Daniel - Stort mødelokale 2

Varemærket Asani

Resumé

Sagsøgte skulle betale vederlag for brugen af varemærket Asani, idet Højesteret havde afgjort, at varemærket tilhørte sagsøger, hvilken afgørelse havde retskraft for Sø- og Handelsretten. I øvrigt ikke grundlag for at tilkende erstatning for markedsforstyrrelse, idet der ikke havde været tale om markedssammenstød.

Dom i sagen V9707 


Asani Holdings Ltd.
(Advokat MaiBrit Hauge Garval)
mod
Holbech Holding ApS
(Advokat Johan Løje)


Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt Holbech Holding ApS (herefter Holbech Holding) skal betale vederlag og/eller erstatning til Asani Holdings Ltd. (herefter Asani Holdings) som følge af Holbech Holdings brug af varemærket Asani, idet Højesteret ved dom af 2. maj 2007 mellem de samme parter har afgjort, at Holbech Holdings registrering og brug af mærket var i strid med Asani Holdings rettigheder i henhold til varemærke-loven. 


Asani Holdings har nedlagt påstand om, at Holbech Holding tilpligtes at betale
Asani Holdings kr. 518.724,25 med tillæg af den til enhver til værende procesrente
fra sagens anlæg den 21. september 2007.

Holbech Holding har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
Varemærket Asani blev taget i brug i 1930´erne for dameundertøj m.v.. I 1952
registreredes et figurmærke med teksten Asani. Dette varemærke blev i 1998/1999
overdraget af Scanlace A/S til Asani International Ltd. I 1992 registreredes
yderligere et figurmærke bestående af ordet Asani. Asani International Ltd. indgik i
1994 en royaltyaftale med Asani ApS om betaling af royalty på 10 %, hvilket senere
blev ændret til 5 %. Asani (Danmark) A/S ­ det tidligere Asani ApS var ejet af Steen
Rasmussen og Henrik Holbech. Samarbejdet mellem parterne blev bragt til ophør i
1998, hvor det samtidig blev aftalt, at selskabsnavnet og varemærket Asani skulle
overføres til Asani Holdings Limited, der ejes af Steen Rasmussen.
Omregistreringen blev gennemført f.s.v.a. de danske varemærkeregistreringer, men
ikke for en verserende EUregistreringsansøgning. Asani (Danmark) A/S skiftede
navn til Holbech A/S, der herefter kontrolleredes af Henrik Holbech. Asani
Holdings gav tilladelse til, at varemærket Asani blev anvendt i forbindelse med salg
af restvarelager til og med 1999.
EUregistreringen, der fortsat var registreret med Asani A/S som ejer, blev
annulleret ved OHIM´s brev af 29. september 1999 som følge af manglende betaling
af registreringsgebyr. Asani Australia Pty. Ltd. har ansøgt om EU
varemærkeregistrering af mærket Asani den 9. oktober 2002, hvorimod Holbech
Holding har gjort indsigelse. Sagen er fortsat verserende.
De danske varemærkeregistreringer blev endeligt slettet henholdsvis den 20.
marts 2002 og den 6. september 2002 på grund af manglende betaling af


- 3 -

fornyelsesgebyr. Holbech Holding indgav den 21. september 2002 ansøgning om
dansk registrering af varemærket Asani, hvilket blev registreret den 8. oktober 2002.
Ved Højesterets dom af 2. maj 2007 tilpligtes Holbech Holding ApS at
anerkende, at retten til varemærket Asani som ordmærke og figurmærke tilkom
Asani Holdings Ltd., og at Holbech Holding ApS' danske registrering og WIPO
registrering skulle udslettes eller ophæves. Af Højesterets præmisser fremgår bl.a.:

"Højesteret tiltræder endvidere, at Holbech Holdings registrering
og brug af mærket også var i strid med Asani Holdings´
rettigheder ifølge varemærkeloven. Varemærket Asani blev taget i
brug i 1930´erne og var i hvert fald i brug her i landet i 1998. Der
er ikke med fornøden sikkerhed grundlag for at fastslå, at brugen
er således ophørt, at varemærket er til fri bemægtigelse."

Holbech Holding har som dokumentation for omsætning med varemærket Asani
fremlagt opgørelse over salg, hvoraf fremgår, at omsætningen i perioden fra juli
2003 til og med juni 2007 før fradrag af rabatter m.v. udgør kr. 325.184,20 og efter
fradrag af rabatter m.v. kr. 302.421,30. Opgørelsen er gennemgået af revisor.
Beløbene er bekræftet af Coop ved brev af 7. maj 2008.
Asani Holdings har endvidere krævet betaling for medudgifter til registrering
af EUvaremærket i form af oversættelse af bilag med kr. 8.724,25, og
advokatmerarbejde anslået til kr. 10.000.

Forklaringer
Steen Rasmussen har vedstået sin forklaring som gengivet i Sø og Handelsrettens
dom af 14. oktober 2005 og i Højesterets dom af 2. maj 2007 i den tidligere sag,
hvoraf fremgår:
at han i dag bor i Australien, og at han ikke har boet i Danmark i
de seneste 38 år. Da han registrerede sit selskab, Asani Holdings,
på British Virgin Islands, boede han i Hong Kong, hvor det var en
almindelig måde at etablere selskaber på. Henrik Holbech var
med til at bestemme, at selskabet skulle placeres på British Virgin
lands.
Alfred Yeung er en del af ledelsen i selskabet, og efter at
have flyttet forretningsadresse flere gange har selskabet i dag
kontorfællesskab på Queens Road i Hong Kong sammen med
Alfred Yeung.


- 4 -

Han har ikke kendskab til andre selskaber med navnet
Asani, men han har flere andre selskaber, herunder 23 i
Australien, samt Asani International Ltd., som er registreret i
Hong Kong.
Asani Holdings er indehaver af varemærket ASANI. Han fik
retten til varemærket omkring 1988/1989, hvor han var adm.
direktør for et tøjfirma i Australien. I den forbindelse var han på
en udstilling i Paris, hvor han mødte Palle Baunsgaard fra
Scanlace A/S. Palle Baunsgaard spurgte, om han ville se Scanlace
A/S produktion i Viborg, idet Scanlace A/S ønskede at sælge
blonder til Australien og Hong Kong. Efter et par måneders
forhandling nåede de til en aftale. Han skulle hjælpe Scanlace A/S
til et salg på 18 mio. kr. i Hong Kong, og Scanlace A/S skulle
overføre varemærket ASANI til Asani International Ltd. i Hong
Kong. De diskuterede tillige muligheden for at sælge ASANI
produkter i Danmark, og han blev anbefalet at kontakte Henrik
Holbech.
Asani ApS blev stiftet i 1994 med Henrik Holbech og et
selskab kontrolleret af ham som anpartshavere.
Opgavefordelingen var således, at Henrik Holbech tog sig af
salget, mens han stod for produktionen, da han havde alle
kontakterne i Hong Kong. Kunderne, der aftog ASANIprodukter,
var FDB samt Føtex og Bilka, og i 19951996 var der en omsætning
på omkring 1214 mio. kr. Selskabet købte for omkring 1 mio. kr.
blonder af Scanlace A/S. Frem til 1999 havde selskabet nok solgt
for omkring 2030 mio. kr., hvoraf 56 mio. kr. vedrørte ASANI
produkter til FDB og Føtex.
I 1997 blev to varemærker, indeholdende navnet Asani,
registreret som tilhørende Asani (Danmark) A/S. ASANI
produkter solgtes flere steder i Europa, og Henrik Holbech havde
oplyst, at det var nemmere at administrere salget, hvis
varemærkerne blev registreret i Danmark. Det var ikke meningen,
at varemærkerne skulle tilhøre Asani (Danmark) A/S.
I 1998 indgik han aftale med Henrik Holbech om
overdragelse af aktierne i Asani (Danmark) A/S til Henrik
Holbech, som det var umuligt at videreføre samarbejdet med.
Det blev besluttet at afhænde restlageret for at betale
selskabets gæld, og at Henrik Holbech måtte benytte ASANI
varemærket i et år til dette formål. Der var aldrig tvivl om, at
ASANI var hans og Asani Holdings eget varemærke, og dette blev
skrevet ind i aftalen. Asani Holdings ønskede at bruge
varemærket mere udbredt, og selskabet havde planer om en
omfattende introduktion af mærket i bl.a. Danmark, hvor han ikke
har brugt det siden 1999 Han havde ikke kendskab til, at
varemærkerne skulle fornys, idet han ikke havde fået dette oplyst
af hverken Henrik Holbech eller Palle Baunsgaard fra Scanlace
A/S. Han blev i 2003 opmærksom på, at hans varemærke var taget
i brug af andre.
Han har til brug for Højesteret forklaret, at mærket Asani


- 5 -

stammer fra Viborg og er et gammelt, velkendt mærke for
dameundertøj helt tilbage til 50'erne 60'erne, som han indgik
aftale med Palle Baunsgaard, Scanlace, om at benytte på visse
nærmere betingelser fra 1988/1989. Mærket havde ikke været i
brug noget tid og han ville gerne hjælpe det i gang igen. Han
betalte ikke Scanlace for overdragelsen. Aftalen blev først senere, i
1992 jf. bilag L, affattet skriftligt, i forbindelse med at Asada,
Zürich, havde gjort krav på mærket.
Han undrede sig ikke over, at han ikke skulle betale for
mærket, han skulle i stedet hjælpe Scanlace med at skabe nogle
kontakter i bl.a. Kina og Australien. Det blev aldrig registreret,
men der var ingen tvivl om, at rettighederne herefter tilhørte
Asani Australia. Han husker ikke, hvornår han blev bekendt med,
at der oprindeligt var tale om 2 registreringer fra hhv. 1952 og
1990. Hans forhold til Palle Baunsgaard udviklede sig i perioden
efter aftalens indgåelse til et personligt bekendtskab og de sås som
regel når han var i Danmark, ca. en 2 3 gange årligt.
Mht. selskabet Asani DK forklarede han, at han på et møde i
Danske Distributører ultimo 1991 af Peter Jensen blev anbefalet at
samarbejde med Henrik Holbech vedrørende afsætning på det
danske marked. Denne arbejdede på daværende tidspunkt for det
tysk schweiziske undertøjsfirma Asada. Han var selv
bestyrelsesformand i selskabet. Det var ham, der havde alle
rettigheder, og som varetog kontakten til producenter,
leverandører og til Palle Baunsgaard overvejende gennem
selskaberne Asani Holding og Asani International, som var 100 %
ejet af ham. Ud over at der af og til havde været enkelte ansatte,
var der i selskaberne ikke andre ansatte end ham. Henrik
Holbechs opgave i Asani DK var at forestå salget i Danmark, og
Henrik Holbech så helst, at han ikke blandede sig heri.
For så vidt angår overførslen af mærket til Asani DK i 1996
skete dette overvejende fordi det var hensigtsmæssigt, at Henrik
Holbech førte tilsyn med registreringerne og foretog de
nødvendige fornyelser. Rettighederne blev da også tilbageført til
ham og registreret i Asani International ultimo 1999 efter ophør af
parternes samarbejde 1998 og efterfølgende afvikling af restlager.
Han havde på daværende tidspunkt planer om at benytte mærket
til lancering af dameundertøj i hele Europa, idet der i slutningen af
90erne var sket en harmonisering og opblødning af EU landenes
indbyrdes handels/importkvotesystem, som indebar en forbedret
mobilitet og gjorde placeringen af et centralt varelager i f.eks.
Belgien mulig og hensigtsmæssig. Palle Baunsgaard var ikke med
i planlægningen. Han har stadig planer, men har ikke ville tage
mærket i brug, før sagen er afsluttet. Palle Baunsgaard blev regi
streret fuldmægtig/lokal repræsentant på mærket, og han
forventede, at Palle Baunsgaard varetog fornyelser m.v. af
mærkerne. Kort tid efter forlod Palle Baunsgaard Scanlace i
forbindelse med virksomhedens konkurs i 1999. Det kan muligvis
være årsagen til, at henvendelserne fra Patent og


- 6 -

Varemærkestyrelsen om fornyelse af mærket ikke er nået frem til
ham. Han husker ikke, hvornår han blev opmærksom på, at
mærket var udløbet. Den 9. oktober 2002 indgav hans advokat på
hans foranledning påny ansøgning om EU registrering af mærket,
denne gang i selskabet Asani Australia Pty. Ltd. Han har ingen
anelse om, hvad afslag begrundet med seniority claim betyder, jf.
sagens bilag 20. Da han blev opmærksom på Henrik Holbechs
brug af mærket for FDB, rettede han henvendelse til FDB, fordi
Asani Holding på daværende tidspunkt var ejer af rettighederne.

Han har supplerende forklaret, at der efter overdragelsen af varemærket til Asani
International Ltd. blev indgået Royalty Agreement med Asani ApS, hvorefter Asani
ApS i 1 år var berettiget til at anvende varemærket Asani mod betaling af royalty. I
henhold til aftalen var royalty fastsat til 10 %, men den faktiske betaling var ca. 4,5
%.
I 1996/97 besluttede de at registrere navnet som EUvaremærke med henblik
på at komme ind på det europæiske marked. For at undgå at papirerne herom
skulle sendes til Hong Kong, overførte de de danske varemærkerettigheder til Asani
A/S. På det tidspunkt solgte de allerede varer i Frankrig, Tjekkoslovakiet og
Ungarn, men han husker ikke, under hvilke varemærker salget skete. Da
samarbejdet med Henrik Holbech ophørte i 1998, blev varemærket Asani anvendt i
Frankrig, Tjekkoslovakiet og Ungarn. Han er ikke bekendt med, om Asani
varemærket blev anvendt efter 1998, bortset fra at det blev aftalt, at Henrik Holbech
kunne anvende navnet i forbindelse med salg af et restvarelager til og med 1999.
Han troede, at varemærkeregistreringen i EU var på plads, da han og Henrik
Holbech skiltes i 1998. Han har aldrig set det brev, som Henrik Holbech påstår at
have eftersendt vedr. betaling af registreringsafgift. Den registrerede adresse for
Asani International Ltd. skiftede et par gange, men postadressen er forblevet
uændret. Henrik Holbech var endvidere bekendt med hans privatadresse. Da
samarbejdet ophørte, aftalte de, at varemærkeregistreringerne skulle overføres til
Asani International Ltd., hvor de kom fra, hvilket Henrik Holbech skulle sørge for.
Overførslen var rent formel, og der var ikke tale om et salg.
Selskabet Asani International Ltd., hvor han ejede en del af aktierne, blev
lukket i 1997. På det tidspunkt havde han året inden stiftet selskabet Asani Holding
Ltd. , hvor han er eneejer. Han kontrollerede begge selskaber.


- 7 -

Planen var, at varemærket Asani skulle anvendes i hele EU, men under
forskellige størrelsesangivelser. Han rejste frem og tilbage til Europa og var bl.a. i
juni/juli 2000 i Belgien for at se på et lokale, hvorfra bl.a. skulle sælges Asanivarer.
Han så kun på det lokale, og det var ikke passende. Han rejste også frem og tilbage
flere gange i 2001/2002. I den periode solgte han ikke under Asaninavnet. Han
havde kun taget et mindre parti varer med for at prøve at sælge det i UK og også
lidt i Belgien. Der var kun tale om prøvestørrelser. Det kan godt ske, at der kan
findes dokumentation for salget. Han husker ikke, hvem han leverede til. De i
fremlagte billeder er taget i juni 2000 under hans besøg i Gent, Belgien. Varerne blev
sendt fra Hongkong. Der var ingen ansatte i Hong Kongselskabet, men han rejste
selv frem og tilbage mellem Hong Kong og Australien. Omkostningerne vedrørende
salget i EU ville blive for store, hvorfor han opgav projektet. Han havde udarbejdet
budget og forretningsplaner, men han ved ikke, om han fortsat er i besiddelse heraf.
Først i oktober 2002 opdagede han, at EUregistreringen ikke var på plads,
hvorfor han straks sendte ansøgningen af sted på ny. Det var på den måde, at han
fandt ud af, at Holbech Holding allerede havde fået navnet registreret. Ultimo
2002/primo 2003 modtog han pr. telefon og fax besked om, at Asani var påbegyndt
markedsføring af varemærket igen, hvorefter han kontaktede advokat Per Hansen
for at finde ud af, hvad der skete.
I forbindelse med ophøret af samarbejdet bad han Palle Baunsgaard om at
blive agent på den danske varemærkeregistrering. Henrik Holbech skulle sørge for
EUregistreringen, idet Henrik Holbech i henhold til overdragelsesaftalen skulle
sørge for registreringen af EUvaremærket.
Han ønsker ikke at gøre mere ud af markedsføring og salg under Asani
mærket, førend han har overtaget mærket fuldstændigt. Han har dog for 6 uger
siden drøftet salg pr. mail med kineserne.

Henrik Holbech har vedstået sin forklaring som gengivet i Sø og Handelsrettens dom
af 14. oktober 2005 og i Højesterets dom af 2. maj 2007, hvoraf fremgår:

at han har beskæftiget sig med afsætning af tekstiler fra Asien i
Europa i 20 år.
Asani ApS blev stiftet af Steen Rasmussen og ham selv med
det formål at få liv i det gamle ASANImærke, hvilket lykkedes.
Mærket ejedes dengang af Scanlace A/S, og Asani ApS fik


- 8 -

rettighederne til navnet efter aftale mellem Steen Rasmussen og
Scanlace A/S. Der var en gentlemanagreement om, at selskabet
måtte anvende varemærket i Danmark under forudsætning af, at
Scanlace A/S' blonder blev anvendt til tøjet.
Licensaftalen blev indgået mellem Asani International Ltd.
og Asani ApS, der betalte royalty i hvert fald i ét regnskabsår.
Da samarbejdet mellem ham og Steen Rasmussen begyndte
at gå dårligt, ønskede han samarbejdet ophævet på en
generalforsamling i 1998.
Da han fortsatte selskabet, var han i en periode nødt til at
bruge varemærket for at få afviklet et varelager, som han ikke var
interesseret i at købe. Efter den 31. december 1998 brugte han ikke
længere varemærkerne.
Han forestod overførslen af varemærket. Hverken Asani
Australia Pty Ltd. eller Asani Holdings havde interesseret sig for
EUregistreringen. Han videresendte et brev fra OHIM af 30.
marts 1999 vedr. betaling af registreringsafgift til en adresse i
Hong Kong. I øvrigt anså han det ikke for at være hans opgave at
videresende korrespondance til Asani Holdings.
Holbech Holding blev stiftet i 2001 af strategiske årsager.
Holbech Holding lever af sine aktiver, og der er ingen drift i
selskabet.
I forbindelse med, at FDB i 2001/2002 anmodede ham om at
være leverandør på et varemærke, som kunne bruges til
promotion, kom han i tanke om ASANImærket. Han kon
taktede derfor telefonisk Patent og Varemærkestyrelsen, som
oplyste, at mærket ikke længere var registreret, idet registreringen
var udløbet på grund af manglende betaling. Da mærket således
var frit tilgængeligt, valgte han den 21. september 2002 at lade
Holbech Holding ansøge registrering. Den tidligere registrering
udløb i marts 2002, men havde frist til betaling af
fornyelsesgebyret indtil den 20. september 2002.
Holbech Holding modtager som vederlag for brugen af
varemærket ASANI 2 % af omsætningen af varer med dette
mærke. Vederlaget for regnskabsåret 2003/2004 var i alt på 63.000
kr. I de første 9 måneder af 2004/2005 har vederlaget været på i alt
38.000 kr.
FDB designer i vid udstrækning selv produkterne. Der er
ikke andre kunder i Danmark end FDB, der har fået lov til at
bruge varemærket ASANI.
I forbindelse med ophør af parternes samarbejde medio
1998, blev det aftalt på generalforsamlingen, jf. referatet, bilag 5
s.4, at Asani Danmark skulle afvikles, og mærkerne tilbageføres til
Steen Rasmussen ved Asani Holding Ltd. Steen Rasmussen gav på
dette tidspunkt udtryk for, at han havde store planer om brug af
mærket forbindelse med en markedsudvidelse i Europa.
Beslutningerne i referatet dannede grundlag for parternes
endelige aftale om ophør m.v., herunder aktiehandel, tilbageføring
af mærker m.v., jf. sagens bilag 6. Aftalen blev udarbejdet af Steen


- 9 -

Rasmussens advokat, Per Hansen. Han overtog selv aktierne på
nær 2 %, som Steen Rasmussen beholdt af skattemæssige årsager,
indtil selskabets erhvervsmæssige aktiviteter var endeligt afviklet.
Under aftalens pkt. 7 er det bl.a. bestemt, at han heller ikke
personlig måtte benytte mærkerne/navnet. Han ved ikke hvorfor,
og det blev heller ikke drøftet. Af Asani Danmarks samlede
omsætning på ca. 30 mio. kr. i perioden 19951998 udgjorde
handlen med Asanivarer ca. 5. mio. kr. eller ca. 15 %. Føtex´s og
Bilkas egne mærker udgjorde resten af omsætningen. Asani
mærkerne var efter hans opfattelse ikke meget værd på dette
tidspunkt, og han overdrog dem derfor uden videre. Der blev ikke
indgået nogen aftale om håndtering af den verserende EU
ansøgning. Det var vidnet, der ordnede omregistreringen til Asani
Holding i Patent og Varemærkedirektoratet. Palle Baunsgaard
blev registreret som fuldmægtig på varemærket, idet registrering
ikke kunne foretages uden en herboende repræsentant. Bilag D er
en følgeskrivelse fra ham til Asani Holding efter samarbejdets
ophør vedrørende gebyr for ansøgningen. Han ved ikke, om den
er modtaget, da selskabet flere gange skiftede adresse. Det
forekommer besynderligt, at Steen Rasmussen ikke selv skulle
være opmærksom på nødvendigheden af at forny mærkerne, når
disse blev fornyet i 1992 af Palle Baunsgaard, som havde foretaget
de tidligere fornyelser, og som nu var registreret fuldmægtig på
de selv samme mærker.
Varemærkerne fik han overført til Asani Danmark, og han
tog initiativ til EU registrering, fordi han mente, at virksomheden
skulle realisere et stort, internationalt potentiale, og fordi det var
vigtigt, at der var kontinuitet i og sikring af rettighederne til
mærket, da han selv var aktionær.
Asanivaremærket fik han senest registreret i Danmark i
sept. 2002 i Holbech Holding. Mærket har herefter kun været
brugt én gang, i sommeren 2003. Mht. baggrunden for denne nye
ansøgning om registrering af mærket forklarede han, at han af
FDB blev anmodet om at finde et navn til brug ved lancering af en
ny serie dameundertøj m.v. Han tænkte først på navnet Lily,
men rettighederne tilhørte Lily brudekjoler. Han tog derefter
kontakt til patentdirektoratet, som oplyste, at Asanimærket var
opgivet og dermed frit, hvilket han tog som udtryk for, at Steen
Rasmussen ikke længere havde nogen interesse i at benytte
mærket. Forudsætningerne for aftalen med Steen Rasmussen om
opgivelse og tilbageføring af mærket til ham var dermed
bortfaldet, og han foreslog derfor FDB en relancering. Mærket
havde kun mindre, begrænset goodwill, men FDB indvilligede på
betingelse af, at han selv var lagerførende og påtog sig den
økonomiske risiko. Mærket blev herefter registreret i Holbech
Holding, som var stiftet i 2002 med henblik på at udskille visse
aktiver og rettigheder fra driften i Holbech A/S. Der var andre
mærker registreret i selskabet, og det var ikke hans hensigt at
omgå parternes aftale.


- 10 -


og har supplerende forklaret:
at han er eneejer af Holbech Holding ApS.
Varemærket Asani havde sin storhedstid i 1960´erne og 70´erne. Da det
ophørte i midten af 1980´erne, var det ikke længere et kendt varemærke. Navnet
blev ikke anvendt, førend han opfordrede Steen Rasmussen til at tage det i brug.
Han forsøgte at starte salg i Magasin og Salling, men der var ingen interesse,
hvorfor han efter aftale med Steen Rasmussen rettede sig mod lavpriskæderne og
solgte til Føtex og Kvickly, som han havde kontakt til i forvejen, og indkøberne
kunne huske navnet Asani. Varemærket blev for første gang siden stifterens død
introduceret i Føtex i 1995. Gennem de første 3 ­ 4 år blev der omsat for ca. 6 mio.
kr.
I henhold til royaltyaftale indgået med Asani International Ltd. var royalty
fastsat til 10 %, men dette blev kun betalt i perioden frem til første regnskab, idet
skattevæsnet var af den opfattelse, at det lignede maskeret udbytte, hvorfor royalty
blev nedsat til ca. 4 ­ 5 %.
Prisniveauet dengang var normalt 100, kr. for en bh, hvorimod Asanis bh'er
blev solgt for 129, eller 149, kr. Dette koncept var Steen Rasmussen enig i.
Ved ophøret af samarbejdet satte de skæringsdagen til 1. januar 1999. Juleaften
1998 ringede Steen Rasmussen og tilbød, at han kunne købe ham ud, og de fandt en
rimelig løsning. Steen Rasmussen insisterede på, at Asani varemærket skulle
overføres til selskabet i Hongkong, hvilket han accepterede. Overdragelsesaftalen
blev udfærdiget af Steen Rasmussens advokat, og der blev intet aftalt omkring EU
registreringen, hvorfor dette ikke kunne være han opgave. På generalforsamlingen
var det kendt, at EUregistreringen endnu ikke var på plads.
Han anvendte ikke Asanimærket til salg i 1999. Der var et mindre varelager,
som imidlertid blev afviklet inden udgangen af 1998. Salget skete i oktober/novem
ber 1998, og det sidste, der blev solgt, var vaskeposer med Asanilogoet på.
De første varer, der blev markedsført af Holbech A/S med mærket Asani, blev
formentlig sendt i butikkerne i august/september 2003, idet der er en produktionstid
på 6 ­ 8 måneder. Herefter blev mærket anvendt løbende. Asani varemærket ejes af
Holbech Holding ApS, men således at Holbech A/S kan anvende mærket i driften


- 11 -

mod betaling af 2 % til Holdingselskabet. Det samme gælder for yderligere 3
mærker, der ejes af Holbech Holding ApS.
I henhold til aftalen med Steen Rasmussen var han ikke berettiget til at
anvende varemærket, men han regnede ikke med, at dette også var gældende, når
en tredjemand frit kunne registrere det. Det var derfor, at han ikke ringede og
checkede med Steen Rasmussen.
Asani er alene solgt til Coop, og omsætningen har været ca. 6 mio. kr., hvoraf
ca. 1 mio. kr. er salg efter 1. juli 2006. Coop fik eksklusivitet på at sælge Asani i
Danmark, men der blev ikke betalt specifikt herfor. Varerne, der er solgt i perioden
2006/2007, var af samme type som under samarbejdet med Steen Rasmussen.
Brevet vedrørende betaling af EUregistreringsgebyr videresendte han med
almindelig post, hvilket var den måde, parterne normalt kommunikerede under
samarbejdet. Herefter modtog han formentlig yderligere en rykker fra OHIM. Dette
brev videresendte han imidlertid ikke, idet han ikke anså det for hans opgave.

Parternes argumenter
Asani Holding Ltd. har gjort gældende, at det ved Højesterets dom af 2. maj 2007 blev
fastslået, at der er tale om en varemærkekrænkelse. Denne afgørelse har retskraft i
nærværende sag, hvorfor det skal lægges til grund, at der er en
varemærkekrænkelse. Det er ikke af Holbech Holding forsøgt at få Højesteretsdom
genoptaget, og der er heller ikke forhold, der tyder på, at der skulle være urigtige
faktiske forhold for Højesteret. Der er i øvrigt ikke grundlag for at gøre gældende, at
Højesterets afgørelse er forkert, hverken af juridiske årsager, eller fordi sagen skulle
hvile på forkert faktisk grundlag.
Det er ubetænkeligt at lægge til grund, at Asani mærket blev anvendt i
september 2003 på et tidspunkt, hvor der ikke var gået 5 år fra sidste anvendelse. I
henhold til varemærkelovens § 25 kan en varemærkeret kun ophæves, såfremt der
gøres indsigelse. Der skal meget til, før en varemærkeret falder bort. Højesteret
anser det i dommen for tilstrækkeligt, at varemærket blev anvendt i 1998.
Holbech Holding skal ikke tillades en ny prøvelse af, hvorvidt der er tale om
en varemærkekrænkelse. Det kan således lægges til grund, at der både er tale om en
varemærkekrænkelse og et aftalebrud.


- 12 -

Når der er tale om en varemærkekrænkelse, eksisterer der implicit et
varemærke, hvorfor varemærkelovens § 43 finder anvendelse, og der skal betales
vederlag og erstatning.
Holbech Holding har i hvert fald handlet uagtsomt. Det er i parternes
afviklingsaftale aftalt, at Steen Rasmussen er indehaver af varemærket Asani, og at
Henrik Holbech fremover ikke er berettiget til at anvende mærket. Asani Holdings
varemærke udløb den 6. september 2002, og Holbech Holding indgav sin ansøgning
den 21. september 2002, hvilket tyder på, at man har siddet og ventet på, at retten
udløb. Hertil kommer, at Holbech Holding positivt vidste, at EUregistreringen var
bortfaldet, idet korrespondancen herom tilgik Henrik Holbech. Det ville være
naturligt, at det var Henrik Holbech, der sørgede for, at det danske varemærke blev
overført til Asani Holding, idet det var ham, der sad inde med oplysningerne
herom. Man har en vis loyalitetsforpligtelse, når man har haft et samarbejde, og
Henrik Holbech burde i det mindste have taget kontakt til Steen Rasmussen, inden
han registrerede mærket. Dansk ret kræver begrundet god tro for at undgå ansvar,
hvilket ikke er tilfældet her, hvorfor der skal betales vederlag og erstatning i medfør
af varemærkelovens § 43, stk. 1.
Vederlag skal beregnes som en passende licensafgift, hvor der bl.a. tages
hensyn til krænkerens uberettigede fortjeneste. I denne sag bør licensafgiften sættes
til mindst 5 %, hvilket svarer til parterne tidligere aftale, jf. parternes forklaring
herom samt royaltyaftalen. Vederlaget bør beregnes af omsætningen. Det må anses
for udokumenteret, hvad omsætningen har været, hvorfor omsætningen med
rimelighed kan anslås til kr. 8.000.000. Subsidiært skal omsætningen beregnes ud fra
den af Holbech Holding opgjorte omsætning gennem driftsselskabet Holbech A/S
før fradrag af rabat o. lign. til kr. 6.503.684. Mest subsidiært ud fra omsætningen
som opgjort af Holbech Holding til kr. 6.048.426.
Endvidere gøres det gældende, at der skal betales erstatning for
markedsforstyrrelse og varemærkefortrængning. Denne erstatning skal fastsættes
skønsmæssigt, hvilket med rimelighed kan ansættes til kr. 100.000, bl.a. på grund af
Holbech Holdings langvarige brug af mærket. Asani mærket har en goodwill, som
Holbech Holding med urette har tilegnet sig. Dette gælder, uanset om Asani
Holding har anvendt mærket eller ej. Ved relanceringen i 2003 fremhæves mærkets
historie. Endvidere har mærket omsat for 6 mio. under parternes samarbejde. Det


- 13 -

må derfor lægges til grund, at der er tale om et kendt mærke. Uanset at Asani
Holdings varemærke ikke var på markedet på krænkelsestidspunktet, strækkes
beskyttelsen også ud over den aktuelle markedsanvendelse på grund af mærkets
bekendthedsgrad.
At EUregistreringen endnu ikke er på plads, skyldes Holbech Holdings
indsigelser. Så længe registreringen ikke er på plads, ønsker Asani Holding ikke at
gå ind på det danske marked. Da Steen Rasmussen opdagede, at mærket blev anset
for tilbagekaldt ved OHIM, indgav han en ny ansøgning. Dette skete, før han blev
opmærksom på Holbech Holdings brug af mærket.
Dertil har der været tab i form af positive meromkostninger som følge af
Holbech Holdings indsigelse ved OHIM på baggrund af deres uberettigede
registrering.. OHIM kan alene fastsætte omkostninger ud fra faste takster.
Meromkostningerne udgør udgift til advokatbistand samt oversættelseshonorar.
Såfremt retten finder, at Holbech Holding har været i god tro, gøres det
subsidiært gældende, at Asani Holding fortsat er berettiget til vederlag for brugen,
idet Holbech Holding fortsatte med brugen efter Højesteret havde fastslået, at det
var uberettiget.
Såfremt retten finder, at der ikke er tale om en varemærkekrænkelse, bør der
subsidiært tilkendes erstatning og vederlag i medfør af markedsføringslovens § 1 på
grund af Holbech Holdings tilegnelse af Asani Holdings varemærke, uanset
parternes udtrykkelige aftale herom. Vederlag kan herefter alene beregnes for
perioden efter 1. juni 2006 til ca. 50.000 kr. Markedsføringsloven finder anvendelse i
medfør af virkningsprincippet, uanset om Asani Holding ikke anvendte mærket på
det danske marked.
Mere subsidiært skal Asani Holding tilkendes en skønsmæssigt ansat
erstatning efter dansk rets almindelige regler, idet Holbech Holding har anvendt
mærket i strid med parternes aftale herom.

Holbech Holding har gjort gældende, at Asani Holding ikke har krav på erstatning
eller godtgørelse hverken efter varemærkeloven, markedsføringsloven eller
almindelig erstatningsregler.
For så vidt angår varemærkeloven gøres det gældende, at Asani Holding ikke
var i besiddelse af en varemærkeret på tidspunktet for Holbech Holdings brug af


- 14 -

kendetegnet Asani. Tidspunktet for ophøret af Asani Holdings eventuelle ret er
uafhængig af Holbech Holdings brug af varemærket.
Det er Holbech Holdings opfattelse, at Højesterets afgørelse er forkert, dog
ønsker man ikke at anfægte Højesterets afgørelse for så vidt angår aftaleforholdet.
Asani Holding har ingen berettiget interesse i at fastholde Holbech Holding på
aftalen.
Der er enighed om, at Højesteretsdommen har retskraft mellem parterne, dog
at Højesteret alene tager alene stilling til forholdet mellem parterne i efteråret 2003.
Dette skal ses i lyset af, at brugsstiftede rettigheder er en enkeltstående dansk
retsstilling. Højesteret forholder sig ikke til det forhold, at Holbech Holding nu
igennem en længere periode har brugt varemærket.
Det er udokumenteret, at der har været brug af varemærket i 1999. I 2003
havde varemærket således ikke været anvendt i over 5 år. Det må lægges til grund,
at Asani Holding til dato fortsat ikke har anvendt sit varemærke, uanset at man ved
Højesteret har fået medhold i at være ejer af varemærket.
Højesterets afgørelse kan ikke have retskraft mellem parterne i tid og evighed.
På et tidspunkt må man være nået dertil, at Asani Holding endegyldigt har opgivet
sin varemærkeret.
Varemærkeansøgningen er indgivet af Asani Australia Pty. Ltd. og således
ikke af Asani Holding. Det er derfor ikke Asani Holdings varemærkeret. I øvrigt er
registreringen ikke færdigbehandlet, hvorfor der ikke kan støttes ret herpå.
Uanset at Holbech Holding flere gange har fremprovokeret dokumentation
for Steen Rasmussen tiltag i form af prospekter eller forretningsplaner, er der intet
fremkommet. Asani Holding Ltd. har ikke haft planer om at gøre brug af mærket,
og Asani Holding har således ingen reel interesse i Asanimærket.
Det må være Asani Holdings risiko, at dennes agent har glemt at forny
varemærkeregistreringerne. Brugspligtsbestemmelsen i varemærkelovens § 25
vedrører alene registrerede varemærker, der bortfalder i det øjeblik,
varemærkeregistreringen udløber. For så vidt angår varemærkerettigheder, der
beror på brug, bortfalder retten, når brugen ophører, såfremt brugsophøret er af
mere definitiv karakter. Asani Holding besidder i dag ikke en ret, der kan gøres
gældende over for Holbech Holding.


- 15 -

Såfremt retten finder, at der er tale om varemærkekrænkelse, gøres det
gældende, at Holbech Holding ved ibrugtagningen var i god tro, og således ikke
kan pålægges at betale erstatning eller godtgørelse efter varemærkelovens § 43.
Henrik Holbech foretog de nødvendige juridiske undersøgelser. Han kontrollerede,
at registreringen hos Patent og Varemærkestyrelsen ikke var fornyet og havde
endvidere en formodning for, at brugen var ophørt i 1998, og at retten derfor var
udløbet. Han havde ingen grund til at tro, at Steen Rasmussen havde planer om at
tage mærket i brug. Om Henrik Holbech af andre grunde var aftalemæssigt bundet,
kan ikke tillægges betydning ved bedømmelsen af god tro i varemærkeretlig
henseende.
For så vidt angår Asani Holdings krav om erstatning for markedsforstyrrelse,
uanset at brugen er ophørt, tilkendes denne kun, såfremt der fortsat eksisterer en
registreret varemærkeret. I denne sag har der ikke været nogen markedsforstyrrelse,
idet Asani Holding ikke har dokumenteret at have anvendt sit varemærke i
Danmark endsige haft planer om at markedsføre sig på det danske marked.
Holbech Holdings markedsføring vedrører varer i samme kvalitet og over for den
samme kundegruppe, som var tilfældet under parternes samarbejde.
Det gøres principalt gældende, at Holbech Holding ikke skal betale
godtgørelse i medfør af varemærkelovens § 43, subsidiært at godtgørelsen skal
fastsættes skønsmæssigt. Det må ved fastsættelsen af en eventuel godtgørelse
tillægges betydning, at mærket ikke var i brug på det danske marked, og at
registreringerne var udløbet. En rimelig licens bør maksimalt beregnes til 4 ­ 5 %.
Holbech Holding har ved revisorerklæring dokumenteret, at omsætningen for
mærket udgjorde 6.048.426 kr., idet der bør tages udgangspunkt i omsætningen
efter fradrag af rabatter o. lign., således at en eventuel licens maksimalt kan
fastsættes til kr. 270.000.
For så vidt angår Asani Holdings anbringende om, at der er sket krænkelse af
dennes rettigheder i henhold til markedsføringsloven, medfører virkningsprincippet
alene, at man kan gøre sit ret gældende i et andet land, såfremt markedsføringen har
haft virkning i et andet land end det land, hvor markedsføringen er sket, og der er
intet, der tyder på, at Asani Holding snarligt havde planer om at markedsføre sig på
det danske marked. Derfor kan markedsføringsloven finde anvendelse.


- 16 -

Asani Holding har ikke dokumenteret at have lidt et erstatningsberettiget tab.
Den blotte krænkelse af en aftale medfører ikke i sig selv et tab. Endvidere er den
første anmodning om betaling fra OHIM videresendt af Henrik Holbech til Asani
Holding.
Herudover har Asani Holding krævet erstatning for omkostninger i
forbindelse med ansøgning om varemærkeregistrering i EU. Indleveringen af EU
varemærkeansøgning er sket for at etablere en ret og er således ikke et tab, og
procesomkostningerne herved kan ikke pålægges Holbech Holding. Sø og
Handelsretten har ikke hjemmel til at tage stilling til omkostningerne i en sag, der
fortsat verserer ved OHIM. Endvidere er Asani Australia Pty. Ltd. ikke part i
nærværende sag, hvorfor tabet ikke kan gøres gældende under sagen.

Sø og Handelsrettens begrundelse og resultat
Højesteret har ved dom af 2. maj 2007 fastslået, at Holbech Holdings
registrering og brug af mærket Asani var i strid med Asani Holdings rettigheder
ifølge varemærkeloven. Denne afgørelse om varemærkeretten har derfor retskraft, i
hvert fald i perioden frem til Højesterets afgørelse, hvorfor det lægges til grund, at
Holbech Holding har krænket Asani Holdings varemærkerettigheder ved
erhvervsmæssigt at have anvendt varemærket Asani i perioden 2003 ­ 2007. Det
bemærkes, at det ikke kan bebrejdes Asani Holdings, at man afventede Højesterets
afgørelse, inden man på ny vil begynde markedsføring i Danmark af varemærket
Asani.
Retten finder endvidere, at Holbech Holding var i ond tro herom, idet
overdragelsesaftalen mellem Asani Holdings og Henrik Holbech (eneejer af
Holbech Holding) fastslår, at Henrik Holbech ikke er berettiget til at benytte navnet
Asani i nogen sammenhæng. Som følge heraf er Asani Holdings berettiget til
vederlag og erstatning i medfør af varemærkelovens § 43. Vederlaget fastsættes til
kr. 302.421,30 beregnet ud fra en royalty på 5 % i overensstemmelse med Asani
ApS´ seneste royalty aftale, af en omsætning på 6.048.426,00.
Retten finder ikke grundlag for at tilkende Asani Holdings erstatning, idet der
ikke har været tale om markedsfortrængning, eftersom Asani Holdings ikke var på
det danske marked, ligesom Holbech A/S' markedsføring af mærket Asani ikke ses
at have tilføjet dette skade.


- 17 -

Asani Holdings er ikke berettiget til at kræve godtgørelse for positive
omkostninger afholdt i forbindelse med ansøgning om varemærkeregistrering i EU,
allerede fordi Asani Holdings ikke er ansøger på varemærkeregistreringen.

Thi kendes for ret:

Inden 14 dage betaler Holbech Holding ApS til Asani Holdings Ltd. kr. 325.184,20 med procesrente fra 21. september 2007, samt sagens omkostninger med kr. 47.560,00, hvoraf kr. 7.560,00 udgør godtgørelse af retsafgift.


Karin Schou Andersen
Mette Christensen
Kai Bested

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Var opsigelse af medarbejder på grund af sygdom sagligt begrundet?

Det spørgsmål skulle Afskedigelsesnævnet tage stilling til i en opsigelsessag den 5. februar 2024. Sagen ...»

Arbejdsretten - Konflikt og sympatikonflikt, iværksat af 3F, var ulovlig

Af Tina Raben Skaarup, Advokat   Ved tilkendegivelse af den 24. januar 2024 slog Arbejdsretten fast, ...»