Varemærkeret til Läkerol krænket

Resumé

Der var ved brug stiftet varemærkeret til produktet "Läkerol"´s æsker og salg og markedsføring af et identisk tysk produkt, "Hustol", i lignende vareudstyr udgjorde en krænkelse. Sagsøger havde retlig interesse i at få dom over kommanditselskabet og komplementaren.

Dom i sagen

V-15-02

MalacoLeaf AB
(Advokat Louise Unmack Rygaard)
mod
1) Aldi Marked K/S
(Advokat Anders Hvass)
2) Aldi Marked Handelsselskab ApS
(Advokat Anders Hvass)


Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte, Aldi Marked K/S' og Aldi Marked Handelsselskab ApS', salg
og markedsføring af pastiller under navnet Hustol i vareudstyr som vist i sagens bilag 1 strider mod sagsøger, MalacoLeaf AB's, rettigheder til vareudstyr som vist i sagens bilag 2, der anvendes til salg af pastiller under navnet Läkerol.

Påstande


- 2 -

Sagsøger, MalacoLeaf AB, har nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberetti-
get at importere, markedsføre og sælge Hustol pa-
stiller i det af sagsøgte benyttede vareudstyr, så-
ledes som afbilledet i sagens bilag 1.

2. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have handlet i
strid med god markedsføringsskik ved at importere,
markedsføre og sælge Hustol pastiller i det af sag-
søgte benyttede vareudstyr, således som afbilledet
i sagens bilag 1.

3. Sagsøgte tilpligtes til sagsøger at betale erstat-
ning og/eller vederlag med 100.000 kr., subsidiært
et mindre beløb fastsat efter rettens skøn.

Sagsøgte 1), Aldi Marked K/S, har nedlagt påstand om fri-
findelse, subsidiært at erstatning og/eller vederlag på-
lægges med et mindre beløb end påstået efter rettens
skøn.

Sagsøgte 2), Aldi Marked Handelsselskab ApS, har nedlagt
påstand om afvisning, subsidiært frifindelse og mere sub-
sidiært, at erstatning og/eller vederlag pålægges med et
mindre beløb end påstået efter rettens skøn.

Sagsfremstilling

Sagsøger, MalacoLeaf AB, er et svensk selskab, der produ-
cerer slik. Selskabet ejer efter virksomhedsopkøb og fu-
sioner rettighederne til Läkerolpastillerne, som er ble-
vet produceret siden 1909. Läkerolpastillerne blev intro-
duceret på det danske marked i 1911 og har været markeds-
ført i Danmark siden, dog med to afbrydelser. Den første
var kortvarig på et tidspunkt i 1930´erne, og den anden


- 3 -

varede fra 1941 til 1946. Läkerolpastillerne er siden
1991 solgt og markedsført i vareudstyr som vist i bilag
2, der er gengivet nedenfor. Sagsøger har for nylig ænd-
ret vareudstyret. Restlageret af pastiller i udstyret fra
1991 sælges dog fortsat.

Sagens bilag 2, sagsøgers vareudstyr:

Bilag 2.


Sagsøger har registreret flere varemærker indeholdende
"Läkerol" som varemærkebestanddel og har særskilt regi-
streret den runde oblat indeholdende A.

Af en undersøgelse af bekendthedsgraden af Läkerolproduk-
terne udarbejdet af NFO infratest i perioden december
2000 til maj 2001 fremgår, at 90 % af forbrugerne kender
Läkerols halspastiller.

Sagsøger har udarbejdet følgende opgørelse over sin om-
sætning, antal solgte enheder, der fordeler sig på 1, 2
og 3 stk. pakninger samt i 2000 tillige blikæsker, og
markedsføringsudgifter:1997 1998 1999 2000 2001
Omsætning (1.000 DKK) 27.833 28.845 33.385 34.118 32.395


- 4 -

Antal enheder* 6.274.032 6.422.300
A&P (1.000 DKK) 3.890 3.151 1.335 5.329 4.887"

Sagsøgte 1), Aldi Marked K/S, er et selskab, der driver
en kæde af lavprisforretninger. Sagsøgte 2, Aldi Marked
Handelsselskab ApS, er komplementar i sagsøgte 1.

Indtil 2000 var sagsøger leverandør af Läkerolpastiller
til Aldi forretningerne. Samhandlen ophørte imidlertid
efter, at sagsøger afslog at producere pastiller til Aldi
til salg under et privat label. I 2000 begyndte Aldi for-
retningerne at føre pastiller under mærket Hustol i et
vareudstyr som vist i bilag 1, der er gengivet nedenfor.

Bilag 1.Hustol pastillerne produceres af Trade Support GmbH, der
en schweizisk producent, som tidligere har været leveran-
dør af Läkerolpastiller. Producenten fik den 15. december
2000 registreret sine rettigheder til det ovenfor gengiv-
ne varemærkeudstyr vedrørende Hustol under international
varemærkeregistrering MP 750577 HUSTOL <fig>, hvilket er
offentliggjort den 12. maj 2001 i Dansk Varemærketidende.


- 5 -

Patent- og Varemærkestyrelsen har ved skrivelse af 31.
maj 2002 afvist sagsøgers begæring om sletning af regi-
streringen, for så vidt angår Danmark, under henvisning
til denne retssag.

Forklaringer

General manager Mogens Hallager har forklaret, at han er
direktør for forretningsdelen i Danmark og har arbejdet
hos sagsøger i fire år med salg og marketing som hovedom-
råde.

Läkerol bliver solgt i otte smagsvarianter på det danske
marked. Den grønne "Läkerol Original" blev markedsført
første gang i 1911. Pakningen er løbende blevet moderni-
seret, men den har hele tiden været kendt som "Grøn Läke-
rol". Den røde Läkerol "Rød Special" blev markedsført
første gang i 1960´erne. Pakningen til begge varianter
fik deres nuværende design i 1991. I dag er der størst
omsætning i den lilla Läkerol, den grønne er nr. 2, og
den røde er på 6. pladsen. Der omsættes dagligt omkring
45.000 æsker i Danmark, hvilket giver en omsætning på om-
kring 30 millioner kr. om året. Omkring 20 % af omsætnin-
gen stammer fra salg af den grønne Läkerol, og omkring 10
% af omsætningen kommer fra salg af den røde Läkerol. I
detailhandlen er prisen for en pakke 7 kr. og 12,95 for
en 2-pak. 3-pak eksisterer ikke længere. Markedsføringen
er tostrenget, idet den sker dels gennem fjernsynsrekla-
mer og dels ved udstilling i butikkerne. Efter sagsøgers
strategi er de samlede markedsføringsomkostninger omkring
5 millioner kr. om året. Omkostningerne i 2002 ligger på
niveau med 2001.

Af NFO´s infratest ses, at 90 % af forbrugerne på under-
søgelsestidspunktet var bekendt med Läkerol halspastil-
ler. Sagsøger får bekendthedsgraden undersøgt flere gange


- 6 -

om året. Den ligger på omkring 90 % hver gang. Analysein-
stituttet AIM Nielsen måler hver 4. uge salget i butik-
kerne af Läkerol i forhold til deres konkurrenters pro-
dukter. Hustol er ikke med i målingerne, da Aldi ikke øn-
sker det. Hustolpastillerne sælges kun fra Aldis forret-
ninger, mens Läkerol sælges i alle andre dagligvarebutik-
ker. Sagsøger havde gennem flere år indtil 2000 et mindre
salg af Läkerol til Aldi, men samhandlen blev afbrudt, da
sagsøger afslog at producere tilsvarende pastiller som
Läkerol pastillerne til salg under Aldis eget mærke. Sag-
søger har tidligere produceret for andre under deres pri-
vate labels.

Inden sagen blev anlagt, var der en justeringsproces i
gang af pakningernes design. Den er nu tilendebragt, og
pastillerne sælges nu i de nye pakninger. Der sælges dog
stadig dagligt mellem 2-3.000 æsker af den røde og grønne
Läkerol i det gamle design. Man har i det nye design be-
holdt grundfarverne, da forbrugerne genkender varianten
på farven. Guld er bibeholdt, da det har indgået i næsten
alle deres design. Det afgørende er, at produktet frem-
træder genkendeligt for forbrugeren.

Gajol og Menthol er de største konkurrenter i Danmark.
Menthol ejes også af sagsøger. Läkerol har 35 % af marke-
det, Menthol har 5 %, og Gajol har 60 %. I det øvrige
Skandinavien er Läkerol det mest sælgende mærke. I Norge
og Sverige sælges også Delfol under et andet navn, hvor-
imod Delfol ikke længere sælges i Danmark. Gajol sælges
ikke i Norge. Läkerol markedsføres navnlig i Skandinavien
og Schweiz, mens det sker i mindre omfang i andre lande.
Brugen af forskellige farver til de forskellige varianter
benyttes også af konkurrenterne, men disse bruger ikke
samme farvemønster som sagsøger, dog kan frugtvarianterne
have samme farve. A-oblatet på sagsøgers æsker er ikke
set anvendt af andre konkurrenter, og det er guldfarven


- 7 -

heller ikke. Gajol bruger ligesom sagsøger betegnelsen
"original", men han kender ikke andre, der gør det. Rød
Gajol sælges i en rød pakning, men sagsøger har ikke ført
en sag mod Gajol, da der efter sagsøgers opfattelse ikke
er forvekslingsrisiko.

Han blev bekendt med Hustolmærket, da en kollega opdagede
det i en Aldi forretning i Slagelse. Dette meddelte han
hovedkontoret i Sverige. Årsagen til, at der gik tre må-
neder, inden sagsøger indgav stævning, var, at det hol-
landske moderselskab søgte at opnå en mindelig løsning af
kommercielle grunde.

Den schweiziske producent af Hustol pastillerne har tid-
ligere produceret Läkerol pastiller, men samarbejdet op-
hørte i 1990´erne på sagsøgers foranledning.

Der er hård konkurrence på markedet, og sagsøger ønsker
ikke, at forbrugerne ved forveksling af de to produkter
får et dårligt indtryk af Läkerol. I løbet af efteråret
har de haft nogle få henvendelser fra kunder, der var
skuffet over Läkerol produktet, men det viste sig, at det
var Hustol, de havde købt. Udover i Aldi forretningerne
sælges Hustol også i små kiosker, som anvender Aldi som
grossist.

Sagsøger kan ikke konkret opgøre sit tab og har ikke fo-
retaget markedsundersøgelser til belysning heraf.

Indkøbschef Lars Thomsen har forklaret, at han har været
ansat hos Aldi i fem år. I Aldi Marked Handelsselskab ApS
er Michael Thurau direktør og eneste ansatte. Der er in-
gen aktiviteter i selskabet. Alle aktiviteterne ligger i
Aldi Marked K/S.


- 8 -

I den periode, han har været i Aldi, har Aldi ikke været
i retten med en varemærkesag, og ingen andre i huset er
bekendt med tidligere retssager. Aldi vil ikke tage et
plagiatdesign ind i deres sortiment, og måtte det ske ved
et uheld, vil det straks blive fjernet, når de bliver op-
mærksomme på det. Aldi har en gang trukket et produkt
tilbage, hvor pakningen ikke lignende det ledende vare-
mærke, men selve produktet gjorde. Hvis Aldi ikke mener,
at der er tale om en krænkelse af andres rettigheder,
fortsættes salget uanset indsigelser. Aldi har mange pro-
dukter, hvor det faktisk er en varemærkeproducent, der
producerer et produkt svarende til deres eget varemærke
til salg under Aldis private label. Det er grundideen i
Aldis koncept at sælge egne kvalitetsmærker til en lavere
pris end andre.

Aldi lancerede Hustol pastillerne i 2000. Samarbejdet med
Läkerol ophørte, fordi Aldi gerne ville sælge under pri-
vate labels, og fordi Aldi ønskede at kunne adskille sig
på prisen i forhold til den øvrige detailhandel. Aldi fik
kontakt til en schweizisk producent af pastiller. Han
vidste ikke, at den schweiziske producent tidligere havde
produceret Läkerol pastiller. Aldi fik først smagsprøver
af produktet og bad derefter producenten fremstille en
æske. De fik præsenteret den nuværende emballage. Da han
så Hustolæskerne, var det ikke hans fornemmelse, at der
kunne være en forvekslingsrisiko i forhold til Läkerol-
æskerne. Navnet Hustol er en sammensætning af det tyske
husten og öl, der signalerer hostesaft i tabletform.

I Danmark er det kun Aldi, der fører Hustol pastiller.
Han ved ikke, hvordan det forholder sig i det øvrige Eu-
ropa. I Aldi sælges Hustol pastillerne i 3-pak. Omsætnin-
gen på Hustol ligger på niveau med Aldis omsætning på Lä-
kerol, men der sælges flere Hustol pakker. Hustolpastil-
lerne er blevet annonceret en gang i Aldis tilbuds-avis,


- 9 -

men har ikke været markedsført ud over, at de ligger i
butikkerne. Han er ikke bekendt med, at der skulle være
kunder, der troede, at det var Läkerolpastiller, de købte
hos Aldi. Hvis det var sket, ville han være bekendt med
det.

Procedure

Sagsøger har vedrørende afvisningspåstanden fra sagsøgte
2 anført, at der kun kan ske afvisning, hvis der er mang-
lende søgsmålskompetence.

Sagsøger har indstævnet sagsøgte 2 som komplementar. Det
har været nødvendigt, idet det er almindeligt antaget i
litteraturen, at en komplementar har samme stilling som
en interessent i et interessentskab, hvor en dom over in-
teressentskabet kun kan fuldbyrdes over for dette og ikke
over for den enkelte interessent. Udover mulighed for
gennemførelse af et krav over for komplementaren er der
taget hensyn til, at et forbud ikke ville være eksigibelt
over for komplementaren, hvorfor komplementaren ville
kunne videreføre salget af Hustol pastillerne, uanset at
der blev nedlagt forbud overfor kommanditistselskabet.
Sagsøgtes afvisningspåstand bør derfor ikke tages til
følge.

Vedrørende sagens materielle del anføres, at der efter
varemærkelovens § 3, stk. 1, nr. 2, stiftes en varemærke-
ret ved ibrugtagning og efterfølgende kontinuerlig og
vedvarende brug. Sagsøger har anvendt vareudstyrsmærket
vedrørende grøn Läkerol siden 1911 og for rød Läkerols
vedkommende siden 1960´erne. Varemærkeudstyret er løbende
blevet justeret, og det nuværende varemærkeudstyr blev
bragt i anvendelse i 1991 og anvendes fortsat. Da Hustol
kom på markedet, var beslutningen om ændringen af desig-
net ikke taget endeligt, hvorfor sagsøger fortsat har en


- 10 -

aktuel interesse. Varemærket er velindarbejdet dvs. al-
mindelig kendt, hvilket er godtgjort ved den fremlagte
markeds-undersøgelse. Det må derfor lægges til grund, at
sagsøger har stiftet en varemærkeret for det af denne sag
omhandlede vareudstyr til rød og grøn Läkerol.

Da der er tale om samme vareart, er der efter praksis en
udvidet beskyttelse. Det gøres gældende, at der tillige
er tale om vareudstyrlighed, hvilket skal bedømmes efter
et helhedsindtryk. En gennemgang af de to vareudstyrs en-
keltelementer viser en række ligheder. Grundfarverne er
ens, guldmønsteret på sagsøgers produkt modsvares af en
guldfarve på sagsøgtes. I selve ordmærket ses, at man har
et "o", der hælder unaturligt, og det hælder på helt ens
unaturlige måde på både sagsøgers og de sagsøgtes vare-
udstyr. Oblaterne på produkterne er også opbygget ens.
Endelig er der ordsammenfald, idet begge produkter anven-
der ordet "original". Ser man pakningerne ovenfra, ses
det, at de også er opbygget ens på lågene. Bagsiderne og
kanterne har en række forskelle og ligheder, der ikke kan
lægges den store vægt på, men sammenfaldene viser, at
Hustolemballagen har haft Läkerol som forbillede. De sag-
søgtes pakninger har lagt sig for tæt på Läkerols design
både ud fra en helheds- og en enkeltelementsvurdering,
hvorfor der er risiko for, at forbrugere vil forveksle
produkterne, særligt når de ikke ser dem samtidigt. Især
når Läkerol fås i alle forretninger og tidligere har kun-
net købes hos Aldi, forstærkes forvekslingsrisikoen. Sag-
søgtes vareudstyr er i strid med varemærkelovgivningen,
hvorfor der er grundlag for såvel erstatning som forbud
efter varemærkeloven.

Det gøres tillige gældende, at sagsøgtes markedsføring
har været i strid med markedsføringsloven. Ved vurderin-
gen efter markedsføringsloven lægges vægt på de samme
forhold som nævnt ved vurderingen af, om sagsøgtes vare-


- 11 -

udstyr er i strid med varemærkeloven. Herudover kan en
række andre forhold være af betydning. Det tidligere sam-
arbejde mellem sagsøger og de sagsøgte har betydning for
forvekslingsrisikoen, da sagsøgers produkter tidligere
har været forhandlet hos sagsøgte. Sagsøgte prøvede at få
sagsøger til at fremstille produktet til sig under et
privat label, hvilket sagsøger afslog. Sagsøgte må såle-
des være i ond tro med hensyn til, hvorvidt salget og
markedsføringen af Hustolpastillerne ville indebære en
krænkelse af sagsøgers rettigheder. At den schweiziske
producent har fået Hustol mærket registreret, er uden
selvstændig betydning for denne vurdering. At registre-
ringsmyndigheden afviste at afregistrere under henvisning
til den foreliggende sag, er en klar fejl, da rettigheds-
indehaveren til Hustolvaremærket ikke er part i denne
sag, og da der ikke er nedlagt påstand om udslettelse.

Det har ikke været muligt at fastslå det nøjagtige tab,
hvorfor det må fastsættes efter et skøn. Erstatningen må
efter praksis fastsættes efter en licensberegning på 5-10
% af sagsøgtes omsætning på produktet med tillæg af sag-
søgers tab. At sagsøgte ikke har ønsket at oplyse omsæt-
ningens størrelse, må tillægges processuel skadevirkning,
hvorved bemærkes, at det først er under domsforhandlin-
gen, at sagsøger har fået oplyst, at omsætningen på
Hustol pastillerne svarer til den tidligere omsætning i
kroner på Läkerol pastillerne. Af de fremlagte bilag ses,
at sagsøger har haft en faldende omsætning. Det er ikke
hele faldet, der kan henregnes til sagsøgtes markedsfø-
ring af Hustolpastillerne, men samlet må erstatningen ud-
gøre et beløb svarende til den nedlagte påstand.

Sagsøgte har anført, at der må ske afvisning af sagen mod
sagsøgte 2, da selskabet alene er komplementarselskab i
sagsøgte 1, og intet har haft at gøre med købet af Hustol
pastillerne. Det er kommanditselskabet, der driver alle


- 12 -

forretningerne, og alle aktiviteter i øvrigt ligger også
her. Sagsøgers interessentskabs betragtninger må afvises,
da komanditselskaber ikke kan sidestilles med interes-
sentskaber. Sagsøgte 2 er således ikke rette sagvolder.
Endvidere er komplementarens hæftelse subsidiær i forhold
til de øvrige deltagere i kommanditselskabet. Når en dom
skal eksekveres, er det kun relevant at inddrage komple-
mentaren, hvis der ikke er dækning for kravet i komman-
ditselskabet, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. Hel-
ler ikke det forhold, at selskabet tegnes af komplementa-
ren, giver grundlag for at sagsøge denne. Sagsøger har
derfor ikke en retlig interesse i at medindstævne komple-
mentaren. Hvis sagsøger ønskede at medinddrage komplemen-
taren, burde der være nedlagt en påstand om subsidiær
hæftelse for sagsøgte 2, idet en dom i overensstemmelse
med den nedlagte påstand, må forstås som en dom over kom-
manditselskabet og komplementaren solidarisk, hvilket er
i strid med, at en komplementar kun hæfter subsidiært.
Som påstanden er formuleret må det i øvrigt medføre, at
såfremt der sker frifindelse af sagsøgte 2, må der tilli-
ge ske frifindelse, for så vidt angår sagsøgte 1.

Til støtte for frifindelse af de sagsøgte gøres endvidere
gældende, at der ikke foreligger en krænkelse, idet
Hustols vareudstyr hverken krænker sagsøgers rettigheder
i sin helhed eller enkeltdelene. Efter Mogens Hallagers
forklaring ligger forvekslingsrisikoen i, at blikfanget
er det samme på sagsøgers som på de sagsøgtes produkter.
Sagsøgte bruger kun de samme farver som sagsøger, og der
kan ikke opnås eneret til disse. Blikfanget på Läkero-
læskerne er guldmønterne, grundfarven og ordmærket Läke-
rol. Sagsøgte bruger hverken navnet eller guldmønterne,
og endelsen "ol" i Hustol har Lars Thomsen givet en god
forklaring på. Der er tale om gamle guldmønter på Läkero-
læskerne og ikke bare en guldfarve som på Hustolæskerne.
Oblaterne er vidt forskellige. I sagsøgtes er der et "H",


- 13 -

og i sagsøgers er der et "A", som er skrevet på vidt for-
skellige måder. Blikfanget på de to vareudstyr er derfor
ikke det samme. Der foreligger således ikke en forveks-
lingsrisiko. Dertil kommer, at Läkerol er et kendt pro-
dukt, hvilket fremgår af markedsundersøgelsen, så forbru-
geren ved godt, at Hustol ikke er Läkerol. Hverken hel-
hedsindtrykket eller det udviskede erindringsbillede kan
begrunde, at der foreligger en krænkelse. Det bemærkes
endvidere, at forvekslingsrisikoen er væsentligt forrin-
get i forhold til det nye design, og langt hovedparten af
sagsøgers salg sker i de nye pakninger. Sagsøgte har så-
ledes ikke handlet i strid med varemærkeloven.

Ved vurderingen af, om sagsøgte har handlet i strid med
god markedsføringsskik, må det lægges til grund, at Aldi
var i god tro, idet man var ikke klar over, at den
schweiziske producent var tidligere leverandør til sagsø-
ger. Det må tillige tillægges betydning, at Aldi ikke
havde indflydelse på pakningens udformning, idet det ikke
er Aldis mærke, men den schweiziske producents. Aldi har
kun haft Hustolpastillerne med i en tilbudsavis, og
Hustolpastillerne sælges kun hos Aldi. Man forsøger såle-
des ikke i øvrigt at konkurrere med sagsøger. Det kan ik-
ke tillægges afgørende betydning for vurderingen, at Lä-
kerol tidligere har været leverandør til Aldi. Endelig
bemærkes det, at der gik påfaldende lang tid, inden sag-
søger anlagde sag. Dette tidsforløb understøtter Aldis
gode tro. Sagsøgte har således ikke handlet i strid med
god markedsføringsskik.

Vedr. en evt. erstatning anføres, at det er sagsøgers be-
visbyrde, at der er lidt et tab. Sagsøger har alene op-
lyst sin omsætningsnedgang, men har ikke dokumenteret, at
denne skyldes salget af Hustol. Den omsætningsnedgang,
sagsøger har haft som følge af, at man mistede Aldi som
kunde, ville være kommet, uanset hvilket konkurrerende


- 14 -

produkt Aldi havde valgt at gå over til. Det er oplyst,
at Aldis omsætning på Hustol svarer til den omsætning,
der tidligere var på Läkerols produkter i Aldi. Disse tal
har sagsøger, og der har således været mulighed for at
opgøre et tab. Denne manglende opgørelse og dokumentation
må komme sagsøger til skade. Der er således ikke dokumen-
teret noget tab eller nogen markedsforstyrrelse, hvorfor
der også som følge heraf må ske frifindelse.

Rettens afgørelse

Det bemærkes, at en komplementar hæfter for krav mod kom-
manditselskabet. Sagsøger har derfor en retlig interesse
i at få dom over sagsøgte 2), Aldi Marked Handelsselskab
ApS, som komplementar i sagsøgte 1), Aldi Marked K/S. Der
er derfor ikke grundlag for at afvise sagen eller frifin-
de sagsøgte 2) som følge af manglende retlig interesse.

Efter bevisførelsen finder retten det godtgjort, at sag-
søger ved ibrugtagning har stiftet en varemærkeret til
det i bilag 2 gengivne vareudstyr. Der er herved lagt
vægt på, at grøn og rød Läkerol har været markedsført og
solgt i betydeligt omfang i Danmark siden henholdsvis
1911 og 1960´erne, og siden 1991 har man anvendt det i
denne sag afbillede vareudstyr.

Sagsøgtes vareudstyr afbilledet i bilag 1 har betydelige
lighedspunkter med sagsøgers vareudstyr, herunder farve-
kombinationerne, typografien af bogstaverne, den karakte-
ristiske hældning af o´et i endelsen af Läkerol og
Hustol, anvendelsen af betegnelsen "original" og anven-
delsen af en oblat med et bogstav i midten. Efter en hel-
hedsvurdering finder retten således, at de to vareudstyr
er forvekslelige. Sagsøgtes salg og markedsføring af
Hustol produktet er derfor i strid med såvel varemærkelo-
ven som markedsføringsloven, hvorved bemærkes, at retten


- 15 -

finder, at sagsøgte ikke har været i god tro allerede
henset til, at man tidligere har forhandlet Läkerol. Pro-
ducentens internationale registrering af Hustolvareudsty-
ret findes ikke at ændre herved. Da varerne er identiske,
idet både sagsøger og sagsøgtes produkter er halspastil-
ler, findes betingelserne i varemærkelovens § 4, stk. 1,
nr. 2, endvidere at være til stede, hvorfor sagsøgers på-
stand 1 og 2 tages til følge.

Efter bevisførelsen har sagsøger ikke godtgjort at have
lidt et tab. Derimod lægges det til grund, at der har væ-
ret en vis markedsforstyrrelse. Sagsøger er derfor beret-
tiget til vederlag og erstatning, der skønsmæssigt fast-
sættes til 35.000 kr.


Thi kendes for ret:


De sagsøgte, 1) Aldi Marked K/S, og 2) Aldi Marked Han-
delsselskab ApS, tilpligtes at anerkende at være uberet-
tiget til at importere, markedsføre og sælge Hustol Pa-
stiller i det af sagsøgte benyttede vareudstyr, således
som afbilledet i sagens bilag 1.

De sagsøgte, 1) Aldi Marked K/S og sagsøgte 2) Aldi Mar-
ked Handelsselskab ApS, tilpligtes at anerkende at have
handlet i strid med god markedsføringsskik ved at impor-
tere, markedsføre og sælge Hustol pastiller i det af sag-
søgte benyttede vareudstyr, således som afbilledet i sa-
gens bilag 1.

De sagsøgte, 1) Aldi Marked K/S og sagsøgte 2) Aldi Mar-
ked Handelsselskab ApS, skal inden 14 dage til sagsøger,
MalacoLeaf AB, betale 35.000 kr. samt sagens omkostninger
med 25.000 kr.


- 16 -Preben Kendal
Mette Christensen
Uffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»