulgte drejebogen, ville sagen være i orden, og det ville
være muligt at få skyldneren registreret i registeret.

Efter henvendelsen fra Finansrådet ændrede PKI navn, da man gerne ville bevare en god dialog
med pengeinstitutterne. Navnet PKI ville man gerne bevare, og det var derfor naturligt at lade
PKI stå for Penge og Kredit Information, da det drejer som om penge. Når der fra PKI ringes til
potentielle kunder, præsenterer man sig som Penge og Kredit Information. Der søges en dialog- 9 -

med den potentielle kunde, kunden spørges, om der er problemer med debitorer, og om
kunden har et rykkersystem. PKI kan så komme med et tilbud.

PKI er en lille virksomhed, der nu har valgt at køre på vågeblus. PKI er dog stadig aktiv på
markedet. Tidligere var der fem ansatte i virksomheden og små 100 aktive kunder.
Omsætningen fra 1. juli 2000 til 1. juli 2001 var 218.000 kr. Det kan godt passe, at der har
været en lønudgift på 431.000 kr. til tre-fire medarbejdere. Medarbejderne fik fast løn samt
provision af indgåede kontrakter. Kontrakterne blev indgået efter opringning. Der markedsføres
kun ved telefoniske henvendelser. Egenkapitalen er negativ, men der foreligger en beslutning
om at tilføre kapital til virksomheden.

Der er registreret 4-5 domænenavne på Internettet i PKIs navn. Domænenavnene kan godt
relatere sig til de gule fagsider. Hjemmesiden www.pki-kredit.dk er under konstruktion. Der er
lagt betydelige ressourcer i et webbaseret system til registrering af skyldnere.

Han har overvejet at få PKI registreret som varemærke, men i første omgang var det et
spørgsmålet, om der var mulighed for at anvende PKI. Det var derfor, at man anmodede
Patent- og Varemærkestyrelsen om en kollisionsun dersøgelse.

De binavne, som PKI har registreret, anvendes ikke i dag. Bag registreringerne ligger nogle
overvejelser om at påbegynde virksomhed, som ikke har noget med kreditinformation at gøre.

Da PKI blev registreret, kendte han navnet RKI og vidste, at det var Ribers Kredit Information.
Dette gav ikke anledning til betænkeligheder. Han overvejede ikke, om navnet PKI kunne
hente en positiv effekt fra RKI. Der har, efter hvad han véd, været en enkelt henvendelse fra
en mulig kunde, som troede, at PKI var RKI. Han kan heller ikke afvise, at potentielle kunder
kunne få tanken, at PKI er fra "noget systemagtigt noget", ligesom RKI er for det er samme
marked.

Procedure

RKIs advokat har anført, at RKI har en registreret ret til ordmærket RKI, som der ikke er
gjort indsigelse over for. Der foreligger derfor ubestridt det fornødne særpræg. Varemærkeret
er endvidere opnået gennem årelang brug og indarbejdelse. Det har kun teoretisk interesse,
om særpræg oprindeligt har været til stede.


-
10
-

Der foreligger vareartslighed, idet begge selskaber yder kreditoplysningsvirksomhed til
erhvervslivet i bred forstand. Der stilles derfor ikke så store krav til mærkeligheden, før der
foreligger forvekslelighed.

Forvekslelighedsvurderingen er en helhedsbedømmelse, hvori indgår mærkernes særpræg og
lighed i skrift og tale. Man skal ikke kun betragte hvert bogstav for sig. RKI er meget stærkt
indarbejdet og har derfor en bredere beskyttelse. Det visuelle indtryk vejer i almindelighed
tungere end det auditive indtryk, og dette gælder så meget des mere her, hvor brugen af
varemærkerne særligt sker i skriftlig form. Udgangspunktet er, at mærker med tre bogstaver
er forvekslelige, hvis de kun adskiller sig i et bogstav, og det ikke er det første bogstav.
Imidlertid ligner R og P hinanden meget, idet de kun ad skilles af en lille streg på R'et. Der er
derfor en meget stor risiko for forveksling. Det visuelle indtryk taler således meget stærkt for
at statuere forvekslelighed.

I den auditive forvekslelighedsvurdering er RKI og PKI sammenfaldende, idet trykket ligges på
KI. R og P er svagere og hænger ikke ved i lydbilledet.

Hvordan figurmærkerne er udformet i forhold til hinanden har ikke nogen betydning, da RKI er
et ordmærke. Varemærkeretten til figurmærket RKI vil i sig selv være tilstrækkeligt til at
hindre brugen af PKI i et forveksleligt figurmærke. Begge figurmærker er firkantede i ud-
formning, og der anvendes blokbogstaver. Figurmærkerne ligner således hinanden påfaldende
meget. At der anvendes forskellig farve, kan ikke tillægges betydning.

Der er risiko for, at PKI og RKI forveksles, eller at der antages en forbindelse mellem
mærkerne. Der har været henvendelser fra kunder, der har spurgt, om der forelå en
forbindelse mellem virksomhederne. Denne lighed må antages tilstræbt fra PKIs side for at
kunne snylte på RKIs renommé og goodwill. Det er i den forbindelse tankevækkende at
betragte PKIs binavne. For så vidt angår kollisionsundersøgelsen er den genereret maskinelt,
og den kan ikke tillægges betydning for rettens vurdering.

RKI er velkendt af 97% af de virksomheder, der udgør kundepotentialet, og der anvendes
betydelige ressourcer på markedsføring. Der må derfor gives RKI en stærk beskyttelse.

RKI må derfor i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2 jf. § 3 gives medhold i påstand
2. Samme resultat følger også af markedsføringslovens § 5. For så vidt angår PKIs subsidiære
påstand om en afviklingsfrist, vil RKI ikke modsætte sig en sådan, når blot fristen ikke


-
11
-

overstiger tre måneder.

For så vidt angår RKIs påstand 1 følger sletningen af selskabsregistret af, at firmanavnet PKI er
forveksleligt med RKIs varemærke, jf. herved aktieselskabslovens § 153, stk. 2.

PKIs advokat har anført, at beskyttelsen efter varemærkeloven skal forstås på baggrund af
EU-retten, og at afgørelser fra EF-Domstolen viser, at der også i de tilfælde, hvor der antages
en forbindelse mellem to mærker, skal være en forvekslingsrisiko til stede, for at der foreligger
en varemærkekrænkelse.

Ved bedømmelsen af forveksleligheden er den figurmæssige udformning af logoerne relevant.
RKI og PKIs logoer fremtræder firkantede, men dette er en meget normal form. Logoerne
fraviger hinanden på en række punkter. Der er forskel på farverne, og I'et i PKI er stiliseret
som et hak, hvilket giver PKI en suggestiv karakter, som RKI ikke har. Forskellen i første
bogstav giver også en visuel og auditiv forskel. Logoer med tre bogstaver er ikke forvekslelige,
når det første bogstav er forskelligt. Der er tilstrækkelig forskel på R og P, når de indgår i RKI
og PKI, hvor KI dækker Kredit Information. KI er den svage bestanddel af mærkerne, og ved
udtale er trykket på henholdsvis P og R.

Beskyttelsen for bogstavsmærker er meget snæver. Bogstavsmærker har en svag
adskillelsesevne, hvilket Patent- og Varemærkestyrelsens kollisionsundersøgelse også kan
tages til indtægt for. RKI havde indgivet ansøgning om registrering, da undersøgelsen blev
foretaget, og varemærket RKI var derfor med i kollisionsundersøgelsen. Det må antages, at
hvis PKI havde anmodet om registrering, ville varemærket være blevet registreret.

Det bestrides, at der skulle tilkomme RKI en ekstraordinær beskyttelse, da en sådan
beskyttelse forudsætter en meget høj grad af adskillelsesevne, hvilket RKI ikke har. Der er ikke
fremlagt markedsundersøgelser om forbrugernes kendskab til RKI, og Jan Høj Sørensens
forklaring om en markedsundersøgelse kan ikke erstatte en fremlæggelse heraf. Ribers
"hænger stadig fast" som navnet for virksomheden i forbrugernes bevidsthed, hvilket be-
kræftes af, at RKI har fået registreret domænenavnet www.ribers.dk.

Hvis RKI tillægges den ønskede beskyttelse, vil RKI opnå eneret til alle kombinationer med tre
bogstaver som ender på KI, og KI vil herefter ikke kunne anvendes til at signalere Kredit
Information.


-
12
-

RKI har ikke løftet bevisbyrden for, at der foreligger forvekslingsrisiko mellem mærkerne. Det
kan godt være, at RKI er velrenommeret, men et varemærkes renommé giver ikke en
formodning for risiko for forveksling. Enkelte konkrete eksempler på forvirring eller forveksling
hos kunderne kan ikke erstatte forvekslelighedsbedømmelsen. Der er ikke nogen substans i at
antage, at PKI har vil- let snylte på RKI - det afgørende er alene forveksleligheden.

Da markedsføringslovens § 5 ikke giver RKI nogen supplerende beskyttelse i forhold til
varemærkeretten, må PKI i det hele frifindes.

Rettens afgørelse

PKI blev registreret som binavn den 16. februar 2000 og den 16. marts 2001 som hovednavn
for det sagsøgte aktieselskab. RKI havde da varemærkeret til ordmærket RKI, som blev taget i
brug i 1985, og siden har været anvendt for sagsøgers produkt, hvorfor varemærket var
indarbejdet ved registringen den 25. juli 2001 med prioritet fra den 20. december 2000.

RKI og PKI tilbyder begge kreditinformation og assistance i forbindelse med inddrivelse af
fordringer. Der foreligger derfor vareartslighed i form af identiske tjenesteydelser.

Visuelt set foreligger der mellem mærkerne betragtet som ordmærker kun en ganske ringe
forskel i form af den nedadgående streg i det store R. Når PKI og RKI gengives på tryk uden
anvendelse af den logomæssige udformning, er forveksling derfor nærliggende. PKI adskiller
sig fra RKI i den figurmæssige udformning, men ikke mere end at forveksling af
virksomhederne er mulig, hvis erindringen om RKIs figurmærke er udvisket, eller hvis RKIs
figurmærke ikke kendes.

Auditivt findes mærkerne at have en vis lighed, idet KI, som står for kreditinformation, som er
det bærende betydningsindhold.

Retten finder efter det ovenfor anførte, at RKI og PKI forvekslelige, og tager derfor RKIs
påstand 2 til følge efter varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens § 5.
Afviklingsfristen fastsættes til 3 måneder.

Retten tager endvidere som følge af PKIs forvekslelighed med RKI, RKIs påstand 1 til følge, jf.
aktieselskabslovens § 153, stk. 2.


-
13
-


Thi kendes for ret:


Sagsøgte, PKI A/S, tilpligtes at lade selskabsnavnet PKI A/S udslette i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens selskabsregister.

Det forbydes sagsøgte at drive kreditoplysningsvirksomhed under betegnelsen PKI efter udløbet af en afviklingsfrist på 3 måneder fra den 25. juni 2002.

I sagsomkostninger betaler PKI A/S inden 14 dage til sagsøger, RKI Kredit Information A/S (NIG A/S), 15.000 kr.
Mette Christensen
Preben Kendal
Kaj Schou
(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»