Varemærkebeskyttelse - bynet.dk

Resumé

Bynet.dk til hinder for domænenavnet bynet-slagelse.dk

Dom i sagen V-0120-00 


Bynet Danmark K/S
(Advokat Kjeld Skov)
mod
Slagelsetryk A/S
(Advokat Jens Jakob Bugge)

Bynet Danmark K/S (i det følgende: Bynet Danmark) driver Internetportalen BYNET.DK og har blandt andet registreret domænenavnet BYNET.DK og ord- og figurmærket BYNET.DK.

Under sagen skal der tages stilling til, om Bynet Danmark kan forbyde, at Slagelsetryk A/S (i det følgende: Slagelsetryk) bruger domænenavnet bynet-slagelse.dk og andre domænenavne, hvori udtrykket bynet indgår.

BYNET.DK 

Bynet Danmark ejes 100 % af Metropol Online A/S, der er et internet samarbejde mellem
Jydske Vestkysten, Århus Stiftstidende og Det Berlingske Officin. Bynet Danmark har den 31.
januar 1997 fået domænenavnet BYNET.DK registreret hos dk.hostmaster og har siden 1998
drevet en Internetportal under dette domænenavn med internettjenester, annoncering og
lokale byguides.

Når man klikker sig ind på webstedet, får man blandt andet en oversigt over en række byer, og
klikker man på en af disse, for eksempel Slagelse, ledes man videre til en webside, der
hovedsagelig indeholder nyheder og annoncer, links til kommunale oplysninger samt links til
lokale dagblade (i Slagelses tilfælde: Sjællands Tidende) og lokalaviser.

I forbindelse med, at en by optages på BYNET.DK, indgår en person eller et selskab en
franchiseaftale med Bynet Danmark. Ved franchiseaftalens indgåelse giver Bynet Danmark
tilladelse til, at betegnelsen bynet må anvendes på den lokale hjemmeside samt i
markedsføringen for denne. Der er for tiden 39 byer tilmeldt BYNET.DK, og yderligere byers
hjemmesider er under udarbejdelse af Bynet Danmark.

Slagelse indgår i BYNET.DK, og franchisetager i Slagelse har i den for denne sag relevante
periode betalt sædvanlig licensafgift til Bynet Danmark.

Bynet Danmark har med virkning fra den 11. juni 1998 henholdsvis den 11. august 2000 fået
registreret BYNET.DK som ordmærke henholdsvis figurmærke i Patent- og
Varemærkestyrelsen. BYNET DANMARK er endvidere registreret som ordmærke med virkning
fra den 8. juni 1999. Registreringen omfatter en række forskellige klasser, herunder annonce-
og reklamevirksomhed og diverse online-tjenester. Registreringerne er sket uden indsigelser.

Bynet Danmark anvendte i regnskabsåret 1999 2.446.587 kr. på udviklingen af konceptet
BYNET.DK, og Bynet Danmark havde ved udgangen af 1999 anvendt i alt 3.259.221 kr. på
udviklingen af konceptet.

bynet-slagelse.dk

Slagelsetryk har den 8. marts 1999 registreret domænenavnet bynet- slagelse.dk hos- 3 -

dk.hostmaster. Slagelsetryk har efterfølgende taget domænenavnet i brug for tjenester, hvor
man kan søge oplysninger om Slagelse Kommune, herunder lokale nyheder og begivenheder,
annoncer m.v.

Ved skrivelse af 8. august 2000 har Bynet Danmark over for Slagelsetryk påtalt anvendelsen af
bynet-slagelse.dk under henvisning til varemærkelovens 4 og Bynet Danmarks varemærker.

Forklaringer

Direktør for Bynet Danmark Keld Christensen har blandt andet forklaret, at Bynet Danmark
oprindelig samarbejdede med TeleDanmark om udviklingen af bynet-konceptet. Da
samarbejdet ophørte, blev konceptet og alle rettighederne hertil overdraget til Bynet Danmark.
Idéen er opstået på et tidspunkt i 1990'erne, da aviserne kunne mærke, at rubrikannoncerne
flyttede fra det trykte medie til Internettet. BYNET.DK er et opslagsværk med lokale nyheder
og begivenheder, lokale adresser, telefonnumre og virksomheder. Navnet BYNET.DK blev valgt,
fordi det er et kort og meget sigende navn for produktet, hvilket er særdeles vigtigt, når det
skal anvendes på Internettet. BYNET.DK signalerer, at begrebet relaterer sig til Internettet.

Bynet Danmark kontrollerer løbende, om der sker krænkelser af varemærkerettighederne.
Flere og flere er begyndt at gøre brug af udtrykket bynet, og antallet af krænkelser er steget i
takt med, at BYNET.DK er blevet kendt. Han vil tro, at det samlede antal krænkelser udgør
omkring 30, og alle er blevet påtalt. Hovedparten af krænkelserne foretages af lokale aktører,
og en del er ophørt efter påtalen. Der er ca. 20 tilfælde, hvor krænkelserne ikke er ophørt efter
påtale, men Bynet Danmark vil forfølge disse krænkelser. Bynet Danmark har ikke påtalt de
tilfælde, hvor aviser har omtalt BYNET.DK som "bynettet".

Slagelsetryk må inden oprettelsen af bynet-slagelse.dk have kendt til BYNET.DK, ligesom
Slagelsetryk må have været bekendt med, at Slagelse var optaget på Bynet Danmarks
websted. Slagelse kom på Bynet Danmarks websted i starten af 1999.

Når man fra portalen BYNET.DK har klikket sig ind på Slagelse, fremtræder webstedets adresse
som http://slagelse.bynet.dk. Eksistensen af to hjemmesider, SLAGELSE.BYNET.DK og bynet-
slagelse.dk, giver forvirring blandt brugerne, som kun ønsker at bruge penge på én søgning, og
da hjemmesiderne let forveksles, giver det anledning til en masse "flimmer".- 4 -

Det er korrekt, at der på websiden BYNET.DK på et tidpunkt indsneg sig fejl ved, at man nogle
steder brugte udtrykket bynettet i stedet for bynet, men disse fejl er rettet.

Direktør og medejer af Slagelsetryk Frank Bo Hansen har bl.a. forklaret, at Slagelsetryk i
mange år har lavet den lokale telefonbog for Slagelse. Telefonbogen kaldes også vejviser. I
1996 fik han idéen til at lægge vejviseren på Internettet. I 1997 lavede Slagelsetryk sammen
med to andre virksomheder en portal på nettet. Portalen blev kaldt TELEVEJ.DK. Der blev lagt
forskellige oplysninger om kommuner ind på TELEVEJ.DK, men Registertilsynet anmodede om,
at en del af oplysningerne blev fjernet. Man drøftede herefter muligheden for at lave en portal
med navnet Sjællandsporten, og han var i forhandlinger om at lave en samlet løsning for de
sjællandske kommuner, med det blev ikke til noget.

Slagelsetryk fik i 1999 hos dk.hostmaster registreret domænenavnet bynet-slagelse.dk.

Slagelsetryk har lagt oplysninger ind om Slagelse på hjemmesiden, som har været brugt siden
juni 2000. Foreløbig har hjemmesidens indtjening ikke været stor. Han vil tro, at indtjeningen
indtil videre har været under 10.000 kr. Omkostningerne ved etableringen af hjemmesiden har
været store.

På tidspunktet for registreringen og ibrugtagningen af bynet- slagelse.dk havde han ikke
kendskab til Bynet Danmarks koncept og forretningskendetegn, men han var dog klar over, at
der var noget registreret under BYNET.DK.

Påstande

Bynet Danmark har nedlagt påstand om, at Slagelsetryk tilpligtes at ophøre med anvendelsen
af Bynet Danmarks varemærker BYNET.DK og BYNET DANMARK samt elementet bynet i disse,
idet Slagelsetryk herunder tilpligtes at anerkende at være uberettiget til

at opretholde registreringen af internetdomænet www.bynet-slagelse.dk,

at anvende, registrere eller opretholde registreringen af andre interynetdomænenavne, hvori
elementet bynet indgår,

at anvende elementet bynet i forbindelse med markedsføringen via- 5 -

Slagelsetryks hjemmeside på Internettet, herunder at gøre brug af bynet som registreret
søgekriterium og søgeord for Slagelsetryks hjemmeside på Internettet, og

at anvende elementet bynet som søgeord i de til hjemmesiden hørende y underliggende meta-
tags eller i andre dele af kildekoden, som ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar
tekst, herunder skjulte kommentarer til kildeteksten, og at indlægge elementet bynet i det
indledende indhold på hjemmesiden på en sådan måde, at det ikke fremgår af hjemmesiden i
umiddelbart læsbar form.

Bynet Danmark har endvidere nedlagt påstand om, at Slagelsetryk skal betale et vederlag på
100.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.

Slagelsetryk har påstået frifindelse og har endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at Bynet
Danmark pålægges at lade registreringerne af BYNET.DK og BYNET DANMARK udslette af
varemærkeregisteret.

Anbringender

Bynet Danmarks advokat har gjort gældende, at varemærkerne BYNET.DK og BYNET
DANMARK er registreret med rette. Udtrykket bynet, der indgår i varemærkerne, er ikke
beskrivende. Udtrykket fremgår således ikke af ordbøger. Både danske og internationale
varemærkeregistreringsmyndigheders praksis dokumenterer, at Bynet Danmarks varemærker
har det fornødne særpræg. NETBY er eksempelvis både registreret som ord- og figurmærke i
Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er uden betydning for denne sag, at Højesteret i UfR
1991.373 har anvendt ordet bynettet som betegnelse for et kommunalt tv-kabelnet.

Slagelsetryks domænenavn bynet-slagelse.dk har en sådan lighed med Bynet Danmarks
varemærker, at der er risiko for forveksling. Bynet Danmark og Slagelsetryk udbyder
tjenesteydelser af samme art. Bynet Danmark har registreret og taget sine varemærker i brug,
inden Slagelsetryk begyndte med bynet-slagelse.dk.

Slagelsetryk forsøger endvidere bevidst at fremkalde forveksling med Bynet Danmarks
varemærker og forretningskendetegn ved at anvende domænet bynet-slagelse.dk og ved at
bruge bynet som søgeord for Slagelsetryks hjemmeside. Slagelsetryk forsøger derfor på illoyal
vis at udnytte Bynet Danmarks goodwill og indarbejdede navn og overtræder herved mar-- 6 -

kedsføringslovens 1 og 5.

Bynet Danmark har ikke gennem passivitet ladet sine varemærker blive til almindelige
betegnelser. At Bynet Danmark ikke altid selv har anvendt forretningskendetegnet i korrekt
form, er i den forbindelse uden betydning. Bynet Danmark skal frifindes for Slagelsetryks
påstand om sletning af varemærkerne, idet betingelserne for en ophævelse efter
varemærkelovens § 28 ikke er opfyldt.

Slagelsetryk skal betale vederlag til Bynet Danmark efter varemærkelovens 43, idet
Slagelsetryk forsætligt har tilstræbt at skabe forveksling mellem Bynet Danmarks og
Slagelsetryks virksomhed. Et rimeligt vederlag for udnyttelsen af Bynet Danmarks varemærke
vil være 100.000 kr.

Slagelsetryks advokat har gjort gældende, at Bynet Danmarks varemærker ikke har det
fornødne særpræg. Udtrykket bynet er således en sammenstilling af de to velkendte
beskrivende betegnelser "by" og "net". Det er i den forbindelse uden betydning, at ordet bynet
ikke kan findes i en ordbog. Højesteret har eksempelvis allerede i 1991 anvendt ordet bynettet,
jf. UfR 1991.373 H, ligesom Patent- og Varemærkestyrelsen har afslået at registrere Hjørring
Bynet som følge af manglende særpræg.

Bynet Danmark har udvist retsfortabende passivitet overfor Slagelsetryks anvendelse af
betegnelsen bynet-slagelse.dk, idet Bynet Danmark først har påtalt den påståede krænkelse i
august 2000, til trods for at Slagelsetryk fik registeret sit domænenavn hos dk.hostmaster i
marts 1999.

Bynet Danmark har endvidere ikke dokumenteret, at enhver form for krænkende adfærd er
forfulgt. Bynet Danmarks varemærker er som følge af Bynet Danmarks passivitet og egne
handlinger ved i flere tilfælde at anvende ordet bynettet på webstedet BYNET.DK, blevet
almindelige betegnelser. Varemærkerne skal derfor udslettes efter varemærkelovens 28, jf.
den selvstændige påstand herom.

Bynet-slagelse.dk er ikke forvekslelig med BYNET.DK.

Slagelsetryk bestrider endvidere at have overtrådt bestemmelser i markedsføringsloven, idet
Bynet Danmarks forretningskendetegn ikke har tilstrækkeligt særpræg, og der således intet er- 7 -

at snylte på.

Bynet Danmark har ikke krav på vederlag efter varemærkelovens 43, da Slagelsetryks
handlinger ikke berettiger hertil. Såfremt retten måtte finde, at Bynet Danmark har krav på
vederlag, må der ved fastsættelsen heraf lægges vægt på, at Slagelsetryk højst har handlet
uagtsomt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Bynet Danmark har den 11. juni 1998 fået registreret ordmærket BYNET.DK i Patent- og
Varemærkestyrelsen og den 8. november 1999 ordmærket BYNET DANMARK. Der er ikke gjort
indsigelse mod registreringerne, der derfor blev endelige og udtryk for, at Patent- og
Varemærkestyrelsen fandt, at udtrykkene havde det fornødne særpræg for de varer og
tjenesteydelser, for hvilke de blev registreret.

Retten finder, at udtrykket BYNET.DK har tilstrækkeligt særpræg som betegnelse for de
tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, dvs. rubrikannoncering,
internetudbydervirksomhed, underholdning og nyhedsformidling. Retten finder endvidere, at
mærket BYNET DANMARK har fornødent særpræg som betegnelse for de varer og
tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.

Bynet Danmark har taget mærket BYNET.DK i brug og har antaget franchisetagere til mod
betaling af licensafgift at stå for de underliggende net. Bynet Danmark har endvidere investeret
betydelige beløb i forbindelse med udviklingen af software m.v. til BYNET.DK, og der er
betydelige økonomiske interesser knyttet til driften af portalen og de hertil knyttede net.

Slagelsetryk har ikke godtgjort, at BYNET.DK og BYNET DANMARK er blevet almindelige
betegnelser inden for branchen, endsige at Bynet Danmark har udvist passivitet over for
krænkelser af mærkerne.

Bynet Danmark frifindes derfor for Slagelsetryks påstand om, at registreringerne af BYNET.DK
og BYNET DANMARK skal slettes af varemærkeregisteret.


Slagelsetryks mærke bynet-slagelse.dk er først taget i brug efter registreringen af sagsøgerens
mærke BYNET.DK, nemlig efter den 8. marts 1999, hvor domænenavnet bynet-slagelse.dk blev- 8 -

registreret hos dk.hostmaster.

Slagelsetryks mærke bynet-slagelse.dk indeholder de samme tegn som Bynet Danmarks
mærke BYNET.DK, blot med bynavnet Slagelse indsat efter en bindestreg. Der er tale om de
samme tjenesteydelser, og Slagelsetryks mærke krænker derfor Bynet Danmarks mærke
BYNET.DK, jf. varemærkelovens § 4.

Retten finder, at Slagelsetryk på tilsvarende måde krænker eller vil krænke Bynet Danmarks
varemærkeret ved

at anvende, registrere og opretholde registreringen af den dominerende del af Bynet Danmarks
mærke BYNET i andre internetdomænenavne,

at anvende elementet BYNET i forbindelse med markedsføring via Sla-ygelsetryks hjemmeside
på Internettet, herunder ved at gøre brug af BYNET som registreret søgekriterium,

at anvende BYNET som søgeord for Slagelsetryks hjemmeside på y Internettet og som søgeord
i de til hjemmesiden hørende under- liggende meta-tags eller andre dele af kildekoden, som
ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar tekst, herunder skjulte kommentarer til
kildeteksten, samt

at indlægge elementet BYNET i det indledende indhold på hjemmesiden på en sådan måde, at
det ikke fremgår af hjemmesiden i umiddelbart læsbar form.

Slagelsetryks krænkelse af Bynet Danmarks varemærke er sket med forsæt til Bynet Danmarks
varemærkeregistreringer, og Slagelsetryks hjemmeside er opbygget, så den svarer til Bynet
Danmarks forretningskoncept. Bynet Danmark er således berettiget til rimeligt vederlag for
udnyttelsen af Bynet Danmarks mærke, jf. varemærkelovens 43. Under hensyn til, at Bynet
Danmark har oppebåret licensindtægt fra franchisetageren i Slagelse, finder retten det rimeligt,
at Slagelsetryk betaler et vederlag på 25.000 kr. for udnyttelsen af Bynet Danmarks mærke i
forbindelse med Slagelsetryks hjemmeside.

T H I K E N D E S F O R R E T :

Slagelsetryk A/S skal ophøre med anvendelsen af Bynet Danmark K/S's varemærker BYNET.DK og BYNET DANMARK og elementet BYNET i disse, idet Slagelsetryks A/S skal anerkende at være uberettiget til at opretholde registreringen af internetdomænenavnet www.bynet-slagelse.dk, at anvende, registrere eller opretholde registreringen af andre internetdomænenavne, hvor elementet BYNET indgår, at anvende elementet BYNET i forbindelse med markedsføringen via Sla-y gelsetryk A/S's hjemmeside på Internettet, herunder gøre brug af BYNET som registreret søgekriterium og søgeord for Slagelsetryk A/S's hjemmeside på Internettet, og at anvende elementet BYNET som søgeord i de til hjemmesiden hørende y underliggende meta-tags eller i andre dele af kildekoden, som ikke giver sig udslag i en på hjemmesiden læsbar tekst, herunder skjulte kommentarer til kildeteksten og endelig at indlægge elementet BYNET i det indledende indhold på hjemmesiden på en sådan måde, at det ikke fremgår af hjemmesiden i umiddelbart læsbar form. 

Slagelsetryk A/S skal inden 14 dage betale 25.000 kr. med procesrente fra den 26. september 2000 til Bynet Danmark K/S.

Bynet Danmark K/S frifindes for Slagelsetryk A/S's påstand om, at registreringerne af Bynet.dk og Bynet Danmark skal udslettes af varemærkeregisteret.

Slagelsetryk A/S skal inden 14 dage betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Bynet Danmark K/S.

Allan Suhrke
Elmer
Torben Svanberg
(sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
p. j. v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»