Værneting : kinesisk handelsfirma og en dansk bank

Resumé

Spørgsmålet i kendelsen er om Sø- og Handelsretten er rette værneting i en sag mellem et kinesisk handelsfirma og en dansk bank, eller om sagen skal henvises til Østre Landsret

Dom i sagen H 85-2004

Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd.
(Advokat Mogens Bach)
mod
Jyske Bank A/S
(Advokat Kjeld Kaalund)

I denne kendelse tages der stilling til, om sagen er en handelssag, som i medfør af retsplejelovens § 9, stk. 3, nr. 1, jf. § 6, stk. 5, hører under Sø-og Handelsretten, eller om sagen skal henvises til Østre Landsret.

Sagsøgeren, det kinesiske handelsfirma Zhejiang Ocean Fisheries Group Co. Ltd (herefter: Zheijang), har i stævningen nedlagt påstand om, at sagsøgte, Jyske Bank A/S (herefter: Jyske Bank), tilpligtes at betale USD 218.670,00 med procesrente af USD 111.000,00 fra den 2. januar 2004 og af USD 107.670,00 fra den 25. januar 2004.  

Jyske Bank har i svarskrift af 21. september 2004 principalt nedlagt påstand om, at sagen afvises fra Sø- og Han-
delsretten og henvises til Østre Landsret, subsidiært frifindelse for tiden, mere subsidiært frifindelse og mest subsidiært, at Jyske Bank tilpligtes at betale et mindre beløb end det påstævnte med procesrente fra sagens anlæg.

Overfor Jyske Banks henvisningspåstand har Zhejiang påstået frifindelse, således at sagens behandling fortsætter ved Sø- og Handelsretten.

Spørgsmålet om sagens henvisning har været udskilt til særskilt behandling og procedure, jf. retsplejelovens § 253.

Sagsfremstilling

Zhejiangs påstand relaterer sig til to leverancer af
frosne fiskeprodukter i januar 2004 til den danske køber,
International Frozen Foods ApS (herefter: Frozen Foods).
Betaling for leverancerne skulle ske til Jyske Banks af-
deling på Vesterbrogade i København, der skulle stå for
udlevering til Frozen Foods af de til indløsning af va-
rerne nødvendige dokumenter.

Ifølge inkassoopdrag ("Collection Schedule") af henholds-
vis 12. og 24. november 2003 fra den kinesiske bank, In-
dustrial & Commercial Bank of China (herefter: Bank of
China), til Jyske Bank var "Delivery Condition" "D/P Re-
lease Docs Against Payment". Om forfaldstid var anført
"20 Days After Sight". Som "Drawer" var anført Zhejiang,
og som "Drawee" Frozen Foods. Af teksten fremgik end-
videre bl.a.:


- 3 -

"Unless Otherwise Specified This Collection Is Subject
To Uniform Rules for Collections 1995 Revision, ICC
Publication No. 522."

Til inkassoopdragene var bl.a. vedlagt fakturaer fra Zhe-
jiang til Frozen Foods, på 111.000 USD og 107.670 USD,
dateret henholdsvis den 9. oktober og 4. november 2003.

Jyske Bank udleverede dokumenterne til indløsning af va-
rerne til Frozen Foods uden samtidig at modtage betaling,
men mod accept af veksel. Frozen Foods indløste efterføl-
gende vareforsendelserne, men undlod at betale for disse,
idet det blev gjort gældende, at varerne var behæftet med
mangler.

Af en e-mail af 1. juli 2004, kl. 7:57, fra Frozen Foods,
Michael Fossum, til Jyske Bank, Thomas Feder, fremgik
bl.a..

"...
3) Opprinnelig betalingsavtale.

Det foreligger INGEN tvil fra vores side att vi skulle
betale 20 dager EFTER godkjenning av varen. Dette bevi-
ses også gjennem det faktum att Zheijang i Novem-
ber/December kommuniserte direkte med oss om når beta-
ling kunne finne sted og ikke med banken.

Vi har ALDRIG avtalt noe "cash against documents 20
days at sight", dette ville väre helt uforenlig med
prinsipper, risikoanalyse og avtaler.
..."

Af et brev, ligeledes af 1. juli 2004, fra Jyske Bank,
Morten Ulrik Gade, til Frozen Foods fremgik det bl.a.:

"...
Som det fremgår ... agter advokat Mogens Bach på vegne
af sin klient nu at udtage stævning mod Jyske Bank i
anledning af erstatningskrav på USD 218.670 ...

Efter en nærmere juridisk vurdering af sagen er vi kom-
met frem til den konklusion, at vi meget vanskeligt kan
undgå at skulle betale ... og for at undgå retssag med


- 4 -

deraf følgende omkostninger agter banken at betale be-
løbet senest 8. juli 2004, mod at banken får transport
i alle rettigheder i henhold til de veksler på hen-
holdsvis USD 111.000 og USD 107.670, som De står som
vekselskyldner på, og som er udstedt i anledning af De-
res køb af varer fra ovennævnte leverandør.
...
Jeg har d.d. talt med advokat Mogens Bach herom, og han
er tilsyneladende indforstået med denne løsning. Mogens
Bach vil vende tilbage med en endelig, skriftlig be-
kræftelse herpå, når han har talt med sin klient og den
kinesiske bank.

Banken agter herefter at gøre vekselkravene, samt ren-
ter, gældende mod Dem som vekselskyldner.
..."

Frozen Foods protesterede overfor Jyske Bank i en e-mail
samme dag, kl. 15:38, hvoraf bl.a. fremgik:

"...
1) Betaling.

Det er helt klart i vores avtaler med Kineserne, att
varen ikke skal betales för den er godkjent af myn-
digheter etc. Dette korresponderer ikke med 20 dager at
sight. Jeg har heller aldrig mottat noen krav eller do-
kument som viser 20 dager at sight. Så vidt jeg har
forstått, er dette endret fra kinsesisk side senere.
..."

Zheijangs principale anbringende i stævningen er, at Jy-
ske Bank er pligtig at betale det påstævnte beløb under
henvisning til betalingstilsagn, afgivet af banken over-
for advokat Mogens Bach. Subsidiært er det gjort gæl-
dende, at Jyske Bank er ansvarlig for Zhejiangs tab, idet
Jyske Bank har tilsidesat såvel den klare instruktion fra
den kinesiske bank som reglerne i ICC's publikation nr.
522, "idet der i [Bank of China's] inkassoinstruktioner
under "leveringsbetingelser" udtrykkeligt er anført "D/P
release docs against payment" ..., idet der i ICC's ens-
artede inkassoregler, artikel 7, skelnes mellem frigi-
velse af dokumenter mod accept (D/A) og frigivelse af do-
kumenter mod betaling (D/P). I artikel 7 er der indgående
redegjort for betydningen af D/A ... contra D/P ..."


- 5 -


Jyske Bank, der i svarskriftet har redegjort for forløbet
af et antal bankforretninger, som samhandelen mellem Zhe-
jiang og Frozen Foods i 2003 og 2004 har givet anledning
til, har blandt sine anbringender gjort gældende, at in-
gen bank eller tredjemand i øvrigt kan ændre de mellem de
oprindelige parter aftalte betalingsvilkår, at betaling-
betingelserne ikke var "payment against documents", at
der i perioden 4.juni 2003 til 24. november 2003 var
enighed om, at betaling skete med veksler, der skulle be-
tales 20 dage efter accept, at der mellem de to banker ­
og som følge af identifikation også Zhejiang ­ var enig-
hed om at se bort fra teksten "delivery conditions: D/P
release docs against payment", at Uniform Rules for Col-
lections 1995 Revision, ICC Publication no. 522 kun gæl-
der for pengeinstitutter, der har tiltrådt reglerne, og
at Zhejiang derfor ikke kan påberåbe sig disse regler, at
de omhandlede fremsendelsesbreve ikke har været tilstræk-
kelig klare og præcise til, at Jyske Bank ved sin handle-
måde kan anses at være erstatningsansvarlig, at det på-
stævnte beløb skal reduceres med et beløb svarende til
værdiansættelsen af mangler, at Zhejiang ikke har konsta-
teret et tab, før der har været foretaget en udtømmende
retsforfølgning mod Frozen Foods, og at det bestrides, at
Jyske Bank har afgivet et betalingsløfte.

Jyske Bank har i svarskriftet fremsat begæring om, at
Zhejiang pålægges at fremlægge den "omfattende korrespon-
dance med Frozen Foods"

Procedure

Jyske Bank har til støtte for henvisningspåstanden an-
ført, at sagen ikke er en handelssag. Afgørelsen af Zhe-
jiangs principale anbringende, hvorefter Jyske Bank hæv-
des at have givet et bindende tilsagn om betaling, vil


- 6 -

alene bero på sædvanlig aftalefortolkning, der ikke kræ-
ver kendskab til handelsforhold. Zhejiangs subsidiære an-
bringende om erstatning forudsætter, at der tages stil-
ling til, om vilkårene i de to inkassopdrag fra Bank of
China også har været aftalt mellem de oprindelige parter,
hvilket bestrides. Også afgørelsen af dette spørgsmål er
rent juridisk aftaleretligt. De internationale ICC-regler
gælder kun for de lande, der har tiltrådt dem, hvilket
ikke er tilfældet mht. Kina. Rigtigheden af erstatnings-
opgørelsen hviler ligeledes på rent juridiske betragtnin-
ger og skal afgøres efter dansk rets almindelige erstat-
ningsregler. Frozen Food burde have været stævnet før Jy-
ske Bank. Kun hvis Frozen Food ikke betaler, kan et er-
statningskrav mod Jyske Bank blive aktuelt. Fagkundskab
til handelsforhold herunder til internationale handels-
forhold er således i det hele uden betydning for sagens
afgørelse.

Zhejiang har anført, at sagen er en handelssag og derfor
med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten, jf. retspleje-
lovens. § 9, stk. 3, nr. 1, jf. § 6, stk. 5.

Begrebet "handelssag" skal ifølge retspraksis undergives
en bred fortolkning. Fagkundskab til handelsforhold skal
alene være af betydning for sagen, jf. retsplejelovens §
6, stk. 5. Der stilles ikke krav om "væsentlig" betyd-
ning.

Denne forståelse af den nugældende retsplejelovs § 6,
stk. 5, har støtte i tidligere love og forarbejder, jf.
lov om Københavns Sø- og Handelsret af 19. februar 1861,
§ 13, lov nr. 90 af 11. april 1916 om Rettens Pleje, § 9,
stk. 8, og lov nr. 151 af 10. maj 1967 om ændring af lov
om rettens pleje § 1 (bl.a. om ændring af formuleringen
af § 6, stk. 5, der herved fik sin nuværende formule-
ring), samt betænkning om behandling af søsager nr.


- 7 -

368/1964 s. 36 (bemærkninger til lovudkastet), hvor det i
1. spalte bl.a. er anført:

"... Ved anvendelse af den nævnte bestemmelse har der i
praksis med rette været en tendens til at opfatte ud-
trykket "handelsforhold" i vid betydning svarende til
det engelske udtryk "commerce". ... Det bør fortsat i
hvert enkelt tilfælde afgøres, om "kendskab til ...
handelsforhold" i den hidtil anvendte vide betydning af
dette begreb er nødvendig. ...".

På intet tidspunkt gennem ca. 150 år er der således sket
en indskrænkning af begrebet.

At også bankforhold er omfattet af "handelsforhold" har
direkte støtte i 1861-loven, § 13, stk. 3: "Sager, be-
træffende Vexel-, Bankier- og Mæglerforretninger mellem
Vexelerere, Bankierer og Mæglere eller mellem disse og
handlende ..."

Tvisten mellem parterne udspringer af en international
handelsaftale mellem en kinesisk sælger og en dansk kø-
ber, hvorunder internationale handelsdokumenter skal vur-
deres. Hvis den af Jyske Bank fremsatte editionsbegæring
imødekommes, vil der blive fremlagt et større antal doku-
menter, der illustrerer parternes internationale handels-
relationer. Det var efter Zhejiangs opfattelse aftalt, at
Jyske Bank alene måtte udlevere varedokumenterne mod be-
taling ("D/P"), og de internationale ICC-regler (Det In-
ternational Handelskammers publikation nr. 522 - de in-
ternationale inkassoregler) er aftalt at finde anven-
delse, hvor navnlig artikel 7 er central for sagen. For-
ståelsen af begreberne "D/P release docs against payment"
og "20 days after sight" har betydning for sagens afgø-
relse, og det må anses at være en væsentlig fordel for
sagen, at retten beklædes med sagkyndige medlemmer, der
har indsigt i disse forhold.


- 8 -

Jyske Bank har i relation til erstatningsspørgsmålet
bl.a. gjort gældende, at vareleverancen var mangelfuld,
og at denne omstændighed skal medføre en reduktion i det
opgjorte erstatningskrav ­ en problematik, der i sig selv
sædvanligvis ville henhøre under Sø- og Handelsrettens
kompetence.

Det må således sammenfattende antages og kan i hvert fald
ikke udelukkes, at vurderingen af handelsforhold vil få
betydning for sagen. Den omstændighed, at Zhejiangs prin-
cipale anbringende er, at Jyske Bank har afgivet et bin-
dende betalingstilsagn, gør ikke, at sagen efter en sam-
let vurdering ikke skal anses for en handelssag. Det kan
i øvrigt ikke udelukkes, at handelsretlige omstændigheder
også vil indgå i afgørelsen af dette spørgsmål.

Rettens bemærkninger

Der er efter de foreliggende oplysninger i sagen bl.a.
spørgsmål om indholdet af de handels- og aftalemæssige
relationer mellem de erhvervsdrivende selskaber Zhejiang
og Frozen Foods og disse forholds betydning for det af
Zhejiang mod Jyske Bank under sagen rejste erstatnings-
krav. Der er endvidere spørgsmål om rækkevidden og for-
ståelsen af vilkårene i de to "Collection Schedules" (in-
kassoopdrag) og herunder om, hvorvidt de internationale
inkassoregler (Det Internationale Handelskammers (ICC)
publikation nr. 522) finder anvendelse mellem parterne.
Der er endelig yderligere bl.a. spørgsmål om opgørelsen
af Zhejiangs erstatningskrav, herunder hvorvidt dette
skal reduceres med et beløb, svarende til en værdiforrin-
gelse af de foreliggende frostvarer, der af Jyske Bank
gøres gældende at have været leveret med mangler.

Da det under hensyn til disse spørgsmål må antages, at
fagkundskab til handelsforhold vil have betydning for sa-


- 9 -

gens afgørelse, henhører sagen under Sø- og Handelsret-
ten, jf. retsplejelovens § 9, stk. 3, jf. § 6, stk. 5.
Jyske Banks påstand om henvisning af sagen til Østre
Landsret tages derfor ikke til følge.


T h i b e s t e m m e s:


Sagen fremmes ved Sø- og Handelsretten.


Claus Forum Petersen


- 10 -
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


150 år er der således sket
en indskrænkning af begrebet.

At også bankforhold er omfattet af "handelsforhold" har
direkte støtte i 1861-loven, § 13, stk. 3: "Sager, be-
træffende Vexel-, Bankier- og Mæglerforretninger mellem
Vexelerere, Bankierer og Mæglere eller mellem disse og
handlende ..."

Tvisten mellem parterne udspringer af en international
handelsaftale mellem en kinesisk sælger og en dansk kø-
ber, hvorunder internationale handelsdokumenter skal vur-
deres. Hvis den af Jyske Bank fremsatte editionsbegæring
imødekommes, vil der blive fremlagt et større antal doku-
menter, der illustrerer parternes internationale handels-
relationer. Det var efter Zhejiangs opfattelse aftalt, at
Jyske Bank alene måtte udlevere varedokumenterne mod be-
taling ("D/P"), og de internationale ICC-regler (Det In-
ternational Handelskammers publikation nr. 522 - de in-
ternationale inkassoregler) er aftalt at finde anven-
delse, hvor navnlig artikel 7 er

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du starter ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»