Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

varemærkerettigheder GIPO

Resumé

Varemærkerettigheder var omfattet af konkursmassen og var derfor omfattet af sagsøgers køb af boets aktiver.

Dom i sagen V-121-11

JW Industri A/S
(advokat Flemming Jensen)

mod

1) Steen Glerup Pedersen
2) Glerup Teknik ApS
3) Glerup Polen ApS
4) GIPO Sp. z.o.o.
(advokat Jeppe R. Stokholm)

Indledning

Efter selskabet GIPO A/S' konkurs den 16. marts 2011 indgik sagsøgeren, JW Industri A/S, aftale med konkursboet om køb af boets aktiver. Sagens hovedspørgsmål er, om to varemærker, ordmærket GIPO og et figurmærke med teksten GIPO INNOVATIV PROCES OPTIMERING, medfulgte i handelen, eller om varemærkerettighederne tilhører sagsøgte 1, Steen Glerup Pedersen. Sagen er anlagt som en justifikationssag i forhold til Fogedretten i Hernings fogedforbud af 10. oktober 2011, der var sålydende:

"Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over varemærket GIPO.

Steen Glerup Pedersen tilpligtes at slette registreringen af EF-varemærket GIPO INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING.

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over domænet www.GIPO.dk.

Steen Glerup Pedersen tilpligtes at slette registreringen af domænet www.GIPO.dk.

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over selskabsnavnet GIPO.

GIPO POLEN ApS tilpligtes at slette registreringen af navnet GIPO til selskabet GIPO Polen ApS CVR nr. 29 53 22 81 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Glerup Teknik ApS tilpligtes at slette registreringerne af binavnene GIPO DANMARK ApS, GIPO ENGINEERING ApS, GIPO INNOVATION ApS, GIPO INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING ApS til selskabet Glerup Teknik ApS CVR nr. 20 68 04 74 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over softwarelicenser til programmet SOLID-WORKS, som programmets udbyder og sælger har registreret "Gipo Specialmaskiner, Nr. Lindvej 28, Lind, 7400 Herning som køber til."

Påstande

JW Industri A/S har nedlagt følgende påstande:

Påstand 1

Principalt:

De af fogedretten i Herning nedlagte forbud i sagerne FS 4412/2011, 4413/2011 og 4119/2011 i henhold til kendelse af 29. september 2011 stadfæstes og den stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives.

Subsidiært:

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. skal anerkende, at rettighederne til betegnelsen GIPO for varer og tjenesteydelser i relation til produktionsudstyr på det danske marked tilhører JW Industri A/S.

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. skal ophøre med brug af figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCES OPTIMIZING for varer og tjenesteydelser i relation til produktionsudstyr.

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. skal ophører med brug af betegnelsen GIPO for varer og tjenesteydelser i relation til produktionsudstyr.

Den stillede sikkerhed på 400.000 kr. skal frigives.

Påstand 2:

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og Glerup Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over domænet GIPO.dk

Påstand 3:

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. på det danske marked at anvende ordmærket GIPO såvel som figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCES OPTIMIZING, som det fremgår af EF varemærkeregistrering 010351881.

Påstand 4:

GIPO Sp. z.o.o skal tilbagetage EF-varemærkeregistrering 010351881 vedrørende figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCES OPTIMIZING for så vidt angår det danske marked.

Påstand 5:

Principalt:

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. skal in solidum til JW Industri A/S betale 300.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Subsidiært:

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. skal pro rate betale til JW Industri A/S 300.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg eller et af retten fastsat mindre beløb.

Påstand 6:

GIPO Sp. z.o.o. skal til JW Industri A/S betale 10.000 kr.

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har påstået frifindelse.

Over for JW Industri A/S er nedlagt følgende selvstændige påstande:

JW Industri A/S skal ophøre med brugen af Steen Glerup Pedersens varemærkerettigheder til ordmærket GIPO og figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering, domænenavnet GIPO.dk, selskabsnavnet GIPO og 4 softwarelicenser til programmet Solidworks.

Endvidere tilpligtes JW Industri A/S at godtgøre Steen Gleerup Pedersen for ulempe og tab af fortjeneste i forbindelse med det nedlagte fogedforbud. Erstatningskravet er fastsat skønsmæssigt til 400.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg og til betaling sker, subsidiært et efter rettens skøn mindre beløb.

Over for de selvstændige påstande har JW Industri A/S nedlagt påstand om frifindelse.

Figurmærkerne

De i sagen omhandlede figurmærker ser således ud

Processuel opfordring

JW Industri A/S har i replik, dateret den 4. juni 2012, fremsat følgende processuelle opfordring:

"Det anføres i svarskriftet, at der i Glerup Teknik ApS blev udviklet og registreret et patent, og at Glerup Teknik ApS samtidig drev virksomhed med proces optimering i hele Danmark og Tyskland.

Steen Glerup Pedersen opfordres til nærmere at redegøre for hvilke aktiviteter herunder hvilket patent, der er tale om."

Sagsfremstilling

Koncernforhold. Registreringsoplysninger

Den 16. marts 2011, datoen for Gipo A/S' konkurs, ejede Steen Glerup Pedersen hele kapitalen i NEGU ApS, som var moderselskab (100 %) til Glerup Teknik ApS. Dette selskab var 100 % ejer af Gipo Polen ApS og ejede endvidere 49,8 % af Gipo A/S og 66,6 % af Gipo Sp. z.o.o., mens de sidste 33,3 % af dette selskab var ejet af Gipo Polen ApS.

Glerup Teknik ApS blev stiftet i 1998. Steen Glerup Pedersen var direktør og enetegningsberettiget. Den 6. maj 2011 fik selskabet registreret binavnene GIPO DANMARK ApS, GIPO ENGINEERING ApS, GIPO INNOVATION ApS, GIPO INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING ApS, GLERUP INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING ApS.

Vedrørende Gipo A/S fremgår det af fuldstændig rapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (den 2. marts 2011), at selskabet blev stiftet den 1. oktober 2002. Om selskabets formål var angivet "at drive handel og industri", og om branche var anført "282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr". Før selskabet fik navnet Gipo A/S den 29. oktober 2003, hed det EMV A/S. Selskabet var stiftet af Keld Pedersen og Glerup Teknik ApS. Keld Pedersen udtrådte af bestyrelse og direktion den 14. februar 2003, og Steen Glerup indtrådte i direktionen. Den 11. maj 2004 er det registreret, at Erik Dahl indtrådte i bestyrelsen. Den på udskriftstidspunktet aktuelle bestyrelse bestod af Steen Glerup, Erik Dahl og Kai Fredsø Pedersen, mens Steen Glerup var enedirektør. Selskabet tegnedes af en direktør eller den samlede bestyrelse.

Af en udskrift fra DK Hostmaster vedr. domænenavnet gipo.dk fremgår, at oprettelsesdatoen er den 28. februar 2003, og at registranten var Steen Glerup Pedersen, som var registreret med sin privatadresse. Det er i stævningen oplyst, at "… Steen Glerup Pedersen har slettet sin registrering af domænet GIPO.dk …", og at JW Industri A/S "… nu disponerer over domænet GIPO dk." Denne oplysning er ikke bestridt under skriftvekslingen eller hovedforhandlingen.

Af en udskrift fra Det centrale virksomhedsregister, den 8. juli 2011, fremgår, at selskabet GIPO POLEN ApS driver virksomhed inden for branche "773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.". Virksomhedens startdato er anført til den 15. maj 2006. Det er oplyst, at det polske selskab GIPO Sp. z.o.o. er opstartet ca. samtidig med GIPO POLEN ApS.

Mailkorrespondance 2003 vedr. logo

Den 24. marts 2003 sendte Vermø Gruppen en mail til Steen Glerup Pedersen (sgp@emv.dk), hvormed fulgte "to forskellige formater af Gipo logoet", dels som "Illustrator EPS" og dels som en "photoshop EPS". Det var afslutningsvis anført: "Hvis du ikke kan bruge nogle af filerne, eller hvis der er spørgsmål, ringer du naturligvis bare."

Steen Glerup Pedersen videresendte samme dag logoet til Danny Wisholm med bemærkningen: "Hej Danny Her er mit nye logo. Jeg ved endnu ikke hvad næste skridt bliver, så det er blot til info. Mvh Steen"

Danny Wisholm besvarede mailen således:

"Skal jeg lægge logo'et på den gamle "Glerup Teknik", så man ser det nye logo når man besøger www.gipo.dk???

De gamle "Cone Stripper" sider vil således ligge i baggrunden, - så er det kun dem du sender linket http://home0.inet.tele.dk/glerup/frameset.htm der kan se maskinen …"

I et svar på mailen anførte Steen Glerup Pedersen: "Det vil være en god ide - hvis jeg kan få lov at betale for det. Mvh Steen".

Skærmdumps

Der er som bilag A og B fremlagt nogle skærmdumps fra backup CD pr. den 28. november 2003 vedr. Glerup Teknikhjemmesiden. Om disse skærmdumps har vidnet Danny Wisholm afgivet forklaring. Det er oplyst, at Danny Wisholm har sendt disse som e-mail med en ledsagetekst.

Øvrige oplysninger

Af årsrapport for GIPO A/S 2002/2003 (1. regnskabsår) fremgår, at selskabets ansvarlige lånekapital pr. 31. december 2003 udgjorde 100.000 kr.

Med datering den 25. februar 2004 og underskrevet af Steen Glerup Pedersen sendte GIPO A/S en cirkulærskrivelse til selskabets kunder med overskriften "GIPO A/S, en gammel kending med nyt navn". Af skrivelsen fremgik endvidere:

"Måske har De allerede hørt om os, eller vi har haft fornøjelsen at samarbejde tidligere.

GIPO A/S er det nye navn for Eigils Maskinværksted A/S eller EMV. Vi har gennem det seneste år fået ny ejer, Steen Glerup, og har i den forbindelse valgt at skifte navn til GIPO A/S, men vor mission er fortsat - at fungere som en aktiv samarbejdspartner og levere kvalitet til tiden, i form af automatik, robotter og effektive maskiner til produktionsvirksomheder samt servicearbejde i nærområder, herunder bl.a. til træindustrien.

…"

Den 25. august 2004 købte Erik Dahl halvdelen af GIPO A/S' aktier.

Af årsrapporten for GIPO A/S 2004 (2. regnskabsår) fremgår, at selskabets ansvarlige lånekapital pr. 31. december 2004 udgjorde 200.000 kr.

Mod udgangen af året 2006 sendtes en nytårshilsen i form af en rundskrivelse, underskrevet af Steen Glerup Pedersen og Erik Dahl, med Gipologoet (figurmærket) påtrykt for neden, til "kunder og samarbejdspartnere", hvoraf bl.a. fremgik:

"…

Verden forandrer sig, og man taler i Danmark meget om globalisering, outsourcing, mangel på arbejdskraft og materialer med meget mere. Hos GIPO tog vi konsekvensen af dette for mere end 2 år siden, hvor vi tog initiativ til vor egen undersøgelse af muligheden for en supplerende komponentproduktion udenfor Danmark. Vi har derfor gennem de seneste 2 år oparbejdet et netværk af underleverandører til fremstilling af stålkomponenter i form af - laserskæring, anden skærende bearbejdning, svejsning og overfladebehandling - specielt fra Polen.

Den erfaring, vi har oparbejdet gennem produktion sammen med vore udenlandske underleverandører, føler vi er så god, at vi nu tager konsekvensen og udvider vort forretningsområde til selv at etablere egen konstruktionsafdeling og produktion i Polen i en GIPO nybygget fabrik i Koszalin og med et nyt moderne produktionsudstyr til bearbejdning af stål med laserskæring, kantpresning/bukning, svejsning, samt spåntagende bearbejdning.

Vi har allerede nu, i meget beskedne omgivelser, etableret vor Polske konstruktionsafdeling med foreløbig 3 ingeniører - som skal bistå vore danske konstruktører og give os større kapacitet ved at få et hurtigere produktgennemløb samt en større fleksibilitet. Vi ser ikke outsourcing som en trussel mod danske arbejdspladser, men derimod som en god mulighed for forbedring og ekspansion.

Vor Polske fabrik, der er under opførelse i Koszalin i nord Polen, tæt ved Østersøen mellem Szczecin og Gdansk, er på 1.600 m² produktion og administration, og skal stå færdig til opstart marts/april 2007.

De nye maskiner er undervejs, og vi starter installationen heraf ca. 1. marts 2007, så der bliver nok at se til.

…"

Et skærmdump (bilag C) på backup CD vedr. den 8. juni 2007 viser de to figurmærker på hver sin halvdel af skærmbilledet. Figurmærkerne vedrører henholdsvis GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o.

Med datering den 2. juli 2008 indgik Glerup Teknik ApS og Erik Dahl Holding ApS som ejere af GIPO A/S og endvidere Steen Glerup Pedersen og Erik Dahl som ansatte i GIPO A/S og som respektive 100 % ejere af hvert af de nævnte to selskaber en aktionæroverenskomst vedr. GIPO A/S. Vedr. ejerforholdene i GIPO A/S var det i pkt. 2 anført, at Glerup Teknik ApS ejede 254.000 kr. nom. aktier, svarende til 49,80 %, mens Erik Dahl Holding ApS ejede 256.000 kr. nom. aktier, svarende til 50,20 %. Under pkt. 6.1 var det om "Arbejdsindsats i selskabet" anført:

"Der er … enighed om, at Erik Dahl er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft til fremme af selskabet og dettes aktiviteter. Steen Glerup Pedersen er ansat på vilkår, at han skal bruge min. 50 % af sin arbejdsindsats/-tid i GIPO A/S. Resterende arbejdsindsats/-tid skal Steen Glerup Pedersen bruge i sit polske selskab. Det er dog en forudsætning for denne arbejdsdeling, at Steen Glerup Pedersen gennem sit polske selskab foretager projektleverancer (ikke komponentleverancer) til Norden eller til nordiske selskaber i Polen via GIPO A/S: Endvidere må der ikke sælges projektleverancer til nuværende eller tidligere kunder hos GIPO A/S. … Det forudsættes således, at Erik Dahl og Steen Glerup Pedersen aktivt deltager i salg og akkvisition udadtil mod eksisterende og potentielle kunder samt indadtil. Den enkelte ansattes arbejdsområde/arbejdsforpligtelser er i øvrigt aftalt i særskilt ansættelsesaftale.

…"

Der er fremlagt udskrifter vedrørende GIPO A/S' bogføring, visende betalinger fra GIPO A/S, vedr. hjemmeside og domænenavn. Der er endvidere fremlagt fakturaer fra Industry Supply til Gipo Sp. z.o.o. for medlemskab af Metal Supply DK for 2011. Disse fakturaer er ubestridt betalt.

Konkursen og tiden derefter.

Den 16. marts 2011 tog Skifteretten i Herning GIPO A/S under konkursbehandling efter en begæring fra selskabet selv, modtaget af skifteretten den 1. marts 2011. Advokat Jens Paulsen, Herning, blev antaget som kurator.

Kurators første redegørelse (i h.t. konkurslovens § 124) i boet udsendtes straks efter dekretets afsigelse. Den anden redegørelse (i h.t. konkurslovens § 125, stk. 1) udsendtes ca. 3 uger efter konkursdekretet. Den tredje redegørelse (i h.t. konkurslovens § 125, stk. 2) udsendtes ca. 4 måneder efter konkursdekretet. Herefter udsendtes redegørelser hvert halve år (i h.t. konkurslovens § 125, stk. 3). I ingen af redegørelserne var der som aktiv i boet nævnt immaterielle rettigheder. I den anden redegørelse havde kurator bl.a. oplyst:

"…

Sammenholdt med det svigtende salg og ingen udsigt til at kunne honorere omkostninger valgte selskabets ledelse at indgive egen konkursbegæring. Selskabets ledelse havde forud herfor summarisk forsøgt at sondere markedet for potentielle investorer eller købere til virksomheden, hvilket dog ikke medførte salg eller kapitaltilførsel.

…"

I en mail af 18. marts 2011 fremsendte advokat Flemming Jensen på vegne JW Industri A/S et "købstilbud på GIPO A/S". Fra tilbuddet refereres:

"…

Købstilbuddet omfatter alle aktiver tilhørende konkursboet, dog ikke debitorer og deposita, herunder men ikke begrænset til:

- alle immaterielle rettigheder tilhørende konkursboet

- alle computere, hardware og software

 

- goodwill, herunder forretningskendetegn, navn, reklamer, brochuremateriale, salgs- og leveringsbetingelser, kartoteker, etc.,

- alle aktiver, der uretmæssigt er blevet fjernet fra firmaets adresse

- retten til sidste 15 % betaling stor kr. 122.625 + moms.

 

Der accepteres sædvanlig ansvarsfraskrivelse.

Prisen er kr. 725.000.

Hvis nærværende tilbud ikke er accepteret senest kl. 15.30 i dag, er tilbuddet bortfaldet.

…"

Ved brev af 21. marts 2011 bekræftede kurator, advokat Jens Paulsen, at der var indgået en købsaftale mellem boet og JW Industri A/S. Kurator henviste til mailkorrespondancen den 18. marts 2011 og til et møde og afleveringsforretning samme dag. Kurator bemærkede endvidere, at købesummen var aftalt ændret til 755.000 kr., samt at det var aftalt, at konkursboet havde adgang til oplysninger om regnskaber og server til sikring af boets eventuelle pligter i bobehandlingen. I mellemtiden måtte køberen ikke have adgang til server eller disponere over dens indhold.

Erik Dahl har udarbejdet en liste over "manglende udstyr på GIPO efter salg", konstateret den 20. marts 2011, samme dag som dateringen af listen. Listen indeholder 18 punkter, herunder pkt. 13: "1 kassette med originale CD-er og softvarelicenser" og pkt. 18: "Uberettiget adgang til bygningen efter JW overtagelse mellem lørdag 19-3 2011 kl. 14.30 efter ED forlod bygningen …".

I et brev af 15. april 2011 fra kurator v/advokatfuldmægtig (nu advokat) Daniel James Pedersen til JW Industri A/S' advokat Flemming Jensen oplyste kurator efter et møde med Steen Glerup Pedersen dagen før, at Steen Glerup Pedersen bekræfter at have originale cd'er og softwarelicenser til programmet "Solid Works", som Steen Glerup Pedersen mener, at Glerup Teknik ApS har købt i Glerup Teknik ApS' navn. Steen Glerup Pedersen havde endvidere oplyst, at han ikke havde været i bygningen efter den dag, hvor nøglerne var blevet afleveret. Det var Steen Glerup Pedersens opfattelse, at han selv var ejer af domænerettighederne til gipo.dk, som han havde oprettet som privat person. Betalingerne for domænet var formentlig sket blandet fra Steen Glerup Pedersen privat og fra selskabet. Steen Glerup Pedersen havde givet udtryk for, at han var interesseret i et møde med køber, og det oplystes, at også kurator og advokatfuldmægtig Daniel James Pedersen var indstillet på at deltage i et møde. Det er ubestridt, at et sådant møde blev afholdt den 6. maj 2011.

Den 9. maj 2011 ansøgte Steen Glerup Pedersen om registrering af figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING som EU-varemærke.

Ved brev af 18. maj 2011 til Steen Glerup Pedersens advokat Jeppe K. Stokholm rejste JW Industri A/S ved advokat Flemming Jensen indsigelse imod en registrering af figurmærket som varemærke under henvisning til, at JW Industri A/S havde købt GIPO A/S og dermed havde rettighederne til varemærket GIPO, som en registrering af figurmærket ville være i strid med. Advokat Flemming Jensen anmodede på den baggrund om, at registreringen af varemærket blev annulleret, eller at der blev fremlagt dokumentation for, at retten til varemærket GIPO lå hos Steen Glerup.

I en mail af 27. maj 2011 fastholdt advokat Jeppe R. Stokholm, at Steen Glerup Pedersen "er retmæssig ejer af varemærket GIPO".

Der er fremlagt et skærmprint fra den 12. juli 2011, der viser, at man ved at klikke på gipo.dk bliver præsenteret for det polske Gipo-selskab, GIPO Sp. z.o.o.

Med datering den 15. juli 2011 indgav JW Industri A/S forbudsbegæring ved Fogedretten i Herning, der den 29. september 2011 afsagde kendelse om forbud som begæret på betingelse af, at JW Industri A/S stillede en sikkerhed på 400.000 kr. I overensstemmelse med kendelsen af 29. september 2011, og efter at JW Industri A/S havde stillet den krævede sikkerhed, nedlagde fogedretten den 10. oktober 2011 forbud, som gengivet ovenfor.

Den 19. oktober 2011 ansøgte GIPO Sp. z.o.o. om registrering af det tidligere omtalte figurmærke som EU-varemærke. Ansøgningen er efter det oplyste fortsat under behandling. Den ovenfor omtalte ansøgning, indgivet af Steen Glerup Pedersen den 9. maj 2011, er efter det oplyste blevet trukket tilbage.

Af en hjemmesideudskrift fra www.metalsupply.dk den 10. maj 2012 fremgår en markedsføringsmæssig omtale af GIPO Sp. z.o.o. Selskabet omtales som en danskejet virksomhed i Polen, der arbejder som underleverandør til skandinaviske virksomheder. Det er oplyst, at der tales flydende engelsk på kontoret i Polen, og at der i starten vil være dansk dialog med kunderne. Antallet af ansatte er oplyst at være 75. Steen Glerup Pedersen er angivet som direktør og kontaktperson med et dansk mobiltelefonnummer og mailadressen sgp@gipo.eu.

På GIPO Sp. z.o.o.'s hjemmeside på engelsk markedsføres efter det oplyste produkter, som også findes i JW Industri A/S produktportefølje.

Der er fremlagt et visitkort fra Steen Glerup for GIPO Sp. z.o.o. i forbindelse med brochuremateriale, som antageligt også blev anvendt før konkursen. I materialet fremgår flere steder GIPO A/S, nogle steder med krydsoverstregning med kuglepen. På brochurens sidste side fremgik såvel GIPO A/S med diverse kontaktdata og Gipo Sp. z.o.o. Gipo A/S fremstår også her med krydsoverstregning.

De sagsøgte har som bilag E fremlagt en oversigt over markedsføringsomkostninger.

Licenser

Skærmdumps fra SolidWorks registrering vedr. de i sagen omhandlede licenser viser, at Solidworks har registreret kunden som Gipo Specialmaskiner.

Som bilag D er fremlagt fortrykte formularer fra firma De Lage Landen "Leverancegodkendelse" og "Lejeaftale", begge dateret den 28. december 2005. I formularerne er Glerup Teknik ApS anført som kunde og Solid Design House A/S som leverandør. Under "ENGANGSAFGIFTER" fremgår: "Engangsafgift 2 x Solidworks 3D-CAD inkl. 1 års opdatering og support". "Leverancegodkendelse" er underskrevet af Steen Glerup Pedersen og dateret Herning den 10/1-06. "Lejeaftale" fremstår som uunderskrevet. Endnu en formular "Lejeaftale" mellem samme parter er dateret den 17. marts 2006. Om lejetid er i denne aftale anført 33 måneder. Formularen er underskrevet af Steen Glerup Pedersen.

En faktura af 15. marts 2007 fra Solid House Design til "Glerup Teknik/GIPO A/S", stilet til Steen Glerup Pedersen på dennes private adresse, viser bl.a. et opkrævet beløb på 11.250 kr. for "1 års SolidWorks opdaterings- og Hotline support, renewal" for perioden "01/05 - 30/4".

Den 25. juni 2006 sendte SolidCAM en "ordrebekræftelse på SolidCAM/SolidWorks" til Glerup Teknik ApS og stilet til Steen Glerup Pedersen på dennes private adresse i Bording.

En "Tillæg til aftale 8354826", dateret den 31. marts 2006, vedr. "engangsafgift Solidworks Software" havde en lejeperiode på 34 måneder. Aftalen er underskrevet af Steen Glerup Pedersen på vegne Glerup Teknik ApS.

En "Lejeaftale", dateret 19. juni 2006, vedr. "software", på samme formular som tidligere nævnt, nu med firma De Lage Landen som leverandør, havde en lejeperiode på 36 måneder. Lejeaftalen er underskrevet af Steen Glerup Pedersen for Glerup Teknik ApS.

Et dokument "Aftalegrundlag" på Solid Design House' brevpapir, dateret 28. december 2005 og stilet til "Glerup Teknik/GIPO A/S Att.: Steen Glerup" på Steen Glerup Pedersens private adresse, oplistede en række produkter, om hvilke det i dokumentet var anført, at "Ejendomsretten til nedenstående er Solid Design House's indtil den fulde betaling er modtaget". De månedlige betalinger udgjorde 3.657 kr. over 36 måneder. Dokumentet er for GIPO A/S underskrevet af Steen Glerup Pedersen.

I en udtalelse i mail af 30. maj 2011 til JW Industri A/S' advokat har Gorm Pedersen, Solid-Works, anført bl.a.:

"…

Retten til at anvende licenserne er solgt til virksomheden "Gipo Specialmaskiner". Jeg har ikke kendskab til, hvilket kontonummer der blev overført penge fra - SolidWorks har fået betaling fra forhandleren. Licensen er 16/11-2006 aktiveret af bruger fra domænet gipo.dk.

Jeg kan se, at Gipo licenserne i dag er aktiveret flere gange. Der er brugere fra gipo.dk, gipo.eu og giponet.dk der har licenserne i brig i dag.

En bruger fra giponet.dk har således forsøgt at aktivere en enkelt af licenserne endda mere end én gang på forskellige maskiner.

Det er helt uacceptabelt for os at vi nu har softwaren aktivt i brug i flere organisationer. Der er en klar overtrædelse af licensbetingelserne og kan i yderste konsekvens medføre, at SolidWorks legal department helt fjerner rettigheden til at anvende dem.

…"

Der er fremlagt bogføringsbilag fra GIPO A/S, der viser en række betalinger i 2008 til Solid Design House, De Lage Laden mv.

Ejendomsforbehold

I en mail den 16. august 2011 til den polske advokat Grzegorz Miśko anførte Jens Ehlers Vium, Crisplant A/S bl.a.:

"…

Referring to your writing dated Koszalin, 21st July 2011 regarding demand for payment we hereby comment as follow:

For the record and as you should well know, Crisplant a/s is not a contractual partner to GIPO.Sp z.o.o. in Koszalin, Poland.

Crisplant a/s fails to see on what grounds you could possibly demand payment from us and how we could possibly be obliged to honor your demand for payment. If you have a demand for payment in relation to GIPO A/S, you should direct it to the appointed Trustee of GIPO A/S, i.e. to DAHL ADVOKATFIRMA …We fail to see how such demand could be other than a matter solely between GIPO Sp.z.o.o. and former GIPO A/S, now under bankruptcy.

For the sake of good order we can inform you that according to our contract with former GIPO A/S, all drawings, technical specifications, special tools, forms and models prepared by the supplier in anticipation of fulfilling our purchase and their contractual obligations, are the agreed property of Crisplant a/s. Likewise all IPR's (if any) are vested in Crisplant a/s.

Crisplant a/s is the sole owner of the goods delivered and GIPO Sp.z.o.o. is in no way legally entitled to take steps to evict any goods from our possession.

We consider the matter closed."

Mailen blev besvaret af advokat Grzegorz Miśko I en mail af 8. september 2011, hvoraf fremgik bl.a.:

"… we are of course aware, that Crisplant a/s hasn't been a contractual partner of GIPO Sp. z.o.o. in Koszalin, Poland, but according to the conditions of the contract between GIPO a/s and Gipo Sp. z.o.o., and art. 589 Polish Civil Code, until the full payment, the owner of the installation is our client.

Gipo a/s didn't pay for the installation. That is why the Gipo a/s has never become the owner of the installation and couldn't effectively transfer the property of the installation on Crisplant a/s, according to the rule Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

In that case my client is fully entitled to demand the return of the installation from Crisplant a/s or the payment of its' equivalence."

På vegne GIPO A/S under konkurs afviste kurator i et brev af 12. september 2011 til den polske advokat Grzegorz Miśko kravet for konkursboets vedkommende.

Forklaringer

John Winther, JW Industri A/S, har forklaret, at han som interesseret køber henvendte sig direkte til konkursboets kurator og handlede direkte med ham. Hans advokat Flemming Jensen kom vist på banen lidt senere, men han husker det ikke nærmere. Han brugte ikke lang tid på at undersøge selskabet, og han ved ikke, hvilke undersøgelser denne har foretaget. Det kan man ikke, når der er tale om en konkurs. Det hele skal gå hurtigt. Når man køber et selskab, køber man selvfølgelig også navnet - det giver sig selv. Han har købt 4-5 konkursramte selskaber før GIPO A/S. I disse tilfælde kørte det hele på skinner. Det var vigtigt for ham, at alle boets aktiver indgik i salget, herunder navnet, som også indgik i købet. Han betalte mellem 600.000-700.000 kr. for aktiverne.

Han er ikke klar over, hvad en cirkulæreskrivelse i et konkursbo er, men han ved hvad en aktivliste er. Et aktiv kan godt tilhøre et selskab til trods for, at det ikke står på aktivlisten. Han var ikke klar over, at Steen Glerup Pedersen mente, at navnet GIPO tilhørte ham personligt.

Efter købet oplevede JW Industri A/S, at de ikke modtog de e-mails, som deres kunder sendte til dem. De gik til Glerup. De kunne heller ikke få deres hjemmeside til at fungere. De oplevede, at de rendte panden mod en mur. Problemerne blev ikke løst ved fogedforbuddet den13. september 2011, som ikke rigtigt har fungeret. Deres hjemmeside og mailadresse blev fortsat brugt. De er fortsat udsat for konkurrence.

Ved købet indtrådte JW Industri A/S bl.a. i en ordre til Crisplant A/S, som skulle færdiggøres. Der opstod usikkerhed med hensyn til, hvem der gjorde hvad, og der var nogle forklaringsproblemer, som de brugte megen tid på, også med advokatbistand, til at få bragt i orden. Crisplant ville have en garanti for, at ordren blev gennemført. Steen Glerup Pedersen havde fået en advokat til at rette henvendelse til Crisplant om betaling. Det med, at der skulle være et ejendomsforbehold, kender han ikke noget til. Han har ikke opgjort, hvilke omkostninger konflikten med Crisplant A/S i alt har påført JW Industri A/S. Han regnede ikke med, at han skulle besvare dette i dag.

Han var ikke opmærksom på, at GIPO A/S var et datterselskab i en koncern. Han vidste, at GIPO havde andre afdelinger, og han havde kendskab til, at der var to ejere.

JW Industri A/S havde ikke de softwarelicenser til computerprogrammet Solid Works, som de havde købt af konkursboet, til rådighed fra starten, hvor de havde brug for dem. De fik dem dog stillet til rådighed senere. Han er godt tilfreds med den rådighed, som de nu har over licenserne.

Han er overordnet set tilfreds med købet af aktiverne i GIPO A/S, men han mener ikke, at han har fået den vare, han har betalt for. Dette gjorde han boet opmærksom på, og kurator forsøgte at mægle mellem parterne. Han fik en kompensation fra boet, fordi der var et eller andet galt. Han husker ikke størrelsen af kompensationen. Det var efter hans opfattelse ikke tale om en kompensation, som stod mål med de gener, som han har haft. Han kender ikke sit tab.

Steen Glerup Pedersen har forklaret, at GIPO A/S på konkurstidspunktet den 16, marts 2011 var ejet med en ejerandel på ca. 49 % af Glerup Teknik ApS, som var 100 % ejet af holdingselskabet NEGU ApS, som var ejet af ham selv. Glerup Teknik ApS havde tidligere været 100 % ejer af GIPO A/S og endnu tidligere 50 %. Den 16. marts 2011 var Glerup Teknik ApS 100 % ejer af Gipo Polen ApS, der ejede ca. halvdelen af polske selskab GIPO Sp. z.o.o. Resten af dette selskab ejedes af Gipo Teknik ApS. GIPO står for Glerup Innovativ Proces Optimering. Den eneste erhvervsmæssige aktivitet, som han har haft i personligt regi, har været udlejningsvirksomhed med fast ejendom.

Omkring 1998 stiftede han Glerup Teknik ApS, som skulle drive virksomhed inden for produktionsoptimering, herunder udvikle en maskine, der kunne fjerne restgarn fra spoler. Selskabet havde primært kunder i Danmark. Frem til juni 2002 arbejdede han sideløbende som lønmodtager.

I oktober 2002 stiftede han EMV A/S sammen med Kjeld Pedersen. Tanken var, at selskabet skulle lave produktionsudstyr til træindustrien. Han og Kjeld Pedersen kunne ikke enes, og det endte med, at han selv overtog 100 % af aktierne i selskabet. Der var 10 mand ansat i EMV A/S. Sidst i 2003 blev aktiviteterne fortsat i regi af GIPO A/S. Der blev ikke lavet særskilt aftale om varemærkerettigheder. Selskabets domæne, EMV.dk, tilhørte selskabet, men har var i det hele taget ikke så påpasselig med brugen af domænenavnene.

Det omhandlede logo blev, hen over et glas rødvin, lavet af ham selv i samarbejde med hans bekendt Danny Wisholm omkring årsskiftet 2002/2003. Udover ejerskabet til EMV A/S og Glerup Teknik ApS var han på det tidspunkt personligt momsregistreret. De udarbejdede logoet elektronisk på en computer og rettede det til i hånden.. Reklamebureauet Vermø Gruppen, som lavede grafiske løsninger til erhvervslivet, bistod dem med at ændre filen, således, at logoet kunne skaleres op. De havde valgt Vermø Gruppen, fordi en af hans gode venner var ansat som sælger dér. Han mener, at de betalte 5.000 kr. for Vermø Gruppens indsats. Vermø Gruppen er nu gået konkurs. Når han i en mail den 24. marts 2003 til Danny Wisholm skrev "her er mit nye logo", var det, fordi logoet tilhørte ham personligt. Han har aldrig indgået nogen aftale om salg af logoet eller de domæner, som også tilhører ham.

I februar 2003 købte han domænet GIPO.dk. Navnet kunne første gang ses fra marts 2003, hvor det blev lagt ind på Glerup Teknik ApS´ hjemmeside. Hans kunder vidste, at hjemmesiden eksisterede. Han havde oprettet hjemmesiden for at undgå at skulle rundsende brochurer. Det var også først fra et tidspunkt i 2003, at de brugte figurmærket "Innovativ Proces Optimering" i deres head of mails.

Det var i starten ham selv og Glerup Teknik ApS, der brugte varemærket. Selskabet solgt produktionsoptimering.

I 2004 indtrådte Erik Dahl i GIPO A/S. Erik Dahl var kendt i branchen, og det var da hans opfattelse, at Erik Dahl var en god sælger. De indgik en aftale om, at Erik Dahl købte halvdelen af aktierne i GIPO A/S for 275.000 kr., hvilket svarede til ca. halvdelen af selskabets indre værdi. Det var meningen, at han efter en overskuelig årrække skulle købes ud igen. Erik Dahl ønskede struktur på overdragelsen, og der kom derfor en revisor ind over. De talte i denne forbindelse ikke om immaterielle rettigheder. Hvis GIPO A/S havde været indehaver af immaterielle rettigheder, ville det være fremgået af selskabets årsrapport, hvilket det ikke gør. Erik Dahl indskød 100.000 i ansvarlig lånekapital. Erik Dahl tog én kunde med ind i selskabet, som gav en omsætning på 5-6 mio. kr. Erik Dahl begyndte sit arbejde i virksomheden i sommeren 2004. Det var på dette tidspunkt ikke hensigten, at alle aktiviteter skulle samles under navnet GIPO, men der opstod en interessekonflikt, hvorefter alle kontrakter kom ind i GIPO A/S. Han lagde personligt en del af sin indsats i GIPO A/S. Ved siden af drev han fortsat sin personlige udlejningsvirksomhed. Erik Dahl vidste, at han havde sideaktiviteter.

GIPO Polen ApS blev stiftet i 2006 med det formål at eje kapitalandele i GIPO Sp. z.o.o., som stiftedes samme år. Det polske selskab kom driftsmæssigt i gang i juli 2006. Det polske selskab var hans egen idé. Erik Dahl ønskede ikke at være en del af selskabet. Erik Dahl protesterede ikke imod, at han anvendte betegnelsen GIPO i selskabsnavnet. Der var ansatte i GIPO Sp. z.o.o fra omkring julen 2006. Det var hensigten, at GIPO Sp. z.o.o. skulle være underleverandør til det danske selskab, hvilket også fremgår af den aktionæroverenskomst, som Glerup Teknik ApS indgik med Erik Dahl Holding A/S. Der var mellem parterne indgået en gentleman agreement, hvorefter GIPO Sp. z.o.o. måtte have egne kunder, så længe disse ikke blev taget fra GIPO A/S.

Det var "GIPO i al almindelighed", der udsendte en nytårshilsen i forbindelse med årsskiftet 2006/07, hvor det også beskrives, at de vil etablere en produktion af komponenter i Polen.

Udadtil ville Erik Dahl gerne være en del af selskabet i Polen, hvilet er forklaringen på, at han også som afsender af nytårshilsnen.

Han kunne selv i sin egenskab af administrerende direktør og bestyrelsesmedlem tegne GIPO A/S, idet selskabet enten blev tegnet af en direktør eller af den samlede bestyrelse.

I 2007 fremgik betegnelsen GIPO på hjemmesiden på domænet GIPO.dk, som navnet på det polske selskab, og de anvendte betegnelsen, når de var på messer og i deres brochurer og andre reklameartikler. Det polske selskab betalte ikke for at anvende betegnelsen GIPO.

Hverken det polske selskab eller GIPO A/S har betalt ham for at anvende betegnelsen GIPO. I GIPO A/S brugte de stort set ikke penge på markedsføring. De har måske årligt brugt i størrelsesordenen 20.000 kr. Det polske selskab, derimod, brugte mange penge på markedsføring.

På grund af manglende indtjening indgav GIPO A/S egen konkursbegæring den 28. feb. 2011. Begæringen var underskrevet af en enig bestyrelse. Medarbejderne blev opsagt og orienteret om situationen. Dagen efter tog han til Polen, idet han lagde vægt på, at de polske medarbejdere ikke skulle høre om udviklingen fra anden side. Da han kom hjem om mandagen, erfarede han, at selskabets server og dokumenter, men også private papirer og andre selskabers dokumenter, var låst inde. Han reagerede ikke særligt herpå, idet han på det tidspunkt regnede med, at han ville blive ejer af boets restaktiver.

Under konkursmødet i skifteretten om onsdagen gjorde han gældende, at selskabets navn og logo tilhørte ham. Inden konkursmødet havde de om mandagen holdt et møde med bl.a. kurator. På mødet var muligheden for at ændre selskabsnavn til et datoselskab blevet drøftet, men det ville han ikke være med til. Han havde ingen planer om, at GIPO A/S skulle genopstå i Danmark. For ham var der tale om en nedlukning af selskabet. Han havde jo det polske selskab.

John Winther kontaktede ham efter at have købt aktiverne i konkursboet og truede med at lægge private e-mails til offentlig skue, hvis han ikke overgav domænet og logoet til JW Industri A/S.

Det er vanskeligt for ham at sige, hvilken økonomisk betydning det har haft, at der blev nedlagt fogedforbud, og om der har været tab af kunder som følge af den manglende mulighed for at bruge GIPO-varemærket, men det har helt sikkert haft en betydning, at han ikke har kunnet bruge den e-mailadresse, som han har brugt i 10 år. Endvidere har det polske selskab med sine 100 ansatte kunnet mærke striden.

Crisplant A/S er en stor virksomhed i Århus, som sælger transportudstyr. Han havde i GIPO A/S fået en henvendelse fra Crisplant. De skulle ansøge om at blive leverandør. Den danske virksomhed blev ikke anset for at være stor nok, men de blev anerkendt i kraft af det polske selskab. En del af ordren blev produceret i Danmark, en del i det polske selskab som underleverandør. Ordren var placeret hos GIPO A/S. Når GIPO A/S ikke opfyldte den aftale, der var indgået med GIPO Sp. z.o.o., kunne GIPO Sp. z.o.o. ifølge aftalen og polsk lovgivning håndhæve et ejendomsforbehold overfor Crisplant A/S. Han har aldrig selv gjort noget for at håndhæve ejendomsforbeholdet. Han har ikke foranlediget den korrespondance, der har været mellem GIPO Sp. z.o.o og Crisplant A/S. Korrespondancen er foranlediget af den administrerende direktør i GIPO Sp. z.o.o. Han ved, at der findes et skriftligt aftalegrundlag mellem GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o., som det fremgår emailkorrespondancen. Han ved ikke, hvor aftalen findes, men den polske advokat har set den.

Det var Glerup Teknik ApS, der købte og betalte de 4 softwarelicenser til Solidworks. Der var indgået en leasingaftale. Det selskab, der anvendte licenserne, betalte for dem. GIPO A/S betalte således, når dette selskab brugte dem, og tilsvarende med hensyn til det polske selskab. Glerup Teknik ApS' bilag ligger hos konkursboet GIPO A/S.

Han havde ingen anelse om, at der kunne være tale om ophavsret til logoet. Dette har han først fået viden om, efter at han har rådført sig med en advokat. Varemærket er hans eget aktiv - det tilhører ham. Det er rigtigt, at han i fogedretten forklarede, at det enten tilhørte ham eller Glerup Teknik ApS. Betaling for domænet skete ved, at der blev faktureret i gennem Glerup Teknik ApS, hvor der på dette tidspunkt ingen produktion var.

Den virksomhed, som Glerup Teknik drev, var produktionsoptimering. Den daværende hjemmeside viste forskellige maskiner, herunder garnmaskiner. Blandt kundekontakterne var Altex, Bebo Plastik, Ecolab, Silkeborg Uldspinderi mv. Han havde travlt i den periode. Han ved ikke, om kontakterne blev etableret via hjemmesiden.

GIPO Sp. z.o.o. har også efter, at der blev nedlagt fogedforbud, haft salg til danske aftagere. Hvis kunder henvender sig til selskabet, reagerer selskabet herpå.

Danny Wisholm har forklaret, at han er tryllekunstner og klovn, og at han i dag tillige driver en IT-virksomhed. Han har længe interesseret sig for IT. I 1997 fik han sin første hjemmeside. Det var en af de første af slagsen - at oprette hjemmesider startede i 1995.

Han overtalte i 1999 Steen Gleerup Pedersen, som er en god ven, til at få en hjemmeside. Det er en fast tradition, at han og Steen Glerup Pedersen med ægtefæller mødes 1. juledag, og det var her, ideen til at lave et logo opstod. Herefter arbejdede de videre på det. Den første hjemmeside, som han lavede for Glerup Teknik ApS, var flot for datidens standard. Der var en beskrivelse af de forskellige maskiner, som Steen havde opfundet. Der var endvidere kontaktoplysninger til Steen Glerup Pedersen og et billede af ham. Fra 2003 var der tillige et animeret GIPO-logo på hjemmesiden. Han ved ikke, hvor mange besøgende hjemmesiden havde, fordi han ingen back up har, og han har heller ikke kunnet skaffe det via TDC. Vermø Gruppen kom ind over udfærdigelsen af logoet, fordi det logo, som de havde lavet, ikke ville kunne bruges på tryk. Vermø Gruppen skulle lave logoet med pantone farver og sørge for, at det kunne skaleres. Den 28. februar 2003 oprettede de hjemmesiden GIPO.dk. Den 5. marts 2003 blev der fra GIPO.dk stillet videre til Glerup Teknik ApS' hjemmeside.

Erik Dahl har forklaret, at han var blevet opsagt fra sin tidligere stilling i sommeren 2003. I denne forbindelse kontaktede han Steen Glerup Pedersen, og de talte lidt om mulighederne for, at han kunne købe en del af det selskab, som Steen Glerup Pedersen var ejer af. Han havde fortsat 7-8 måneder tilbage af sin opsigelsesperiode.

I 2004 indgik hans holdingselskab aftale om køb af halvdelen af aktiekapitalen i GIPO A/S. På det tidspunkt havde han arbejdet gratis for selskabet i det meste af et år. Da han i overensstemmelse med sin aftale med Steen Glerup Pedersen skulle starte med at arbejde for GIPO A/S, medbragte han en konsulentkontrakt på ½ mio. kr., som han havde indgået med KBK Vinduer, som skulle bygge en ny vinduesfabrik I Farsø. I de næste to år omsatte de for 5 mio. kr. Det var hensigten, at han skulle udføre salgsarbejde. Han havde intet med driften at gøre.

Han og Steen Glerup Pedersen havde diskuteret, hvor meget goodwill skulle være værd i tilfælde af, at en af dem udtrådte af selskabet. De blev dog aldrig enige om en værdifastsættelse.

Med hensyn til GIPO Sp. z.o.o var det ikke hensigten, at det skulle være en konkurrent til GIPO A/S. Det skulle fungere som underleverandør til GIPO A/S.

Det polske selskab havde ikke taget noget ejendomsforbehold over for det danske GIPO A/S i forbindelse med leverancen til Crisplant A/S. Han fik på et tidspunkt en opringning fra Crisplant A/S om, at der var et polsk selskab, der gjorde et ejendomsforbehold gældende.

GIPO A/S' samarbejde med Crisplant A/S gik godt. Der blev indgået en kontrakt om levering af et postsorteringsanlæg til en hollandsk kunde, og der skulle bruges en underleverandør. De første 50 rullebaner blev leveret, men så stod Crisplant A/S tilbage med en konkursramt virksomhed. Efter JW Industri A/S' overtagelse af GIPO A/S efter konkursen, blev der optaget forhandlinger om levering af restordren. Crisplant A/S krævede en form for sikkerhed, som blev stillet af JW Industri A/S. Sikkerheden var reelt ubegrænset. Det er GIPO A/S, der i tidens løb har betalt for softwarelicenserne. Leasingaftalerne blev indgået med Glerup Teknik ApS. For vidnet har det dog altid været GIPO-licenser; det er GIPO A/S, der har betalt for licenserne, og det er GIPO A/S, der har brugt dem.

Han er i dag ansat hos JW Industri A/S og har ikke længere kontakt til Steen Glerup

Pedersen.

I den tid, hvor han var kompagnon med Steen Glerup Pedersen, var selskabets regnskaber retvisende. Da han købte sig ind i selskabet, købte han også varemærker og øvrige immaterielle rettigheder. Alt andet ville have været uendeligt mærkeligt. Disse rettigheder tilhørte da også selskabet, da det gik konkurs. Det kan der ikke være tvivl om.

Han underskrev nytårshilsnen, fordi de altid havde markedsført sig sammen under navnet GIPO, selvom det var Steen Glerup Pedersen, der stod for driften i Polen.

Torben Ibsen har forklaret, at han blev ansat i EMV A/S i 1999 og fratrådte sin stilling i GIPO A/S ved udgangen af 2005. Han havde været ansat til at tegne maskiner og med indkøring af maskiner og havde ikke været involveret overhovedet i selskabets regnskaber.

Han har ikke kendskab til, hvilke aktiviteter der var i Glerup Teknik ApS i 1999-2001. Der var noget med en garnskærer, som var hjemme i en kort periode; der skulle laves om på denne maskine.

Med hensyn til 2002 var det hans indtryk, at den ejendomsudlejningvirksomhed, som Steen Glerup Pedersen havde ved siden af, blev kørt gennem Glerup Teknik. Det var ikke hans indtryk, at der var noget, der lappede ind over GIPO A/S i denne periode.

De havde i en periode anvendt "Innovativ Proces Optimering", lige før selskabet blev til GIPO A/S. Han hørte nok første gang navnet GIPO, lige før selskabet kom til at hedde GIPO A/S. Det er hans opfattelse, at der kom mange forskellige forslag til logoer. Ideerne kom fra Steen Glerup Pedersen. Frembringelsen skete eventuelt i samarbejde med en bilforhandler.

Første gang, han så det endelige logo, var i forbindelse med, at der kom et layout fra et reklamebureau, fordi Steen Glerup Pedersen ville have det fræset. Han havde også i forbindelse med tilblivelsesprocessen fræset forskellige udkast.

Vidnet var ansat, da Erik Dahl kom ind i virksomheden. Erik Dahl var kunde i forvejen. Han skulle fungere med noget salgssparring.

Michael Andersen har forklaret, at mener, at han blev ansat i 2002. Det var, da selskabet hed EMV A/S. Han var ansat som smed. Efter at have været væk et år, vendte han tilbage. Senere blev han en del af den daglige ledelse og var med til at stå for produktion og køb af varer. Han havde intet med regnskaber at gøre, og han beskæftigede sig ikke med immaterielle rettigheder. Han var ansat frem til GIPO A/S' konkurs og er i dag ansat hos JW Industri A/S.

Han husker ikke, om Steen Glerup Pedersen i 2003 havde aktiviteter ved siden af GIPO A/S. Det var hans indtryk, at Steen Glerup arbejdede fuld tid - og mere end det - i GIPO A/S. Steen Glerup Pedersen var fungerende værkfører i værkstedet.

Han ved ikke, om betegnelsen Innovativ Proces Optimering blev benyttet i EMV A/S.. Han husker, at der blev tegnet en logoråskitse af en bilsælger. Skitsen blev tegnet i hånden.

Han ved ikke, hvem der ejede softwarelicenserne. Alle var en del af ordren til Crisplant A/S. Alle læste kontrakterne igennem.

Daniel James Pedersen har forklaret, at han er advokat i advokatfirmaet Dahl i Herning. Han kom først for alvor i forbindelse med GIPO A/S, da selskabet blev taget under konkursbehandling, og advokat Jens Paulsen blev udpeget som kurator. Han deltog ikke i noget forudgående forløb, men Jens Paulsen havde haft et møde med ledelsen blot et par dage før dekretet. Det var jo ledelsen, som kendte selskabet bedst. Efter dekretets afsigelse blev der afholdt er kort møde med selskabets samlede ledelse, hvor der var drøftelser om, hvad der skulle ske med aktiviteterne. De kom perifert ind på rettighederne til navnet. Steen Glerup Pedersen kom ind på problemstillingen. Det blev under mødet klart, at de to aktionærer var inde over med købsinteresser. Man gik hver til sit, og i løbet af en uges tid blev der lukket en aftale med den ultimative køber.

Inden der blev afsagt konkursdekret, havde aktionærerne været i dialog med selskabets revisor, som var blevet brugt som neutral opmand. Der havde allerede før dekretet været modsatrettede interesser mellem de to aktionærer.

Efter konkursdekretet påpegede Steen Glerup Pedersen, at han havde rettigheder til navnet. Tvisten om ordmærke og logo blev optrappet. Der blev afholdt yderligere møder i maj/juni. Tonen var skarp. Kurator lagde hus til møder, og flere gange så det ud til, at der var fundet en løsning. Det var bl.a. på banen, om parterne kunne deles om adgangen til navnet. Det var klart, at Steen Glerup Pedersen havde et selskab i Polen. På et tidspunkt slog advokat Flemming Jensen i bordet og gav udtryk for, at man "nu måtte nå i mål", og at man ellers aldrig fandt en løsning. Det var fremme, at tingene trak ud, fordi Steen Glerup Pedersen ønskede at forhale situationen. Parterne gik hver til sit med en tænkepause. Men derefter brød forhandlingerne sammen.

At det ikke fremgår af de cirkulæreskrivelser, som konkursboet udsendte i medfør af konkurslovens § 125, at der var immaterialrettigheder i boet, kan ikke tages som et udtryk for, at disse ikke fandtes. Ved udarbejdelsen af cirkulæreskrivelser tager kurator udgangspunkt i selskabets regnskabsmateriale. Der var ikke i dette tilfælde anledning til at antage, at regnskaberne ikke var retvisende.

Der fremgår ikke noget specifikt omkring varemærker i den købsaftale, som John Winther indgik med konkursboet. Det fremgår, at konkursboet solgte alle de aktiver, der tilhørte konkursboet. John Winther indtrådte i konkursboets rettigheder. Konkursboet kan kun sælge de rettigheder, som tilhører konkursboet, og konkursboet er vel nærmest til at præcisere, hvad der sælges. Det særegne i det foreliggende tilfælde var imidlertid, at det var de to parter, der kendte sagen bedst. Konkursboets viden haltede bagefter. Der blev gjort anstrengelser fra købernes side for at få hold på, hvad der blev købt. Der var en fysisk gennemgang af aktiviteterne fra køberens side med advokat Flemming Jensen og en advokatfuldmægtig. Der blev givet et afslag i prisen - en kompensation - i et forsøg på at undgå, at det skulle ende med, at kurator blev en del af en retssag som den foreliggende. Konkursboet ønskede ikke være en del af en sag om vanhjemmel. Man forsøgte således med kompensationen at gardere sig imod en fremtidig risiko.

Han er først senere blevet bekendt med problemstillingen omkring softwarelicenserne, som ikke var et tema ved overdragelsesforretningen. Hvis softwarelicenserne tilhørte GIPO A/S, var de også en del af konkursboet, og de er dermed blevet solgt til John Winther.

Relationen til Crisplant A/S repræsenterede boets største aktiv. Der forelå nogle samarbejdsaftaler, som køberen gerne ville indtræde i. Ved brev af 12. september 2011 afviste kurator, advokat Jens Paulsen ved vidnet selv, at GIPO Sp. z.o.o. skulle have et gyldigt ejendomsforbehold i komponenter, som selskabet havde leveret til GIPO A/S i forbindelse med ordren til Crisplant A/S. På tidspunktet for drøftelserne med parterne var de ikke bekendt med ejendomsforbeholdet, og spørgsmålet døde ud af sig selv.

Poul Juulsgaard har forklaret, at han er projektleder på savværket Nørlund-Viskum Træ. I forbindelse med et projekt tog han kontakt til PE Maskiner, som åbenbart havde kontakt til Steen Glerup Pedersen. Han har ikke selv taget kontakt til Steen Glerup Pedersen. Han har ikke kendskab til, hvordan PE Maskiner samarbejde med Steen Glerup Pedersens selskaber er opstået. Han har set brochuren fra GIPO, bilag 13. Det var PE Maskiner, der leverede brochuren til ham. Der blev afholdt et møde med PE Maskiner omkring årsskiftet 2011/12, hvor også Steen Glerup Pedersen deltog.

Gorm Pedersen, territory sales manager hos Solidworks for Danmark, Finland og de baltiske lande, har forklaret, at Solidworks er et CAD-system - et værktøj, som bl.a. bruges til at konstruere og designe maskiner mv. Der gives en licens til produktet, der kan aktiveres på en bærbar computer eller på et netværk. Retten til licensen udstedes til virksomheden, der optager ordren. Solidworks har mulighed for at se, hvor licenserne er aktiveret.

Hans forhandler Solid Design Group solgte nogle licenser til en køber, der i Solidwork's system blev registreret som Gipo Specialmaskiner. Licenserne kan på ingen måde overdrages til tredjemand uden forudgående forelæggelse for Solidworks. Ifølge licensaftalen må en licens kun bruges inden for grænserne af det land, hvor den er givet. Men Solidworks har aldrig forbudt en kunde at medbringe en laptop med licenserne ud af landet i kortere tid. Men en licenstager må ikke permanent bruge licensen i et andet land uden godkendelse fra Solidworks.

I november 2011 flyttede licenserne fra Gipo Specialmaskiner til JW Holding.

Procedure

JW Industri A/S har anført, at sagens hovedspørgsmål og afgørende for JW Industris påstande 1-5 er, om ordmærket og figurmærket var en del af konkursmassen i konkursboet GIPO A/S. I bekræftende fald tilkommer rettighederne JW Industri A/S som køber af konkursboets aktiver, jf. også advokat Daniel James Pedersens forklaring.

Steen Glerup Pedersen var kapitalejer, direktør, bestyrelsesmedlem og eneste tegningsberettigede i GIPO A/S. Det ses ofte, at en kapitalejer hævder at være ejer af selskabsaktiver. I praksis stilles skærpede beviskrav til kapitalejeren, og sådan må det også være i det foreliggende tilfælde.

Det kan lægges til grund, at GIPO A/S anvendte ordmærket og figurmærket, frem til selskabet blev taget under konkursbehandling. Det fremgår af varemærkelovens § 38, stk. 2, at når en virksomhed overdrages, overgår retten til virksomhedens varemærker til erhververen, medmindre andet er eller må anses for aftalt. Det er derfor udgangspunktet, at varemærkerne knyttede sig til virksomheden, og at de medfulgte i salget. Steen Glerup Pedersen må bevise, at der forelå en modstående aftale, og bevisbyrden er som anført skærpet.

Steen Glerup Pedersens argumenter med henvisning til navneloven må afvises. Navnelovens § 27 angår alene navne som helhed. Der kan ikke hævdes beskyttelse efter navneloven med henvisning til, at "G" i GIPO står for Glerup.

Retten til varemærker, der er stiftet ved ibrugtagning, tilkommer den, der har taget det erhvervsmæssigt i brug. Det er de sagsøgte, der skal godtgøre, at det er et andet selskab end GIPO A/S, der har erhvervet retten til figurmærket og varemærket ved ibrugtagning.

Det gøres gældende, at GIPO A/S som de første tog ordmærket erhvervsmæssigt i brug den 29. oktober 2003, hvor det hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev registreret, at EMV A/S skiftede navn til GIPO A/S. Varemærket er allersenest taget i brug den 25. februar 2004, hvor Steen Glerup Pedersen underrettede EMV A/S' kunder om, at EMV A/S skiftede navn til GIPO A/S. På brevet figurerede også GIPO-figurmærket.

Hvis det lægges til grund, at aktiviteterne i Glerup Teknik ApS flyttede til GIPO A/S/EMV A/S i 2003/2004, dvs. fra moderselskab til datterselskab, flyttede varmærkerettighederne med, jf. varemærkelovens § 38, stk. 2. Der er ikke i forbindelse med overdragelsen udfærdiget nogen særlige aftaler, og det må derfor lægges til grund, at eventuelle varemærkerettigheder blev medoverdraget til GIPO A/S. Steen Glerup Pedersen samlede - sammen med Erik Dahl - sin arbejdsindsats i GIPO A/S, og Erik Dahl købte sig ind i GIPO A/S. Erik Dahl har forklaret, at han ikke har ikke fået oplysninger om, at varemærket ikke skulle tilhøre GIPO A/S, og at varemærkerne således måtte anses at tilhøre virksomheden. Under disse omstændigheder må varemærkerettighederne anses at have ligget hos GIPO A/S frem til konkursen. Stiftelsen af det polske selskab ændrer ikke på dette udgangspunkt. Det polske selskab skulle ifølge Erik Dahls forklaring alene fungere som underleverandør til GIPO A/S. I denne sammenhæng har Steen Glerup Pedersen end ikke forsøgt at løfte sin bevisbyrde.

Af tidligere bilag foreligger udskriften fra DK Hostmaster A/S, hvoraf fremgår, at Steen Glerup Pedersen den 28. februar 2003 havde registreret domænenavnet gipo.dk. Registrering af domænenavn instituerer ikke i sig selv en varemærkeret.

Heller ikke e-mail-korrespondancen i marts 2003 mellem reklamebureauet Vermø Gruppen, Steen Glerup Pedersen og Danny Wisholm om det nye logo dokumenterer erhvervsmæssig brug af figurmærket. Der er tale om ren intern korrespondance, der illustrerer nogle forberedelseshandlinger. Det fremgår ikke af korrespondancen, hvilket logo der var vedhæftet e-mailen fra Steen Glerup Pedersen.

De sagsøgte har endvidere fremlagt skærmdump sendt som e-mail fra Danny Wisholm, hvor Danny Wisholm oplyser, at han har fundet en back up-cd fra den 28. november 2003 med en kopi af Glerup Teknik A/S' hjemmeside. Bilaget hidrører fra en god ven til Steen Glerup Pedersen og er uden eller i hvert fald af meget ringe bevisværdi. E-mailen er endvidere kommet til veje efter sagens anlæg. JW Industri A/S har ikke fået forevist cd'en, som ikke er verificeret af en sagkyndig. Det påstås, at hjemmesiden blinker mellem to logoer/to navne, men hjemmesiderne kan lige så godt have været anvendt parallelt. Det kan også være, at det alene var EMV A/S, der blev markedsført. Det fremgår ikke, hvilke produkter der blev solgt. Der er en formodning for, at der var tale om markedsføring for EMV A/S, idet der er tale om ændringen den 25. marts 2003. Det er utvivlsomt, at der var erhvervsmæssig aktivitet i EMV A/S og senere i GIPO A/S, mens oplysningerne om erhvervsmæssig aktivitet i Glerup Teknik A/S er yderst usikre.

Det må lægges til grund, at der ikke var nogen erhvervsmæssig aktivitet i Glerup Teknik ApS i den relevante periode. Steen Glerup Pedersen kunne ikke forklare noget præcist herom, og de øvrige vidner mente ikke, at der var nogen aktivitet. Hertil kommer, at Steen Glerup Pedersen ikke har forholdt sig til JW Industri A/S's processuelle opfordring i replikken herom.

Om kravene til bevis for ibrugtagning for stiftelse af en varemærkeret henvises tilU.1995.14/2H og U.2000.1351H. Det må lægges til grund, at det ikke har været tilstrækkeligt til at statuere stiftelse af en varemærkerettighed, at GIPO blev vist på en hjemmeside i 2003. Et bevis for stiftelse ved ibrugtagning skal føres uden risiko for antedatering og proforma. Det må derfor i det hele konkluderes, at Steen Glerup Pedersen ikke har løftet bevisbyrden for at have varemærkerettigheder til hverken ordmærket eller figurmærket.

Med hensyn til spørgsmålet om ophavsretlig beskyttelse af logoet er det en betingelse, at det frembragte har fornøden værkshøjde. Dette er ikke tilfældet for så vidt angår det omhandlede logo, hvor der er anvendt generelle farver, almindelige figurer og en ganske almindelig skrifttype. Det er endvidere en forudsætning, at Steen Glerup Pedersen har frembragt værket, hvilket efter bevisførelsen er tvivlsomt. Det fremgår af e-mail korrespondancen fra 24./25. marts 2003, at logoet kom fra reklamebureauet Vermø Gruppen. Det er forklaret, at Vermø Gruppen har ændret logoet. Vidnet Danny Wisholm forklarede blandt andet, at Vermø Gruppen havde medvirket ved frembringelsen. Andre vidner har forklaret, at en bilforhandler har lavet logoet. Det er muligt, at Steen Glerup Pedersen har medvirket ved frembringelsen af logoet, men der er ikke fremlagt dokumentation herfor, f.eks. i form af en skitse. Det må derfor afvises, at Steen Glerup Pedersen har ophavsret til logoet. Det er i øvrigt efter praksis usikkert, om ophavsretlige rettigheder kan gribe ind i varemærkeretten.

Med hensyn til den omstændighed, at der ikke var opregnet immaterielle rettigheder i GIPO A/S' årsregnskaber, fremgik det af advokat Daniel James Pedersens forklaring, at oplysningerne i konkursboers cirkulærskrivelser tager udgangspunkt i selskabets årsrapport. Det følger af årsregnskabslovens § 33, at et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. I dette tilfælde forholdt det sig således, at GIPO A/S tabte penge år efter år frem til konkursen. Værdien af de immaterielle rettigheder kunne derfor næppe måles pålideligt. Når § 33, stk. 1, 3. pkt. tages i betragtning, er det ikke så mærkeligt, at aktiverne ikke indgik i årsregnskabet.

Steen Glerup Pedersen har haft alle muligheder for at vise omverdenen, at han forbeholdt sig rettighederne til varemærkerne. Men han har intet gjort, hvilket må komme ham bevismæssigt til skade. Der henvises til dommen U.2000.1351 H.

Erstatning

Det polske selskab har ageret uanfægtet af det nedlagte fogedforbud, og er forsat med at anvende ordmærket og figurmærket på det danske marked, hvor der har været markedsføringsbestræbelser. Hertil kommer anmeldelse af figurmærket til registrering. Vidnet Poul Juulsgaard har forklaret, at Steen Glerup Pedersen har været på kundebesøg i forbudsperioden.

Der kan næppe hævdes noget omsætningstab som følge af et fogedforbud. Varemærkerne er jo fortsat blevet brugt. Det er helt udokumenteret, at Steen Glerup Pedersen personligt skulle have lidt et tab som følge af det nedlagte fogedforbud.

Den kompensation på 60.000 kr., som konkursboet betalte til John Winther i forbindelse med købet af aktiverne i konkursboet GIPO A/S, har ingen betydning for nærværende sag, idet den vedrører forholdet mellem køber og sælger. Der er tale om et køb til underkurs.

Softwarelicenser

Ved fastlæggelsen af hvem, der har rettighederne til softwarelicenserne, må man følge pengestrømmen. Det fremgår, at GIPO A/S har betalt ca. 140.000 kr. for softwarelicenserne i perioden 1. januar 2001 til 10. juni 2011. Glerup Teknik ApS har ikke betalt noget som helst. Det er derfor GIPO A/S, som var rettighedshaver til licenserne. Med hensyn til den underliggende finansieringsaftale har Glerup Teknik ApS' rolle haft karakter af kautionist.

Crisplant A/S

Der er ikke i sagen fremlagt nogen dokumentation for, at ejendomsforbeholdet skulle bestå, eller at der har bestået et sådant, og intet tyder herpå. Årsagen til, at GIPO Sp. z.o.o. har gjort et ejendomsforbehold gældende, har udelukkende været for med forsæt at skade JW Industri A/S. Herved har man pådraget sig et ansvar for et opstået tab.

Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. har gjort gældende, at adkomsten til ordmærket tilkommer Steen Glerup Pedersen personligt. Figurmærke og domænenavn følger ordmærket.

Som forklaret af Steen Glerup Pedersen udspringer GIPO af Steen Glerup Pedersens navn. Det er således navnet Glerup, der skaber varemærkeretligt særpræg. Steen Glerup Pedersen var først i tid med hensyn til at anvende varemærket, hvorfor det er ham, der er berettiget til at anvende det, idet eneretten er stiftet ved ibrugtagning, jf. varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2. Der stilles ikke krav til brugens intensitet, omfang eller tidsmæssig udstrækning. Ibrugtagningen skete i marts 2003, hvor GIPO-logoet første gang blev vist på Glerup Teknik ApS' hjemmeside med kontaktinfo og billeder af maskiner med fremhævelse af Glerup Teknik ApS. Der blev således som markedsføring henvist til hjemmesiden i stedet for at gøre brug af en brochure. Det var hjemmesiden, der gjorde, at kunder uden for Danmark fik øjnene op for Glerup Teknik ApS. Markedsføringen var erhvervsmæssig. Varemærket var dermed taget i reel og konkret erhvervsmæssig brug af Glerup Teknik ApS, og en varemærkeret var stiftet af Steen Glerup Pedersen som den, der var først i tid.

Vidnerne Michael Andersen og Torben Ibsen har forklaret, at det skulle være en bilforhandler, der har frembragt logoet, men hvem er han? Disse vidner vidste ikke meget og har derfor ikke været de rette til at udtale sig om varemærkets oprindelse.

Figurmærket INNOVATIV PROCES OPTIMERING var udarbejdet af Steen Glerup Pedersen til brug for ham selv. Dette fremgår tydeligt af korrespondancen mellem Steen Glerup Pedersen og Danny Wisholm, hvor Steen Glerup Pedersen skrev til Danny Wisholm: "Her er mit nye logo". Vermø Gruppen har ikke frembragt logoet. Vermø Gruppen har alene bearbejdet logoet, så det kunne skaleres op og ned, hvilket der blev betalt ca. 5.000 kr. for.

Erik Dahl betalte ikke for goodwill, da han købte 50 % af aktierne i GIPO A/S. Det var selskabets indre værdi, der blev lagt til grund for beregningen af købesummen. Erik Dahl blev ikke tegningsberettiget i forbindelse med købet. Det var Steen Glerup Pedersen, der bestemte, og som tegnede selskabet.

Varemærket blev kun brugt i Glerup Teknik ApS i en kort periode. Det var GIPO A/S, der anvendte varemærket. Også GIPO A/S ejedes af Steen Glerup Pedersen.

Den 5. juli 2006 stiftede Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS GIPO Sp. z.o.o. Den ultimative ejer af GIPO Sp. z.o.o. var - og er - Steen Glerup Pedersen. Erik Dahl var bekendt med, at Steen Glerup Pedersen stiftede et selskab i Polen, og havde ingen indvendinger herimod. Spørgsmålet var heller ikke omtalt i aktionæroverenskomsten. Både Steen Glerup Pedersen og Erik Dahl underskrev den nytårshilsen, som GIPO sendte ud ved årsskriftet 2006/07. Erik Dahl ejede på intet af selskabet af selskabet i Polen.

At GIPO A/S og GIPO Sp. z.o.o. pr. 8. juni 2007 havde fælles markedsføring på hjemmesiden GIPO.dk, ændrer ikke ved, at der var tale om 2 selvstændige selskaber. Det var først i starten af 2009, at GIPO A/S lancerede sin egen hjemmeside. De 100 ansatte i GIPO Sp. z.o.o. er i konsekvens af fogedforbuddet blevet frataget deres ret til at drive virksomhed under anvendelse af betegnelsen GIPO, hvilket er grundlæggende forkert, idet det er Steen Glerup Pedersen, der har indarbejdet varemærket, taget det i brug og anvendt det vedvarende.

Det er Steen Glerup Pedersen, der har markedsført navnet GIPO. GIPO A/S har ikke anvendt midler til markedsføring. Til gengæld er det dokumenteret, at GIPO Sp. z.o.o. har markedsført sig på det danske marked, bl.a. ved reklamer via Metal Supply i Danmark og i det hele anvendt anselige beløb til markedsføring.

Domænenavnet tilhører Steen Glerup Pedersen som registrant. Det er registranten, som er indehaver af rettighederne. Hvis et domænenavn skal overdrages fra den hidtidige registrant til en kommende, forudsætter det en aktiv handling, hvor både den hidtidige registrant og den kommende skal indgive en underskrevet erklæring til DK Hostmaster, hvilket ikke er sket.

En overgang af rettighederne til varemærke, domænenavn og navn fra Steen Glerup Pedersen til GIPO A/S ville kræve en aftale eller lignende, og en sådan foreligger ikke.

Konkursboet GIPO A/S har ikke solgt varemærkerettighederne, da konkursboet ikke havde nogen ret hertil. Kurator i konkursboet, advokat Jens Paulsen, har udarbejdet cirkulæreskrivelser, jf. konkurslovens § 125, indeholdende en udførlig opregning af selskabets aktiver og passiver, hvor der er taget udgangspunkt i selskabets senest afleverede regnskab. Der er intet grundlag for at antage, at regnskabet ikke var retvisende, og det viste ingen immaterielle rettigheder. Kurator har heller ikke på anden vis konstateret, at der var immaterielle rettigheder i boet.

I det købstilbud, som John Winthers advokat Flemming Jensen afgav til konkursboet, er det ikke præciseret, hvilke aktiver der overdrages. John Winther er erhvervsdrivende, og det var ikke første gang, at han købte aktiver i et konkursbo. Han var repræsenteret ved advokat og skulle som køber have sikret sig, at han fik det med, som han mente, han købte. At der ikke var meget tid, ændrer ikke herved. Men der var dog tre dage, hvor man kunne have undersøgt, hvad der var i konkursboet. Et eller andet er dog gået galt mellem køber og konkursboet som sælger. Bølgerne gik højt. Steen Glerup Pedersen protesterede - det kan lægges til grund. Kritikken var så udtalt, at konkursboet valgte at give en kompensation til John Winther. Om denne kompensation er retten ikke blevet orienteret. Hermed burde sagen være bragt til ende. Det følger af retsgrundsætningen "caveat emptor".

Konkursboet kunne kun sælge de aktiver, der var i selskabet på tidspunktet for dekretets afsigelse, eller som er tilgået boet efterfølgende, jf. konkurslovens § 32. Rettigheder, der tilkommer 3. mand, kan ikke inddrages i konkursmassen, jf. konkurslovens § 82. En erhverver får ikke bedre eller større ret end overdrageren. En overdragelse af en brugsret kræver en aftale herom. Varemærkerettigheder følger i udgangspunktet med ved en virksomhedsoverdragelse, jf. varemærkelovens § 38, stk. 2, med mindre andet er aftalt. I det foreliggende tilfælde var andet netop aftalt.

I det foreliggende tilfælde var der ikke tale om køb af selskabets aktier, men af selskabets aktiver. Passiverne blev ikke medoverdraget. I et sådant tilfælde købes alene det, der omtales i købsaftalen. Udgangspunktet ved delvist salg af en virksomhed er, at retten til virksomhedsnavnet alene medoverdrages, hvis dette er aftalt eller forudsat. John Winther var bekendt med Steen Glerup Pedersens rettigheder, som Steen Glerup Pedersen havde hævdet under mødet i marts 2011. Købsaftalen må fortolkes i overensstemmelse hermed. Hvis retten til varemærker og virksomhedsnavn var så vigtig for John Winther, var det op til ham at få dette præciseret.

Det gøres gældende, at figurmærket også nyder beskyttelse efter ophavsretsloven. Det har værkshøjde og originalitet og er udtryk for en personlig skabende indsat. Det kan på grundlag af Steen Glerup Pedersen og Danny Wisholms forklaringer lægges til grund, at det ikke var Vermø Gruppen, der frembragte varemærket, men at frembringerne var Steen Glerup Pedersen selv sammen med dennes ven Danny Wisholm.

JW Industri A/S' erstatningskrav

JW Industri A/S har ikke lidt et tab. JW Industri A/S har endda modtaget kompensation fra konkursboet. De af JW Industri A/S nedlagte erstatningskrav på henholdsvis 300.000 kr. og 10.000 kr. fremstår i det hele som udokumenterede. John Winther kunne end ikke selv forklare, hvor meget han har tabt. Det er derfor ganske uvist, om der har været et tab.

Steen Glerup Pedersens erstatningskrav

JW Industri A/S har i nu 2 år benyttet varemærker, der tilhører en konkurrerende virksomhed. I denne periode har JW Industri A/S lukreret på eneretten, og Steen Glerup Pedersen har været afskåret fra at benytte varemærkerne. Konsekvensen af fogedforbuddet er, at GIPO SP. z.o.o. i dag ingen aktivitet har i Danmark. JW Industri A/S er objektiv erstatningsansvarlig, hvis fogedforbuddet ikke er nedlagt med rette. Steen Glerup Pedersen har ikke selv kontaktet kunder i Danmark. Der er intet bevis for, at han har overtrådt fogedforbuddet. Det er sandsynligt, at Steen Glerup Pedersen har mistet kunder og omsætning, og det vil kræve en stor markedsføringsindsats at genetablere positionen. JW Industri A/S' brug af varemærkerne har sandsynligvis forringet mærkernes værdi, og Steen Glerup Pedersen skal starte forfra. En erstatning på 400.000 kr., der svarer til den stillede sikkerhed, må anses som rimeligt. Der er i konkursboet bortkommet e-mails, computere er beslaglagt og personlige papirer er bortkommet. Det kan ikke udelukkes, at JW Industri A/S via de computere, som blev solgt, har haft adgang til kundekartoteker. Det var kun GIPO A/S, der gik konkurs, men på grund af det nedlagte fogedforbud har samtlige selskaber været afskåret fra at bruge varemærket.

Crisplant A/S

Aftalegrundlaget vedrørende Crisplant-ordren har ikke været fremlagt i sagen. Det er endvidere ikke dokumenteret, at der er lidt et tab. JW Industri A/S' gode forhold til Crisplant A/S er genoprettet.

Softwarelicenserne hos Solidworks

Det fremgår ikke af købstilbuddet, at JW Industri A/S købte nogen former for softwarelicenser. Det er Glerup Teknik A/S, der har forestået finansieringen af licenserne. Den oversigt over betalingen for softwarelicenserne hos Solidworks, som JW Industri A/S har fremlagt, er ulæselig og kan ikke bruges. JW Industri A/S' krav på softwarelicenserne henstår som udokumenterede.

Med hensyn til sagsomkostninger bør der tages hensyn til, at JW Industri A/S flere gange har foranlediget sagen udsat, og at JW Industri A/S har indkaldt et ikke ubetydeligt antal vidner, der ikke vidste særligt meget,

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I henhold til aftale mellem JW Industri A/S og konkursboet efter GIPO A/S købte JW Industri A/S i 2011 alle konkursboets aktiver (bortset fra debitorer og deposita), herunder alle immaterielle rettigheder, alle computere, goodwill, herunder forretningskendetegn, navn, reklamer mv.

Det er JW Industri A/S' opfattelse, at købet omfattede varemærkerettighederne til GIPO og figurmærket GIPO Innovativ Proces Optimering, som JW Industri A/S har gjort gældende var omfattet af konkursmassen. På den anden side har de sagsøgte gjort gældende, at retten til varemærkerne tilkommer Steen Glerup Pedersen, og har ud over Steen Glerup Pedersens egen forklaring bl.a. henvist til Glerup Teknik Aps' hjemmeside i 2003, nogle som bilag A fremlagte skærmdumps, e-mail-korrespondance i marts 2003 med Vermø Gruppen og vidnet Danny Wisholm samt dennes vidneforklaring.

Uden konkretiserede oplysninger, f.eks. i form af årsrapporter, regnskabsmateriale eller andet dokumentationsmateriale mv. om Glerup Teknik ApS' henholdsvis koncernens erhvervsmæssige drift og aktivitet, finder retten, når det tages i betragtning, at de omhandlede GIPO-varemærker ubestridt har været anvendt kontinuerligt i forbindelse med den erhvervsmæssige drift i GIPO A/S frem til konkursen, ikke grundlag for at fastslå, at den retsstiftende, erhvervsmæssige ibrugtagning af varemærkerne er sket i Glerup Teknik ApS eller af Steen Glerup Pedersen selv, som efter sin egen forklaring alene har drevet erhvervsvirksomhed i personligt regi med udlejning af fast ejendom. Der foreligger ikke oplysninger om, at nogen af varemærkerne skulle være anvendt i forbindelse med en sådan virksomhed.

Der foreligger endvidere ingen aftaledokumenter eller andet dokumentationsmateriale, hvorefter varemærkerettighederne forud for konkursen ikke skulle være indehavet af GIPO A/S, og en antagelse om, at rettighederne har ligget hos GIPO A/S, svækkes ikke ved, at GIPO A/S' regnskaber og kurators cirkulærskrivelser ikke specifikt indeholdt omtale af immaterielle rettigheder.

Under hensyn til det anførte finder retten ikke grundlag for at fastslå, at rettighederne til varemærkerne tilhører Steen Glerup Pedersen.

Herefter og idet det endvidere bemærkes, at der ikke er grundlag for at antage, at Steen Glerup Pedersen har rettigheder omfattet af ophavsretsloven til figurmærket, og da heller ikke henvisningen til navneloven for så vidt angår mærket GIPO kan føre til et andet resultat, må varemærkerettighederne anses at have været omfattet af konkursmassen. Ved købet af konkursboets aktiver har JW Industri A/S derfor også erhvervet disse varemærkerettigheder.

Om domænet GIPO.dk bemærkes, at dette også er blevet anvendt af GIPO A/S i dennes erhvervsvirksomhed, og GIPO A/S har løbende betalt periodegebyrer. Domænet blev oprindeligt registreret af Steen Glerup Pedersen den 28. februar 2003 og er efter det oplyste også afmeldt af denne efter konkursen. De sagsøgtes erhvervsmæssige brug af domænet ville indebære en krænkelse af de varemærkerettigheder, som JW Industri A/S erhvervede i forbindelse med købet af konkursboets aktiver.

Solidworkslicenserne må lægges til grund at være brugt i GIPO A/S, som var det selskab, som stod for koncernens produktionsmæssige drift. Der er også betalt for licenserne i dette selskab. Licenshaver var hos Solidworks registreret som Gipo Specialmaskiner. Der foreligger lejeaftaler mv. fra 2005 - 2007 med Glerup Teknik ApS som lejer, og der foreligger "Aftalegrundlag" fra december 2005 om overdragelse til GIPO A/S med ejendomsforbehold. Retten finder under disse omstændigheder ikke holdepunkt for de sagsøgtes standpunkt, hvorefter rettighederne til licenserne ikke skulle være omfattet af JW Industri A/S' køb af boets aktiver.

Under de ovenfor anførte omstændigheder, og i det hele som sagen er forelagt, tages JW Industri A/S' principale påstand om stadfæstelse af Fogedretten i Hernings forbud af 10. oktober 2011, jf. fogedrettens kendelse af 29. september 2011, til følge, således at den stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives. Der er herefter ikke anledning for retten til at forholde sig til de påstande under JW Industri A/S' påstand 1, som er nedlagt som subsidiære.

Af de samme grunde frifindes JW Industri A/S for til fordel for Steen Glerup Pedersen nedlagte selvstændige påstande, og JW Industri A/S' påstand 2 tages af de grunde, der er anført ovenfor om domænenavn, til følge.

Påstand 3

Det følger af det oven for anførte, at de sagsøgte ikke er berettiget til i Danmark at anvende ordmærket GIPO og figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCESS OPTIMIZING, idet en sådan anvendelse vil krænke JW Industri A/S' rettigheder. JW Industri A/S' påstand tages derfor til følge.

Påstand 4

Sagsøgte GIPO Sp. z.o.o. frifindes for denne påstand, som ikke har været begrundet af JW Industri A/S under hovedforhandlingen.

Påstand 5

JW Industri A/S' påstand fremstår uden nærmere dokumentation og er ikke underbygget under sagens hovedforhandling. John Winthers forklaring gav ikke i sig selv på nogen entydig måde grundlag for at fastslå, at JW Industri A/S har lidt et erstatningsberettiget tab, og grundlaget for tilkendelse af vederlag er ikke dokumenteret. De sagsøgte frifindes derfor for denne påstand.

Påstand 6

Allerede fordi betalingskravet ikke er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, frifindes de sagsøgte for påstanden.

Med hensyn til sagsomkostninger, der tillige omfatter sagens behandling for fogedretten, bemærkes, at JW Industri A/S har vundet sagen med hensyn til sagens hovedproblemstilling, rettighederne til ord- og figurmærket, og at JW Industri A/S' justifikationspåstand, over for hvilken de sagsøgte 1-3 har påstået frifindelse, er taget til følge. JW Industri A/S har ikke fået medhold i sine betalingspåstande. Under indtryk af disse omstændigheder, udfaldet med hensyn til de selvstændige påstande mod JW Industri A/S samt sagens forhold i øvrigt skal sagsøgte Steen Glerup Pedersen betale sagsomkostninger til JW Industri A/S med 50.000 kr., heraf 5.000 kr. i delvis godtgørelse for JW Industri A/S udgifter til retsafgift. I forholdet mellem JW Industri A/S og Glerup Teknik ApS og GIPO Polen ApS betaler ingen af parterne efter omstændighederne sagsomkostninger til nogen anden part. I forholdet mellem JW Industri A/S og GIPO Sp. z.o.o. betaler JW Industri A/S 25.000 kr. i sagsomkostninger til GIPO Sp. z.o.o.

Thi kendes for ret:

De af Fogedretten i Herning i sagerne FS 4412/2011, 4413/2011 og 4119/2011 nedlagte forbud i henhold til kendelse af 29. september 2011 stadfæstes, og den stillede sikkerhed på 400.000 kr. frigives.

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS og Glerup Polen ApS at anvende eller på anden måde disponere over domænet GIPO.dk

Det forbydes Steen Glerup Pedersen, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. på det danske marked at anvende ordmærket GIPO såvel som figurmærket GIPO INNOVATIVE PROCES OPTIMIZING, som det fremgår af EF varemærkeregistrering 010351881.

I øvrigt frifindes parterne for de påstande, der er nedlagt mod dem.

Inden 14 dage betaler Steen Glerup Pedersen 50.000 kr. i sagsomkostninger til JW Industri A/S. Inden samme frist betaler JW Industri A/S 25.000 kr. til GIPO Sp. z.o.o. I øvrigt betaler ingen part sagsomkostninger til nogen anden part.

Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens § 8a.

Jens Krog Claus Forum Petersen Jan Olsen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den 10. april 2013

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»