Ulovlig blokade

Resumé

Fagforening ansvarlig for ulovlig blokade mod et skib i Århus Havn. 

Dom afsagt i sagen S 1/05 


W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG
(advokat Henrik Thal Jantzen)

mod

International
Transport
Workers
Federation
(advokat Anders Aagaard)

og

ITF ­ FOC Campaign Office
v/
inspektør
Kjartan
Gudmundsson
(advokat Anders Aagaard)


2
Indledning og påstande

ITF ­ FOC Campaign Office ved inspektør Kjartan Gudmundsson (i det følgende: Kjartan
Gudmundsson) havde den 19. oktober 2004 på vegne International Transport Workers Fe-
deration (i det følgende: ITF), som er en sammenslutning af faglige organisationer, herunder
Specialarbejderforbundet i Danmark (nu og i det følgende angivet som: Fagligt Fælles For-
bund eller blot: 3F), opfordret W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG (i det følgende: Re-
deriet) til at indgå overenskomst med ITF vedrørende Rederiets skib M/S BBC Chile, der er
registreret i Antigua (i det følgende: Skibet).

Efter at Skibet om morgenen den 22. oktober 2004 var anløbet Århus Havn for at losse
vindmølledele, gik inspektør for ITF Kjartan Gudmundsson kl. 07:15 om bord på Skibet,
hvor han på vegne ITF over for kaptajn Valerij Maissov stillede krav om, at Rederiet indgik
overenskomst med tilbagevirkende kraft og herunder efterbetalte løn ifølge overenskomsten
mv. såvel til den daværende besætning som til fratrådte besætningsmedlemmer til ITF.

Kjartan Gudmundsson forlod Skibet kl. 08:05 uden at have fået sine krav opfyldt. Kl.
09:00, hvor kun en del af losningen var gennemført, indledte havnearbejderne en arbejds-
nedlæggelse, som deres organisation, 3F, senere erkendte, var overenskomststridig. Havne-
arbejderne genoptog først arbejdet den 26. oktober 2004 efter underskriften den 25. oktober
2004 af overenskomsten og en aftale om betaling af 586.405 USD. Heraf blev 108.049 USD
udbetalt til Skibets daværende besætning, som efterfølgende har tilbagebetalt beløbet til Re-
deriet.

Under sagen skal der navnlig tages stilling til, om ITF og Kjartan Gudmundsson skal
betale erstatning til Rederiet.

Rederiet har nedlagt påstand om, at ITF og Kjartan Gudmundsson én for begge og
begge for én skal betale Rederiet modværdien af 518.109,46 USD med procesrente fra den 6.
januar 2005. Beløbet udgøres af 467.592 USD, som ITF havde opkrævet som efterbetaling til
fratrådte besætningsmedlemmer, og 10.764 USD, som efter den indgåede overenskomst blev
betalt til ITF angiveligt som "entrance/membership fees" og "Welfare Funds contribution",
med tillæg af Rederiets rejse- og advokatudgifter i forbindelse med indgåelsen af overens-
komsten.

ITF og Kjartan Gudmundsson har påstået frifindelse.


Oplysningerne i sagen

På grundlag af et bareboat-certeparti med Dollart Shipping Limited var Rederiet ifølge certi-
fikat af 10. december 2002 registreret som "owner" af Skibet i Antigua. Rederiet er kom-
manditist i W. Bockstiegel Redeerei GmbH & Co. MS "Atlantic Island" (i det følgende: "At-
lantic Island"), der driver managementvirksomhed, og som ifølge udskrift fra handelsregi-
streret i Emden, Tyskland, har til formål at drive virksomhed med søfart. Rederiet havde i
2004 tidsbortfragtet Skibet til Marlow Navigation Co. Ltd. (i det følgende: Marlow). Skibets
besætning på 12 mand var ansat i henhold til overenskomster med International Seamen's
Mutual Labour Association (i det følgende: ISLA) og Black Sea Seaman's Trade Union (i det
følgende: BSSTU).

Kjartan Gudmundsson var som inspektør for ITF blevet opmærksom på, at Skibet for-
ventedes at anløbe Århus Havn, og sendte den 19. oktober 2004 Rederiet følgende telefax
med overskriften: "Urgent!":

"... Please remind that your vessel is flying a Flag of Convenience and therefore should
be covered by an "ITF-agreement". We hereby request you to enter into negotiations for
an ITF Standard Collective Agreement Covering all officers and ratings on board under
terms and conditions as recognised by all seafarers unions affiliated to the ITF. ...
Awaiting
your
immediate confirmation!"

Om morgenen den 22. oktober 2004 anløb Skibet Århus Havn med henblik på losning af
vindmølledele til lasteejeren, Vestas Wind Systems A/S.

Efter at inspektør Kjartan Gudmundsson som nævnt ovenfor om bord på skibet sam-
me dag mellem kl. 07:15 og 08:05 havde stillet krav om indgåelse af de nævnte aftaler mv.,
og efter at havnearbejderne kl. 09:00 havde indledt aktionen mod Skibet, skrev advokat
Henrik Thal Jantzen på vegne Rederiet i en mail af 24. oktober 2004 til Kjartan Gudmunds-
son og ITF, at det var ulovligt for ITF at iværksætte sympatistrejke og boykot over for Skibet
med henblik på indgåelse af overenskomst. Advokaten henviste i den forbindelse til Ar-
bejdsrettens dom af 4. april 1997 i sag 96.217, hvor en ITF-overenskomst, som et rederi hav-
de indgået med ITF repræsenteret af daværende inspektør John Jacobsen, var blevet tilside-
sat som ugyldig, da den var gennemtvunget under lignende omstændigheder.4

Efter begæring af havnearbejdernes arbejdsgiver, Århus Stevedore Kompagni A/S, og
dennes organisation, HTS-Arbejdsgiverforeningen, blev der den 25. oktober 2004 afholdt
fællesmøde mellem på den ene side HTS-Arbejdsgiverforeningen og Dansk Arbejdsgiver-
forening og på den anden side 3F og Landsorganisationen i Danmark. Følgende fremgår af
mødereferatet:

"... Ved et fællesmøde d.d. i Dansk Arbejdsgiverforening behandledes en af HTS Ar-
bejdsgiverforeningen rejst klage over, at et antal medlemmer af [Fagligt Fælles Forbund]
beskæftiget hos Århus Stevedore Kompagni A/S ... har etableret en overenskomststri-
dig, kollektiv arbejdsnedlæggelse den 22. oktober 2004 kl. 9.00 på skibet BBC Chile. ...

Fra arbejdstagerside erkendte man ..., at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig,
og man gav tilsagn om at pålægge arbejdstagerne at genoptage arbejdet snarest og se-
nest den 26. oktober 2004 ved normal arbejdstids begyndelse. ..."

Den 25. oktober 2004 underskrev Kjartan Gudmundsson "on behalf of the Unions" følgende
overenskomst, som for den anden part blev underskrevet af kaptajn Valerij Maissov og crew
manager hos Marlow, Alfred von der Hoeh:

"...
BETWEEN

THE INTERNATIONAL TRANSPORT WORKERS FEDERATION ... and [FAGLIGT
FÆLLES FORBUND] (hereinafter called the "Unions")
and:
W. BOCKSTIEGEL GMBH & CO. REEDEREI KG ... (hereinafter called the "Company")

Now it is agreed:

Article 1: The Company undertakes as follows:
a.
to employ each seafarer in accordance with the current terms of the ITF Standard
Collective agreement. ...
e.
to pay to the entrance/membership fees and the Welfare Fund contributions as
stated in Shedule 2 hereto. ...
k.
to reimburse the ITF and its affiliates all reasonable costs and expenses incurring
in taking action to enforce the Company's undertaking herein.

Article 6: The ITF shall be entitled to change the rates of the ITF Standard Agreement
and the rates shown in Schedule 2 hereto upon 2 months notice to the Company where-
upon the changed rates shall come into force from the date specified. ...

SCHEDULE 2

SSD ENTRANCE/MEMBERSHIP FEES US $ 69 ...

Total US$ 828.00
WELFARE FUND US $ 230 ...
Total US$ 2,760.005
GRAND
TOTAL

US
$

3,588.00
..."

Endvidere indgik Kjartan Gudmundsson for ITF med Rederiet en "Settlement Agreement",
hvorefter Rederiet forpligtede sig til at betale 108.049 USD i kontanter til de nuværende be-
sætningsmedlemmer og 467.592 USD med tilbagevirkende kraft til tidligere besætnings-
medlemmer, alt svarede til differencen mellem besætningens tidligere løn efter overens-
komsterne med ISLA og BSSTU og lønnen efter ITF-overenskomsten, og til at overføre
10.764 USD til ITF, svarende til 3 gange de i overenskomstens artikel 1, litra e, og Schedule
2, nævnte beløb.

Kaptajn Valerij Maissov og Alfred von der Hoeh forsynede Rederiets eksemplar af de
nævnte dokumenter med påtegningen: "Signed under protest and illegal duress."

I forlængelse heraf modtog Skibets besætning den 25. oktober 2004 om eftermiddagen
i alt 108.049 USD og nye ansættelseskontrakter med løn- og ansættelsesvilkår som angivet i
ITF-overenskomsten.

De 467.592 USD indsatte Kjartan Gudmundsson på en bankkonto oprettet i Kjartan
Gudmundssons eget navn, og omstændighederne herved belyses nærmere i hans forkla-
ring.

Efter at Rederiet den 6. januar 2005 havde anlagt denne sag, har Kjartan Gudmunds-
son deponeret beløbet i Arbejdernes Landsbank. Af deponeringskvitteringen fremgår føl-
gende:

"... Deponeret af: ITF-FOC Campaign Office Internat.Transport Workers Fed. v/ Inspek-
tør Kjartan Gudmundsson ... Beløbet frigives ved domsafgørelse eller forlig i ovennævn-
te sag ..."

Den 4. marts 2005 har Kjartan Gudmundsson underrettet de tidligere besætningsmedlem-
mer om den indgåede Settlement Agreement og om retssagen med oplysning om, at de vil
modtage et beløb, hvis ITF vinder sagen.6
Forklaringer

Direktør for Rederiet Werner Bockstiegel har bl.a. forklaret, at Rederiet ikke kender noget til
de fragtaftaler, som Marlow indgår, og heller ikke véd, om Marlow ved fragtaftalerne i for-
hold til sine afsendere og befragtere forpligter sig til at sørge for, at skibenes besætning er på
ITF-overenskomst. Atlantic Island er managementselskab i forhold til et antal skibe med
forskellig ejerkreds og tager sig især af forholdet til kommanditisterne. De godt 500.000
USD, som blev betalt til ITF, har Atlantic Island lagt ud for Rederiet og Marlow.

Kjartan Gudmundsson har forklaret, at ITF er en paraplyorganisation for faglige organisatio-
ner inden for transportindustrien med i alt ca. 600 medlemsorganisationer, der i alt repræ-
senterer ca. 5 mio. ansatte. I Danmark er 3F, Dansk Metal Søfart, Dansk Maskinmester-
forening og Restaurationsbranchens Fagforening medlemmer ("affiliates") af ITF. ITF's
overenskomster er ikke underkastet hovedaftalen mellem DA og LO.

Han er af ITF ansat som inspektør med den opgave at påse, at skibe, der anløber dan-
ske havne, har ITF-overenskomst, og at denne overholdes. Aktioner som den i Århus er
midler i ITF's arbejdskamp. Før han blev ansat i ITF i 1994, var han havnearbejder og til-
lidsmand i Københavns Havn, og han vil selv mene, at han er et særdeles kendt ansigt i
havnearbejderkredse. Han er udpeget til stillingen af 3F, der også udbetaler hans løn, som
3F får refunderet fra ITF's hovedkontor i London.

Han kender fagforeningen ISLA, som populært bliver kaldt "Marlow's Sweet Heart
Union", og BSSTU, som han heller ikke har nogen som helst respekt for.

Det er meget sjældent, at de befragtningsaftaler, som Marlow indgår med afsendere
og befragtere, ikke indeholder såkaldte ITF-klausuler, men han ved, at Marlow i 2/3 af sa-
gerne "snyder" med overenskomsten.

Han ankom til Århus et par dage før den 22. oktober 2004, men tog ikke kontakt til
havnearbejderne om Skibet. "Det kan dog godt være", at han har snakket med havnearbej-
dernes talsmand, Eli Lüth, og "han kan ikke udelukke", at han har nævnt sagen for ham.

Da han gik ombord på Skibet den 22. oktober 2004 kl. 07:00 var havnearbejderne i
færd med at losse skibet, og han vil tro, at de så, at han gik ombord. Han præsenterede kap-
tajnen for et udkast til overenskomst og en "Settlement Agreement" om betaling af de tidli-7
gere besætningsmedlemmers løn. Det var hans egen idé at stille krav om, at Settlement
Agreement indeholdt vilkåret om betaling med tilbagevirkende kraft.

Han var på ny om bord på skibet om eftermiddagen for at få udleveret nogle af ski-
bets papirer. I den forbindelse lagde han mærke til, at havnearbejderne havde nedlagt ar-
bejdet. Næste dag mødtes han på skibet med Alfred von der Hoeh fra Marlow, som han
præsenterede for udkastet til overenskomst og Settlement Agreement. Alfred von der Hoeh
begyndte at tale om principper og spurgte, om det var lovligt at "backdate" overenskom-
sten. Hertil svarede han, at han ikke var kommet for at diskutere religion og principper, og
han "satte sit almindelige filter på, så han slap for at høre på ligegyldigt ævl og græker-
snak". Efterfølgende meddelte Alfred von der Hoeh ham telefonisk, at man nu ville under-
skrive overenskomst, og de aftalte derfor at underskrive overenskomsten den 25. oktober kl.
09:00. Inden de underskrev overenskomsten, blev han den 25. oktober 2004 kontaktet af fag-
lig sekretær for 3F i Århus, Karsten Grau, der spurgte ham, om problemet med "vindmølle-
skibet" nu var løst.

Det var skibets kaptajn, der underskrev overenskomsten, mens Alfred Van der Hoeh
hovedrystende underskrev Settlement Agreement, samtidig med at han sagde: "I will sign
anything you come with", og "I have no other option than to give in to your claim". Efter at
overenskomsten og Settlement Agreement var underskrevet, forlod han skibet, men kom
tilbage igen om eftermiddagen sammen med ITF-koordinator John Jacobsen og Karsten
Grau fra 3F med henblik på kontrol af, at besætningen fik udbetalt de 108.049 USD og på
indgåelse af nye ansættelseskontrakter.

De 467.592 USD og 10.764 USD blev indsat på en konto i Arbejdernes Landsbank, som
var oprettet i hans navn, og som han også bruger som mellemregningskonto for sine udlæg
for ITF og 3F. Han meddelte ikke noget om efterbetalingen til de tidligere besætningsmed-
lemmer, idet han fik instruks fra ITF i London om, at han ikke måtte overføre pengene til
disse, og idet han havde på fornemmelsen, at ITF ville bruge pengene til andre formål.

Crew manager for Marlow, Alfred von der Hoeh, har forklaret, at Marlow indtil 2002 havde
overenskomst med ITF i London, som dog ikke blev forlænget, efter at ITF havde krævet, at
forlængelsen skete gennem ITF's tyske medlemsorganisation Verdi (Vereinte Dienstlei-
stungsgewerkschaft) på vilkår, som Marlow ikke kunne tiltræde.8

Da Skibet var på vej til Århus, rettede Verdi henvendelse og krævede overenskomst
"with immediate effect". Han holdt et møde i Berlin den 22. oktober 2004 med Verdi, der
bl.a. var repræsenteret af en person ved navn Ali Memon, der præsenterede ham for en
overenskomst. Denne indeholdt ingen tilbagevirkende kraft.

Inden Marlow havde besluttet sig for evt. at indgå overenskomst med Verdi, fik han
oplyst, at losningen af Skibet var stoppet om morgenen den 22. oktober 2004. Han tog derfor
til Århus og ringede til Kjartan Gudmundsson, der sagde til ham, at der først ville blive los-
set igen, når der var indgået overenskomst. Efterfølgende kontaktede han advokat Henrik
Thal Jantzen. Kjartan Gudmundsson var ikke åben for nogen som helst forhandling om-
kring kontrakten, det var "take it or leave it". Det var hans helt klare indtryk, at Kjartan
Gudmundsson stod bag arbejdsnedlæggelsen. Da han underskrev, sagde han, at han under-
skrev under protest, men Kjartan Gudmundsson afviste at lade overenskomsten få påteg-
ning herom. Efter at Kjartan Gudmundsson var gået fra borde, tilbageleverede besætnings-
medlemmerne de beløb, som de havde fået udbetalt, og som de mente, at de ikke havde
krav på.

Kaptajn Valerij Maissov har forklaret, at havnearbejderne nedlagde arbejdet, efter at de hav-
de losset en mindre del af lasten. Umiddelbart efter, at Rederiet havde betalt besætningen
den 25. oktober 2004, gik de igen i arbejde. Han og de andre besætningsmedlemmer afleve-
rede frivilligt de modtagne kontantbeløb tilbage til Marlow.

Koordinator hos ITF, John Jacobsen, har forklaret, at han er Kjartan Gudmundssons overord-
nede i ITF. Han var til stede, da overenskomsten og Settlement Agreement blev underskre-
vet, og da besætningen fik udbetalt penge om eftermiddagen den 25. oktober 2004, idet han
gerne ville møde Alfred von der Hoeh, og idet han så vidt muligt deltager, når der under-
skrives overenskomster. De så fuldmagten til at underskrive fra Rederiet, og de havde også
selv en fuldmagt med hertil, som de dog ikke blev bedt om at forevise. Kaptajn Valerij Mais-
sov og Alfred von der Hoeh skrev under uden at protestere, og han så dem ikke tage noget
forbehold. Han har selv tidligere indgået aftaler med tilbagevirkende kraft. Faglig sekretær i
SID, Karsten Grau, var også med om bord på skibet om eftermiddagen den 25. oktober 2004.9
Da han og Kjartan Gudmundsson gik om bord på Skibet, havde de hilst på Karsten Grau,
der stod ved Skibets landgang, og Grau gik så med ombord.

Han havde ikke gjort sig nogen overvejelser om, hvorfor havnearbejderne ikke arbej-
dede. ITF benytter aldrig havnearbejdere som led i arbejdskampe. Han mener ikke, han var i
kontakt med havnearbejderne eller deres repræsentanter under opholdet i Århus. Foreholdt,
at Arbejdsretten i 1996 har tilsidesat en overenskomst, som han selv under ganske tilsvaren-
de omstændigheder havde indgået for ITF, under henvisning til, at den var ugyldig som
følge af tvang, svarer han, at det slet ikke faldt ham ind, at der kunne være lighedspunkter
mellem de to sager.

Koordinator for ITF i Bremen, Ali Memon, har forklaret, at han, inden skibet anløb Århus,
forgæves havde afholdt møde med Alfred von der Hoeh med henblik på indgåelse af ITF-
overenskomst. Han var efterfølgende i kontakt med Kjartan Gudmundsson, der over for
ham oplyste, at havnearbejderne ville iværksætte blokade over for Skibet. Verdi indgår kun
overenskomster vedrørende fremtidige løn- og ansættelsesvilkår. Verdi indgår aldrig over-
enskomster med tilbagevirkende kraft.

Per Nygaard har forklaret, at han er ansat hos Århus Stevedore Kompagni A/S, der skulle fo-
restå losningen af Skibet efter anmodning fra Skibets agent Carl Elgaard Shipping. Tirsdag
den 19. oktober 2004 ringede havnearbejdernes talsmand, Eli Lüth, til ham og oplyste, at ITF
havde rettet henvendelse til ham og oplyst, at der var problemer med løn- og arbejdsvilkår
for de ansatte på Skibet. Han blev bedt om at tage kontakt til skibsmægleren, Elgaard Ship-
ping, idet man nødig ville have problemer i form af en arbejdsnedlæggelse som sympatiak-
tion over for Skibet. Det var hans klare opfattelse, at ITF var initiativtager til blokaden. Han
oplever sådanne arbejdsnedlæggelser et par gange om året. Sædvanligvis foregår det ved, at
havnearbejderne nedlægger arbejdet, efter at arbejdet er delvis udført, så skibet ikke kan sej-
le videre til en anden havn. Det er et fællestræk for sådanne aktioner, at havnearbejderne
forlader skibet på et tidspunkt, hvor ITF har været på skibet eller på kajen ved skibet. Han
har ikke været ude for lignende aktioner, hvor ITF ikke har været involveret.10
Agent og skibsmægler Carl Elgaard har forklaret, at havnearbejderne, der nedlagde arbejdet,
begrundede dette med, at der ikke var ordnede forhold på skibet, og at de derfor ophørte
med losningen. De sagde ikke til ham noget om, hvorfra de vidste dette. Han havde en uges
tid forinden af Per Nygaard fået at vide, at der kunne være problemer, når Skibet kom frem,
og det var underforstået, at det var ITF, som havde en sag kørende eller under opsejling.
Han har været agent og skibsmægler siden 1973 og har tidligere været ude for 5-8 lignende
tilfælde. Mønstret er hver gang det samme. At ITF er involveret, får de at vide af skibenes
kaptajner, der oplyser, at de har haft besøg af ITF.

Parternes synspunkter

Rederiets advokat har gjort gældende, at Rederiet er rette sagsøger, idet Rederiet er registreret
ejer af Skibet, har den kommercielle interesse i driften af skibet og har refunderet Marlow
det udbetalte beløb, hvorved Rederiet må anses for at være subrogeret i Marlows oprindeli-
ge krav. Rederiet er som reder og tidsbortfragter ikke forpligtet af, at Marlow måtte have
indgået aftale med befragtere om kun at anvende ITF-organiseret besætning, og Rederiet
har ikke kendskab til Marlows fragtaftaler. Det kan ikke tillægges processuel skadevirkning
i forhold til Rederiet, at Rederiet ikke har fremlagt disse fragtaftaler under sagen.

Det må efter bevisførelsen, herunder Carl Elgaards, Per Nygaards og Ali Memons for-
klaring lægges til grund, at det var Kjartan Gudmundsson, der som inspektør for ITF, der er
en paraplyorganisation med 3F som aktivt medlem, idet 3F udbetaler hans løn, stod bag ar-
bejdsnedlæggelsen, der da også ophørte, så snart der var indgået overenskomst, og besæt-
ningen og ITF havde modtaget betaling i henhold til Settlement Agreement. 3F, der organi-
serede havnearbejderne, erkendte under fællesmødet den 25. oktober 2004, at arbejds-
nedlæggelsen var ulovlig. ITF må i det hele identificeres med 3F, der er medlem af ITF og
udbetaler lønnen til Kjartan Gudmundsson. 3F's faglige sekretær, Karsten Grau, var da også
med ombord den 25. oktober 2004, hvor aftalen blev fuldbyrdet ved, at ITF og besætningen
fik udbetalt pengene. ITF og Kjartan Gudmundsson er herefter erstatningsansvarlige og har
pligt til at erstatte Rederiet de betalte beløb og de udgifter, som indgåelsen af overenskom-
sten og Settlement Agreement påførte Rederiet.11

Selv for det tilfælde, at ITF og Kjartan Gudmundssson ikke havde været initiativtagere
til arbejdsnedlæggelsen, indebar ITF's og Kjartan Gudmundssons handlemåde en retsstridig
udnyttelse af den opståede tvangssituation til at gennemtvinge indgåelsen af overenskom-
sten, som må medføre ugyldighed efter aftalelovens § 29, subsidiært § 36, således at der skal
ske tilbagebetaling af erlagte beløb. Der henvises herved til Arbejdsrettens dom af 4. april
1997 i sag nr. 96.217, hvor en overenskomst indgået af Kjartan Gudmundssons overordnede,
John Jacobsen, som også var til stede ved denne aftales indgåelse, blev tilsidesat som ugyl-
dig.

Uanset at Kjartan Gudmundsson har handlet som ansat i ITF, må han hæfte personligt
og solidarisk med ITF for Rederiets krav. Vilkåret om tilbagevirkende kraft var helt usæd-
vanligt og i strid med ITF's almindelige politik. De 467.592 USD blev endvidere overgivet til
Kjartan Gudmundsson og af ham indsat på en konto i hans eget navn, ligesom de efter sa-
gens anlæg er blevet indsat på en konto, hvor de efter deponeringskvitteringen efter sagens
afslutning og ganske uden hensyn til sagens udfald vil blive frigivet til Kjartan Gudmunds-
son.

ITF og Kjartan Gudmundssons advokat har gjort gældende, at Rederiet blot er én blandt flere
kommanditister i "Atlantic Island" og ikke er rette sagsøger i denne sag.

Det er ubestridt, at havnearbejdernes arbejdsnedlæggelse var overenskomststridig.
Dette forhold er imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at medføre, at en overenskomst
mv., der er indgået af ITF under disse omstændigheder, er ugyldig som indgået under tvang
efter aftalelovens § 29. Rederiet har således ikke godtgjort, at ITF og Kjartan Gudmundsson
bevidst udnyttede arbejdsnedlæggelsen til at få Rederiet til at indgå overenskomsten. Hertil
kommer, at Marlow efter alt at dømme i forhold til befragterne var forpligtet til alene at an-
vende en besætning, der var omfattet af en ITF-overenskomst, således at indgåelsen af over-
enskomsten mv. og betalingen alene skete med henblik herpå, således at Rederiet ikke har
lidt noget erstatningsberettiget tab. Det må komme Rederiet processuelt til skade, at det ikke
har efterkommet ITF's og Kjartan Gudmundssons opfordringer til at fremlægge disse fragt-
aftaler under sagen.12

Rederiet har fortabt retten til at påstå overenskomsten tilsidesat som ugyldig ved først
at indgive stævning den 5. januar 2005. Det burde have reageret umiddelbart efter, at pen-
gene var overført til Kjartan Gudmundsson.

Kjartan Gudmundsson har alene handlet på vegne ITF og i overensstemmelse med
ITF's almindelige politik og bør ikke pålægges personligt ansvar efter erstatningsansvars-
lovens § 23.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten finder, at Rederiet må anses for rette sagsøger, idet Rederiet er part i
den indgåede overenskomst og Settlement Agreement, og idet Rederiet til ITF og Kjartan
Gudmundsson har betalt det påstævnte beløb, som Rederiet havde fået stillet til rådighed
herfor af sit holding- og managementselskab, Atlantic Islands.

Retten lægger til grund, at havnearbejdernes talsmand, Eli Lüth, den 19. oktober 2004
telefonisk over for Per Nygaard havde oplyst, at ITF havde rettet henvendelse til Lüth og
oplyst, at der var problemer med løn- og arbejdsvilkår for de ansatte på Skibet, i hvilken an-
ledning Nygaard blev bedt om at tage kontakt til skibsmægleren, Elgaard Shipping, idet
"man" nødig ville have problemer i form af en arbejdsnedlæggelse som sympatiaktion over
for Skibet. Kjartan Gudmundsson havde efter sin forklaring opholdt sig nogen tid i Århus i
forbindelse med sagen, og han "kan ikke udelukke", at han nævnte sagen under en samtale,
som "det godt kan være", at han havde med Eli Lüth. Da Kjartan Gudmundsson gik om
bord på Skibet fredag den 22. oktober 2004 om eftermiddagen, lagde han efter sin egen for-
klaring mærke til, at havnearbejderne havde nedlagt arbejdet. Endvidere blev Kjartan
Gudmundsson om mandagen den 25. oktober 2004 kontaktet af Karsten Grau fra 3F, hvor
havnearbejderne er organiseret, der ville høre, "om problemet med vindmølleskibet" var
løst. Efter at overenskomsten og Settlement Agreement under medvirken af John Jacobsen
var blevet underskrevet af Kjartan Gudmundsson på vegne ITF og 3F, var Karsten Grau fra
3F med om bord på skibet da der skete betaling i overensstemmelse hermed. Først herefter
ophørte den erkendt overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og havnearbejderne genop-
tog arbejdet med Skibet.13

ITF og ITF's inspektør, Kjartan Gudmundsson, hvis løn udbetales af 3F mod refusion
fra ITF, hvoraf 3F er et aktivt dansk medlem, må i hvert fald under de foreliggende om-
stændigheder identificeres med 3F, således at ITF og Kjartan Gudmundsson allerede af
denne grund anses medansvarlige for strejkens iværksættelse, opretholdelse og afslutning.
Det bemærkes herved, at det ikke blot var ITF, der var part i den overenskomst, som under
de nævnte omstændigheder blev indgået med Rederiet, men tillige 3F, altså samme organi-
sation, som havnearbejderne var organiseret i, og som ved fællesmødet den 25. oktober 2004
erkendte, at arbejdsnedlæggelsen var overenskomststridig.

Ved bedømmelsen af ITF's ansvar må det endvidere anses som en særligt skærpende
omstændighed, at Kjartan Gudmundssons overordnede i ITF, koordinator John Jacobsen,
aktivt medvirkede til indgåelsen og fuldbyrdelsen af den foreliggende overenskomst og
Settlement Agreement på trods af, at Arbejdsretten i 1996 under henvisning til aftalelovens §
29 om tvang havde erklæret en overenskomst ugyldig, som John Jacobsen havde indgået for
ITF ved under ganske tilsvarende omstændigheder retsstridigt at have fremkaldt eller ud-
nyttet en opstået tvangssituation til at gennemtvinge overenskomstens indgåelse. John Ja-
cobsen burde i stedet have påset, at ITF ikke på ny blev bragt i en tilsvarende situation.

Under disse omstændigheder findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at indgåelsen
af overenskomsten og Settlement Agreement og den samlede betaling på 586.405 USD rets-
stridigt blev gennemtvunget ved den af ITF, Kjartan Gudmundsson og 3F frembragte
tvangssituation, og at dette må have stået klart for Kjartan Gudmundsson og dermed for
ITF. Kjartan Gudmundsson har således under sagen forklaret, at Alfred von der Hoeh pro-
testerede og spurgte, om ITF kunne tillade sig at "backdate" overenskomsten, men at Kjar-
tan Gudmundsson efter sin egen forklaring ikke gad forholde sig hertil, men blot satte "sit
almindelige filter på, så han slap for at høre på ligegyldigt ævl og græker-snak". Alfred von
der Hoeh sagde endvidere ifølge Kjartan Gudmundssons forklaring: "I will sign anything
you come with", og "I have no other option than to give in to your claim".

Herefter modtog Kjartan Gudmundsson endvidere den 25. oktober 2004 de 467.592
USD, som var beregnet som efterbetaling til tidligere besætningsmedlemmer, og satte dem
ind på en konto i sit eget navn uden at meddele noget til de pågældende tidligere besæt-
ningsmedlemmer, idet han efter eget udsagn fik instruks fra ITF i London om, at han ikke14
måtte overføre pengene til disse, og idet han havde på fornemmelsen, at ITF ville bruge
pengene til andre formål.

Retten finder, at det ved bedømmelsen af erstatningsansvaret både for ITF og for Kjar-
tan Gudmundsson må anses som en skærpende omstændighed, at det modtagne beløb blev
indsat på Kjartan Gudmundssons egen konto uden at være adskilt fra andre midler, at de
tidligere ansatte søfolk, som ITF og Kjartan Gudmundsson modtog pengene på vegne af, ik-
ke blev underrettet herom, og at ITF og Kjartan Gudmundsson skabte risiko for, at beløbet
ikke kom søfolkene til gode, jf. også Kjartan Gudmundssons forklaring, hvorefter ITF efter
hans opfattelse muligt ville bruge pengene til andet formål og således tilegne sig dem uden
at afregne med de tidligere søfolk. Det var således først knap 6 måneder senere, den 4 marts
2005, og efter at Rederiet havde anlagt sagen, at Kjartan Gudmundsson sendte brev om be-
talingen til søfolkene. Den deponering, som Kjartan Gudmundsson har foretaget i Arbej-
dernes Landsbank efter sagens anlæg, kan ikke ændre noget ved denne vurdering, idet be-
løbet efter deponeringsvilkårene må antages til sin tid at skulle frigives til Kjartan Gud-
mundsson selv.

Om der i de certepartier, som Marlow indgår med sine befragtere, måtte være klausu-
ler om, at Marlow i forhold til disse befragtere har pligt til at have en ITF-overenskomst med
sine besætninger, er uden betydning for denne sag, allerede fordi hverken ITF, Kjartan
Gudmundsson eller Rederiet er parter i sådanne certepartier og derfor hverken er berettige-
de eller forpligtede ved sådanne klausuler.

Da der ikke er rejst indsigelse mod erstatningsopgørelsen, og da ITF og Kjartan Gud-
mundsson på intet tidspunkt har haft grundlag for at tro, at Rederiet ville stå ved de frem-
tvungne aftaler og betalinger, tages Rederiets påstand om betaling af en erstatning på
518.109,46 USD, mod hvis opgørelse der ikke er rejst indsigelse, til følge i forhold til ITF.

Retten fastsætter efter erstatningsansvarslovens § 23, at Kjartan Gudmundsson skal
erstatte Rederiet de 467.592 USD, som blev overgivet til ham med henblik på efterbetaling til
de tidligere besætningsmedlemmer, som af ham blev indsat på en konto i hans eget navn,
og som han senere har indsat på en anden konto, hvor de angivelig er deponeret, men hvor-
fra de efter deponeringsvilkårene til sin tid må antages at ville blive udbetalt til ham. Kjar-
tan Gudmundsson hæfter for dette beløb personligt og solidarisk med ITF.15

Efter sagens udfald pålægger retten ITF og Kjartan Gudmundsson in solidum at betale
Rederiet sagens omkostninger med 200.000 kr., hvoraf 69.480 kr. udgøres af retsafgift og
13.600 kr. af vidnegodtgørelse, mens resten er til dækning af salær til Rederiets advokat.

T H I K E N D E S F O R R E T

International Transport Workers Federation og ITF ­ FOC Campaign Office ved inspektør
Kjartan Gudmundsson skal én for begge og begge for én inden 14 dage betale modværdien
af 467.592 USD med procesrente fra den 6. januar 2005 og 200.000 DKK i sagsomkostninger
og International Transport Workers Federation yderligere modværdien af 50.517,46 USD
med procesrente fra den 6. januar 2005 til W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KGKai
Wöldike
Bested
Torkild
Justesen
Michael B. Elmer
(retsformand)
Frede Kristiansen
Ole Gernyx(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


nde tidligere besæt-
ningsmedlemmer, idet han efter eget udsagn fik instruks fra ITF i London om, at han ikke14
måtte overføre pengene til disse, og idet han havde på fornemmelsen, at ITF ville bruge
pengene til andre formål.

Retten finder, at det ved bedømmelsen af erstatningsansvaret både for ITF og for Kjar-
tan Gudmundsson må anses som en skærpende omstændighed, at det modtagne beløb blev
indsat på Kjartan Gudmundssons egen konto uden at være adskilt fra andre midler, at de
tidligere ansatte søfolk, som ITF og Kjartan Gudmundsson modtog pengene på vegne af, ik-
ke blev underrettet herom, og at ITF og Kjartan Gudmundsson skabte risiko for, at beløbet
ikke kom søfolkene til gode, jf. også Kjartan Gudmundssons forklaring, hvorefter ITF efter
hans opfattelse muligt ville bruge pengene til andet formål og således tilegne sig dem uden
at afregne med de tidligere søfolk. Det var således først knap 6 måneder senere, den 4 marts
2005, og efter at Rederiet havde anlagt sagen, at Kjartan Gudmundsson sendte brev om be-
talingen til søfolkene. Den deponering, som Kjartan Gudmundsson har foretaget i Arbej-
dernes Landsbank efter sagens anlæg, kan ikke ændre noget ved denne vurdering, idet be-
løbet efter deponeringsvilkårene må antages til sin tid at skulle frigives til Kjartan Gud-
mundsson selv.

Om der i de certepartier, som Marlow indgår med sine befragtere, måtte være klausu-
ler om, at Marlow i forhold til disse befragtere har pligt til at

Udsagn om ”Så I hende den store fede rødhårede matrone” berettigede ikke til en opsigelse

Sådan konkluderes det i en afgørelse fra Afskedigelsesnævnet fra september 2020, som handlede om en tømrer, ...»

Bortvisning af medarbejder

Det er en stor beslutning at bortvise en medarbejder, og derfor er det helt afgørende, at du som arbejdsgiver ...»