Varemærkeregistrering Sommerhusbørsen

Resumé

BØRSEN til hinder for registrering af figurmærket Sommerhusbørsen for varer og tjenesteydelser omfattende aviser, tidsskrifter, bøger, tryksager samt annnonce- og reklamevirksomhed. Sommerhusbørsen i forbindelse med formidling af sommerhuse beskrivende og uden særpræg.

Dom i sagen V 60/00 


A/S Børsen Holding
(Adv. Christian L. Bardenfleth)

mod

Patentankenævnet
(Kammeradvokaten
v/ adv. Stig Grønbæk Jensen)

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgte, Patentankenævnet, skal anerkende, at SOMMERHUSBØRSEN, der er registeret som figurmærke i varemærkeregisteret, skal slettes af registeret, fordi registreringen strider mod sagsøgerens, A/S Børsen Holding, rettigheder til ordmærket BØRSEN.


- 2 -


Påstande

Sagsøgeren, A/S Børsen Holding, har principalt nedlagt påstand om, at sagsøgte,
Patentankenævnet, tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistrering nr. VR 1997 04545
SOMMERHUSBØRSEN <fig> skal slettes af varemærkeregisteret,
subsidiært at Patentankenævnet tilpligtes at anerkende, at varemærkeregistreringen af
SOMMERHUSBØRSEN <fig> skal slettes af registeret for så vidt angår klasserne 16
og 35,
mere subsidiært at Patentankenævnet tilpligtes at anerkende, at SOMMERHUSBØR-
SEN <fig> skal slettes for varer og tjenesteydelser, som efter rettens skøn findes at være
af samme og lignende art og dermed ud fra en helhedsvurdering forvekslelig med sag-
søgerens registrerede rettigheder.

Patentankenævnet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Sagsøgeren fik den 11. januar 1985 registreret ordmærket BØRSEN som varemærke
blandt andet i klasserne 16 og 35 omfattende aviser, tidsskrifter, bøger og tryksager
samt annonce- og reklamevirksomhed.

Den 28. september 1990 fik sagsøgeren endvidere registeret ordmærket BØRSEN i
klasse 36, der omfatter blandt andet ejendomsmæglervirksomhed.

BØRSENEJENDOMME <fig> har været registreret som figurmærke i klasse 36. Denne
registrering, der tilhørte sagsøgeren, er af Patent- og Varemærkestyrelsen efter begæring
af Nicolai Dameidet ophævet den 23. maj 2000, idet det ikke var godtgjort, at sagsøge-
ren brugte varemærket i forbindelse med formidling af ejendomme eller ejendomsmæg-
lervirksomhed.

Den 24. oktober 1997 fik Nicolai Dameidet registreret figurmærket SOMMERHUS-
BØRSEN som varemærke på grundlag af en ansøgning indgivet den 18. september
1997. SOMMERHUSBØRSEN blev registreret i klasserne 16, 35 og 36 og har vare-
mærkeregistrering nr. VR 1997 04545.


- 3 -


Figurmærket ser således ud:
Stedet hvor s
Nicolai Dameidet bruger figurmærket i forbindelse med erhvervsmæssig formidling af
sommerhuse.

Den 19. november 1997 blev varemærkeregistreringen af SOMMERHUSBØRSEN
annonceret i Dansk Varemærketidende.

Den 14. januar 1998 gjorde sagsøgeren overfor Patentdirektoratet indsigelse mod
registreringen af SOMMERHUSBØRSEN som figurmærke, idet sagsøgeren gjorde
gældende, at registreringen var i strid med sagsøgerens rettigheder til varemærkerne
BØRSEN og BØRSENEJENDOMME.

Den 24. marts 1998 meddelte Patentdirektoratet sagsøgeren, at indsigelsen ikke blev
taget til følge, idet der efter direktoratets opfattelse ikke forelå mærkelighed.
Direktoratet anførte blandt andet i afgørelsen:

"... Mærkeindehaverens mærke består af en figur indeholdende ordet SOMMER-
HUSBØRSEN. Ordet kan i sig selv ikke anses for at have særpræg, idet sammensæt-
ningen af SOMMERHUS og BØRSEN kan angive, at der er tale om en børs, hvor der
udbydes sommerhuse. SOMMERHUSBØRSEN er således beskrivende for ejendoms-
mæglervirksomhed, for annonce og reklamevirksomhed der vedrører handel med


- 4 -

sommerhuse og for tidsskrifter, bøger og blade m.v. hvor sådanne sommerhuse udbydes
til salg.

Dette forhold understreges af, at det nu registrerede mærke også indeholder sætningen
"-stedet hvor sælger og køber handler direkte".

Mærket BØRSEN eller BØRSENEJENDOMME kan herefter ikke hindre en registrering
af SOMMERHUSBØRSEN, da det i så fald ville gribe ind i den naturlige sprogbrug af
ordet BØRS. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den figurlige udformning af
mærket SOMMERHUSBØRSEN adskiller dette tilstrækkeligt fra de to registrerede
varemærker..."

Den 25. maj 1998 indbragte sagsøgeren Patentdirektoratets afgørelse for Patentanke-
nævnet, der den 24. marts 2000 stadfæstede Patentdirektoratets afgørelse.

Nicolai Dameidet har under Patentdirektoratets og Patentankenævnets behandling af
sagen fastholdt, at sagsøgerens indsigelser mod registreringen af figurmærket SOM-
MERHUSBØRSEN skulle tilsidesættes.

Nicolai Dameidet indgav samtidig med anmodningen om at få registeret SOMMER-
HUSBØRSEN som figurmærke tillige ansøgning om, at SOMMERHUSBØRSEN blev
registreret som ordmærke.

Den 17. oktober 1997 meddelte Patentdirektoratet Nicolai Dameidet, at SOMMER-
HUSBØRSEN ikke kunne registreres som ordmærke. Dette skyldtes, at mærket ikke
havde tilstrækkeligt særpræg, fordi det kunne angive varens eller tjenesteydelsens art.

Danske Dagblades Forening har den 20. maj 1998 afgivet en brancheerklæring, hvoraf
fremgår, at betegnelsen BØRSEN har været anvendt af sagsøgeren kontinuerligt siden
1896, og at varemærket BØRSEN må anses for at være stærkt indarbejdet indenfor
omsætningskredsen her i landet samt tillige velkendt for varer og tjenesteydelser som
aviser, tidsskrifter, bøger og tryksager i klasse 16, annonce- og reklamevirksomhed i
klasse 35, forlagsvirksomhed og bladudgivelse i klasse 41 samt redaktions- og repor-
tagevirksomhed i klasse 42


- 5 -

BØRSEN er i 2002 af det danske Superbrands Council udvalgt til at være et af 50
superbrands i Danmark. Det fremgår af forordet til bogen Superbrands, at "et
SUPERBRAND tilbyder betydelige følelsesmæssige og/eller psykiske fordele, som
forbrugerne - bevidst eller ubevidst - ønsker, genkender og er villige til at betale ekstra
for i forhold til konkurrerende produkter".

Det er under sagen ubestridt, at dagbladet Børsen, der udgives af sagsøgeren, gennem
flere år har annonceret sommerhusejendomme til salg, og at dagbladet Børsen jævnligt
bringer artikler om ejendomsmarkedet.

Der er under sagen fremlagt udskrift fra Kraks elektroniske informationsbase til belys-
ning af den generelle anvendelse af ordet børsen i kombination med et eller flere ord.
Der fremgår blandt andet følgende anvendelser: Bog-Børsen, bolig børsen, Cafe Børsen,
Frimærke Børsen og Notes Børsen.

Der er ligeledes fremlagt eksempler på varemærkeregistreringer, hvori ordet børsen
indgår, og hvor sagsøgeren ikke er indehaver af varemærkerne. SPAR S-BØRSEN<w>,
MUSIKER-BØRSEN<w>, FORDRINGSBØRSEN<fig>, BOLIGBØRSEN<fig> og
PERSONALEBØRSEN<fig> er således registreret i varemærkeregisteret.

Det er endvidere oplyst, at Allan Westi den 20. august 2001 har fået TrykBørsen
registreret som ordmærke i klasse 35 omfattende annonce- og reklamevirksomhed,
bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, herunder formidling mellem køber og
sælger af grafisk produktionstid. Sagsøgeren har over for Patent- og Varemærkestyrel-
sen protesteret mod registreringen af TrykBørsen.

Procedure

Sagsøgeren har gjort gældende, at registreringen af figurmærket SOMMERHUS-
BØRSEN er foretaget i strid med sagsøgerens varemærkerettigheder, idet der er direkte
sammenfald mellem de udbudte varer og tjenesteydelser, ligesom der er mærkelighed.
Der er som følge heraf forvekslelighed mellem ordmærket BØRSEN og figurmærket
SOMMERHUSBØRSEN.


- 6 -

Sagsøgeren har eneret til ordet BØRSEN for så vidt angår varer og tjenesteydelser, der
er omfattet af klasserne 16, 35 og 36. SOMMERHUSBØRSEN er af Patentankenævnet
registreret i de samme klasser, og BØRSEN indgår fuldstændig og som det domineren-
de element af SOMMERHUSBØRSEN. Registreringen er derfor i strid med sagsøge-
rens varemærke BØRSEN.

Ordmærket BØRSEN er et kendetegn for de varer og tjenesteydelser, som mærket er
registeret for. BØRSEN har således særpræg, hvilket er baggrunden for registreringen af
varemærket. Den forudgående brug og indarbejdelse af BØRSEN har ikke været med-
virkende til disse registreringers gennemførelse. Mærket blev således ikke registreret
som følge af indarbejdelse.

Det bestrides, at BØRSEN er et almindeligt anvendt ord for de varer og tjenesteydelser,
for hvilke det er registreret, ligesom det bestrides, at ordet BØRSEN er uden varemær-
keretligt særpræg.

Varemærket BØRSEN er i dag så velkendt og indarbejdet, at BØRSEN har status som
superbrand. Varemærket nyder derfor en udvidet beskyttelse.

BØRSEN er ikke et svagt varemærke, og det bestrides, at varemærket skulle have et
begrænset beskyttelsesområde.

Brugen og indarbejdelsen af mærket må bevirke, at rettighederne til BØRSEN som
varemærke står stærkere i en forvekslelighedsbedømmelse end, hvis der var tale om et
almindeligt varemærke uden tilsvarende indarbejdelse.

Figurmærket SOMMERHUSBØRSEN er sammensat af to ord, hvor BØRSEN indgår
som den dominerende del af figurmærket. Der foreligger som følge heraf mærkelighed.
Det er i den forbindelse uden betydning, at der efter SOMMERHUSBØRSEN er tilføjet
"-stedet hvor sælger og køber handler direkte".

Der foreligger forvekslelighed mellem BØRSEN og SOMMERHUSBØRSEN for så
vidt angår klasse 36, idet sagsøgerens årelange annoncering af sommerhuse til salg har
en sådan lighed med ejendomsmæglervirksomhed, at registreringen af SOMMERHUS-
BØRSEN i klasse 36 herved krænker sagsøgerens varemærkerettigheder til BØRSEN.


- 7 -


Der foreligger således fuldstændig varemærkelighed og forvekslelighed, hvorfor
SOMMERHUSBØRSEN skal slettes af varemærkeregisteret. Højesterets dom af 9.
januar 2002 i sagen A/S Børsen Holding mod Anne Marie Geertsen ApS er meget
konkret og adskiller sig fra nærværende sag, hvorfor afgørelsen ikke kan føre til, at
Patentankenævnet frifindes.

Patentankenævnet skal derfor slette SOMMERHUSBØRSEN fra varemærkeregisteret.

Såfremt retten ikke kan gives sagsøgeren medhold heri, skal den subsidiære eller mere
subsidiære påstand tages til følge.

Sagsøgte har gjort gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte sagsøgtes ken-
delse af 24. marts 2000. Figurmærket SOMMERHUSBØRSEN er ikke registeret i strid
med sagsøgerens ret, da der ikke er risiko for forveksling af dette mærke med sagsøge-
rens ordmærke BØRSEN. Det må i den forbindelse erindres, at SOMMERHUSBØR-
SEN alene er registreret som figurmærke, idet Patentdirektoratet har afvist at registrere
SOMMERHUSBØRSEN som ordmærke.

Det bestrides ikke, at der er sammenfald mellem de varer og tjenesteydelser, for hvilke
SOMMERHUSBØRSEN og BØRSEN er registreret, idet såvel SOMMERHUSBØR-
SEN som BØRSEN er registreret i klasserne 16, 35 og 36. Sagsøgeren har imidlertid
ikke godtgjort at have anvendt sit mærke i forbindelse med ejendomsmæglervirksomhed
eller virksomhed, der kan sidestilles hermed.

Hertil kommer, at der ikke er mærkelighed, hvorfor der heller ikke er forvekslelighed
eller risiko herfor. Ordet børs er en almindelig kendt og anvendt betegnelse for et han-
delssted eller et samlingssted for handel. Når ordet sættes sammen med betegnelsen for
bestemte varer eller tjenesteydelser, kan ordsammensætningen angive, at der er tale om
formidling med videre af sådanne varer eller tjenesteydelser.

I SOMMERHUSBØRSEN er ordet børs anvendt i dets naturlige betydning. SOMMER-
HUSBØRSEN er således beskrivende for ejendomsmæglervirksomhed, for annonce- og
reklamevirksomhed, der vedrører handel med sommerhuse og for tidsskrifter, bøger og
blade med videre, hvor sommerhuse udbydes til salg. Denne beskrivende karakter


- 8 -

understreges af, at det angrebne mærke også indeholder sætningen "-stedet hvor sælger
og køber handler direkte".

Ordet børs er et almindeligt kendt og anvendt ord, der som udgangspunkt ikke har noget
eller kun begrænset særpræg. Sagsøgerens registrerede ordmærke BØRSEN har derfor
et snævert beskyttelsesområde. BØRSEN nyder ikke særlig beskyttelse, blot fordi det er
betegnet som et superbrand.

Ordmærket BØRSEN kan uanset bekendthedsgraden ikke være beskyttet mod anven-
delsen af ordet børs i dets naturlige betydning og sammensat med en angivelse af den
relevante tjenesteydelses- eller vareart.

Sagsøgeren kræver beskyttelse, der ligger ud over, hvad der er belæg for i varemærke-
loven og praksis. Højesterets dom af 9. januar 2002 i sagen A/S Børsen Holding mod
Anne Marie Geertsen ApS yder et betydeligt bidrag til denne sag, idet Højesteret an-
lægger en helt central sondring mellem tilfælde, hvor forretningsdrivende bruger ordet
børs i traditionel forstand, og i andre tilfælde, hvor ordet børs ikke anvendes i traditionel
forstand.

Herefter, og når endvidere henses til den figurlige udformning af varemærket SOM-
MERHUSBØRSEN og eftersætningen " - stedet hvor sælger og køber handler direkte",
adskiller dette sig tilstrækkeligt fra ordmærket BØRSEN.


Rettens begrundelse og resultat

Ordmærket BØRSEN har særpræg, er velkendt og velindarbejdet for varer og tjene-
steydelser i såvel kasse 16 som klasse 35, i hvilke klasser mærket blandt andet er regi-
steret.

Ordet BØRSEN indgår som en væsentlig del af SOMMERHUSBØRSEN, men SOM-
MERHUSBØRSEN, der alene er registreret som figurmærke, er visuelt forskellig fra
ordmærket BØRSEN.


- 9 -

SOMMERHUSBØRSEN er beskrivende og uden særpræg for et sted, hvor sommerhuse
kan købes og sælges. Det vil sige ejendomsmæglervirksomhed.

SOMMERHUSBØRSEN findes derimod ikke at være beskrivende for varer og tjeneste-
ydelser i klasserne 16 og 35, idet SOMMERHUSBØRSEN i disse klasser alene anven-
des som navn for de pågældende varer og tjenesteydelser. Herefter og da ordet BØR-
SEN indgår som et væsentligt element af figurmærket SOMMERHUSBØRSEN, er
registreringen af figurmærket SOMMERHUSBØRSEN i klasserne 16 og 35 en kræn-
kelse af BØRSEN.

Registreringen af figurmærket SOMMERHUSBØRSEN i klasse 36 findes derimod ikke
at stride med Børsens varemærkerettigheder, idet SOMMERHUSBØRSEN i forbindel-
se med formidling af sommerhuse findes at være beskrivende og uden særpræg.

Retten tager herefter sagsøgerens subsidiære påstand til følge.

Thi kendes for ret:

Patentankenævnet skal anerkende, at varemærkeregistrering nr. VR 1997 04545 SOMMERHUSBØRSEN <fig> slettes af varemærkeregisteret i klasserne 16 og 35.

Hver part bærer egne omkostninger.Mette Christensen


Willy Goldby Klaus Stampe Tønnes Pedersen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.

 

GDPR - Lever din virksomhed op til reglerne?

Af Jakob Klint Hee    Den 25. maj 2018 blev databeskyttelsesforordningen – også kaldet GDPR – gældende. Efter ...»

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»