Varemærke: lokalbank

Resumé

Lokalbanken i Nordsjælland A/S har ikke erhvervet eneret til ordene lokalbank og lokalbanken, og kan derfor ikke forbyde Spar Nord Bank A/S at anvende disse ord som firmanavn eller varemærke eller bestanddel heraf.

Dom i sagen V-82-03

Lokalbanken i Nordsjælland A/S 
(Advokat Lars Karnøe)

mod

Spar Nord Bank A/S 
(Advokat Mette Ravn Steenstrup)

Indledning og påstande

Hovedspørgsmålene i sagen er, om Lokalbanken i Nordsjælland A/S (i det følgende Lokalbanken i Nordsjælland) kan forbyde Spar Nord Bank A/S (i det følgende Spar Nord) at bruge kendetegnet Lokalbank og ordsammensætninger hermed som varemærke og firmanavn, f.eks. Lokalbank Herning, Lokalbank Vejle og Spar Nord ­ en kæde af lokalbanker, eller om Lokalbanken i Nordsjællands registrering af ordmærket LOKALBANKEN skal ophæves. 

Lokalbanken i Nordsjælland har nedlagt følgende påstande: 

1.  Det forbydes Spar Nord at anvende ordet "Lokalbank" som firmanavn eller bestanddel af firmanavn, samt at anvende varemærket "Lokalbank" eller varemærker, der indeholder ordet "Lokalbank", i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af produkter til eller serviceydelser inden for den finansielle sektor. Subsidiært forbydes det Spar Nord at anvende ordet "Lokalbank Danmark" som firmanavn eller bestanddel af firmanavn, samt at anvende varemærket "Lokalbank Danmark", og mere subsidiært at anvende ordet "Lokalbank København" som firmanavn eller bestanddel af firmanavn samt at anvende varemærket "Lokalbank København" eller varemærker, der indeholder ordet "Lokalbank København", i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af produkter til eller serviceydelser inden for den finansielle sektor. 

2. Spar Nord forbydes at udlevere katalog- og annoncemateriale, der viser de i påstand 1 nævnte ord og varemærker. 

3. Spar Nord skal betale et af retten fastsat vederlag og/eller erstatning for udnyttelsen af Lokalbanken i Nordsjællands immaterielle rettigheder. 

4. Spar Nord skal destruere eksisterende lagre af det af forbudet omfattede katalog- og annoncemateriale. 

5. Fogedretten Aalborgs forbud af 26. juni 2003 stadfæstes, og Spar Nord skal godtgøre Lokalbanken i Nordsjælland de hermed forbundne omkostninger. 

Spar Nord har nedlagt påstand om frifindelse og selvstændig påstand om, at Lokalbanken i Nordsjællands registrerede varemærke LOKALBANKEN, registreret under registreringsnummeret VR 2003 01394, ophæves eller udslettes, samt at Lokalbanken i Nordsjælland skal betale 826.000 kr. i godtgørelse for omkostninger forbundet med forbudets nedlæggelse og justifikationssagens gennemførelse for den tort, Spar Nord har lidt som følge af Lokalbanken i Nordsjællands sagsanlæg. 
Over for Spar Nords selvstændige påstande har Lokalbanken i Nordsjælland nedlagt påstand om frifindelse. 

Fogedforbudet

Den 20. juni 2003 nedlagde Fogedretten i Aalborg efter begæring af Lokalbanken i Nordsjælland følgende forbud:

"Det forbydes [Spar Nord] at anvende ordet LOKALBANK som firmanavn eller bestanddel af firmanavn i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af produkter til eller serviceydelser indenfor den finansielle sektor. 

Det forbydes [Spar Nord] at anvende varemærket LOKALBANK eller varemærker, der indeholder ordet LOKALBANK, i forbindelse med produktion, salg og markedsføring af produkter til eller serviceydelser indenfor den finansielle sektor. ... " 

Lokalbanken i Nordsjælland

Lokalbanken i Nordsjælland har drevet bankvirksomhed siden 1917 med hovedsæde i Hillerød. Frem til 1978 var bankens navn Aktieselskabet Hillerød Landbobank, men på en generalforsamling i marts 1978 vedtog man at ændre bankens navn til Lokalbanken i Hillerød af 1917 A/S. I marts 1983 ændredes bankens navn til Lokalbanken i Nordsjælland A/S. Kort tid før denne sag har Lokalbanken i Nordsjælland anmeldt forskellige binavne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder en række binavne sammensat af ordene Lokalbanken i efterfulgt af forskellige bynavne på Sjælland, herunder København, og Lokalbanken A/S. Lokalbanken i Nordsjælland har på flere årsregnskaber skrevet sit navn således, at "Lokalbanken" står skrevet med fed og "i Nordsjælland A/S" med lille skrift oven over den sidste del af ordet "Lokalbanken". Endvidere har Lokalbanken i Nordsjælland fremlagt brochurer, hvoraf fremgår, at banken flere gange blot har kaldt sig "Lokalbanken" på skilte, bå-
de alene og sammen med bankens hvid/grønne logo, f.eks. således:

Herudover har Lokalbanken i Nordsjælland som sagens bilag 7 fremlagt en række annoncer og avisartikler, primært fra lokale dagblade. Det fremgår heraf, at landsdækkende dagblade hovedsageligt har omtalt Lokalbanken i Nordsjælland som "Lokalbanken i Hillerød" eller "Lokalbanken i Nordsjælland", hvorimod regionale dagblade ofte har omtalt Lokalbanken i Nordsjælland som "Lokalbanken." I årene 1982-1996 har Lokalbanken i Nordsjælland været omtalt som "Lokalbanken" i landsdækkende medier på følgende måder: Jyllandsposten havde ultimo juli 1982 en artikel med overskriften "Lokalbanken" og teksten "Lokalbanken i Hillerød har forringet sit halvårsregnskab..." 
Aktuelt havde den 31. januar 1984 en notits hvoraf fremgik: " En 20-årig mand blev umiddelbart efter at have truet sig til 19.500 kr. i Lokalbankens filial i Frederiksværksgade i Hillerød overmandet ... " I 1985 var der 2 artikler i henholdsvis Aktuelt og Berlingske Tidende samt to artikler i Jyllandsposten, hvor Lokalbanken i Nordsjælland blandt andet i overskriften blev betegnet som Lokalbanken.

I 1987 havde Jyllandsposten tillige et par mindre notitser om Lokalbanken i Nordsjælland, herunder den 7. februar 1987 én med overskriften: "Lille kurstab for Lokalbanken", hvorefter teksten startede således: "Lokalbanken i Hillerød slap med...". Berlingske Tidende omtalte banken på lignende måde den 12. marts og 16. august 1995 og den 10. februar 1996. Lokal-banken i Nordsjælland har domænenavnet www.lokalbanken.dk, og ifølge en udskrift af hjemmesiden for den 9. januar 2003 omtalte Lokalbanken i Nordsjælland sig herpå som "Lokalbanken". I øverste venstre hjørne stod logoet og LOKALBANKEN. 
Lokalbanken i Nordsjælland har vel kunder i Jylland (f.eks. i postnummer 8000 Århus C: 12 kunder) og på Fyn, men dog primært kunder i det nordsjællandske område. Efter ansøgning af 17. september 2001 har Lokalbanken i Nordsjælland den 18. oktober 2001 fået et figurmærke med teksten LOKALBOLIG ­ SAMARBEJDER MED LOKALBANKEN registreret for klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, herunder boligbutik; finansiel virksomhed, herunder bank. Efter ansøgning af 15. november 2002 har Lokalbanken i Nordsjælland den 22. november 2002 fået et figurmærke med teksten LOKALBANKEN registreret for klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed.

Efter ansøgning af samme dato fik Lokalbanken i Nordsjælland endvidere den 23. april 2003 registreret ordmærket LOKALBANKEN for klasse 36: finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed (VR 2003 01394). Patent- og Varemærkestyrelsen havde den 25. november 2002 afslået at registrere varemærket på grund af manglede særpræg. Efter at Lokalbanken i Nordsjælland havde indsendt udklip fra den scrapbog, som også er fremlagt i denne sag (bilag 7), fandt Patent- og Varemærkestyrelsen, at mærket var indarbejdet i hele Danmark for finansiel og valutarisk virksomhed, og registrering fandt sted. Ved brev af 20. juni 2003 gjorde Spar Nord indsigelse mod registreringen jf. varemærkelovens § 23, og ved brev af 13. august 2003 meddelte Patent- og Varemærkestyrelsen Spar Nords advokat, at behandlingen af indsigelsen var sat i bero på udfaldet af denne sag. 

Spar Nord

Spar Nord har hovedsæde i Aalborg og filialer primært i Nordjylland, men dog også uden for dette lokalområde, f.eks. i København, Århus og Herning. I 2001 indførte Spar Nord en såkaldt lokalbankstrategi. På selskabets generalforsamling den 30. oktober 2002 blev det som led i denne lokalbankstrategi vedtaget at optage en række binavne til brug for såvel allerede eksisterende afdelinger som nye afdelinger. Bortset fra "Lokalbank Danmark A/S" startede samtlige binavne med ordet Lokalbank, efterfulgt af et bynavn. I november 2002 anmeldte Spar Nord disse binavne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, herunder "Lokalbank København A/S" samt en række andre sjællandske byer. Efter ansøgning af 9. oktober 2002 fik Spar Nord den 5. november 2002 registreret et figurmærke med Spar Nords logo og teksten LOKALBANK HERNING for klasse 35, 36 og 42. 
Offentliggørelsen i Dansk Varemærketidende skete den 20. november 2002. Lokalbanken i Nordsjælland gjorde indsigelse den 10. december 2002. Indtil fogedforbudet den 20. juni 2003 anvendte Spar Nord følgende skilte:


Brugen af betegnelsen Lokalbank i øvrigt

Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har Nordjyske Bank A/S binavnene Lokalbanken i Hjørring A/S og Lokalbanken i Vendsyssel A/S, Sydbank A/S binavnene Horsens Lokalbank A/S og Lokalbanken i Odense af 1902 A/S, og Roskilde Bank A/S bi-navnet Den Lokale Bank A/S. Den 26. august 2003 indgik Spar Nord aftale med Nordjyske Bank A/S. Det fremgår heraf, at Nordjyske Bank A/S' brug af binavnene Lokalbanken i Hjørring A/S og Lokalbanken i Vendsyssel samt af kaldenavnene Lokalbanken i Hjørring, Hirtshals, henholdsvis Taars ophørte i 1999, og at Nordjyske Bank A/S havde gjort indsigelse mod Spar Nords registrering af binavnene Lokalbank Hjørring A/S, Lokalbank Hirtshals A/S, Lokalbank Skagen A/S, Lokalbank Frederikshavn A/S, Lokalbank Sæby A/S og Lokalbank Hjallerup A/S. Som en forligsmæssig løsning havde Spar Nord og Nordjyske Bank A/S aftalt, at Spar Nord ikke må anvende de nævnte binavne, og at Spar Nord ikke må anvende Lokalbank-begrebet eller ordet Lokalbank som firmanavn eller bestanddel af firmanavn eller som varemærke i det nævnte område.

Dansk Sprognævn har ved e-mail af 15. december 2003 over for kommunikationsdirektør Keld Gammelgaard, Spar Nord, oplyst følgende: 

"Lokalbank" er en sammensætning der udtales med hovedtryk på første sammensætningsled (lokal) og bitryk på det andet sammensætningsled (bank). En "lokal bank" udtales med hovedtryk på både "lokal" og "bank". Der behøver ikke være nogen betydningsforskel på de to udtryk, men det forholder sig ofte sådan at man med ordet "lokalbank" henviser til en bestemt bank, der fx kan hedde "Lokalbanken". En "lokalbank" står i modsætning til en centralbank, og det kan dreje sig om en filial af en større bank, fx i provinsen. Udtrykket "vi har en lokal bank" kan henvise til en bank der er speciel for byen eller området, fx Næstved Lokalbank for at nævne et tænkt eksempel." 

Som eksempel på en sondring mellem lokalbanker og storbanker har Spar Nord fremlagt en artikel fra Økonomisk Ugebrev den 13. august 2001 med følgende overskrift: "Lokalbankerne udvider krigen mod storbankerne til også at gælde naboen." 
Ved søgning på www.jubii.dk på ordet "lokalbank" var der 15 hits, herunder "Diskontobanken ­ Lokalbank i Sydsjælland" samt "Djursland Bank ­ Lokalbank på Djursland og i Århus området".

Af avisartikler og markedsføringsmateriale fremlagt af parterne fremgår, at ordene lokalbank, henholdsvis lokalbanken er brugt som betegnelse for en lang række forskellige banker, herunder for Lokalbanken i Hjørring, Hadsten Bank, Egnsbank Han Herred, Morsø Bank, Handelsbanken, Vestjysk Bank, Amagerbanken, Roskilde Bank mv. Retten har umiddelbart inden dommens afsigelse opdateret den Google-søgning, som er fremlagt under sagen. Søgning på dansk på lokalbank gav 1.620 hits. Blandt de 5 første hits (der som standard hos Google listes alfabetisk) var (idet der bortses fra sponsorerede links): Aarhus Lokalbank; Spar Nord med Lokalbank Aabybro A/S (Spar Nord Bank A/S) og en række andre andre binavne; Lokalbank Nordsjælland; annonce: "Nordea ­ nyheder fra din lokalbank"; "Selskaber på KF ­ Generelt", som gengiver resultatet af Googles søgning i en base over selskaber optaget på Københavns Fondsbørs med angivelse af en forkortelse, af deres navn og af forretningsområdet med angivet ordet "lokalbank", f.eks. "EGHH, Egnsbank Han Herred, Lokalbank ... " En Google-søgning på hele nettet gav 12.200 hits, herunder mange fra Norge. 

Forklaringer


Direktør indtil maj 2004 i Lokalbanken Nordsjælland, Jan Gottlieb, har forklaret, at han på forespørgsel fra direktøren for Hadsten Bank i sin tid meddelte, at man ikke havde noget imod, at denne bank benyttede navnet Århus Lokalbank, idet han fandt det usandsynligt, at Lokalbanken i Nordsjælland ville udvide sine aktiviteter til Århus. Da Lokalbanken i Nordsjælland i 1976-77 fik sit navn, fandtes allerede Lokalbanken i Hjørring, og man havde på tilsvarende måde kontaktet Lokalbanken i Hjørring, som ikke havde noget imod, at man anvendte navnet Lokalbanken i Nordsjælland. Scrapbogen (bilag 7) med avisudklip om banken er lavet af bankens markedsmedarbejder. Da Patent- og Varemærkestyrelsen afviste at registrere LOKALBANKEN, begyndte banken at dykke ned i scrapbogen for at dokumentere, at banken havde brugt navnet i 25 år. Derfor indhentede man ikke nogen udtalelse fra en brancheorganisation. 

Direktør i Spar Nord, Lars Møller, har forklaret, at Spar Nords logo med Nordstjernen blev udviklet i 1999/2000 i samarbejde med et designbureau og præsenteret den 18. marts 2000 for alle bankens medarbejdere. Efter denne dato blev alt markedsføringsmateriale udskiftet, og udgiften hertil var ca. 10 mio. kr. Banken har ca. 1/3 af markedet nord for Hobro, men efterhånden også en del af markedet i det øvrige Jylland, herunder Århus. I 2001 blev det besluttet, at banken skulle være en kæde af lokale banker. Det kaldte man lokalbankstrategien. Navneændringen var en del af en samlet strukturændring. Brugen af ordet lokalbank skal skabe positive associationer hos kunderne. I oktober 2001 blev strategien offentliggjort over for bankens medarbejdere, og i forbindelse med offentliggørelsen i februar 2002 af årsregnskabet for 2001 blev strategien offentliggjort for en bredere skare af bl.a. aktionærer. Ud over Lokalbanken i Nordsjælland har Nordjyske Bank og Sydbank protesteret over 
Spar Nords brug af navnet Lokalbank. Med Nordjyske Bank er indgået en forligsmæssig aftale.

Spar Nord har aldrig været udsat for, at kunderne har forvekslet banken med Lokalbanken i Nordsjælland, heller ikke på hjemmesiden, som man kommer ind på via Spar Nords hovedportal. 

Spar Nord ønsker at blive landsdækkende. Banken har filialer i Århus, København, Herning, Horsens, Vejle, Fredericia og Odense samt 60 filialer i Nordjylland. I København hedder filialen Spar Nord København, og banken har haft filialen siden 1975. Inden fogedforbudet havde banken etableret sig i Herning, og i foråret 2003 havde banken ansat en direktør i Vejle, hvor man var i fuld gang med at forberede en åbning af filialen i august 2003. Denne filials facade måtte efter fogedforbudet rettes til, og der står nu Spar Nord Vejle med Nordstjerne logoet. 

Efter fogedforbudet gav man samtlige ansatte ordre til at fjerne alt materiale med ordet lokalbank. Det var en stor opgave. De direkte omkostninger var ca. 800.000 kr., men banken har tillige haft ekstra markedsføringsomkostninger på grund af den sproglige forvirring, der opstod i kølvandet på forbudet. Sagen har tillige skadet bankens renommé. 

Kommunikationschef i Spar Nord, Keld Gammelgaard, har forklaret, at logoet blev udviklet i efteråret 1999. Nordstjernen signalerer, at Spar Nord kom fra det nordlige Danmark. Den røde farve associerer til Spar Nords "sparekassetid", hvorimod den blå farve samtidig signalerer bank. Logoet er velkendt i Nordjylland. Det blev første gang offentliggjort i begyndelsen af august 2002, hvor der blev udsendt en pressemeddelelse om, at Lokalbank Herning åbnede. Jyllands Posten skrev en mindre artikel herom. Spar Nord valgte ikke at registrere navnet "lokalbank Hillerød", da Spar Nord ikke ønskede konflikter, og da den geografiske beliggenhed ikke umiddelbart var interessant. Ligeledes blev Helsingør og Roskilde valgt fra. Han tog ikke kontakt til andre banker om Spar Nords anvendelse af navnet Lokalbank, som han opfatter som et ganske almindeligt ord. Lolland og Svendborg Sparekasser protesterede mod Spar Nords brug af ordet lokalbank. Spar Nord besvarede disse protester, men der blev ikke betalt erstatning. Også Hadsten Bank, som har registreret "Lokalbank Århus", protesterede, men Spar Nord fandt ikke, at der var et problem.

Han har aldrig været udsat for, at kunderne har troet, at der var nogen forbindelse mellem Lokalbanken i Nordsjælland og Spar Nord. Efter at forbudet var nedlagt af fogedretten den pågældende dag kl. 14:00, sendte han kl. 15:46 påbud til hele organisationen om at fjerne og destruere alt materiale, hvori ordet lokalbank indgik. Alt materiale er således destrueret, på nær et skilt i Ålbæk, hvorpå der står "en kæde af lokale banker", som efter hans opfattelse ikke indebar nogen overtrædelse af forbudet. Man ville ikke risikere at overtræde forbuddet, og man har heller ikke noget lager til at opbevare markedsføringsmateriale. Derfor har man måttet destruere det gamle materiale og erstatte det med nyt. Vidnet har i den forbindelse gennemgået en række fakturaer, som er fremlagt under sagen som grundlag for Spar Nords erstatningskrav på 826.000 kr. Spar Nord har således haft udgifter til trykning af nye kort, brochurer, visitkort og regnskabshæfter, til anskaffelse af nye ringbind og til anskaffelse af nye og bortskaffelse af gamle bæreposer. Endvidere har Spar Nord haft betydeligt forøgede markedsføringsomkostninger i Herning (ca. 145.000 kr.) og i Vejle (ca. 150.000 kr.). Desuden medførte forbudet en større administrativ indsats, herunder med at rette bankens hjemmeside til og med at udarbejde et nyt logo, ligesom der er brugt mange arbejdstimer, som ikke er medtaget i opgørelsen. Der er tillige kommet en ridse i bankens professionelle image. Efter forbudet stod Spar Nord f.eks. for at skulle være sponsor for et tv-transmitteret cykelløb. Spar Nord søgte om tilladelse til at anvende de i forvejen trykte bannere, men det blev afslået af Lokalbanken i Nordsjælland. 

Parternes synspunkter

Lokalbanken i Nordsjællands advokat har gjort gældende, at Spar Nords brug af ordet "Lokalbank" som firmanavn eller varemærke for sine produkter og ydelser eller som bestanddel heraf strider mod Lokalbanken i Nordsjællands ret til ordmærkerne LOKALBANKEN og LOKALBANK for varer og tjenesteydelser inden for den finansielle sektor. Lokalbanken i Nordsjælland har således siden 1977 ved den brug, som er dokumenteret gennem scrapbogen, bilag 7, ved indarbejdelse erhvervet ret til ordmærket LOKALBANKEN og siden 1997 ved brug som domænenavn indarbejdet og stiftet ret til ordmærket LOKALBANK, begge for varer og tjenesteydelser inden for den finansielle sektor. LOKALBANKEN OG LOKALBANK har tilstrækkeligt særpræg til at opnå beskyttelse. 

Der er lighed mellem Lokalbanken i Nordsjællands varemærker og de varemærker, hvori Spar Nord bruger betegnelsen "Lokalbank", og mærkerne bruges for samme eller lignende varer og tjenesteydelser, ligesom det er nærliggende for kunderne at tro, at der er en forbindelse mellem parterne, så Spar Nords brug indebærer en varemærkekrænkelse, jf. varemærkelovens § 4. Spar Nords brug af "Lokalbank" som bestanddel af selskabsnavne strider endvidere imod Lokalbanken i Nordsjællands rettigheder efter aktieselskabslovens § 153, stk. 2 og 4, ligesom Spar Nords brug af "Lokalbank" som bestanddel af selskabsnavne og varemærker er i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5. 

Lokalbanken i Nordsjælland har ikke mistet sit krav ved passivitet. 

Spar Nord skal betale vederlag og erstatning, jf. varemærkelovens § 43 og markedsføringslovens § 13, stk. 2. Endvidere skal Spar Nords restlagre af markedsføringsmateriale med de pågældende kendetegn destrueres jf. varemærkelovens § 44 samt markedsføringslovens § 13, for at standse den forvirring og forstyrrelse, der er opstået som følge af Spar Nords markedsføring. 

Lokalbanken i Nordsjælland skal således ikke slette sin registrering af ordmærket VR 2003 01394 LOKALBANKEN, da registreringen er opnået efter, at Lokalbanken i Nordsjælland gennem scrapbogen, bilag 7, havde fremlagt dokumentation af varemærkets indarbejdelse. Spar Nord har ikke dokumenteret noget tab ved fogedforbudet, som Lokalbanken i Nordsjælland er ansvarlig for. Er forbudet efter rettens opfattelse nedlagt med urette, kan Lokalbanken i Nordsjælland kun anerkende Spar Nords erstatningskrav for så vidt angår 104.420 kr. + moms. Det må være Spar Nords egen risiko, at Spar Nord valgte at destruere alt markedsføringsmateriale i stedet for at opbevare det til efter justifikationssagen. 

Spar Nords advokat har gjort gældende, at ordene lokalbank og Lokalbanken er dagligdags ord, der er sammensat af ordet bank og ordet lokal, der beskriver en egenskab ved en bank, nemlig at den er lokal. Ordene er ikke blot deskriptive, men tillige artsbetegnelser, idet lokalbanker, således som det også fremgår af Dansk Sprognævns udtalelse, bruges som beteg-
nelse for det modsatte af en centralbank eller en storbank. 

Det er for alle banker vigtigt at markedsføre sig som den lokale bank, og dette ord kan ikke forbeholdes Lokalbanken i Nordsjælland, men må være tilgængeligt for alle banker. Dette må særligt gælde i denne sag, idet der ikke eksisterer noget reelt konkurrenceforhold mellem Lokalbanken i Nordsjælland, der hovedsagelig driver virksomhed i det Nordsjællandske område, og Spar Nord, der hovedsagelig driver virksomhed i det Nordjyske område. Betegnelsen Lokalbanken er ikke indarbejdet eller i hvert fald ikke i en sådan grad, at bekendthedsgraden er landsdækkende. Den scrapbog, som Lokalbanken i Nordsjælland har 
fremlagt under sagen som bilag 7, indeholder da også primært annoncer og artikler fra lokale dagblade, og de enkelte eksempler, som er fremlagt fra landsdækkende dagblade, viser, at ordet lokalbank er brugt som en journalistisk forkortelse af teksten i det følgende, hvor man i almindelighed har skrevet hele navnet Lokalbanken i Nordsjælland. Som følge heraf er registreringen af ordmærket LOKALBANKEN (VR 2003 01394) for Lokalbanken i Nordsjælland sket med urette, således at den skal ophæves og udslettes, jf. varemærkelovens §§ 29-31 og § 33. Lokalbanken i Nordsjællands registrering af et figurmærke med teksten Lokalbanken sammen med et logo kan alene hindre en anvendelsen af ordet Lokalbanken i netop denne figurlige udformning, og Spar Nords figurmærke adskiller sig i høj grad fra Lokalbanken i Nordsjællands figurmærke, således at der ikke er risiko for forveksling. Såfremt retten finder, at Lokalbanken i Nordsjællands navn og varemærke LOKALBANKEN nyder beskyttelse, gøres det gældende, at Lokalbanken i Nordsjælland ikke kan forbyde, at Spar Nord gør erhvervsmæssig brug af en angivelse af tjenesteydelsens art jf. varemærkelovens § 5, stk. 1, nr. 2. Betegnelsen Lokalbanken blevet til en almindelig betegnelse, således at en eventuel varemærkeret for Lokalbanken i Nordsjælland er degeneret. Ordet Lokalbanken og bøjninger heraf er således almindeligt anvendt inden for den finansielle sektor, hvor selv storbankerne benytter dette udtryk.

Der er ingen risiko for forveksling. Der er således ikke risiko for, at Lokalbanken i Nordsjællands kundekreds primært i Nordsjælland på grund af forveksling skulle komme til at henvende sig til en af Spar Nords lokalbankafdelinger og omvendt. 
Spar Nord har hverken overtrådt varemærkeloven, markedsføringsloven eller aktieselskabsloven. Spar Nord skal derfor ikke betale vederlag eller erstatning til Lokalbanken i Nordsjælland. I øvrigt har Lokalbanken i Nordsjælland ikke godtgjort, at der er lidt et tab, eller at der er sket markedsforstyrrelser som følge af Spar Nords markedsføring. Da betingelserne i retsplejelovens § 642 ikke har været opfyldt, skal Fogedretten i Aalborgs forbud af 20. juni 2003 ophæves. 

Da fogedforbudet har været uberettiget, er Lokalbanken i Nordsjælland erstatningsansvarlig for såvel Spar Nords tort som tab som følge af forbudet, jf. retsplejelovens § 648, jf. § 639. Der er ikke grundlag for at betvivle Spar Nords opgørelse af det lidte tab på 826.000 kr., som vidnet Keld Gammelgaard har gennemgået under sagen. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det fremgår af sagen og af rettens fagkundskab til branchen, at der i disse år er et udbredt ønske blandt bankerne, herunder også storbankerne, om at markedsføre sig som lokale og herunder kalde sig lokal bank eller lokalbank, være sig i ubestemt eller i bestemt form. Lokalbanken i Nordsjælland har sit udspring i det Nordsjællandske område, hvor den i mange år har brugt "Lokalbanken" som en del af sit navn, Lokalbanken i Nordsjælland A/S. Lokalbanken i Nordsjælland kan som forretningskendetegn benytte både dette navn og de binavne, som banken har anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som er sammensat af ordet Lokalbanken i efterfulgt af forskellige bynavne på Sjælland, f.eks. Lokalbanken i Hillerød (Lokalbanken i Nordsjælland A/S). 

Ordet Lokalbank er sammensat af navneordet bank, der er en betegnelse for et pengeinstitut og således rent beskrivende, og tillægsordet lokal, som beskriver egenskaben stedlig, og som står i modsætning til noget landsdækkende. I sammensat form ­ lokalbank ­ bruges betegnelsen som modsætning til en centralbank eller storbank, jf. Dansk Sprognævns udtalelse herom. 
En lang række andre banker har til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldt binavne, hvori ordet lokalbank indgår, ligesom ordet lokalbank er ganske almindeligt anvendt som betegnelse for banker, hvilket også understøttes af de refererede søgninger på Internettet, navnlig ved hjælp af søgemaskinen Google. 

Den scrapbog, som Lokalbanken i Nordsjælland har fremlagt som sagens bilag 7, viser, at Lokalbanken i Nordsjælland i det Nordsjællandske område, hvor den har filialer, har anvendt ordet Lokalbanken, herunder på skilte, at de Nordsjællandske dagblade i avisartikler (og i annoncer indrykket af Lokalbanken i Nordsjælland selv) har brugt betegnelsen Lokalbanken, men at de landsdækkende dagblade i deres i øvrigt meget begrænsede omtale af Lokalbanken i Nordsjælland hovedsageligt alene har anvendt udtrykket Lokalbanken som en journalistisk forenkling, hvilket navnlig er kommet til udtryk ved, at artiklerne vel i overskriften har omtalt Lokalbanken, men i teksten har omtalt Lokalbanken i Hillerød (Nordsjælland). 

Ordene lokalbank og lokalbanken er en artsbetegnelse, og den brug, som Lokalbanken i Nordsjælland har gjort heraf, findes ikke at indebære en sådan indarbejdelse, at Lokalbanken i Nordsjælland herved har fået eneret til at anvende denne betegnelse, som efter det foreliggende er ganske almindeligt anvendt af pengeinstitutter. Registreringen af ordmærket LOKALBANKEN er derfor sket med urette, ligesom fogedforbudet har været nedlagt med urette. Det bemærkes herved, at Spar Nords binavne og anvendelse af figurmærker og skilte med ordene lokalbank, lokalbanker eller Lokalbank ikke i sig selv krænker Lokalbanken i Nordsjællands figurmærke eller navn. Spar Nord skal herefter have medhold i sine påstande, dog således, at erstatning og 
godtgørelse til Spar Nord i anledning af det uberettigede fogedforbud efter et samlet skøn fastsættes til 250.000 kr. 
Lokalbanken i Nordsjælland skal endvidere betale sagens omkostninger med 50.000 kr., svarende til et salær på 40.000 kr. med tillæg af 25 % moms. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Spar Nord A/S frifindes. 
Lokalbanken i Nordsjælland A/S' registrerede varemærke LOKALBANKEN, registreret under nummer VR 2003 01394, ophæves eller udslettes. 
Lokalbanken i Nordsjælland A/S skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse til Spar Nord A/S betale 250.000 kr. i erstatning og godtgørelse samt 50.000 kr. i sagsomkostninger. 

Michael B. Elmer 
Jørn Kristian Jensen 
Hans Jørgen Nielsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»