Daniel - Stort mødelokale 2

Varemærkeret ikke krænket - Lyngholm

Resumé

DBE Lyngholms anvendelse af Lyngholm som del af sit selskabsnavn og forretningskendetegn og brug af farverne gul, rød og sort på sine biler og markedsføringsmateriale udgjorde ikke en krænkelse af Lyngholm Kloakservice, Lyngholm Kloak-Renovering eller Lyngholm TV-Inspektions varemærkeret eller forretningskendetegn.

Dom i sag V-42-09

1) Lyngholm Kloak Service I/S
2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S
3) Lyngholm TV-Inspektion ApS
(Advokat Hanne Weywardt)

mod

DBE Lyngholm ApS
(Advokat E. Lego Andersen)


Indledning

Denne sag vedrører, hvorvidt DBE Lyngholm ApS (i det følgende sagsøgte) krænker Lyngholm Kloak Service I/S, Lyngholm Kloak-Renovering A/S samt Lyngholm TVInspektion ApS (i det følgende sagsøgerne) rettigheder ved brug af blandt andet navnet Lyngholm samt en bestemt gul farve.

Påstande

Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at registrere og gøre erhvervsmæssig brug af navnet "Lyngholm" som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering, autoriseret som ikke-autorisationskrævende, herunder anlæg af nye kloakledninger, reparation og vedligeholdelse af eksisterende kloakledninger, kloakrenovering og tv-inspektion, service i forbindelse med tilstoppede afløb og faldstammer, kloakrensning og anden slamsugning.

2. Det forbydes sagsøgte fremover at benytte navnet "Lyngholm" som selskabsnavn eller del af selskabsnavn, kendetegn og/eller varemærke til benyttelse i forbindelse med erhvervsmæssig udførelse og/eller markedsføring af enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den under påstand 1 angivne forståelse.

3. Sagsøgte tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet DBE Lyngholm ApS og binavnene DBE Lyngholm & Sønner ApS, J. Lyngholm & Sønner ApS, Lyngholm Kloakentreprise ApS og R. Lyngholm Kloakteknik ApS fra selskabsregisteret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

4. Sagsøgte tilpligtes at udslette domænenavnet dbe-lyngholm.dk.

5. Sagsøgte tilpligtes at stoppe brugen af samt slette e-mailadressen lyngholm@dbelyngholm.dk.

6. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende en varm gul farve svarende til eller forvekslelig med gul farve svarende til Pantone 1235/RAL1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/farven rød, i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU.

7. Sagsøgte forbydes fremover at gøre brug af varm gul farve svarende til Pantone 1235/RAL 1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/ farven rød i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU.

8. Sagsøgte tilpligtes at betale hver af sagsøgerne kr. 75.000,00 i alt kr. 225.000,00 med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente fra sagens anlæg den 24. juli 2009.

Subsidiært

9. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at gøre erhvervsmæssig brug af navnet "Lyngholm" som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, Markedsførings-materiale og anden markedsføring.

Mere subsidiært

10. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at  gøre erhvervs-mæssig brug af navnet "Lyngholm" som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver  form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, således som det ses af bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU.

I de nedlagte påstande er derudover indeholdt subsidiære påstande for dele af de nævnte virksomheds-aktiviteter.

Over for sagsøgtes selvstændige påstand: Afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, dog således, at der overfor elementet "eller forvekslelig med" i den principale påstand 6 påstås afvisning (subsidiært frifindelse) og således, at der over for påstand 3 for så vidt angår den del, der angår afregistrering af selskabsnavnet Lyngholm Kloakentreprise ApS, tages bekræftende til genmæle.

Endvidere nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand:

Lyngholm Kloak-Renovering A/S tilpligtes at afregistrere binavnene "J.  Lyngholm A/S" og "Lyngholm Bygningsentreprise A/S".

Oplysningerne i sagen

Parterne

Brødrene Flemming og Preben Lyngholm drev i mange år de sagsøgende virksomheder.

Deres bror Jørgen Lyngholm driver den sagsøgte virksomhed. Alle tre hed oprindeligt Lyngholm Madsen til efternavn.  I dag er Flemmings og Prebens døtre, Janni og Linda Lyngholm, direktører for sagsøgerne, og Jørgens sønner, Ronnie og Kenneth Lyngholm, er ansat hos sagsøgte.

Sagsøgerne

Flemming Lyngholm drev fra 1974 virksomheden Lyngholm Kloakservice i personligt regi. Preben Lyngholm indtrådte siden i virksomheden, og Lyngholm Kloakservice I/S blev stiftet den 1. juni 1980.  Ifølge Det centrale virksomhedsregister er virksomhedens branchekode "422000 Anlæg af ledningsnet".

Lyngholm Kloak-Renovering blev stiftet den 2. januar 1986 og har samme branchekode. Formand for bestyrelsen og medstifter er Preben Lyngholm. Direktionen består af Linda Lyngholm og Jannie Lyngholm Nielsen. Selskabet har følgende binavne:

Lyngholm Kloakservice A/S (registreret 15. august 1986)

Lyngholm Kloak-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986)

Lyngholm Bygnings-entreprise A/S (registreret 15. august 1986)

Lyngholm Total-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986)

J. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008)

L. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008)

Lyngholm TV-Inspektion blev stiftet den 1. november 1988 med samme branchekode.

Lyngholm Kloakservice registrerede den 21. marts 1997 domænenavnet "Lyngholm.dk". Sagsøgernes e-mail adresse er lyngholm@lyngholm.dk.

Lyngholm Kloak-Renovering  fik den 5. marts 2007 registreret følgende varemærke:

LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE

Den 23. februar 2009 fik Lyngholm Kloak-Renovering endvidere registreret varemærket:

Lyngholm Kloak-Renovering søgte den 11. februar 2009 om registrering af farven gul, pantone 1235, som varemærke, men har trukket ansøgningen herom tilbage.

Af sagsøgernes hjemmeside, www.lyngholm.dk fremgår blandt andet:

…"

DØGNVAGT

Vores bemandet døgnvagt tager telefonen og sørger for hurtig og effektiv afhjælpning af akutte

forstoppelser, sprængte vandledninger eller akutte rørbrud mv.

KLOAKSERVICE

Vort speciale er alt det beskidte arbejde ...

Forstoppede faldstammer, toiletter og indvendige afløb bringer Lyngholm i orden. Lyngholm løser alle opgaver med kloakrensning og slamsugning.

Vi har kapacitet til det hele ...

KLOAKRENOVERING

Lyngholm er aut. kloakmestre og udfører derfor også opgravning og reparation af skadede, nedslidte og defekte kloaksystemer. Lyngholm er den helt naturlige, professionelle partner, når der er tale om Forsikringsskader - såvel Olieskader som Vandskader. Retablering - sikrer Lyngholm også med egne gartnere og brolæggere.

Lyngholm kan derfor garantere, at arbejdet sker til den aftalte tid - og at arbejdet er i orden. Vi  tilbyder også et SERVICE-abonnement!

Med et løbende service-eftersyn og rensning kan mange problemer forebygges. Send bud efter en Lyngholm-konsulent, som helt uforbindende analyserer Deres behov - og De får et skræddersyet forslag, som fokuserer på netop den kombination af problemer, De kan komme ud for.

TV INSPEKTION

Lyngholm TV-inspektion anvender professionelt farve-TV udstyr. TV-inspektion med farve-TV giver hurtig lokalisering af fejl og skader, så udbedring kan gennemføres, før det koster store penge.

"…

Et udsnit af sagsøgernes brochure fra før 2007 ser således ud:

Sagsøgerne har siden 1984 annonceret i Hvidovre Lokaltelefonbog.  I 1984 så annoncen således ud og var placeret under afsnittet "Kloakservice":

I 1991 kom annoncen på forsiden af Hvidovre Lokaltelefonbog og var på gul baggrund.

Annoncen så således ud:

Sagsøgerne bruger endvidere den gule farve sammen med navnet Lyngholm i sort og den røde bjælke på deres brevpapir, visitkort, kalendere osv.

Lyngholm Kloak-Renoverings regnskabstal har de seneste år været som følger:

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Bruttofortjeneste 8.835.098 10.851.716 8.736.380

Årets resultat 490.051 -774.545 -814.378

Lyngholm TV-Inspektions regnskabstal har været som følger:

2005/2006 2007/2008 2008/2009

Bruttofortjeneste 5.711.324 7.749.175 7.410.218

Årets resultat 1.193.543 2.329.006 2.029.858

Sagsøgerne har oplyst sine udgifter til markedsføring således:

Kloak Service Kloak-Renovering TV-Inspektion

2005 366.154 145.767 103.164

2006 255.005 179.646 168.750

2007 148.410 174.248 74.272

2008 367.412 39.735 41.583

2009 398.851 44.738 15.904

Sagsøgernes køretøjer

Sagsøgerne har oplyst, at deres køretøjer altid har været gule. De er malet i den gule farve RAL 1003.

Det fremgår af en  oversigt lavet af J. Hvidtved Larsen Maskinfabrik, i forbindelse med  20 års jubilæet for Lyngholm Kloak Service, at J. Hvidtved Larsen har leveret gule slamsugere til Lyngholm Kloak Service i 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992 og 1994.

Sagsøgte

D.B.E. Dansk Bygningsentreprise ApS blev stiftet den 2. juli 1981 med branchekode  "422000 Anlæg af ledningsnet". Den 31. marts 2005  ændrede selskabet navn til DBE Lyngholm ApS.  Selskabet har følgende binavne:

Lyngholm Kloakentreprise ApS (registreret 31. marts 2005)

DBE Lyngholm & Sønner ApS (registreret 1. december 2008)

J. Lyngholm & Sønner ApS (registreret 16. januar 2010)

R. Lyngholm Kloakteknik ApS (registreret 16. januar 2010)

Jørgen Lyngholm sidder i selskabets bestyrelse, og hans hustru Ninna Lyngholm er direktør.

Jørgen Lyngholm var desuden direktør for  H.B.E. Hvidovre Bygningsentreprise  ApS, som blev stiftet den 16. oktober 1982. I 1988 skiftede selskabet navn til J. Lyngholm & Sønner ApS. Selskabet var registreret med branchekode "412000 - Opførelse af bygninger". Den 2. november 2009 blev selskabet opløst i medfør af anpartsselskabslovens § 59.

Alle rettigheder efter dette nu opløste selskab blev ifølge  Jørgen Lyngholm overtaget af sagsøgte.

Ifølge stamoplysninger hos Told Skat er DBE Lyngholm registreret i hovedbranche 452100 Bygge- og anlægsentreprenører og bibranche 1: 452530 Kloakmestre.

Sagsøgte har adresse på Nymarksvej 27, 2650 Hvidovre. Dette er et villakvarter og tillige Jørgen Lyngholms privatadresse. Sagsøgtes biler står på en adresse på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand.

Jørgen Lyngholm blev autoriseret kloakmester den 8. juni 1988 og har været aktiv i Foreningen af autoriserede kloakmestre i Danmark i en årrække.

Sagsøgte har den 12. oktober 2001 oprettet domænenavnet dbe-lyngholm.dk og benytter i dag e-mail adressen lyngholm@dbe-lyngholm.dk. Forsiden på sagsøgtes hjemmeside, www.dbe-lyngholm.dk ser således ud:

Det fremgår endvidere blandt andet af hjemmesiden:

…"

Firmaprofil af DBE

Firmaet, der blev etableret i 1981 i Hvidovre, er en autoriseret kloakvirksomhed / entreprenørvirksomhed. Ansvarlighed og tillid er vores byggesten. Vi ved, at vi bærer et ansvar over for de kunder som vi servicerer i dagligdagen, samt for vores miljø.

Vores arbejdsområde spænder bredt over almindelige opgaver eks, ganske småt vedligeholdelsesarbejde, til store erhvervs-byggerier. Herunder følgende indenfor afløbsområdet:

Nyanlæg og reparation / renovering af spildevand-, regnvand- og dræninstallationer både i kloakerede og ukloakerede områder.

Nedslidte kloaksystemer, rørbrud, utætte og nedslidte brønde, som ofte er årsag til vand i kælder og fugtige kældervægge og fundamenter. Nedbrudte fedt-, olie-, og kemikalieudskillere, syreneutraliserings-systemer og nedsivningssystemer repareres eller udskiftes når disse ikke længere er funktionsduelige. Drænsystemer som ikke længere fungerer, repareres/retableres med nyt, å dræningen af vand igen vil kunne foregå på betryggende vis.

Etablering og projektering af nye kloaksystemer tilbydes udført. Alle former for opgaver løses for kunder med behov for seriøst, kvalitetsbevidst, ansvarsfuldt og miljømæssigt korrekt arbejde.

Opgaverne kan løses med alle gængse materialer, herunder PEH, PVC, PP, beton, glaseret ler, rustfristål, støbejern, m.v. Vores medarbejdere er veluddannet samt erfarne efter mange år i firmaet.

Efter at have høstet meget erfaring ved kloakarbejde, gennem firmaets tæt ved 30 års historie, har vi opnået en ekspertise og evne til at løse stort set alle kloakopgaver, som vi vil bliver stillet over for.

Alle opgaver udføres med stor omhu og respekt for omgivelserne og miljøet. Tillid, kvalitetssans, omhu, miljøbevidsthed og ansvarlighed gør, at De, som kunde, trygt kan tilkalde os til udførelse af enhver opgave. "Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest " men løser opgaven på en måde. hvor De som kunde og vi som firma, begge er tilfredse med det arbejde som er blevet udført.

Vi kan med vores servicevogne tilbyde assistance ved akut opståede problemer, 24 timer i døgnet, 365 dage om året.

Vores kunder får altid en professionel og individuel rådgivning, hvad enten det drejer sig om såvel små som store opgaver. Vores arbejde bliver udført efter et meget omfattende godkendt kvalitetssikringssystem, der sikrer kunden en ensartet høj kvalitet.

"…

Under punktet "Arbejdsopgaver" på sagsøgtes hjemmeside kommer følgende side og billede. Billedet er af en slamsuger, som ikke tilhører sagsøgte, men Kenneth Lyngholms selskab, DBE Kloakservice, som sagsøgte samarbejder med.

Under punktet Arbejdsopgaver og Kloakrenovering fremgår blandt andet:

"… Vedligeholdelse og servicering:

Alle kloak systemer kræver vedligeholdelse og servicering. Vi kan tilbyde alle former for rensning og slamsugning, trykprøvning, TV-inspektion m.v. som kræves for at bevare kloaksystemets funktionalitet.

"…

Da sagsøgte hed Dansk Bygningsentreprise, markedsførte selskabet sig med følgende logo og annoncering:

Sagsøgte har tidligere brugt gult papir til fakturaer, brevpapir, kuverter, visitkort mv.,

hvor selskabets navn var skrevet med rødt og med logo i sort og rødt som i annoncen ovenfor. Sagsøgte har også tidligere brugt hvidt papir, med rød skrift og et logo i sort og rødt. Sagsøgte oplyser, at de nu bruger hvidt papir.

Sagsøgtes regnskabstal har de seneste år været som følger:

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Bruttofortjeneste 6.646.348 5.030.359 6.074.184

Årets resultat 108.465 -807.870 311.911

Sagsøgtes køretøjer og skiltning.

Sagsøgtes lastbil med grab blev indkøbt i oktober 2005 fra NyScan. Den blev leveret malet i den gule farve RAL 1004 på førerhuset og frontgrill i grå. Frontgrillen er i dag gul og rød. Dette er sagsøgtes eneste lastbil med grab (bilag 50):

Sagsøgtes mandskabsbiler så indtil for nylig således ud (bilag 67  - under navnet står der "Alt i kloak og miljøarbejde"):

Sagsøgte har for nylig fået bilerne omlakeret, så de i dag fremstår således (bilag AU):

Sagsøgte har desuden haft biler og skilte med nedenstående logo, men oplyser, at dette ikke længere anvendes, og at bilerne er solgt eller ikke i drift (bilag O/35):

Sagsøgte har endelig skiltet på følgende måde (bilag 49):

Det fremgår af faktura af 31. juli 2006 fra Skibby Jensen Smedje A/S, at sagsøgte har indkøbt 7 containere "alle sandblæst og malet gule Ral 1004 og monteret med reflekser".

Det fremgår af ordrebekræftelse fra J. Hvidtved Larsen A/S, at DBE Kloakservice ApS har indkøbt en slamsuger til levering i uge 14 i 2008, hvor førerhuset og tank var malet i gul RAL 1004. Sagsøgte bekræfter, at det er denne slamsuger, der er afbilledet på deres hjemmeside, men som tilhører DBE Kloakservice.

Parternes annoncering i de seneste år.

I 2008 annoncerede både sagsøgerne og sagsøgte i Hvidovre Lokale Telefonbog. Sagsøgernes annonce er på forsiden og sagsøgtes på bagsiden:

Inde i Håndbogen fra 2008 havde sagsøgte en lignende annonce på gul baggrund, men i denne annonce var der en grå bjælke øverst, hvori der med røde bogstaver stod "DBE Lyngholm og Sønner ApS"(bilag 11).

I Hvidovre Lokale Telefonbog fra 2009/2010 havde sagsøgerne på ny en annonce på forsiden, og sagsøgte havde en annonce på bagsiden:

På hjemmesiden  www.servicehaandbogen.dk har sagsøgte en annonce under gruppen skadedyrs-bekæmpelse - rottebekæmpelse". Annoncen er på en gul baggrund, med rød overskrift "J. Lyngholm & Sønner ApS".

Sagsøgtes annonce i den trykte udgave af servicehåndbogen fra 2010 ser således ud (bilag 70):

Sagsøgerne er fremkommet med eksempler på, at der er sket forveksling mellem parterne, idet nogle fakturaer og rykkere til sagsøgte er sendt til sagsøgerne, og nogle af sagsøgtes kunder og samarbejdsparter har kontaktet sagsøgerne i den tro, at et stykke arbejde var udført af/aftalt med sagsøgerne.

Der er fremkommet eksempler på, at flere andre virksomheder i kloakbranchen har gule slamsugere, ligesom flere andre brancher benytter gule arbejdskøretøjer.

Forholdet mellem sagsøgerne og sagsøgte

Lynghom Kloak-Renovering indgav i 1989 stævning mod J. Lyngholm & Sønner ApS med åstand om, at  selskabet skulle anerkende at være uberettiget til at benytte navnet: "J. Lyngholm & Sønner ApS". Det fremgår blandt andet af stævningen, at:

…"

Sagsøger har tillige konstateret, at sagsøgte nu klæder sine folk i arbejdstøj, der på ryggen med fremhævet skrift bærer betegnelsen "Lyngholm". Sagsøger har tillige bemærket, at sagsøgtes arbejdskøretøjer i stadigt stigende omfang males i samme gule farve som sagsøgers.

Det påberåbes her særligt, at sagsøgte på arbejdstøj fremhæver "Lyngholm" i forhold til resten af firmanavnet, og i øvrigt, at sagsøgte også søger at skabe forveksling ved at anvende samme farve på sine køretøjer, som sagsøger anvender.

"…

Sagsøgerne hævede efterfølgende sagen.

Sagsøgerne og sagsøgte indgik den 12. maj 2005 en rammeaftale med følgende indhold:

…"

Mellem parterne D.B.E./ J. Lyngholm & Sønner, repræsenteret af brødrene Jørgen og Preben Lyngholm er der d.d. indgået rammeaftale vedrørende Lyngholm KloakRenovering A/S, der overtager aktiverne i de ovennævnte firmaer.

Rammeaftale omfatter en købspris på de listede aktiver udarbejdet af DBE/JL til en samlet fast pris af kr. 3.418.000.

I aftalen indgår, at Kenneth Lyngholm ansættes som co-ordinator i LTV og LKR som deltidsansat og med aflønning efter de arbejdstimer han lægger her i firmaet.

Jørgen Lyngholm oppebærer en løn, der svarer til afdelingsleder … og herudover oppebærer han en +/- bonusordning på de sager han selv behandler fra ordremodtagelse

til afsluttende kundebetaling. Bonusordningen sættes til 5 % efter sagernes omkostninger og de faste omkostninger, der fastlægges af firmaets revisor.

"…

Rammeaftalen blev underskrevet, og forhandlingerne fortsatte. Udkast til købsaftale blev udarbejdet, men aldrig underskrevet. Der blev endvidere udarbejdet udkast til ansættelsesaftale mellem Lyngholm Kloakrenovering og Jørgen Lyngholm, der ej heller blev underskrevet. Parterne stoppede forhandlingerne i 2005.

Den 1. november 2007 fremsendte sagsøgernes daværende advokat et brev til sagsøgte med anmodning om, at sagsøgte ophørte med brug af sagsøgernes firmanavn og varemærke. Sagsøgerne opsagde den 4. december 2007 alt samarbejde med sagsøgte og anførte:

…"

På trods af gentagne rykkerskrivelser er den forfaldne saldo i Lyngholm KloakService stadig ikke betalt dags dato.

Pt ophører alt samarbejde. Ordre afgivet til Lyngholm Kloak-Service samt Lyngholm  Tv-Inspektion vil derfor ikke blive udført, med mindre den forfaldne saldo er indfriet inden udførelsesdato for ovennævnte ordre.

Når den forfaldne saldo er indfriet vil vi gerne genoptage vores samarbejde.

"…

Sagsøgtes advokat besvarede den 14. december 2007 sagsøgernes advokats henvendelse og benægtede, at  sagsøgte krænkede sagsøgernes firmanavn, varemærke eller forretningskendetegn. Parterne og deres advokater holdt et møde den 1. februar 2008, som dog ikke førte til en løsning af parternes tvist.

Forklaringer

Preben Lyngholm har forklaret, at han ikke længere er medejer, men stadig har tilknytning til firmaet. Han er ældste bror til Flemming og Jørgen og er oprindeligt uddannet politimand.

Flemming Lyngholm startede i kloakbranchen ved at arbejde med kloakrensning for sin svigerfar. Da dennes firma måtte lukke, var Flemming arbejdsløs i en tid. Flemming kom på ny i gang med kloakarbejdet, da der var problemer med faldstammen i den ejendom, hvor Flemming boede i. Herefter startede Flemming som selvstændig med kloakrensning på opfordring fra Jørgen. I begyndelsen skaffede Jørgen Flemming opgaver, da Jørgen var ansat i et VVS-firma, som ind imellem havde behov for at få udført kloakrensningsopgaver.

Han hjalp selv Flemming i sin fritid, men valgte efter nogle år at tage orlov fra politiet og blive partner i Flemmings firma. Da han trådte ind i firmaet i 1980, ønskede han, at firmaet skulle fremstå mere professionelt. De købte en varevogn, som, han besluttede, skulle males gul, og de anskaffede arbejdstøj i samme farve. De fik mange henvendelser om reparation af kloaker, når de spulede kloaker, og for at kunne løse disse opgaver uddannede han sig til autoriseret kloakmester i 1984. Der var to store firmaer i området, som havde slamsugere, og for at kunne konkurrere med dem købte de deres egen slamsuger.

De to konkurrenter var Albertslund Kloakservice, som markedsførte sig på sit navn og hvide slamsugere, og Leif M. Jensen Kloakservice, som havde orange biler. Netop for ikke at ligne disse konkurrenter valgte han, at Lyngholm Kloak Service skulle have en slamsuger i den signalgule farve RAL 1004.

De fik hurtigt flere biler, men selv om alle var malet i samme farve, fremstod de ikke helt ens, når man så dem ved siden af hinanden. Det viste sig, at den gule farve ikke dækkede godt nok, og hvis bundfarven på en bil var mørk og lys på en anden, fremstod bilerne ikke helt ens efter lakering med den gule farve. Derfor skiftede de til RAL 1003, som dækkede bedre, og fik alle biler malet hvid i grundfarven, og dette har de gjort lige siden.

Deres kunder var i starten boligselskaber og private. Efterhånden fik de også forsikringsselskaber og større boligselskaber som kunder. De havde kunder i hele Storkøbenhavn. Inden han selv blev autoriseret kloakmester, udliciterede de opgaver, der krævede

autorisation, men da de selv fik autorisation, begyndte de i det små med at skifte kloakdæksler o.lign. De fik efterhånden større og større opgaver og valgte efter nogle år at udskille virksomheden med kloakrenovering i et selvstændigt selskab for at begrænse den økonomiske risiko.

De startede med at annoncere i Hvidovre lokaltelefonbog. De var meget optaget afat gøre opmærksom på sig selv via deres gule farve. De tog derfor kontakt til ejeren af lokaltelefonbogen og lavede en langtidsaftale om, at omslaget på telefonbogen skulle skifte farve til "Lyngholm gul". Herudover reklamerede de i idrætshaller og sponsorerede forskellige sportshold. Markedsføring var altid i den gule farve. Deres bedste reklame er deres biler, idet farven gør dem genkendelige i gadebilledet.

Jørgen var, mens Preben og Flemming startede deres virksomhed op, ansat som overkonduktør i forskellige VVS-firmaer. Senere startede Jørgen  sit eget bygningsentreprisefirma, hvor han byggede, renoverede og vedligeholdte ejendomme. Jørgen kom til dem, når han skulle have lavet nogle kloakopgaver, indtil han selv blev kloakmester. Allerede da Jørgen selv blev kloakmester, bad de ham om, at der ikke skulle ske forveksling, men Jørgens firma hed dengang Hvidovre Bygningsentreprise, og det gav ikke anledning til forveksling.

Efterhånden som deres virksomhed voksede, følte han og Flemming, at Jørgen lagde sig mere og mere op ad deres navn og arbejde, idet Jørgen brugte sit eget navn i forbindelse med sin virksomhed i stedet for firmanavnene. De bad derfor Jørgen om at bruge sine firmanavne, og Jørgen gav indtryk af, at han var indstillet herpå.

Han kan ikke nøjagtigt stadfæste, hvornår Jørgen begyndte at bruge gule biler. På et tidspunkt havde Jørgen biler i flere forskellige farver. I 1980'erne havde han nogle lysegule biler med en svag grønlig undertone. Det havde ingen betydning for dem, så længe Jørgens firma hed noget helt andet end deres firma. Det var først, da Jørgen begyndte at annoncere med brug af Lyngholm navnet, at de for alvor syntes, at han var begyndt at efterligne dem.

De udtog derfor stævning mod Jørgen i 1989. De havde haft mange skænderier herom, og de havde prøvet at få Jørgen til at afstå fra at bruge navnet Lyngholm. De havde accepteret navnet J. Lyngholm & Sønner, så længe Jørgen var i byggebranchen, men ikke da han bevægede sig mere og mere  over i  kloakbranchen. De hævede sagen, da deres moder krævede dette.

Herefter var der en meget kort periode, hvor der var lidt ro mellem parterne, men så fortsatte Jørgen. De holdt talrige møder og havde mange diskussioner, men Jørgen fortsatte. De fik endda oplyst fra deres leverandør af slamsugere, at Jørgen havde forespurgt til prisen på en gul slamsuger.

I 2008 opdagede de, at Jørgens søn, Kenneth Lyngholm, havde startet firmaet DBE Kloakservice, som udfører slamsugning. Inden da var samarbejdet med Jørgen stoppet.

De kunne acceptere Kenneths firma under forudsætning af, at det ikke hed Lyngholm.

Jørgen foreslog på et tidspunkt, at de skulle slå virksomhederne sammen. Han havde betænkeligheder, da Jørgen og Flemming ikke havde et godt forhold, men efter en ferie han og Jørgen havde holdt sammen, forelagde han alligevel ideen for Flemming, og der blev lavet en rammeaftale. Ideen med rammeaftalen var at se, om de kunne arbejde sig frem til en enighed. Jørgen var så ivrig, at han tilbød, at de kunne overtage hans virksomhed gratis. Men under de videre forhandlinger skærpede Jørgen hele tiden kravene. Jørgen forlangte mere for sin virksomhed, og desuden ville han have ansat både sin søn, hustru og svigerdatter i den fælles virksomhed. Han og Flemming syntes, at Jørgen skærpede kravene i en sådan grad, at de ikke kunne acceptere dem, men det var til sidst Jørgen, der afbrød forhandlingerne.

De håbede efterfølgende på, at Jørgen ville overholde deres aftale om, at han ikke brugte Lyngholm navnet. Jørgen kom ind i en periode, hvor hans virksomhed havde økonomiske problemer, og han betalte derfor i en periode ikke Lyngholm Kloak Service for det arbejde, som var udført for ham. Han havde på et tidspunkt skyldige restancer for op mod 1 mio. kr. Derfor skrev Linda og Jannie til Jørgen om ophævelse af samarbejdet og betaling af regningerne. Jørgen har altid fået rabat, hvis han betalte til tiden. Denne rabat blev fjernet.

Der er ikke andre i Storkøbenhavn, der bruger gule biler inden for kloakbranchen. Det er korrekt, at Tåstrup kommune ejer en gul slamsuger, men kommunen er ikke en konkurrent til dem.

Linda Lyngholm har forklaret, at hun er direktør hos sagsøgerne og har arbejdet i virksomheden siden 1995. Hun og kusinen Jannie Lyngholm Nielsen ejer Lyngholm Kloak Service og Lyngholm Kloak-Renovering alene. John Agger er medejer af Lyngholm TVInspektion.

Der sker ofte forvekslinger mellem sagsøgerne og sagsøgte. Det kan være grossister, entreprenører eller kollegaer, som rykker dem for betalinger vedrørende sagsøgte, og de får regninger for varer, der er indkøbt af sagsøgte i navnet Lyngholm. De bruger meget tid på disse forvekslinger, og det er et irritationsmoment i hverdagen. Det sker også, at hun bliver rykket for telefonbeskeder, hun aldrig har fået. Sagsøgerne går glip af kunder ved forvekslingerne, og flere kunder har givet udtryk for, at de troede, at de havde haft fat i sagsøgerne med hensyn til udførelsen af et stykke arbejde, hvor dette rent faktisk var udført af sagsøgte. Det er hendes oplevelse, at Jørgen Lyngholm ikke gør noget for at opklare misforståelsen.

Der er fuldstændig identitet mellem de arbejdsopgaver, som sagsøgerne og sagsøgte udfører.

De trak ansøgningen om varemærkeregistrering af den gule farve tilbage, fordi det var meget mere omkostningskrævende, end de havde regnet med, idet der blandt andet skulle gennemføres en markedsundersøgelse.

Binavnene J. Lyngholm og L. Lyngholm blev registreret samtidigt, fordi de agter at etablere et holdingselskab. De var opmærksomme på Jørgen Lyngholms selskab J. Lyngholm & Sønner, da de registrerede binavnet J. Lyngholm.

Sagsøgte var i restance med omkring 2-300.000 kr., da sagsøgerne  opsagde samarbejdet. Det var oftest sagsøgte, som gjorde brug af sagsøgerne til kloakrensning og tv-inspektion. Sagsøgerne valgte at stoppe samarbejdet på grund af de forvekslinger, som var opstået.

Fra 1989 og frem begyndte sagsøgte at bruge gule biler og navnet Lyngholm.  Sagsøgte havde dog også biler i andre farver og var desuden i byggebranchen. Efterhånden blev flere og flere af sagsøgtes biler dog gule, og sagsøgte bevægede sig mere over i kloakbranchen. Man har fra sagsøgernes side mange gange gjort Jørgen Lyngholm opmærksom på, at det ikke var smart, at han bevægede sig mere og mere ind på sagsøgernes arbejdsområde. Da forhandlingerne om køb af sagsøgtes virksomhed mislykkedes, blev sagsøgte mere og mere chikanøs. Sagsøgte ændrede sine bilers farver, annoncerede med samme gule farve og skiftede arbejdstøjets farve til den samme som sagsøgernes. Der opstod flere og flere forvekslinger, da sagsøgte begyndte at ligne sagsøgerne mere og mere.

Det er vigtigt for sagsøgerne at få stoppet sagsøgte, da sagsøgte mere og mere udgiver sig for at være sagsøgerne. Sagsøgtes ejer, Jørgen Lyngholms, søn Kenneth Lyngholm, har startet DBE Kloakservice, og når sagsøgte får henvendelse fra kunder om kloakrensning, tager sagsøgte imod kunderne og giver arbejdet til sin søns firma. Jørgen Lyngholm udgiver sig også for at være Lyngholm i forhold til kunderne. Hendes tidligere ægtefælle er bestyrelsesmedlem i Kenneth Lyngholms firma.

Sagsøgernes tre selskaber arbejder tæt sammen og fremstår udadtil som en virksomhed. Når en kunde ringer med et problem, starter de med at sende en slamsuger. Hvis de herefter fatter mistanke om, at der er noget galt med kloakken, sender de en tv-inspektionsvogn. Hvis der med denne findes fejl, laver de et fyldestgørende tilbud om kloakreparation, som sendes til kunden sammen med tv-inspektionen. Sagsøgerne har ansat omkring 40 medarbejdere og har omkring 30 biler, som stort set alle har den samme gule farve. De har en omsætning på omkring 40 mio. kr., hvoraf halvdelen  vedrører Lyngholm Kloak Service. Indtjeningen i Lyngholm Kloak-Renovering er lidt for nedadgående som følge af krisen, og fordi de har mistet kunder til konkurrenter.

Jørgen Lyngholm har forklaret, at han er ejer af DBE Lyngholm og er den yngste af de 3 Lyngholm brødre. Han har beskæftiget sig med kloakarbejde i 50 år. Han startede som lærling i 1959 indenfor VVS, kloak, rør og smed. Da han var udlært, blev han formand for sit første byggeri, som var et stort plejehjem, hvor han stod for afløb, vand og kloak. Han arbejdede som formand indtil 1965. Efter 1967 blev han ansat i Andersen og Heegaard, først som formand, så for-montør og siden servicechef og havde ansvaret for kloak og vand i forskellige byggeriet. I 1981 havde han en samtale med sine brødre om at starte som selvstændig og indlede et samarbejde. Han fik gode råd fra sine brødre og fik blandt andet en henvisning til deres trykkeri. Han startede Hvidovre Bygningsentreprise i 1981.

Han havde haft intentioner om at lave byggearbejde, men det vaR arbejdet med vand og kloak, som han brændte for. Han aftalte med sine brødre, at han ville henvise de kloakrensningsopgaver til dem, som han kunne, og de skulle til gengæld henvise kloakreparationsopgaver til ham. Han antog sin første autoriserede kloakmester i 1982 og siden yderligere én.  I 1988 blev han selv autoriseret kloakmester.  Allerede fra begyndelsen af 80'erne fordelte hans arbejdsopgaver sig med omkring 5 % byggearbejder og 95 % kloakreparationer. Han lavede kun tre større byggeopgaver. Fra 1989 og frem faldt byggeentreprisedelen til omkring 2 %. Selvom han på papiret havde to selskaber inden for hver sin branche, fremstod det i praksis som én virksomhed med samme ansatte og samme køretøjer. Han har gennem årene bl.a. udført kloakrenovering for Forsvarskommandoen, Kastrup Lufthavn og Amalienborg. Han har været medlem af bestyrelsen i Dansk Kloakmesterforening i 17 år og er nu æresmedlem. Han har aldrig promoveret sig personligt som Lyngholm eller sagt, at han var fra Lyngholm.

Virksomhedens adresse er også hans private bopæl. Virksomhedens administration ligger på adressen, og varer til virksomheden bliver leveret der.

Da hans sønner ønskede at træde ind i virksomheden, ville de gerne have, at firmaet hed noget med "Sønner". Da det viste sig, at der var et andet firma, som også hed Dansk Bygningsentreprise, ville de have et andet navn. Det blev også for langt med "sønner" bagefter navnet. De valgte navnet DBE Lyngholm & Sønner for at få både det tidligere navn med i form af forkortelsen DBE og deres eget navn. Hvidovre Bygningsentreprise ændrede navn til J. Lyngholm & Sønner.  Hans sønner er kendt i pressen for deres sportspræstationer, hvilket også gjorde navnet Lyngholm kendt.

Deres første bil købte de brugt i 1981, og den var gul. Det har altid været hans søn, Kenneth, der har stået for indkøb af bilerne. De har siden 1983 indkøbt biler i RAL 1004, når dette var muligt. Kenneth er ansat hos sagsøgte og medejer af DBE Kloakservice.  De har haft to biler med logoet J. Lyngholm & Sønner med rød skrift og en bred sort skygge.

Den ene er solgt, den anden står på deres parkeringsplads, men kan ikke køre og vil også blive solgt. Sagsøgte har i dag 7 biler, en lastbil med grab og 5 containere. De har ingen slamsuger.

Hans brødre har altid vidst, at han lavede kloakarbejde. Da sagsøgerne hævede den første retssag, ringede Flemming Lyngholm og sagde, at han syntes, at sagen skulle ud af verdenen. Han har aldrig lovet sine brødre, at han ikke ville bruge den gule farve, eller at han ikke ville lave kloakarbejde. Mens han henviste arbejde til sagsøgerne, havde sagsøgerne ikke noget problem med, at han brugte den gule farve og lavede kloakarbejde. Hans firma fik 10 % i rabat fra sagsøgerne på de arbejdsopgaver, som han bestilte hos sagsøgerne for en kunde, hvis han betalte fakturaer til tiden. Samarbejdet stoppede i 2005.

Sagsøgte bruger i dag hvidt brevpapir mv. for at vise forståelse for sagsøgernes ønske om, at  virksomhederne skal adskille sig fra hinanden. De har selvlysende  gult eller grønt arbejdstøj med reflekser, da det er et krav af sikkerhedsmæssige grunde.

Allan Willadsen har forklaret, at han er autoriseret VVS installatør, autoriseret kloakmester og har vognmandstilladelse. Han har været i kloakbranchen i 11 år. Alt i hans firma er i farverne grønt og blåt.

Han kender Lyngholm Kloakservice og har gået i skole med Linda Lyngholm. Han kender Lyngholm Kloakservice for deres gule biler og deres sponsorater i Hvidovre. Sagsøgerne og sagsøgte arbejder indenfor samme branche, og der sker tit forveksling imellem dem. Sagsøgte udfører også slamsugning under navnet Lyngholm. Sagsøgtes slamsuger er en tro kopi af sagsøgernes. Det er først inden for de seneste 8-10 år, at Jørgen Lyngholm har brugt navnet Lyngholm i forbindelse med sin virksomhed, henholdsvis J. Lyngholm & Sønner og DBE Lyngholm.

Carsten Theil Laursen har forklaret, at han er autoriseret kloakmester og ejer af Theil Kloakservice. Han har været selvstændig siden 1996. Før dette var han ansat hos Lyngholm Kloak Service. Allerede mens han arbejdede for Lyngholm Kloak Service, opstod der forveksling mellem Lyngholm Kloak Service og Jørgen Lyngholms virksomhed.  Han samarbejder i dag hverken med sagsøgerne eller sagsøgte. De er konkurrenter. Det er vigtigt i markedsføringen at være synlig i gadebilledet. Hans biler er orange og blå.

Han kender godt Jørgen Lyngholm og har haft opgaver for ham på et tidspunkt.

Han kender Jørgen Lyngholms firma som Dansk Bygningsentreprise.

Henrik Petersen har forklaret, at han er ansat hos Allan Willadsen som servicechef i kloakafdelingen. Han har tidligere været selvstændig og arbejdet hos sagsøgerne. De laver mest VVS arbejde hos Allan Willadsen, hvortil der skal bruges blikkenslagere. Kloakrenovering kræver autorisation, hvilket kloakservice ikke kræver.

Henrik Petersen kender Jørgen Lyngholm som Dansk Bygningsentreprise.

Kenneth Lyngholm har forklaret, at han er 44 år, søn af Jørgen Lyngholm og mellemste bror til Brian og Ronnie Lyngholm. Han er ansat i sin fars firma og medejer af DBE Kloakservice, som har en slamsuger. Han var i første omgang ansat hos sin far fra 1982 til 1990, og så igen fra cirka 2000. Han har altid været involveret i indkøb af biler til sagsøgte.

Den første bil, de købte, var en brugt gul Ford transit. Omkring 1985 begyndte de at bestille deres nye biler i farven RAL 1004. Alle biler de indkøbte, hvor de selv kunne bestemme farven, blev købt i denne farve. Hvis ikke de kunne få biler leveret i denne farve, blev den omlakeret hertil. Containere skal sandblæses, for at malingen kan hæfte ordentligt.

Fra 1997 skrev de J. Lyngholm & Sønner med rød skrift og sort skygge på siden af bilerne. Før dette var bilerne neutrale uden firmanavn.

Slamsugeren, som DBE Kloakservice ejer, er i farven RAL 1004 og på siden står der DBE Kloakservice. Bag på slamsugeren står der DBE Kloakservice med store bogstaver og med mindre bogstaver  Kenneth Lyngholm  og Torben Granhøj. Det er det eneste sted, hans navn står på slamsugeren. Deres slamsuger blev leveret med kølergitteret i samme gule farve som resten af bilen, og de fik den efterfølgende omlakeret så kølergitteret er stribet rødt og hvidt.

90 % af indtjeningen i DBE Kloakservice kommer fra TV-inspektion og slamsugning.

Firmaet får omkring 20-30 % af sine opgaver fra DBE Lyngholm. DBE Kloakservice har været i gang i 2½ år. Omsætningen sidste år var på omkring 3.1 mio. kr.  Kunderne kan godt lide deres prisniveau. Desuden har de en god kundeservice, hvor der bliver fulgt op efter en kloakrensning Leif Hansen har forklaret, at han har været autoriseret kloakmester siden midten af 80'erne. Han er selvstændig, og hans firma hedder Kloakmesteren. Han arbejder med kloakrenovering men foretager ikke spuling eller slamsugning. Han sidder i bestyrelsen for Foreningen af Danske Kloakmestre. Han har kendt Jørgen Lyngholm siden 1982. Jørgen Lyngholm var aktiv kloakmester, ellers ville han ikke kunne være medlem af foreningen.

Jørgen Lyngholm gjorde i bestyrelsen ofte opmærksom på, at kvalitet var vigtigt, og der var blandt kloakmestrene stor respekt om hans kvalitetsbevidsthed. Der findes omkring 2000-2500 kloakmestre i Danmark, og foreningen har omkring 500 medlemmer.

Parternes argumenter

Sagsøgerne har gjort gældende, at sagsøgte ikke er berettiget til at bruge navnet Lyngholm i forbindelse med kloakarbejde, idet sagsøgerne gennem indarbejdelse i en årrække har opnået eneret til at bruge navnet Lyngholm i forbindelse med sådanne tjenesteydelser, jf. varemærkelovens §§ 3 og 4. Det er en tilsnigelse, når sagsøgte sondrer mellem kloakrenovering og kloakservice. Begge dele vedrører tjenesteydelser i kloakbranchen. Sagsøgte markedsfører sig desuden med samme arbejdsopgaver som sagsøgerne. Sagsøgtes slogan er "Alt i kloak", og på sagsøgtes hjemmeside er der et billede af en slamsuger. Det må derfor lægges til grund, at sagsøgte udfører arbejde i og markedsfører sig i samme branche som sagsøgerne.

Sagsøgtes selskabsnavn og binavne er desuden i strid med selskabslovens § 2, stk. 2 og 3 samt § 3, stk. 1. Sagsøgtes navn er ikke blot egnet til forveksling. Der er sket konkrete forvekslinger i stort antal og i stigende omfang siden 2005. Ikke alle forvekslinger medfører konkrete tab, men hver forveksling medfører arbejde for sagsøgerne og er udtryk for En markedsforstyrrelse.  Jørgen Lyngholm er ikke berettiget til at bruge Lyngholm som selskabsnavn, blot fordi han hedder Jørgen Lyngholm. Brugen af eget navn skal være i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. varemærkelovens § 5, nr. 1 og markedsføringslovens §§ 1 og 18. Sagsøgte har ikke handlet i overensstemmelse med god markedsføringsskik ved brug af navnet Lyngholm. Sagsøgtes brug af navnet er bevidst illoyal og chikanøs.  Sagsøgte tilstræber forveksling for at snylte på sagsøgerne og tilstræber at blive helt ligesom sagsøgerne ved nu at udføre præcis det samme arbejde.  DBE foran Lyngholm medfører ikke en tilstrækkelig adskillelse, da det ikke er det bærende element i navnet. Parternes forudgående samarbejde, familierelation og fælles kundegrundlag skal tages i betragtning ved vurderingen af, om sagsøgte overtræder god markedsføringsskik.

Sagsøgerne har haft domænenavnet www.lyngholm.dk siden 1997. Sagsøgte registrerede www.dbe-lyngholm.dk i 2001. Sagsøgte har først for nylig taget e-mail adressen lyngholm@dbe-lyngholm.dk i brug. Sagsøgtes domænenavn og e-mail er i strid med domænelovens § 12, varemærkelovens § 4, stk. 1, markedsføringslovens § 18 og anpartsselskabslovens § 2, stk. 2.  Domænenavnet og e-mailen er ligesom sagsøgtes firmanavn en illoyal og chikanøs snyltning på sagsøgerne og bidrager til en forøgelse af forvekslingen.

Sagsøgerne har eneret til brug af den gule farve, da den er indarbejdet af dem siden 1980. Sagsøgte er derfor ikke berettiget til at bruge denne farve (RAL 1003) eller en forvekslelig gul, f.eks. RAL 1004. Sagsøgerne har konsekvent anvendt den gule farve, og den er en væsentlig del af deres varemærke. Bilerne udgør en stor del af markedsføringen i branchen, og derfor er farven på disse biler så vigtig.  Sagsøgerne er kendt som dem med de gule biler. En farve kan både være et varemærke og et kendetegn efter markedsføringsloven. Den gule farve er begge dele for sagsøgerne.

Sagsøgte tilstræber forvekslelighed ved at bruge den gule farve. Sagsøgte var udmærket bekendt med sagsøgernes brug af den gule farve som en væsentlig del af deres markedsføring, da sagsøgte begyndte at bruge gul.

Sagsøgerne bestrider, at det er normalt at have gule biler i kloakbranchen. De forskellige virksomheder i branchen prøver i modsætning til sagsøgte at adskille sig fra hinanden ved valg af bestemte farvekombinationer, som ingen andre har. Der er ingen andre kloakfirmaer i Hvidovre, der bruger gul.

Sagsøgerne har derudover kombineret den gule farve med sorte bogstaver og en rød bjælke. Dette har sagsøgte også kopieret både i sine annoncer og på bilerne, hvor sagsøgte skriver Lyngholm med store spærrede typer på gul baggrund. Det medfører, at en kunde kan få udført arbejde af sagsøgte uden at opdage, at det ikke er sagsøgerne. Lighederne er tilstræbte og derfor illoyale og egnet til forveksling. At sagsøgte nu har fået lidt gråt og lidt hvidt på sine kassebiler, ændrer ikke herved. Sagsøgtes containere og øvrige biler er stadig gule, og også lastbilen med grab minder om sagsøgernes tilsvarende køretøj. Hvis man først har krænket en andens varemærke og kendetegn, skal man ændre sig radikalt. Sagsøgtes ændring er ikke tilstrækkelig.

Sagsøgte handler i hvert fald i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens §§ 1 og 18, når sagsøgte benytter navnet Lyngholm sammen med farverne gul og rød eller gul, rød og sort, henset til at parterne arbejder i samme branche, og sagsøgerne har anvendt det pågældende navn i kombination med de tre farver i deres logo siden 1980.

De konkrete eksempler på sagsøgtes skiltning, biler og annoncering giver hver især anledning til forveksling med sagsøgernes kendetegn, og sagsøgte har ved disse udformninger i hvert fald ikke gjort noget for at adskille sig fra sagsøgerne.

Sagsøgerne har rettidigt forfulgt sagsøgtes krænkelse af sagsøgernes rettigheder.

Sagsøgte har ikke godtgjort, at sagsøgtes biler har været gule i mange år. Jørgen Lyngholms forklaring herom er ikke tilstrækkelig dokumentation, og der er ingen dokumentation for, at de to biler med navnet J. Lyngholm og Sønner skrevet på siden tilhørte sagsøgte fra start af.  Selskabet J. Lyngholm & Sønner hed oprindeligt Hvidovre Bygningsentreprise. Det selskab var registreret til at lave bygningsarbejde og ikke kloakarbejde, hvorfor sagsøgerne ikke har reageret herimod. Sagsøgte hed frem til 2005 Dansk Bygningsentreprise. Sagsøgtes markedsføring var indtil 2005 meget rodet, og sagsøgte brugte flere forskellige farver og logoer. Først fra 2005 og frem blev sagsøgte konsekvent i sin brug af navnet Lyngholm og farven gul. Tidligere var det "DBE", der var det gennemgående element i sagsøgtes annoncering og skiltning. Det må lægges til grund, at sagsøgte først fra omkring 2005 og frem kun har haft gule biler. Preben Lyngholm har vedholdende sagt til Jørgen Lyngholm, at han ikke skulle bruge Lyngholm og den gule farve. Sagsøgerne har aldrig opgivet at forfølge deres ret til navnet og farven. Sagsøgerne har gjort rigeligt for at forfølge deres ret særligt fra 2005 og frem, hvor sagsøgtes krænkelser tog til.

Sagsøgerne er berettiget til erstatning for tab grundet forvekslingerne. Sagsøgte har lukreret på sagsøgernes goodwill og har ikke selv markedsført sig. Sagsøgtes handlinger har skabt markedsforstyrrelser og givet sagsøgerne ekstra arbejde. Sagsøgerne har endvidere været ramt at nedgang indenfor kloakrenovering. Sagsøgerne er også berettiget til vederlag for sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgernes varemærke. Det er en skærpende omstændighed, at sagsøgte ikke har handlet loyalt.  Erstatning og vederlag må fastsættes skønsmæssigt.

Lyngholm Kloak-Renovering har i relation til sagsøgtes selvstændige påstande gjort gældende, at påstanden skal afvises, da sagsøgte ikke er påtaleberettiget. J. Lyngholm og Sønner eksisterer ikke længere, og Jørgen Lyngholm er ikke personligt sagsøgt. Der er ikke sket en overdragelse af rettighederne.  Subsidiært gøres det gældende, at  Lyngholm Kloak-Renovering skal frifindes, da selskabet er berettiget til at anvende navnet, da det er navnet på en af selskabets direktører, og da sagsøgte ikke har eneret til brug af "bygningsentreprise" i et selskabsnavn. Lyngholm Kloak-Renovering har tidligere stiftet ret til at anvende hoveddelen af navnene "Lyngholm".

Sagsøgte har gjort gældende, at Jørgen Lyngholm er berettiget til  at bruge sit eget navn i forbindelse med den virksomhed, han driver, så længe det sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik, jf. varemærkelovens § 5. Dette gør sig særligt gældende ved autorisationskrævende virksomhed, idet autorisationen er knyttet til en bestemt person.

Sagsøgte er en mindre virksomhed bygget op omkring Jørgen Lyngholm som autoriseret kloakmester, og virksomheden er og har i en årrække været forbundet med hans navn. Sagsøgte benytter ikke navnet Lyngholm alene, men sammen med forstavelsen DBE, som refererer til Dansk Bygningsentreprise. Ofte er der til navnet også tilføjet "& Sønner". Sagsøgtes navn adskiller sig herved på tilstrækkelig vis fra sagsøgernes brug af Lyngholm og krænker ikke de af sagsøgerne registrerede varemærker. Sagsøgtes selskabsnavn og binavne, bortset fra det ikke benyttede binavn Lyngholm Kloakentreprise ApS, er af samme grund ikke i strid med selskabslovens § 2, stk. 2 og 3. Sagsøgerne har ikke påvist, at sagsøgtes brug af navnet Lyngholm er utilbørlig, illoyal eller skadelig i forhold til sagsøgernes virksomhed. Det er uundgåeligt, at der sker forveksling, når der til såvel sagsøgernes som sagsøgtes virksomhed er tilknyttet en autoriseret kloakmester Lyngholm. En sådan forveksling må sagsøgerne tåle. Der er ikke holdepunkter for, at de tilfælde af forveksling, sagsøgerne henviser til, og hvoraf de fleste har karakter af klare fejl, som sagsøgte ikke kan lastes for, har sammenhæng med sagsøgtes brug af navnet DBE Lyngholm eller J. Lyngholm & Sønner eller brug af gule farver. Sagsøgerne har i høj grad selv medvirket til, at forvekslingsrisikoen er forøget. Sagsøgerne har således nedtonet brugen af branchebetegnelse i forbindelse med deres virksomhed og har valgt at slå stærkt på Lyngholm og Lyngholm Aut. Kloakmestre vel vidende, at der eksisterer en anden kloakmester Lyngholm end den, der har været tilknyttet sagsøgerne. Sagsøgernes påstand 1 og 2, som vil forbyde sagsøgte enhver brug af navnet Lyngholm, er i øvrigt alt for bredt formuleret og kan ikke føre til dom. Hvorvidt der foreligger en krænkelse, beror på en helt konkret vurdering af den pågældende brug af navnet Lyngholm.

Domænenavnet dbe-lyngholm.dk er registreret i 2001 og krænker ikke sagsøgernes rettigheder. Domænenavnet adskiller sig på tilstrækkelig vis fra sagsøgernes domænenavne ved forstavelsen "dbe", og der er derfor ingen forvekslingsrisiko.

Sagsøgtes mailadresse er tilknyttet hjemmesiden. Læseren af en erhvervsmæssig email adresse ved, at betegnelsen efter @ refererer til virksomheden. Mails til den anførte adresse kan læses af Jørgen Lyngholm, Ninna Lyngholm, Kenneth Lyngholm og Ronnie Lyngholm. Det har derfor været naturligt at bruge navnet Lyngholm i første del af mailadressen. Der foreligger ikke herved en krænkelse af sagsøgernes rettigheder.

Sagsøgerne har ikke ved brug af den gule farve på sine slamsugere og i sin markedsføring opnået en eneret til den bestemte gule farve eller andre gule farver, som kan forveksles hermed. Sagsøgerne  benytter en gul standardfarve RAL 1003. Der foreligger ingen særlig kreativ indsats ved valg af denne farve. Gul er endvidere en almindelig brugt farve på arbejdskøretøjer, da farven er let at se. Den er også almindelig brugt i forbindelse med annoncer og tryksager, idet farven fanger blikket. Sagsøgerne har endvidere ikke opnået eneret til brug af farven gul i kombination med rød og sort eller rød. Påstanden er alt for bredt formuleret og vil ramme enhver form for brug af de tre farver i kombination uden hensyn til, hvilken af farverne der er den dominerende. Desuden er kombinationen af de tre farver almindeligt anvendt. I relation til den subsidiære påstand 9 bestrides det, at sagsøgerne kan forbyde enhver anvendelse af navnet Lyngholm i kombination med farverne gul, sort og rød eller gul og rød. Påstanden er alt for vidtgående og vil ramme enhver samtidig anvendelse af navnet sammen med de tre farver uanset den konkrete anvendelse af farver og navn, og uanset om der også anvendes andre farver.

Sagsøgte bestrider endvidere, at sagsøgtes brug af Lyngholm og farverne gul, rød og sort som vist på de påberåbte bilag krænker sagsøgernes rettigheder.

Sagsøgernes eventuelle rettigheder er endelig fortabt ved passivitet. Sagsøgte har i en årrække brugt gule arbejdskøretøjer i sin virksomhed, hvilket er bevist ved de afgivne forklaringer og foreviste billeder. Det fremgår endvidere af Lyngholm Kloak-Renoveringsstævning fra 1989, at J. Lyngholm & Sønner brugte gule biler. Brugen af de gule biler har således været sagsøgerne bekendt i mange år. Jørgen Lyngholm har siden begyndelsen af1980'erne haft kloakrenovering som sit hovedarbejdsområde og havde oprindeligt ansat kloakmestre med autorisation, indtil han selv blev autoriseret kloakmester. Det er således ikke korrekt, når sagsøgerne anfører, at sagsøgte langsomt har bevæget sig ind på sagsøgernes arbejdsområde. Sagsøgerne har gennem årene samarbejdet med sagsøgte om kloakarbejde, idet sagsøger 1 og 3 har udført en række opgaver med kloakrensning og tv-inspektion for sagsøgte. Sagsøgte udfører ikke selv den slags opgaver. Uanset at Jørgen Lyngholm har haft to selskaber, har han stedse drevet det som én virksomhed med samme ansatte og samme køretøjer. Navnet J. Lyngholm & Sønner har således også været benyttet i forbindelse med kloakrenovering. Dette har været sagsøgerne bekendt, hvilket bl.a. fremgår af stævningen fra 1989.  Lyngholm Kloak-Renovering hævede den anlagte sag i 1989, og sagsøgerne har herefter i en lang årrække tålt sagsøgtes brug af gule biler og navnet Lyngholm i forbindelse med kloakvirksomhed. Sagsøgerne har således ikke inden rimelig tid foretaget de nødvendige skridt for at beskytte sine eventuelle rettigheder, jf. varemærkelovens § 9. Sagsøgerne har ikke i den forbindelse godtgjort, at sagsøgte nu går sagsøgernes rettigheder væsentlig nærmere end det, som  sagsøgerne hidtil har tålt og vidst.

Sagsøgerne er ikke berettiget til erstatning, da de ikke har dokumenteret at have lidt et tab. Der er endvidere ingen krænkelse og derfor ikke grundlag for vederlag.

Lyngholm Kloak-Renoverings registrering af de to  binavnene er en bevidst krænkelse af sagsøgtes rettigheder, idet navnene leder tanken hen på sagsøgte.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sagsøgerne har i adskillige år benyttet navnet Lyngholm, som kendetegn for deres virksomhed i kloakbranchen, og har derved opnået beskyttelse mod andres brug af kendetegn, som kan forveksles med sagsøgernes. Jørgen Lyngholm er imidlertid berettiget til at bruge sit navn i forbindelse med sin virksomhed med kloakrenovering, så længe han ikke handler i strid med god markedsføringsskik, jf. varemærkelovens § 5. Sagsøgerne kan derfor ikke generelt forbyde sagsøgte at bruge navnet Lyngholm, men det må bero på en konkret vurdering, om sagsøgtes brug har krænket sagsøgernes ret. Retten finder ikke, at Jørgen Lyngholm i forbindelse med den konkrete brug af navnet Lyngholm har handlet utilbørligt. Sagsøgtes selskabsnavn adskiller sig på tilstrækkelig vis fra sagsøgernes kendetegn ved, at navnet begynder med de tre bogstaver DBE skrevet med store typer og dermed fremhævet. DBE henviser til den tidligere betegnelse for Jørgen Lyngholms virksomhed. DBE Lyngholm & Sønner adskiller sig yderligere ved brug af betegnelsen "sønner", og udgør derfor heller ikke en krænkelse af sagsøgernes rettigheder. I binavnet J.

Lyngholm & Sønner er J. en forkortelse for Jørgen. Desuden er tilføjet "& sønner", og navnet er derfor ikke forveksleligt med sagsøgernes kendetegn og selskabsnavne. Det samme gør sig gældende med hensyn til binavnet R. Lyngholm Kloakteknik, hvor R. er en forkortelse for Ronnie, som er Jørgen Lyngholms søn.  Sagsøgte har taget bekræftende til genmæle overfor påstanden, for så vidt angår navnet "Lyngholm Kloakentreprise ApS", og sagsøgerne gives på denne baggrund medhold i deres påstand om, at sagsøgte skal afregistrere selskabsnavnet Lyngholm Kloakentreprise ApS fra selskabsregisteret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I øvrigt frifindes sagsøgte for påstand 1-3.

Sagsøgtes ret til sit firmanavn giver også ret til at bruge navnet som domænenavn og e-mail. Sagsøgte har brugt domænenavnet igennem lang tid, og domænenavnet adskiller sig tilstrækkeligt fra sagsøgernes ved forstavelsen "DBE". Det samme gør sig gældende for e-mailadressen. Sagsøgte frifindes derfor for påstand 4 og 5.

Sagsøgerne har ikke gennem brug af den gule farve i deres markedsføring af virksomheden indarbejdet farven gul i sig selv som kendetegn for sagsøgerne og har derfor ikke opnået eneret til brug af den gule farve.  Sagsøgerne har ikke anvendt den gule farve alene som kendetegn for virksomheden, men hele tiden sammen med navnet Lyngholm i store sorte typer og understreget med en rød bjælke. Den gule farve er desuden anvendt af andre i samme branche og er almindelig brugt til arbejdskøretøjer generelt i f.eks. entreprenørbranchen. Sagsøgerne har endvidere ikke opnået eneret i forbindelse med kloakarbejde til enhver brug af farven gul i kombination med farven rød eller rød og sort, men kun i den særlige udformning sammen med navnet Lyngholm, som er beskrevet oven for, og som udgør sagsøgernes logo. Dette er nu også registreret som figurmærke for sagsøgerne. Det kan ikke generelt forbydes sagsøgte at benytte navnet Lyngholm sammen med de tre farver. Hvorvidt sagsøgtes brug af navnet Lyngholm sammen med de tre farver udgør en krænkelse af sagsøgernes rettigheder, må derimod bero på en konkret vurdering. Efter rettens opfattelse krænker sagsøgte ikke sagsøgernes rettigheder i nogen af de konkret fremlagte eksempler. Der er herved lagt vægt på, at navnet Lyngholm er brugt sammen med DBE og nogle gange med tilføjelsen "& sønner" eller som J. Lyngholm & Sønner, og at sagsøgtes brug af farverne på skilte, i annoncering og på biler adskiller sig tilstrækkeligt fra sagsøgerne.

Det må også tages med i betragtningen, at sagsøgte har benyttet navnet Lyngholm

sammen med gul, rød og sort i mange år. Retten lægger således efter bevisførelsen, herunder stævningen fra 1989, til grund, at sagsøgte har benyttet gule biler i sin virksomhed før februar 1989, ligesom selskabsnavnet J. Lyngholm & Sønner, som blev registreret i 1988, er blevet benyttet i forbindelse med sagsøgtes arbejde med kloakrenovering. Sagsøgerne var fuldt bekendt med dette. Sagsøgerne kan derfor ikke nu forbyde sagsøgte at anvende navnet Lyngholm og farverne som sket. Der er ikke sket en sådan ændring i sagsøgtes arbejdsområde, markedsføring mv. fra 2005, som ændrer herved. Sagsøgte frifindes derfor for påstand 6-10.

I forhold til sagsøgtes selvstændige påstand bemærkes, at navnet  J. Lyngholm & Sønner ApS i dag er binavn til sagsøgtes selskabsnavn, og sagsøgte er derfor påtaleberettiget. Den 8. februar 2008 registrerede Lyngholm Kloak-Renovering binavnet J. Lyngholm A/S. Linda Lyngholm forklarede, at sagsøgerne var opmærksomme på selskabsnavnet J. Lyngholm & Sønner ApS, da de registrerede binavnet. Jannie Lyngholm Nielsen er godt nok berettiget til at benytte sit eget navn i forbindelse sin virksomhed, men det er ikke i overensstemmelse med god markedsføringsskik at lægge selskabsnavnet så tæt op ad et eksisterende selskabsnavn, at det er egnet til at skabe forveksling.  Lyngholm KloakRenovering er derfor forpligtet til at afregistrere binavnet "J. Lyngholm A/S".

Derimod har Lyngholm Kloak-Renovering ikke krænket sagsøgtes ret ved registrering af navnet "Lyngholm Bygningsentreprise A/S", idet navnet ikke kan forveksles med sagsøgtes selskabsnavne.

Sagsøgerne har i det hele tabt denne sag og skal på denne baggrund betale sagsomkostninger til sagsøgte. Der har været en ganske omfattende bevisførelse i sagen, og hovedforhandlingen har varet over 3 hele retsdage. Retten finder, at sagens betydelige omfang overvejende kan tilskrives sagsøgerne. På denne baggrund skal sagsøgerne betale 100.000 kr. til sagsøgte til dækning af rimelig advokatudgifter og retsafgift.

Thi kendes for ret:

DBE Lyngholm ApS skal afregistrere selskabsnavnet "Lyngholm Kloakentreprise ApS" fra selskabsregisteret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

DBE Lyngholm frifindes i øvrigt.

Lyngholm Kloak-Renovering A/S skal afregistrere binavnet "J. Lyngholm A/S".

Lyngholm Kloak Service I/S, Lyngholm Kloak-Renovering A/S og Lyngholm TVInspektion ApS, skal inden 14 dage til DBE Lyngholm ApS, betale 100.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Allan Suhrke Mette Skov Larsen Søren Rathmann

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»