Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Varemærke og forretningskendetegn

Resumé

En virksomheds brug af en samhandelspartners varemærke og forretningskendetegn som AdWord på søgetjenesten Google var i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Dom i sagen V-52-11

SKA-DAN v/
Jørn Solgaard Andersen
(Advokat Henrik Mansfeldt Witt)

mod

Bredenoord A/S
(Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Indledning

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Bredenoord A/S (herefter: Bredenoord) har handlet i strid med god markedsføringsskik ved at benytte "SKA-DAN", som ubestridt er sagsøgeren, SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersens, (herefter: SKA-DAN) varemærke og forretningskendetegn, som AdWord på søgetjenesten Google.

Påstande

SKA-DAN har nedlagt påstand om, at Bredenoord skal betale SKA-DAN 20.000 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 9. maj 2011.

Bredenoord har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

SKA-DAN, som er en forkortelse af firmanavnet "Skadeservice Danmark", har i ca. 15 år drevet virksomhed med udlejning af affugtere, mobilvarme og generatorer primært til byggebranchen. SKA-DAN ejer selv en del af det materiel, som virksomheden udlejer, mens en del, primært de større generatorer, lejes af andre virksomheder. I perioden marts 2010 til april 2011 lejede SKA-DAN således en række generatorer af Bredenoord med henblik på videreudlejning til SKA-DANs egne kunder.

Bredenoord er et datterselskab af en hollandsk virksomhed, som producerer og udlejer generatorer. Bredenoord-koncernen har været aktiv på det danske marked siden 2004 - først gennem et samarbejde med den danske virksomhed GT Energy A/S og siden september 2009 under eget navn.

Ved en søgning i Google på sit eget firmanavn i november 2010 blev SKA-DAN opmærksom på, at der kom en annonce frem for Bredenoord med link til Bredenoords hjemmeside. Søgeresultatet så således ud:

Den 7. december 2010 rettede SKA-DAN gennem sin advokat henvendelse til Bredenoord med anmodning om, at Bredenoord ophørte med brugen af "SKA-DAN" som AdWord på Google, under henvisning til, at brugen var i strid med varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

Den 14. december 2010 anerkendte Bredenoord gennem sin advokat, at man havde benyttet betegnelsen "SKA-DAN" som AdWord på Google, og meddelte, at brugen var ophørt.

Af en udskrift fra Google fremgik, at der ind til brugen ophørte havde været 9 henvisninger til Bredenoords hjemmeside via søgeordet "SKA-DAN".

SKA-DAN har under hovedforhandlingen frafaldet anbringendet om, at Bredenoords handlinger er i strid med varemærkeloven.

Forklaringer

Jørn Solgaard Andersen har forklaret, at han har drevet virksomheden SKA-DAN siden 1997 først med udlejning af affugtere og mobilvarme og siden 2000 tillige med udlejning af generatorer. Fra 2005-2006 fik han behov for at leje generatorer til sine kunder fra andre. Oprindeligt lejede han generatorerne på Sjælland, men det blev for dyrt i transport. I 2010 begyndte han derfor at leje hos Bredenoord i Kolding. Han havde primært kontakt med Brian Nielsen hos Bredenoord. Han kontaktede Brian Nielsen telefonisk og indhentede et tilbud på leje af generatorer. Han fortalte ikke Brian Nielsen i den forbindelse, hvem SKA-DANs kunde var.

Hvis der blev indgået aftale om leje af en generator, leverede Bredenoord generatoren direkte til SKA-DANS kunde. Bredenoords navn fremgik meget tydeligt på generatoren. SKADAN fik ingen specialrabatter hos Bredenoord. Udlejningsprisen var ofte listeprisen. Det hændte dog, at SKA-DAN fik en rabat på max. 5 %. I 2010 var markedet for udlejning af de store generatorer ikke særlig stort, da der ikke var gang i byggeriet. Udlejning af disse generatorer udgjorde en meget lille del af SKA-DANs indtægt på det tidspunkt.

SKA-DAN har haft en hjemmeside siden 2005. Han vil tro, at ca. 90 % af kunderne har fundet SKA-DAN via nettet og derefter kontaktet ham enten pr. mail eller telefon. SKA-DAN har "SKA-DAN" som AdWord hos Google, men har ikke andre AdWords.

Det var SKA-DANs it-mand, som opdagede Bredenoords brug af "SKA-DAN" på Google i forbindelse med en opdatering af SKA-DANS hjemmeside. Han blev meget skuffet over, at Bredenoord misbrugte hans virksomhedsnavn på den måde og afbrød med det samme samarbejdet. Der var dog en enkelt langtidsleje af en generator til en af Mærsks boreplatforme, som fortsatte ind til april 2011. I dag lejer han de store generatorer hos CLP.

SKA-DAN har en omsætning på 3 mio. kr. på generatorudlejning.

Han ved ikke, hvor mange gange han selv eller hans advokat har lavet opslag i Google på søgeordet "SKA-DAN", efter at han blev opmærksom på Bredenoords misbrug.

Peter Garritsen har forklaret, at han er chef for Bredenoord-koncernens udlejningsafdeling, hvor han blandt andet har ansvaret for de skandinaviske lande. Bredenoord er en udlejningsvirksomhed med base i Holland. Bredenoord producerer og udlejer generatorer og kabler til brug ved bl.a. markeder, store arrangementer som f.eks. koncerter og sportsbegivenheder, på byggepladser og i industrivirksomheder. Bredenoord udlejer primært sine generatorer i Europa, hvor man har et stærkt netværk af samarbejdspartnere. Bredenoord har drevet virksomhed i Danmark siden 2004 først gennem et partnerskab med GT Energy og fra september 2009 gennem sit datterselskab. I 2010 oplevede Bredenoord en kraftig nedgang i omsætningen både i Danmark og i andre lande. Bredenoord opfattede SKA-DAN som en kunde og en strategisk partner ikke som en konkurrent. SKA-DAN var en god kunde hos Bredenoord. Han tror ikke, at man fra Bredenoords side har fortalt SKA-DAN, at man betragtede SKA-DAN som en strategisk partner. Som Bredenoords strategiske partner får man en god beskyttelse i markedet og mulighed for at få henvist kunder fra Bredenoord. Han var ikke ansvarlig for Bredenoord i Danmark tilbage i 2010 og var derfor ikke involveret i den markedsføringsstrategi, som blev lagt. Han er dog bekendt med, at det var Bredenoords centrale marketingsafdeling i Holland, som fik den idé at benytte "SKA-DAN" som AdWord for Bredenoord. Formålet med dette AdWord var at skabe mere forretning til Bredenoord i Danmark. Bredenoord havde også AdWords for konkurrenter og andre strategiske partnere, samt generiske ord, som f.eks. "generator". Bredenoord har ikke modtaget klager fra andre end SKA-DAN. Da Bredenoord ikke ønskede at ødelægge samarbejdet med SKA-DAN, fjernede man straks "SKA-DAN" som AdWord. Han tror ikke, at Bredenoord har taget kunder fra SKA-DAN ved at bruge "SKA-DAN" som AdWord. Der har kun været 9 opslag på "SKA-DAN", som har ført til Bredenoords hjemmeside. Ordet "SKA-DAN" fremgår ikke af Bredenoords hjemmeside. Brugen af andres forretningskendetegn som AdWords er lovlig i både Holland og Tyskland. Bredenoords marked i Danmark er meget lille. Bredenoord omsætter for 1,5 mio. EUR i Danmark. Den totale omsætning for Bredenoords udlejningsvirksomhed er på 42 mio. EUR. Bredenoords største konkurrenter er Agrecco og Energists, som begge er større end Bredenoord.

Parternes synspunkter

SKA-DAN har gjort gældende, at Bredenoords brug af "SKA-DAN" som AdWord på Google udgør en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18. På det pågældende tidspunkt bestod der et samarbejdsforhold mellem de to virksomheder. I et sådant samarbejdsforhold eksisterer der en klar loyalitetspligt. Bredenoord har imidlertid handlet illoyalt og i strid med god markedsføringsskik ved at benytte sin kundes varemærke i sin egen markedsføring på internettet. Formålet med at bruge "SKA-DAN" som AdWord var at byde sig til over for SKA-DANs kunder. Dette blev bekræftet af Peter Garritsens forklaring. Der var stor sandsynlighed for, at kunderne ville henvende sig til Bredenoord i stedet for til SKA-DAN, når de så annoncen fra Bredenoord. Kunderne vidste, at generatorerne kom fra Bredenoord, da de var mærket med Bredenoords navn. Det er uden betydning for vurderingen af, om der foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven, om der er sket skade.

Som følge af overtrædelsen skal Bredenoord betale SKA-DAN et rimeligt vederlag, jf. markedsføringslovens § 20, stk. 3. Ved fastsættelsen af vederlagets størrelse skal det tages i betragtning, at "SKA-DAN" har været brugt som AdWord af Bredenoord i en periode, og at hensigten hermed utvivlsomt har været at sælge ydelser til potentielle kunder, som søgte efter SKA-DANs virksomhed på Google.

Bredenoord har gjort gældende, at der ikke foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven.  SKA-DAN har anerkendt, at Bredenoord ikke har krænket SKA-DANs varemærkeret. I den situation kan SKA-DAN heller ikke påberåbe sig de markedsføringsretlige regler om kendetegnsbeskyttelse, idet det må antages, at der med EU-domstolens domme i sagerne C-236/08 og C 238/08 Google mod Louis Vuitton m.fl. og C-323/09 Interflora Inc. mod Marks & Spencer plc. er gjort endeligt op med, hvorledes en erhvervsdrivendes brug af en anden erhvervsdrivendes kendetegn som søgeordsreklame skal vurderes. Ordet "SKA-DAN" er ikke nævnt i googleannoncen for Bredenoord og fremgår heller ikke af Bredenoords hjemmeside.

Internetbrugeren vil således på ingen måde antage, at der er en forbindelse mellem Bredenoord og SKA-DAN. Det vil ikke harmonere med den almindelige internetbrugers brug af internettets søgemuligheder, hvis retten kommer frem til, at der foreligger en overtrædelse af markedsføringsloven. Internettet er internationalt, og det bliver meget vanskeligt at navigere på internettet, hvis der via markedsføringsloven i Danmark opstilles særlige regler for, hvornår det er tilladt at anvende andres forretningskendetegn som søgeordsreklame.

SKA-DAN har ikke dokumenteret noget tab som følge af Bredenoords brug af "SKADAN" som AdWord. Et eventuelt vederlag må være af meget begrænset størrelse henset til, at der kun har været få opslag på "SKA-DAN", som har ledt til Bredenoords hjemmeside og til, at SKA-DAN blev fjernet som AdWord meget hurtigt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Der bestod et samhandelsforhold mellem Bredenoord og SKA-DAN i perioden fra marts til november 2010, hvor SKA-DAN lejede større generatorer hos Bredenoord med henblik på videreudlejning til egne kunder. Bredenoords chef for koncernens udlejningsafdeling har oplyst, at man betragtede SKA-DAN som en strategisk partner, men dette var ikke kommunikeret til SKA-DAN, og brugen af "SKA-DAN" som AdWord var da heller ikke et led i at promovere dette partnerskab, men at skabe mere forretning til Bredenoord, som kun havde drevet egen virksomhed i Danmark i en forholdsvis kort periode.

Bredenoords brug af "SKA-DAN" som AdWord betød, at internetbrugere, som tidligere havde været kunder hos SKA-DAN, eller som på anden måde kendte til SKA-DANs eksistens, ved søgning på Google på søgeordet "SKA-DAN" fik forevist et annoncelink til Bredenoords hjemmeside umiddelbart efter linket til SKA-DANs hjemmeside. Bredenoord, som ubestridt leverer samme tjenesteydelser som SKA-DAN, har på denne måde forsøgt at udnytte den relevante kundekreds' kendskab til SKA-DAN for derigennem at tilegne sig kunder fra sin samhandelspartner. Under de anførte omstændigheder har Bredenoord handlet illoyalt og på utilbørlig vis gjort brug af SKA-DANs varemærke og forretningskendetegn i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18.

Som følge heraf skal Bredenoord betale SKA-DAN et vederlag efter markedsføringslovens § 20, stk. 3. Henset til at der kun har været et begrænset antal opslag på "SKA-DAN", som har ledt til annoncen for Bredenoord, fastsættes dette vederlag skønsmæssigt til 5.000 kr.

Efter sagens udfald og omfang skal Bredenoord betale SKA-DAN 10.500 kr. i sagsomkostninger. Af dette beløb dækker 500 kr. retsafgift og 10.000 kr. udgiften til advokatbistand.

Thi kendes for ret:

Bredenoord A/S skal inden 14 dage betale SKA-DAN v/Jørn Solgaard Andersen 5.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 9. maj 2011, samt sagens omkostninger med 10.500 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Mette Skov Larsen

John Tyrrestrup Jørgen Andersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 26. oktober 2012

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»