Varemærkesærpræg - Glucosamin

Resumé

Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma anset for at have fornødent særpræg i varemærkeretlig henseende. Varemærkerne dog kun anset for beskyttede mod identiske eller næsten identiske mærker. Markedsføring af produkter under betegnelsen Glucosamin Pharma Nord ikke i strid hermed, jf. varemærkelovens § 5.

Dom i sagne V-8-04 

ScanVet A/S 
(advokat Henrik Peytz v/advokat Jakob Mosegaard Larsen) 

mod 

Pharma Nord ApS 
(advokat Nicolai Lindgreen) 


Påstande 
Sagen vedrører spørgsmålet om Pharma Nord ApS' markedsføring af sit glucosaminprodukt under navnet Glucosamin Pharma Nord strider mod ScanVet A/S' varemærkerettigheder vedrørende Glucosamin Pharma og Glucosamin Nord, og om gyldigheden af ScanVet A/S' varemærkeregistrering af henholdsvis Glucosamin Pharma og Glucosamin Nord. 

ScanVet A/S (ScanVet) har nedlagt følgende påstande:

1. Pharma Nord ApS tilpligtes at ophøre med at anvende varemærket Glucosamin Pharma Nord i forbindelse med markedsføringen af lægemidlet glucosamin i Danmark. 
2. Registreringen i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister af varemærket Glucosamin Pharma Nord, reg.nr. VR 2004 00315, ophæves. 
3. Pharma Nord ApS tilpligtes at anerkende at varemærket Glucosamin Nord, reg.nr. VR 2003 02278, er gyldigt registreret i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister. 
4. Pharma Nord ApS tilpligtes at anerkende at varemærket Glucosamin Pharma, reg.nr. VR 2003 02930, er gyldigt registreret i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister. 
5. Over for Pharma Nord ApS' påstand om ophævelse af ScanVets varemærkeregistrering Glucosamin Nord, reg.nr. VR 2003 02278, påstås frifindelse. 
6. Over for Pharma Nord ApS' påstand om ophævelse af ScanVets varemærkeregistrering Glucosamin Pharma, reg.nr. VR 2003 02930, påstås frifindelse. 

Pharma Nord ApS (Pharma Nord) har nedlagt følgende påstande: 
1. Over for ScanVets påstande 1 og 2 påstås frifindelse. 
2. Over for ScanVets påstand 3 påstås frifindelse og at ScanVets varemærkeregistrering Glucosamin Nord, reg.nr. VR 2003 02278, ophæves. 
3. Over for ScanVets påstand 4 påstås frifindelse og at ScanVets varemærkeregistrering Glucosamin Pharma, reg.nr. VR 2003 02930, ophæves. 

Sagsfremstilling: 
Glucosamin er et lægemiddel til behandling og lindring af symptomer ved slidgigt. Glucosamin dæmper smerter, giver øget bevægelighed og hjælper med genopbygningen af nyt bruskvæv. Lægemidlet blev opdaget i begyndelsen af 1990'erne, og anvendtes oprindeligt navnlig til behandling af dyr. Senere fandt man ud af, at glucosamin også kunne have en effekt på mennesker. Glucosamin er en fælles betegnelse der dækker over forskellige kemiske forbindelser hvori glucosamin indgår. Glucosamin kan købes i håndkøb. 

Flemming Velin var en af de første der opdagede at glucosamin kunne have en effekt på led. ScanVet er sammen med en række søster- og dattervirksomheder inden for medicinalindustrien ejet af Flemming Velin og dennes familie. ScanVet er det oprindeligt stiftede selskab i gruppen. Selskabet ejer i dag de fleste af selskabernes varemærker og ejendomme.

Hovedmarkedet for selskaberne er Norden, men der drives også virksomhed i andre europæiske lande, herunder i Polen. ScanVet har således et søsterselskab NordVet ApS der ejer et datterselskab NordPharm i Polen. Det er tanken at NordPharm skal producere og markedsføre glucosamin til humant brug bl.a. med henblik på eksport til andre lande, herunder til Danmark. I Danmark markedsfører endvidere et af ScanVets andre søsterselskaber, Velin-Pharma A/S, glucosamin til humant brug. 

Pharma Nord blev stiftet i 1981. Pharma Nord er indehaver af varemærket Pharma Nord, VR 1994 01659 der bl.a. er registreret for klasse 5: Farmaceutiske præparater mv. Varemærket Pharma Nord blev taget i brug i 1980'erne, og blev varemærkeregistre-ret i 1994. Registreringen er senest forlænget til 2014. Den 11. marts 2003 indgav Pharma Nord som den første virksomhed i Danmark ansøgning til Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at markedsføre glucosamin som lægemiddel. 

Den 18. marts 2003 indgav ScanVet ansøgning til Patent- og Varemærkeregistret om registrering af Glucosamin Pharma som ordmærke, og den 20. marts 2003 ansøgte Velin-Pharma A/S Lægemiddelstyrelsen om markedsføringstilladelse for glucosamin-produkter. Der ansøgtes om godkendelse af tre navne for produkterne, Glucosaminsulfat Velin-Pharma, Cartimin og Glusamin. 

ScanVet indgav den 13. juni 2003 ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af Glucosamin Nord som ord- mærke. Den 8. juli 2003 blev mærket registreret under VR 2003 02278 for klasse 5. 

Den 5. september 2003 godkendte Lægemiddelstyrelsen følgende navne for Velin-Pharma A/S' glucosaminprodukter: Glucosamin Velin-Pharma, Cartimin og Glucoflex (senere Ledflex). 

Patent- og Varemærkestyrelsen imødekom den 9. september 2003 ScanVets ansøgning af 18. marts 2003 og registrerede ordmærket Glucosamin Pharma under VR 2003 02930 for klasse 5. 

Den 10. september 2003 udstedte Lægemiddelstyrelsen markedsføringstilladelse til Pharma Nord for lægemidlet Glucosamin Pharma Nord. 

Den 20. november 2003 udstedte Lægemiddelstyrelsen markedsføringstilladelse til Velin-Pharma A/S for lægemidlet Glucosamin Velin-Pharma. 

Den følgende dag, den 21. november 2003, rettede ScanVets advokat henvendelse til Pharma Nord med krav om at Pharma Nord ophørte med at anvende navnet Glucosamin Pharma Nord til markedsføring af sit glucosaminprodukt. ScanVet henviste til at anvendelsen af navnet Glucosamin Pharma Nord stred mod de af ScanVet registrerede varemærker. Kravet blev afvist af Pharma Nord. 

Den 26. november 2003 indgav Pharma Nord ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af Glucosamin Pharma Nord som ordmærke, og den 23. december 2003 indgav Pharma Nord anmodninger til Patent- og Varemærkestyrelsen om ophævelse af de af ScanVet registrerede varemærker Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma. Patent- og Varemærkestyrel-sen har stillet sagerne i bero på Sø- og Handelsrettens afgørelse i nærværende sag. 

Den 10. maj 2004 blev Glucosamin Pharma Nord registreret som ordmærke. Det fremgik af registerudskriften at der ikke under Patent- og Varemærkestyrelsens behandling var fremkommet indsigelser mod registreringen. 

NordPharm i Polen har den 12. april 2004 afgivet følgende erklæring: 

"To whom it may concern 

We hereby inform, that the product documentation for Glucosamine-sulphate tablets 500 mg (named in Poland Reumatrix lek) was submit- ted to registration at 23rd February 2004. We have ... prepared and developed this documentation for [the] last 3 years." 

Pharma Nord har fremlagt et omfattende materiale med eksempler på Pharma Nords anvendelse af ordmærket Pharma Nord i de sidste ca. 10 år. 

ScanVet har under sagen fremlagt eksempler på registrerede varemærker, hvori ordene pharma eller nord indgår, herunder Hydro Pharma, Pharma Biotech, Pharma Line, Pharma Plus, Vest Pharma, Cross Pharma, Lifecycle Pharma, Antisense Pharma, Nord Media, Anholt Nord, Boligbørs Nord, Nord Forsikring og Bolig Nord. 

Forklaringer: 
Flemming Velin har forklaret at han har beskæftiget sig med medicinalbranchen i 27 år. ScanVet og de øvrige selskaber har registreret lidt over 200 lægemidler. Oprindeligt beskæftigede selskaberne sig alene med veterinærmedicin, men senere udvidede man til human medicin. Velin-Pharma A/S blev stiftet til dette formål. I 2001 begyndte man at udvikle dokumentation for glucosamins effekt med henblik på registrering af glucosaminprodukter som lægemidler.

Danmark var det første land hvor man ansøgte om tilladelse til at markedsføre glucosaminprodukter. Lægemiddelstyrelsen godkendte bl.a. navnene Glucosamin Velin-Pharma og Cartemin til produkterne. Det var ikke usædvanligt at man sendte ansøgning ind på 2-3 produktnavne hvis man endnu ikke havde besluttet sig endeligt for et navn. Så kunne man vælge senere hen. 

NordPharm er ved at få registreret glucosaminproduktet i Polen. Planen er at glucosaminprodukterne produceres i Polen hvor omkostningerne er lave, og derefter eksporteres til andre markeder, herunder det danske, under anvendelse af NordPharm som produktnavn. Dette var årsagen til at man havde ansøgt om registrering af Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma som danske varemærker. Man havde også fået registreret Glucosamin Velin som ordmærke.

Baggrunden for at man allerede den 18. marts 2003 ansøgte om varemærkeregistrering af Glucosamin Pharma var, at Flemming Velin havde lært af bitter erfaring at man skulle have sine varemærker på plads inden man indgav ansøgning til Lægemiddel-styrelsen, fordi det ellers kunne vise sig at det pågældende navn ikke kunne anvendes i forbindelse med markedsføring, f.eks. fordi navnet i mellemtiden var blevet registreret af tredjemand. 

På ansøgningstidspunktet vidste man endnu ikke hvilket fællesnavn Lægemiddelstyrelsen ville godkende for glucosamin-produkterne. Glucosamin var ikke oprindeligt anvendt som den generiske betegnelse. 

Flemming Velin vidste ikke hvorfor man havde ansøgt om registrering af Glucosamin Nord, Glucosamin Velin og Glucosamin Pharma hver for sig, men man mente vel at være dækket ind med de pågældende registreringer. Det kunne dog godt være at man ville have været bedre dækket ind ved at have registreret Glucosamin NordPharm eller Glucosamin Velin-Pharma. 

Flemming Velin kendte ikke til Pharma Nord forud for nærværende sag. Hans virke havde alene været inden for lægemiddel-branchen, og han kendte derfor ikke til kosttilskuds- eller naturmedicinbranchen som er helt andre brancher. 

Alle firmaer vil helst have at det er firmaets navn der efterspørges, men i Danmark kigger forbrugeren mest efter navnet gluco-samin. Det er det man vil have. Derefter er det mest prisen forbrugeren lægger vægt på.

Claus Hancke har forklaret at han er formand for Vitalrådet. Han har været læge i 32 år. I dag beskæftiger han sig med ortho-molekylær medicin, dvs. medicin der forstærker kroppens selvhelbredende processer. Vitalrådet blev stiftet i 2002 som pendant til Ernæringsrådet på initiativ fra Videnskabeligt Selskab for Orthomolekylær Medicin og med støtte fra en række producenter af lægemidler og naturlægemidler. Han driver undervisnings- og foredragsvirksomhed og har i den forbindelse fået honorar fra Pharma Nord. Det drejer sig om et beløb på 50.000 kr. på årsbasis. Han har kendt til Pharma Nord de sidste 20 år. Han hørte første gang om Pharma Nord i en reklame i Ugeskrift for Læger. Ellers er Pharma Nord mest kendt for Q10 der er et lægemiddel der forstærker kroppens cellers energiproduktion. Alle forhandlere kender Pharma Nord, og også i lægestanden er det et velkendt firma. Han skal ikke kunne sige om forbrugerne er klar over hvilket firma der laver hvad. 

Sven Moesgaard har forklaret at han stiftede Pharma Nord i 1981 sammen med Elin Wallin. Sven Moesgaard er medejer og teknisk direktør. Omsætningen i Danmark er fordelt med ca. 80% på lægemidler og resten på kosttilskud. Der er flere produkter inden for kosttilskud, men omsætningen udgør en mindre del. Der er tre store producenter på markedet, Ferrosan, Pharma Nord og Dansk Droge, i nævnte rækkefølge. Pharma Nords samlede omsætning er på omkring ½ mia. kr. om året. Navnet Pharma Nord begyndte man at bruge i 1984 på eksportmarkederne. I Danmark tog man navnet i brug i 1987/88. 

Pharma Nord har gennem årene kørt meget koncentrerede forårs- og efterårsannoncekampagner. Der er tale om massiv annoncering. Det bliver nok til nogle hundrede annoncer om året. Derudover annonceres der løbende i Ugeskrift for Læger og i husstandsomdelte aviser og blade. Navnet Pharma Nord er altid anført i annoncerne. Pharma Nord benytter sig også af markedsføring ved hjælp af display i detailbutikkerne, deltagelse i lægekonferencer og pressemeddelelser om fx produktgod-kendelser. Selskabet bruger i Danmark mellem 5 og 10 mio. kr. om året på markedsføring, i udlandet væsentlig mere. Produkterne sælges på apoteker, i Matas-forretninger og helsekostbutikker, i alt 600 udsalgssteder. 

Den 18. december 2002 indgav Pharma Nord en såkaldt åbningsprocedure til Lægemiddelstyrelsen vedlagt ekspertresuméer. Der var senere presseomtale af at det gik meget langsomt med at få godkendt glucosaminprodukter i Danmark. Den 7. marts 2003 fik man svar hvorefter Pharma Nord den 10. marts 2003 indsendte den fulde ansøgning til Lægemiddelstyrelsen. Den 10. eller 11. marts 2003 var det omtalt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside at man havde modtaget en ansøgning. Der var masser af ulovligt glucosamin på markedet på det tidspunkt. Den 12. marts 2003 kom det frem offentligt at glucosamin ville blive god-kendt til august. Det kom også frem at Pharma Nord stod bag den første ansøgning. Der var voldsom interesse fra mange firmaer om at være først, for det blev set som en konkurrenceparameter. Markedsføringstilladelsen kom 10. september 2003. Seks dage senere gik man på markedet. I dag har Pharma Nord over 50% af glucosaminmarkedet i Danmark. 

Efter lægemiddelloven kan man som produktnavn anvende den generiske fællesbetegnelse sammen med navnet på det firma der ejer markedsføringstilladelsen. Glucosamin var særdeles betydningsfuldt som en del af navnet fordi ordet var endog særdeles kendt i offentligheden. Lægemiddelstyrelsen havde oprindeligt godkendt Glucosaminsulfat Pharma Nord, men da fællesbetegnelsen senere blev ændret til Glucosamin, foreslog Lægemiddelstyrelsen Glucosamin Pharma Nord i stedet. Denne ændring passede Pharma Nord godt. Navnet blev i første omgang ikke søgt varemærkeregistreret. Det anså man for unødvendigt, idet navnet bestod af Pharma Nords stærkt indarbejdet varemærke, Pharma Nord, og den generiske betegnelse glucosamin. 

Navnet Glucosamin Pharma Nord bruges i 16-17 lande i Europa, herunder i Belgien, Spanien, Finland, Island, Italien, Holland, Polen, Sverige og Norge. Pharma Nord har markedsføringstilladelse til at anvende navnet Glucosamin Pharma Nord i disse lande. 

For så vidt angår navnet NordPharm er det allerede registreret i Danmark af Novo Nordisk der anvender navnet internationalt. Hvis NordPharm i Polen vil markedsføre sit glucosaminprodukt i Danmark under navnet Glucosamin NordPharm, vil Pharma Nord modsætte sig det, for det kan medføre risiko for forveksling med Glucosamin Pharma Nord. 

Procedure: 
ScanVet har anført at Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma er gyldigt registrerede, og at registreringerne ikke skal ophæves idet mærkerne har fornødent særpræg, jf. varemærkelovens § 2 og § 13. Om et mærke har særpræg, skal skal afgøres efter en samlet vurdering af samtlige faktiske oplysninger. 

I forbindelse med registreringen af mærkerne har Patent- og Varemærkestyrelsen foretaget en konkret vurdering og fundet at Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma havde fornødent særpræg.

Sammenstillingen af ordene Glucosamin og Nord forekommer kun i ScanVets varemærke. Varemærket er derfor egnet til at adskille ScanVets produkter fra andre virksomheders, det har tilstrækkelig distinktivitet. Nord er et ord fra det sproglige almeneje. Nord er ikke en geografisk betegnelse, for Nord ligger ikke noget bestemt sted. Nord kan derfor godt have særpræg, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens Varemærkehåndbog, pkt. 2.3.2. Nord har særpræg i sig selv i forhold til Glucosaminprodukter som jo ikke har noget med nord at gøre. Sammenstilling af Glucosamin og Nord er helt usædvanlig, og der er derfor tale om et stærkt varemærke. De fremlagte eksempler fra registreringspraksis viser da også at mærker med sammenstilling af ordet Nord og et ord af deskriptiv karakter i praksis registreres, og at de således anses for at have fornødent særpræg. 

Sammenstillingen af Glucosamin og Pharma forekommer ikke i andre sammenhænge. Varemærket er derfor egnet til at adskille produkterne fra andre virksomheders produkter. Der er tale om en kombination af den deskriptive fællesbetegnelse Glucosamin og ordet Pharma. Pharma er ikke et dansk ord. Pharma giver associationer, men er ikke direkte beskrivende. Sådanne ord har særpræg, jf. Varemærkehåndbogens pkt. 3.4. Glucosamin Pharma har dermed særpræg. De fremlagte eksempler viser da også at mærker med sammenstilling af ordet Pharma og et ord af deskriptiv karakter i praksis registreres, og at de således anses for at have fornødent særpræg. 

Pharma Nords registrering af Glucosamin Pharma Nord krænker ScanVets rettigheder til Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma, da mærkerne er forvekslelige, jf. varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, og § 15, stk. 1, nr. 2. 

Når det skal vurderes om der foreligger forvekslelighed mellem to mærker, skal mærkerne ses i sammenhæng og som en hel-hed. Almindelige ord og forstavelser indgår således i vurderingen. Selv om glucosamin ikke har særpræg, så er det en betydelig del af mærkerne. Det er den første og længste del af begge parters varemærker. Og selv om der er tale om en fællesbeteg-nelse, er det en dominerende del af varemærkerne. Det er den del som forbrugerne vil lægge mærke til. Det forhold at gluco-samin kan købes som håndkøbsmedicin, gør at der skal mindre til for at statuere forvekslelighed. 

Glucosamin Pharma og Glucosamin Nord er unikke sammenstillinger og nyder derfor en bred beskyttelse. Da der er vareartslig-hed, er kravet til mærkelighed beskedent.

Glucosamin Nord og Glucosamin Pharma Nord er forvekslelige idet første og sidste ord er ens. Tilføjelsen af Pharma ændrer ikke herved. Der er også risiko for forveksling mellem mærkerne Glucosamin Pharma og Glucosamin Pharma Nord, selv om mærkerne ikke er helt ens. Kun et ord adskiller mærkerne fra hinanden. Syns- og lydbillledet er ens. 

Pharma Nord har anført at ScanVet på grund af lægemiddelloven er udelukket fra at anvende de registrerede varemærker i praksis. ScanVet har hertil anført at de varemærkeregistreringer som ScanVet har foretaget, er helt legitime registreringer, og at brugspligten først indtræder efter fem år. Faktisk benyttelse er ingen betingelse for registrering. Derfor kan der registreres varemærker uden konkret tanke om brug. 

Der er helt sædvanligt i medicinalindustrien at gøre brug af defensive varemærkeregistreringer. Registreringerne skal sikre at ScanVet senere kan anvende navnet til markedsføring. Man må i den forbindelse lægge Flemming Velins forklaring til grund med hensyn til planerne om markedsføring af NordPharms glucosaminprodukt i Danmark under navnet NordPharm. ScanVets registreringer er således udtryk for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. NordPharm ville i øvrigt nok ikke kunne registreres på grund af forvekslelighed med varemærket Pharma Nord. 

Det forhold at Pharma Nord alene gør brug af firmanavn og den generiske fællesbetegnelse, er uden betydning for vurderingen af om der foreligger en krænkelse. Brugen af eget navn må ikke kunne give anledning til forveksling. 

Pharma Nords indarbejdelse er uden betydning for forvekslelighedsbedømmelsen. Brug af eget navn i henhold til varemærke-lovens § 5 er ikke tilladt hvis der indtræder forveksling med andre varemærker. 

Pharma Nord har anført at sammenstilling af to ikke særprægede ord godt kan have særpræg samlet set, men der skal da være noget særligt ved sammenstillingen, og det er ikke tilfældet med Glucosamin Nord eller Glucosamin Pharma. 

Glucosamin er en fællesbetingelse for den aktive del af produkterne i sagen. Inden for det farmaceutiske område har glucosamin overhovedet ikke noget særpræg. Det er derfor alene relevant at se på Nord og Pharma. Nord er en angivelse der henviser til varemærkets geografiske oprindelse, Nord peger i retning af at produktet kommer fra Norden, og har derfor ikke særpræg. Pharma er lige som f.eks. ordet dental en beskrivelse af varemærkets anvendelsesområde. Pharma kan derfor heller ikke give varemærket særpræg. 

ScanVets to registreringer består således af dele der i sig selv savner særpræg. Der er ikke skabt en egen betydning eller magi ved sammensætningen. ScanVet har ikke begrundet selskabets antagelse om at det giver varemærkeretligt særpræg at kombinere Glucosamin med Pharma og Glucosamin med Nord. 

Eksistensen af andre varemærkeregistreringer hvori ordene Nord eller Pharma indgår sammen med en beskrivende del, bør være uden betydning for rettens vurdering i nærværende sag. De pågældende registreringer har ikke været undergivet prøvelse f.eks. ved domstolene. En række af registreringerne er af ældre dato og ville nok ikke kunne finde sted i dag. Der er i øvrigt ikke fremlagt eksempler der består af en fri kemisk betegnelse i kombination med Pharma eller Nord. 

Da ScanVets registreringer ikke har særpræg, bør registreringerne udslettes, jf. varemærkelovens § 13. 

Hvis retten finder at ScanVets registreringer kan opretholdes, gøres det gældende at Pharma Nords brug af Glucosamin Pharma Nord ikke strider mod ScanVets varemærker, idet ScanVets varemærker udelukkende består af dele der ikke har særpræg eller dominans. Der skal anlægges en helhedsbedømmelse. Pharma er uden særpræg på farmaceutiske område. Nord er ikke i sig selv egnet til at bidrage til fornødent særpræg. Glucosamin er en generisk betegnelse. Beskyttelsen af ScanVets varemærker må derfor være begrænset til kun at omfatte det der er helt identisk. 

Der skal en meget lille afvigelse til for at et mærke falder uden for ScanVets varemærkers beskyttelsesområde. Det er i den forbindelse af betydning hvilken grad af særpræg det andet varemærke har. Derfor er det blevet et væsentligt tema i sagen i hvilket omfang Pharma Nord har særpræg. Pharma Nord er netop det særprægede ved Glucosamin Pharma Nord. Pharma Nord har foretaget en bredt favnende annoncering for lægemidler gennem en længere årrække. Behandlere ved godt hvem Pharma Nord er. Pharma Nord er stærkt indarbejdet og har derfor efter praksis et videre beskyttelsesområde. 

ScanVets argumentation hænger ikke sammen. På den ene side anføres det at Glucosamin Pharma og Glucosamin Nord er forvekslelige med Pharma Nord der er det ældre af varemærkerne, og på den anden side hævdes at Glucosamin Pharma Nord strider mod Glucosamin Pharma og Glucosamin Nord. Det forhold at glucosamin er tilføjet, skulle altså betyde at der er risiko for forveksling. Men glucosamin er netop det generiske element. ScanVet kan ikke mene begge dele samtidig. 

ScanVets registrerede ordmærker har aldrig været anvendt og kan heller ikke anvendes. Det følger af lægemiddelloven at ScanVet ikke kan anvende de registrerede mærker, da selskabet ikke hedder Pharma eller Nord. Der opstår derfor i praksis ingen risiko for forveksling mellem ScanVets svage mærker på den ene side og Pharma Nords stærke mærke på den anden side. Pharma Nord bør derfor ikke afskæres fra at markedsføre sit produkt under betegnelsen Glucosamin Pharma Nord hvilken betegnelse man i dag anvender i 16-17 europæiske lande. 

Selv om ScanVets registreringer måtte være gyldige, kan Pharma Nord anvende Pharma Nord på sine produkter for Glucosamin. Anvendelsen er i overensstemmelse med varemærkelovens § 5 om brug af eget navn og varens art. § 5 indebærer en begrænsning i varemærkeindehaverens ret, medmindre der kan påvises noget illoyalt hvilket ikke er tilfældet. Pharma Nord har ikke haft og kan ikke have haft til hensigt at udnytte nogen ret der tilhører ScanVet. Pharma Nord skal derfor under alle omstændigheder frifindes for påstanden om at ophøre med at anvende betegnelsen Glucosamin Pharma Nord. 

Den reelle baggrund for sagen er at ScanVet ønsker at hindre Pharma Nord i at udnytte egen goodwill. ScanVet har ingen selvstændig interesse i de registrerede mærker. Registreringerne fandt sted som følge af offentliggørelsen af at det var Pharma Nord der havde indgivet ansøgning til Lægemiddelstyrelsen, og har som eneste formål at søge at hindre Pharma Nord i at markedsføre sit produkt under navnet Glucosamin Pharma Nord. Hvorfor har ScanVet ikke bare registreret Nordpharm eller Velin-Pharma når det er disse navne man agter at anvende? 

Det er svært at spå om hvad et polsk selskab teoretisk set kunne tænkes at gøre i fremtiden, men det fremgår af selskabets erklæring at man har tænkt sig at anvende Reumatrix Lek for produktet og altså ikke Nordpharm. Dette bestyrker Pharma Nords opfattelse af at formålet med ScanVets registreringer er at spænde ben for Pharma Nords mulighed for at udnytte egen goodwill. 

Retten begrundelse og resultat: 
Pharma Nords anvendelse af den generiske fællesbetegnelse Glucosamin i sammenhæng med det registrerede og gennem mange års intensiv markedsføring stærkt indarbejdede varemærke Pharma Nord sker i overensstemmelse med varemærke-lovens § 5. Som følge heraf frifindes Pharma Nord for de af ScanVet nedlagte påstande 1 og 2. 

For så vidt angår varemærket Glucosamin Nord, er det første ord den generiske fællesbetegnelse for det aktive stof i glucosa-minproduktet og er således alene af beskrivende karakter. Nord er et almindeligt anvendt ord i det danske sprog, men nord er dog ikke en præcis geografisk betegnelse for et bestemt sted eller område, men alene en retningsangivelse. 

Retten finder samlet at sammenstillingen af Glucosamin og Nord har fornødent særpræg. Såvel glucosamin som nord er i varemærkeretlig henseende svage bestanddele, og varemærket kan således kun beskyttes mod identiske eller næsten identiske mærker. Retten tager derfor ScanVets påstand 3 til følge, mens ScanVet frifindes for den af Pharma Nord nedlagte påstand 2. 

For så vidt angår varemærket Glucosamin Pharma, er det første ord fællesbetegnelsen glucosamin der som anført alene er beskrivende. Pharma er ikke et ord der benyttes almindeligt i det danske sprog, men det er meget suggestivt og leder tankerne hen på den farmaceutiske produktverden. Retten lægger til grund at ordet pharma benyttes almindeligt af virksomheder inden for parternes branche. 

Retten finder samlet at sammenstillingen af Glucosamin og Pharma har fornødent særpræg. Beskyttelsesomfanget er som for Glocosamin Nord. Retten tager derfor ScanVets påstand 4 til følge, mens ScanVet frifindes for den af Pharma Nord nedlagte påstand 3. 

Hver part er blevet frifundet for modpartens påstande om ophævelse af varemærkeregistreringer. Derfor ophæves sagens omkostninger. 

Thi kendes for ret:

1. Pharma Nord ApS skal anerkende at varemærket Glucosamin Nord, reg.nr. VR 2003 02278, er gyldigt registreret i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister.

2. Pharma Nord ApS skal anerkende at varemærket Glucosamin Pharma, reg.nr. VR 2003 02930, er gyldigt registreret i Patent- og Varemærkestyrelsens varemærkeregister. 

3. Pharma Nord ApS frifindes i øvrigt for ScanVet A/S' påstande. 

4. ScanVet A/S frifindes for de af Pharma Nord ApS selvstændigt nedlagte påstande. 

5. Hver Part bærer sine sagsomkostninger. 

Allan Suhrke
Jens Feilberg
Uffe Thustrup 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»