Varemærkeret, markedsføringsret

Resumé

Sagsøgte har overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3, ved at have markedsført en række udsagn i et nyhedsbrev og på deres hjemmeside, og sagsøgte skal derfor offentliggøre dommens konklusion på deres hjemmeside i 14 dage. Sagsøgte har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 1, ved at have brugt sagsøgers varemærke som Google AdWords. Sagsøgte skal betale 50.000 kr. i bøde.

Dom i sagen V-105-11

Experian A/S
(Advokat Thomas Munk Rasmussen)

mod

Debitor Registret A/S
(Advokat Kresten M. Valdal)

Indledning

Sagen handler om, hvorvidt udsagn i Debitor Registret A/S' nyhedsbrev og på deres hjemmeside er i strid med markedsføringslovens § 1, § 3, stk. 1-3, og § 5, og om Debitor Registrets brug af Experian A/S' varemærke som Google AdWords er en overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Parternes påstande

Experian har nedlagt følgende endelige påstande:

  1. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 1, § 3, stk.
  2. 1-3 og § 5 ved at have markedsført følgende udsagn i bilag 1 og bilag 11:

"En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkurrent. Hitprocenten var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem velkommen som kunde."

"Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab."

"En del af denne udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomhederne i Danmark, mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden."

"Derfor dækker vi bredt både geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % af indberetningerne kun registreret i vores register."

2. Debitor Registret skal berigtige de i påstand 1 nævnte udsagn, principalt ved at fremsende domskonklusionen i denne sag til modtagere af bilag 1, samt offentliggøre domskonklusionen tydeligt på forsiden af Debitor Registrets hjemmeside www.registret.dk i en periode på 4 uger, subsidiært på en måde og i et omfang fastsat af retten.

3. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens §§ 1 og 18, ved at bruge "RKI" og "Ribers" som Google Ad Words.

4. Debitor Registret skal betale Experian 1.550.000 kr. med tillæg af procesrente af 250.000 kr. fra sagens anlæg den 1. november 2011 og af 1.300.000 kr. fra den 30. maj 2012.

5. Debitor Registret pålægges bødestraf for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 2 og § 5, ved at have fremsat de i påstand 1 indeholdte udsagn, samt for overtrædelse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens § 18, ved at have brugt Experians kendetegn som Google AdWords.

Debitor Registret har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysninger i sagen

Experian, der tidligere hed Ribers Kreditinformation, driver virksomhed med registrering og formidling af oplysninger om privatpersoners og erhvervsvirksomheders kreditværdighed og udbyder støttesystemer til inddrivelse af ubetalt gæld. Selskabet har benyttet ordmærket RKI siden 1984 og lod det varemærkeregistrere i klasserne 9, 16, 35 og 36 i 2001. Experian har en række yderligere varemærker, hvori RKI indgår.

Debitor Registret påbegyndte virksomhed i 2004 med kreditoplysninger.

Sagen retter sig mod det nyhedsbrev(bilag 1), som Debitor Registret udsendte i juli 2011, samt et citat fra deres hjemmeside.

Af nyhedsbrevet fremgår blandt andet:

"Udviklingen i antallet af virksomheder der er registreret er gået rigtig stærkt det seneste år. 16,4 % flere virksomheder er registreret i Debitor Registret i dag i forhold til for 12 måneder siden. En del af denne udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomheder i Danmark, mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden."

En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkurrent. Hitprocenten var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem velkommen som kunde.

Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab."

Af Debitor Registrets hjemmeside (bilag 11) fremgår blandt andet:

"Debitor Registret er Danmarks hurtigst voksende skyldnerregister, der indeholder både privatpersoner og virksomheder. De dårlige betalere i vores register er indberettet af inkassobureauer og advokater landet over. Derfor dækker vi bredt geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % indberetningerne kun registreret i vores register. Vi har flere end 130.000 registrerede skyldnere i vores register. Debitor Registret har udelukkende et åbent register, og derfor kan du som kunde søge på alle dem der er registeret, og ikke kun en procentdel."

Da Experian fik kendskab til nyhedsbrevet, rettede de i august 2011 henvendelse til Debitor Registret og gjorde dem opmærksom på, at de mente, at flere af udsagnene i nyhedsbrevet var en overtrædelse af markedsføringsloven. Parterne kunne ikke nå til enighed. Debitor Registret har senere endvidere anerkendt, at firmaet i en periode har anvendt "RKI" og "Ribers" som Google AdWords.

Debitor Registret har for at underbygge udsagnene i deres nyhedsbrev fremlagt en test fra juni 2010 fra en anonym kilde, der indeholder en sammenligning af hitprocenten hos henholdsvis Experian og Debitor Registret og konkluderer, at man bør kunne forvente at øge hitprocenten til 4 %, hvis man laver supplerende opslag hos Debitor Registret.

Som dokumentation for prisen og en eventuel besparelse har Debitor Registret fremlagt henholdsvis en mailkorrespondance og en erklæring fra to kunder. Af mailen fremgår blandt andet:

"…Men vi vil jo nok vælge jer, da I er billigst og vi ud fra det oplyste må antage, at I har omtrent det samme antal relevante søgbare registreringer som RKI."

og af erklæringen:

…" For sammenligneligheden skal som udgangspunkt nævnes, at vi i hele 2010 til Experian har betalt kr. 251.620,01 for leverede ydelser, medens vi hos Debitor Registret A/S til sammenligning, (uden opstartsrabat) kommer til at betale omkring kr. 76.243,75 for første hele år."

Af den sidste erklæring fremgår, at den pågældende kunde ved skift fra Experian til Debitor Registret har haft en besparelse på over 300 %.

For så vidt angår udsagnene vedrørende markedsandele har Debitor Registret fremlagt sammenligningstal fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Økonomiministeriet samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 2006/07 til 2011/12. Det fremgår af disse, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens Experian har haft en svingende omsætning.

Af en nyhedsartikel i Børsen den 2. februar 2012 fremgår, at 217.607 danskere står lige nu registreret som dårlige betaler i RKI, og at det er 12.529 flere end sidste år, og at flere danskere, siden finanskrisen ramte i 2008, er havnet i Experians RKIregister.

Experians tabsopgørelse

Experian har oplyst at have haft et fald i bruttoomsætningen i perioden 20111 til februar 2012 på 5.071.000 kr., og at deres bruttomargin i 2011 har været på 72,4 %, hvorfor deres estimerede tab er på 3.669.000 kr.

Forklaringer

Jakob Nielsen har forklaret, at han er chef for produktudviklingen i Experian, hvor han har været ansat siden 2004. Experian har en produktpalette med mange forskellige produkter. For så vidt angår RKI produkter, er der reelt kun Experian og Debitor Registret på markedet.

RKI produkter udgør ca. 60 % af Experians samlede omsætning. Det fungerer på den måde, at virksomhederne kan tegne abonnement og derved købe sig adgang til en række data. Grundfunktionen og søgefunktionen er den samme som hos Debitor Registret.

Siden Debitor Registret kom på markedet og brød monopolet, har der været en aktiv kamp mellem dem om at vinde kunderne. Det er ikke første gang, at man hos Experian har undret sig over Debitor Registrets meget aggressive markedsføring indeholdende udsagn, som man hos Experian syntes, var lige på grænsen af, hvad man skulle acceptere.

De reagerede på udsagnene i nyhedsbrevet, fordi de syntes, at der nu var tale om en yderligere skærpelse, og fordi de hos Experian bruger mange ressourcer på, især over for mindre kunder, at forsvare udsagn fra Debitor Registret. Experian har helt klart mistet kunder på baggrund af dette nyhedsbrev, men han ved ikke præcist hvor mange. Efter nyhedsbrevet fik de mange henvendelser fra frustrerede kunder, og de brugte mange ressourcer på at tale med dem.

Debitor Registret er givetvis blevet større, men det er jo ikke det samme som, at de har taget kunder fra Experian. Det fremgår endvidere ikke tydeligt af de forskellige udsagn, hvad det er, der er tale om. Han læser klart nyhedsbrevet således, at det konkurrerende selskab er Experian , da der simpelthen ikke er andre egentlige konkurrenter på markedet. Begrebet "hitprocent" er ikke en fast term. Han synes, at det er kritisabelt, at tilbagemeldinger fra kunderne ikke er blevet verificeret af Debitor Registret selv. Når det på deres hjemmeside står, at "30 % af indberetningerne kun er registreret i vores register", vil de fleste forstå det således, at der tales om 30 % af personerne, hvilket kan være egnet til at skræmme. Det kan læses på mange måder, hvilket er problemet. Hvis procentsatsen fremkommer ved, at man har spurgt kunderne, så må man skrive det.

Experian har ham bekendt ikke været involveret i Nyhedsartiklen af 2. februar 2012 i Børsen, hvor Experian står anført som kilde. Måske stammer oplysningerne fra deres hjemmeside. Experian har leveret tal til og deltaget i analysen vedrørende kreditoplysningsbureauer. Testen fra juni 2010, som er fremlagt af Debitor Registret, kender han ikke noget til og heller ikke baggrunden for den.

Experian har både et lukket og et åbent register. Man kan ikke søge i det lukkede register. I det åbne register er der ca. 500.000 sager, hvilket ikke er det samme som personer. Han kender ikke tallene for det lukkede register.

Experian fastsætter kundernes pris på baggrund af en samlet pakke. Der er selvfølgelig retningslinjer for, hvad tingene koster, men der sker altid en individuel forhandling afhængig af kundens størrelse, og på den baggrund finder man frem til en samlet årlig pris. Kunderne vælger Experian på grund af Experians brand og gode produkter.

Der har været organisationsændringer i Experian, men de har altid forsøgt at lade det påvirke kunderne mindst muligt. Selve kundekontakten afhænger af, hvilken kunde og hvor stor en kunde der er tale om. Experian har siden 2007/2008 haft en dalende omsætning, hvilket blandt andet kan skyldes finanskrisen, men også at kunderne selv bliver dygtigere - især de store banker.

Birger Baylund har forklaret, at han er administrerende direktør, stifter og storaktionær i Debitor Registret. Han fik på et tidspunkt en henvendelse fra en dansk advokat, der efterspurgte en konkurrent til RKI, fordi man i branchen var træt af det lukkede register. Den 22. marts 2004 startede han derfor op som selvstændig med et roadshow med deltagelse af mange advokater.

Da de startede, var formålet, at de skulle være billige. De var faktisk for billige og har derfor efterfølgende sat priserne op. Sidste år var de 11 ansatte, mens RKI havde 250 ansatte. De er således meget små i forhold til Experian. De har brugt ca. 30 mio. kr. på at opbygge deres register og havde først overskud i 2008.

Udsagnene i nyhedsbrevet bygger på udtalelser fra kunder, der blandt andet har fortalt, at de ikke vil indberette til RKI, men gerne til Debitor Registret. Experians forretningsmodel med det lukkede register betyder, at Debitor Registret teoretisk får ca. 20 % flere indberetninger. Udsagnet "Du vil typisk spare 50 % i forhold til samme ydelse…" bygger på erfaringer fra markedet. Da de begyndte, var de 75 % billigere end Experian. Testen fra juni 2010 er lavet af en stor kunde, som desværre ikke ønsker at stå frem som vidne. Debitor Registret har ikke kendskab til testens parametre eller metoder i øvrigt. De har aldrig fået at vide, om den anden nævnte aktør er Experian, og han har ikke spurgt til det. De fik testen på mail, og testen er nok lavet ca. 3-5 måneder før udsendelse af nyhedsbrevet. Debitor Registrets ydelser kan genfindes hos Experian, men Experian har mange produkter derudover.

Udsagnet "..flere end 30 % indberetningerne er kun registreret i vores register" på hjemmesiden er baseret på en test, der er blevet lavet. I øvrigt er alle udsagnene både i nyhedsbrevet og på hjemmesiden baseret på faktuelle forhold.

Udsagnet "…øget markedsandel…" bygger på opgørelse og talfakta på Experians hjemmeside og Debitor Registrets egne tal.

Udtrykket "hitprocenten" er en indikator for, hvor mange dårlige betalere man finder, hvis man kører 100 personer igennem registeret. Definitionen bruges både internt også i forbindelse med salg.

Nyhedsbrevet blev udsendt til daværende kunder og samarbejdsparter, ca. 1.800 - 2.000, hvor kunderne udgjorde 90 % af modtagerne, mens de resterende 10 % af modtagerne var samarbejdsparter. Nyhedsbrevet blev kun sendt til kunder, der havde tilkendegivet, at de ville modtage det. De var endvidere meget opmærksomme på, at det kun var deres egne kunder, der modtog nyhedsbrevet. Han ved ikke, om en kunde bliver slettet, hvis kundeforholdet ophører. De har ikke oplevet en kundetilgang efter udsendelse af nyhedsbrevet, og de har endda haft en bemærkelsesværdig lille reaktion på nyhedsbrevet. Formålet med nyhedsbrevet er blandt andet vidensdeling i branchen, men der er intet markedsføringsmæssigt i det.

Stigningen i Debitor Registrets omsætning i 2011 og 2012 skyldtes ikke nyhedsbrevet. Årsagen til stigningen var, at de fik en stor kontrakt med en stor bank. De havde en stigning i kraft af nye store kunder, men havde til gengæld tabt et par mio. kroner på konkursen af De Gule Sider.

Markedssituationen er p.t. sådan, at RKI har 90 % af markedet, og Debitor Registret har under 10 %. Der er dog ikke reelt andre på markedet end de to. Det er ikke et prisfølsomt marked. Kunderne kigger på, hvor mange registreringerne der er i registrene, hvordan it-tilgængeligheden er, og så kommer prisen på en 3. eller 4. plads. I begyndelsen prøvede de at sælge på prisen, men det virkede ikke.

De havde lavet en aftale med GCM, der skulle hjælpe med annoncering på internettet, herunder opstilling af AdWords. Den 24. oktober 2011 blev de opmærksomme på, at de blandt andet brugte RKI og lignende som AdWord, hvilket de fik stoppet med det samme. Det var forkert gjort, men de vidste det ikke, og det var ikke dem, der havde bedt om, at disse søgeord skulle anvendes. Den 31. oktober skrev Experian, at de også havde opdaget brugen af AdWords. En anden samarbejdspartnere har oplyst, at Experian ved en tidligere kampagne også har brugt en anden producents navn uden at vide af det.

Steen Vagn-Jensen har forklaret, at han er økonomichef og har været ansat hos Experian i 4 år.

Den fremlagte "Omkostningsudvikling for Experian A/S før og efter offentliggørelsen af bilag 1"tager udgangspunkt i to regnskabsår. Man har kalkuleret en udvikling i omsætningen i procent, og de skønnede tab og fortjenester er baseret på bruttofortjenesten. Det viser et fald på 5 mio. kr. Både de anvendte omsætningstal og bruttofortjenesten er reviderede tal. Han har ikke kendskab til specifikke hændelser, der kan have forårsaget dette, så det kan ikke skyldes andet end nyhedsbrevet. Fra 2008/2009 havde de en lavere omsætning frem til 2011, men de har ikke tidligere set lignende fald. Efter fratrækning af personaleudgifter ligger det skønnede tab i fortjeneste på ca. 1 mio. kr.

Experian er også berettiget til erstatning for ekstra omkostninger på grund af markedsforstyrrelse. De har ikke lavet timeregistrering, men har skønnet, at der er brugt ca. 500 timer i alle funktioner. Dette antal timer er ganget med en gennemsnitlig timepris, og kravet er herefter opgjort til 250.000 kr.

Experian ser ikke det lukkede register som et produkt, der afføder omsætning, men som noget der ligger bagved et andet produkt.

Han kan bekræfte, at der har været omstruktureringer og andre organisationsændringer i Experian.

Mette Frølund Jensen har forklaret, at hun har været ansat hos Experian i 12 år og er client director. Hun har direkte kundekontakt og ansvaret for kontrakter. Efter nyhedsbrevet fik de mange reaktioner fra alle typer af kunder og samarbejdspartnere, der spurgte til, om det, der stod i nyhedsbrevet, passede. De brugte mange ressourcer på at forsvare sig og svare på spørgsmål i forhold til nyhedsbrevet, og de brugte mere tid på almindelige møder og telefonsamtaler end ellers. Der har også været røre internt. De kan ikke dokumentere, at der har været opsigelser på grund af nyhedsbrevet, men det har været sværere at få kunder, og der har været flere opsigelser fra kunder i tiden efter.

Hos Experian har de ikke faste priser, men listepriser og pakkepriser, og de taler med deres kunder om disses behov og finder derefter prisen. Størstedelen får særskilte priser.

Vedrørende udsagnet "… 50 % billigere.." er det hendes opfattelse, at kunderne troede, at de kunne få samme ydelse 50 % billigere hos Debitor Registret. Det er dog ikke den samme ydelse, da Experian har ekstra ydelser tilkoblet.

Kunderne vælger efter brand og produkt, men prisen er selvfølgelig ikke helt uden betydning. Der har været store organisationsændringer, hvilket har bevirket ændringer i forhold til kundehåndtering, forbrugerservice, kundeservice og lignende, og så er ledelsen blevet skiftet ud.

Mikael Blake har forklaret, at han er markedsansvarlig hos Debitor Registret. Han blev ansat den 1. juli 2010, hvor han skiftede fra Experian til Debitor Registret. Årsagen var, at han blev afskediget, idet hans stilling blev nedlagt på grund af omstruktureringer, og han ved, at mange af hans tidligere kolleger heller ikke længere er ansat i Experian. Han oplevede en stor forskel i produkter og priser, og i nogle tilfælde var prisen hos Debitor Registret 70 % lavere end hos Experian.

Nyhedsbrevet blev udsendt efter hans ansættelse i Debitor Registret, men han mærkede ikke nogen kundetilgang efter nyhedsbrevet. De havde en stigende omsætning i 2011, hvilket skyldtes gode medarbejdere, og det havde intet med nyhedsbrevet at gøre.

Ulla-Britt Lissau har forklaret, at hun er nordisk sales manager i Debitor Registret. Hun beskæftiger sig med de store kunder, og hun mærkede overhovedet ikke nogen effekt af nyhedsbrevet. De store kunder lægger vægt på troværdigheden i virksomheden, it-systemerne, og at der er styr på juraen. Prisen har selvfølgelig også en betydning, men det er ikke den afgørende faktor. Uanset hvilke tal kunderne har hørt, får de ingen kunder uden, at der er lavet en test af dem.

Lilian Kildholdt har forklaret, at hun er jurist hos Biliapersonvogne. De var tidligere kunde hos Experian, men er nu kunde hos Debitor Registret. I januar 2011 ringede Debitor Registret og ville gerne lave en fremvisning af deres produkter. De havde de to registre, RKI og Debitor Registret, sideløbende i ca. 1½ år. De søgte i begge registrer, men syntes ikke, at der var nogen væsentlig forskel. Hos Experian betalte de i 2010 i alt 251.620 kr., hvorimod tilbuddet fra Debitor Registret lød på i alt 63.750 kr. De har nu tegnet en toårig kontrakt med Debitor Registret, hvor prisen er billigere, og hvor både produktet og it-platformen er bedre. Hos Debitor Registret kommer der ingen ekstraregninger. Hun var tilmeldt nyhedsbrevet, men har ikke haft tid til at læse det. Det havde ingen indflydelse på beslutningen om at skifte til Debitor Registret.

Rene Kappelgård har forklaret, at han er adm. direktør i Ice Danmark ApS. De skrev i foråret 2011 kontrakt med Debitor Registret på grund af prisen, og fordi de var skuffede over servicen hos Experian. Der havde været faktureringsproblemer hos Experian, der blev håndteret på en utilfredsstillende måde. De har testet begge systemer, og de er godt tilfredse med systemet fra Debitor Registret. De var ikke utilfredse med systemet hos Experian, men servicen er meget bedre hos Debitor Registret. De betalte årligt ca. 300.000 - 340.000 kr. hos Experian, hvor de hos Debitor Registret betaler ca. 12.000 i måneden, og så har de endda flere opslag hos Debitor Registret. De havde oprindeligt valgt Experian på grund af deres brand, og fordi det var "den sikre hest at spille på".

Parterne argumenter

Experian har gjort følgende gældende:

Ad påstand 1:

På markedet for skyldneroplysninger er der kun to udbydere - Experian og Debitor Registret. Der er således tale om et duopolistisk marked, hvilket medfører en skærpelse i bedømmelse af, hvad en udbyder kan foretage sig, idet det ofte har en direkte refleksvirkning på konkurrenten, og selv den mindre spiller kan godt agere på en måde, der får indflydelse på den store spiller. Nyhedsbrevet er omfattet af markedsføringslovens § 5, stk. 1, idet det modtages af andre end kunder og indeholder direkte markedsføringsmæssige aspekter. På grund af det duopolistiske marked skal der ske en skærpet vurdering i forhold til markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5.

Debitor Registret har ved fremsættelse af udsagnene i nyhedsbrevet og hjemmesiden overtrådt markedsføringslovens § 1, § 3, stk. 1-3, og § 5. Uanset om der er dokumentation for udsagnene i nyhedsbrevet, er udsagnene egnet til at vildlede, særligt henset til måden, hvorpå udsagnene er bragt. Modtagerne kan ikke se, hvilke priser der henvises til, og hvad der ligger til grund for disse. Det er ubestridt, at den anden aktør, der refereres til i udsagnene, er Experian. Debitor Registret kan ikke bare viderebringe et resultat af en test foretaget af en navnløs aktør, hvor det ikke klart fremgår, hvad det er for en test, og på hvilken baggrund den er foretaget. Testresultatet giver udtryk for, at der er tale om samme produkt og billigere pris hos Debitor Registret, men det fremgår ikke, hvordan og på hvilke produkter. Debitor Registret må selv være af den opfattelse, at det vil kunne skaffe nye kunder. Udsagnene går over grænsen for, hvad der er lovligt for anprisninger. Debitor Registret har endvidere ikke kunnet dokumentere indholdet af udsagnene.

Ved sammenligningerne kan man ikke se, hvad det er der sammenlignes, og vidneforklaringerne har ikke løftet sløret for dette. Udsagnene indeholder sammenlignende reklame, jf. § 5, der også omfatter indirekte sammenlignende reklame. Rammerne for sammenlignende prisreklamer er meget stramme, og Debitor Registret har ikke løftet bevisbyrden for, at sammenligningen er foretaget på baggrund af aktuelle priser. Selv hvis det kunne dokumenteres, ville måden, hvorpå det præsenteres på, være i strid med § 5. En øget markedsandel betyder ikke, at man har taget kunder fra en anden aktør. Det er generelt tvivlsomt, hvad der menes med de forskellige udsagn, og hvordan tallene er beregnet. En læser af nyhedsbrevet vil læse det sådan, at hvis man kun er kunde hos Experian, risikerer man, at udlåne til dårlige betalere. Udsagnene er egnet til at skade og har skadet Experians forretning, og det er også det, der har været meningen fra Debitor Registrets side.

Ad påstand 2:

Uanset at nyhedsbrevet er bragt for over 15 måneder siden, er det fortsat aktuelt at berigtige udsagnene, idet markedet og aktørerne har ikke ændret sig siden. Selve berigtigelsesformen må være op til retten, men det mest relevante ville være et nyt nyhedsbrev til samme modtagere eller en offentliggørelse på Debitor Registrets hjemmeside, se også U2006.336SH.

Ad Påstand 3:

RKI/Ribers er et velkendt varemærke, hvilket også er fastslået i retspraksis. Debitor Registret har ikke bestridt at have anvendt RKI og Ribers som Google AdWords. Det er tvivlsomt, om GCM selv ville have fundet på at bruge disse AdWords, hvis ikke de var blevet bedt om det.

AdWords´ne blev først fjernet, fordi Experian gjorde opmærksom på det. Hvor mange clicks der har været, kan ikke verificeres, og uanset om der ikke er tale om ret mange, siger det ikke noget om, hvor mange visninger der har været. Debitor Registret kan derfor godt have haft en fordel af det alligevel.

Ad Påstand 4:

Med hjemmel i markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3, samt varemærkelovens § 43, stk. 1 -3, skal Debitor Registret betale erstatning for grov og forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 3 og 5. Experian har i tilstrækkelig grad løftet bevisbyrden for et økonomisk tab, især når det tages i betragtning, at der er tale om et duopolistisk marked, jf. U2007.1245H. Substitutionsprincippet finder udpræget anvendelse i et duopolistisk marked. Nyhedsbrevet havde en mærkbar skadelig effekt hos Experian, hvorfor det kan lægges til grund, at der er årsagssammenhæng mellem udsagnene og Experians lidte tab. Experians tab har endvidere været påregnelig og tilsigtet fra Debitor Registrets side. Det er påfaldende, at Debitor Registret har fremgang i 2011 på ca. 3-5 mio. kr, svarende til Experians opgjorte tab i samme periode. Experian har opgjort et skønnet tab til 1 mio. kr., og man kan ikke komme med en nærmere redegørelse herfor uden at skulle offentliggøre følsomme oplysninger. Udsagnene har også medført markedsforstyrrelser, som Experian er kommet over ved hårdt arbejde.

Ad påstand 5:

Idet der er tale om en forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 2 og 5, § 18, samt varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, bør bøden ikke fastsættes til under 100.000 kr., jf. markedsføringslovens § 30, stk. 3, og varemærkelovens § 42, stk. 1.

Debitor Registret har gjort gældende, at der ikke er tale om et duopolistisk marked. Experian har 24 produkter, hvoraf Debitor Registret kun er konkurrent på 2 områder, dertil kommer, at Experian har en langt højere omsætning end Debitor Registret.

Vidneforklaringerne viser, at det er det leverede produkt, der er vigtig for kunder, herunder hvilken database man får adgang til. Experian har ikke dokumenteret, at opsigelserne skyldes nyhedsbrevet. Kunderne skifter på baggrund af en test af produktet, men opsigelserne kunne også skyldes organisationsændringer og Experians arrogance over for kunder. Nyhedsbrevet har ikke medført en kundetilgang hos Debitor Registret og er ikke sendt for at kapre kunder, hvilket understøttes af, at nyhedsbrevet er udsendt i sommerferien.

Udsagnene i nyhedsbrevet skal læses i den rigtige rækkefølge, og hvis man gør det, er de ikke krænkende. Debitor Registret ved ikke, hvordan den pågældende test er lavet, men den er fremsendt til de virksomheder, der har medvirket i testen. Så Experian må have fået den, hvis de har deltaget. Nyhedsbrevet er sendt til 2.000 egne kunder og samarbejdspartnere, og de ved derfor godt, hvilke ydelser der er tale om. Nyhedsbrevet er ikke eksponeret som en reklame, og hvis de gerne ville slå på priserne, ville det være sket på en anden måde. Udsagnene fokuserer på egen virksomhed, og hvis det skulle bruges markedsføringsmæssigt, ville man have nævnt konkurrenten ved navn. Det forhold, at man ikke nævner konkurrentens navn, har ingen betydning for, om udsagnene er i strid med markedsføringsloven.

Udsagnene, som Experian har fundet på hjemmesiden, ligger på en underside og ikke på forsiden. Hvis der havde været tale om markedsføring, ville udsagnene have været placeret på hjemmesidens forside. Udsagnene skal betragtes som en anprisning af egne produkter, idet det skal bemærkes, at man ikke forholder sig til Experians ydelser.

Ingen af udsagnene er derfor i strid med hverken markedsføringsloven eller andre regler i tilknytning hertil, idet der er tale om egne anprisninger. Debitor Registret har fuldt ud dokumenteret, at udsagnene er korrekte, og mange af beregninger er baseret på tal fra Experians egen hjemmeside.

Omsætningstallene viser, at Experian i 2010/2011 havde et fald, hvilket også var tilfældet for Debitor Registret i samme periode. Det viser blot, at markedet ikke er statisk - men en variabel størrelse. En opsigende kunde bliver derfor ikke nødvendigvis kunde et andet sted.

Debitor Registret har klart dokumenteret, at de har væsentlig lavere priser end Experian. Experian har dog ikke dokumenteret, at kunder har opsagt på grund af lavere priser, og det virker også, som om prisen ikke har betydning for kunderne, men at det er databasen, der er det afgørende.

Debitor Registret erkender, at man har anvendt de pågældende ord som Google Ad-Words, men det er ikke deres ansvar som kunde at tjekke, hvilke AdWords der bruges. Debitor Registret har ikke bedt om, at ordene skulle bruges, og de har derfor ikke handlet i strid med varemærkeloven. Experian har ikke dokumenteret, at der er lidt et tab, herunder at opsigelserne skyldes udsagnene i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Tallene viser, at Experian har haft en øget omsætning på ca. 1 mio. kr. i forhold til året før. Så det er svært at få øje på et lidt tab. Birger Baylund har endvidere forklaret, at Debitor Registrets fremgang skyldtes nye kontrakter med to store kunder, og at disse aftaler intet havde med nyhedsbrevet at gøre. Hvis man ikke havde fået disse aftaler i hus, ville det have resulteret i en dalende omsætning. Der foreligger endvidere hverken kausalitet eller adækvans, og der er ikke belæg for at idømme Debitor Registret en bøde.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Nyhedsbrevet, der blev offentliggjort på Debitor Registrets hjemmeside, indeholder en række faktiske oplysninger om egne ydelser i forhold til en konkurrent. Selvom Experian ikke er nævnt, er det for læserne klart, at der refereres til Experian, som er den eneste væsentlige konkurrent til Debitor Registret. Dette understøttes også af ordene "vores konkurrent". Nyhedsbrevet indeholder sammenligninger om de to virksomheders markedsandele og priser og er mere end blot anprisninger af egne ydelser. At brevet er henvendt til andre end eksisterende kunder fremgår af ordene "Vi glæder os til at byde Dem velkommen som kunde".

Brevet findes derfor efter sit indhold omfattet af markedsføringsloven.

Påstand 1:

Nyhedsbrevet henviser til en test foretaget af en større aktør, ifølge hvilke hitprocenten er den samme, men ikke prisen. Den fremlagte test, som er fra juni 2010, udtaler sig alene om hitprocenten, men ikke prisen. Den eneste dokumentation for prisen fremgår af en mail fra en kunde samt en vidneforklaring i retten. Udsagnet indeholder en angivelse af faktiske forhold, hvorfor de skal kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 3. Dette er ikke sket gennem den ovennævnte bevisførelse. Udsagnet findes derfor at være vildledende og egnet til mærkbart at kunne forvride den økonomiske adfærd på markedet, hvorfor det er i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Udsagnet om 50 % besparelse er alene søgt godtgjort gennem den ovenfor nævnte mail samt en vidneforklaring. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt der er tale om samme ydelse, ligesom der alene er fremlagt prislister for tidligere år fra Experian. Debitor Registret har således ikke dokumenteret rigtigheden af deres påstand, der er en prissammenligning, hvorfor udtalelsen findes at være i strid med markedsføringslovens § 5.

Debitor Registrets beskrivelse af markedssituationen indeholder dels en generel vurdering, dels et udsagn om, at Debitor Registret har øget sin markedsandel. De eneste sammenligningstal, der er fremlagt, hidrører fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Økonomiministeriet samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 2006/07 til 2011/12. Af disse fremgår, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens Experian har haft en svingende omsætning. Da omsætningen for Experian også omfatter andre aktiviteter, kan det ikke ses, hvorledes omsætningen for samme produkt har varieret.

Det findes ikke tilstrækkelig godtgjort alene ved forklaringen fra Birger Baylund, at Debitor Registret har haft en øget markedsandel, idet bemærkes, at den samme virksomhed kan være kunde hos begge parter. Da oplysningen om øget markedsandel findes utilbørligt at kunne forvride adfærden i markedet, findes den at være en overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Debitorregistret har på deres hjemmeside oplyst at dække bredt såvel geografisk som branchemæssigt samt at have 30 % flere registreringer. Af den fremlagte kundeanalyse fremgår, at Debitorregistret dækker de nævnte områder. Af de oplyste hitprocenter fremgår, at Debitor Registret har registret ca. 30 % andre dårligere betalere end Experian, men ikke flere end Experian. Debitor Registret frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven for så vidt angår denne påstand.

Påstand 2:

Da brevet findes at have været egnet til på mærkbar måde at kunne påvirke den økonomiske adfærd på markedet, finder retten, at Debitor Registret i medfør af markedsføringslovens § 20, stk. 1, nr. 2 skal genoprette skaden ved at offentliggøre domskonklusionen på deres hjemmeside i en periode på 14 dage.

Påstand 3:

Det er ubestridt, at Debitor Registrets mediebureau i forbindelse med en kampagne i oktober 2011 har brugt Experians varemærker RKI og Ribers som AdWord. Selvom det ikke måtte være tilsigtet, så er forholdet begået af Debitor Registrets reklamebureau for, hvem Debitor Registret hæfter. Brugen af et varemærke som AdWord findes ikke at udgøre en krænkelse af varemærkeloven.

Derimod finder retten, at Experians brug af RKI og Ribers som AdWord medfører en urimelig markedsmæssig fordel for Debitor Registret, hvorfor det må anses for stridende mod markedsføringslovens § 1.

Påstand 4:

Experian findes ikke ved de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer at have dokumenteret et omsætningstab. Retten finder imidlertid, at nyhedsbrevet har medført en vis markedsforstyrrelse, for hvilken der tilkendes en erstatning på 50.000 kr.

Experian har endvidere krav på vederlag i medfør af markedsføringslovens § 20, stk. 3, der under hensyn til den korte periode kendetegnene blev brugt, fastsættes til 10.000 kr.

Påstand 5:

Efter det ovenfor anførte findes Debitor Registret at skulle betale en bøde på 5.000 kr., jf. markedsføringslovens § 30, stk. 3, jf. § 5.

Sagsomkostninger.

Efter sagens udfald skal Debitor Registret betale sagsomkostninger til Experian. Disse fastsættes under hensyn til arbejdets omfang og sagens størrelse til 20.000 kr., idet bemærkes, at Experians betalingspåstand kun er taget til følge for en beskeden del af det påståede.

Thi kendes for ret:

Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3 ved at have markedsført følgende udsagn indeholdt i bilag 1 og 11:

"En større aktor på BtC markedet har netop testet os op mod vores konkurrent. Hitprocenten var den sammen, men det var prisen ikke!"

"Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab." " …mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden"

Debitorregistret skal i en periode på 14 dage offentliggøre domskonklusionen på deres hjemmeside.

Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 1ved at bruge "RKI" og "Ribers" som AdWords.

Debitorregistret skal inden 14 dage betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2011.

Debitorregistret skal betale en bøde på 5.000 kr.

Debitorregistret A/S skal i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til Experian A/S.

Michael Kjær Mette Christensen Poul Erik Pedersen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»