Jakob - Stort mødelokale 2

Udlevering af smykker fra ægtefælles konkursbo

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger kunne kræve en række smykker udleveret af sin ægtefælles konkursbo. Det fandtes godtgjort, at sagsøger ikke havde været i stand til for egne midler at erhverve fire ud af fem smykker inden ægteskabet. Værdifulde smykker fandtes ikke at være omfattet af retsvirkningslovens § 2. Det fandtes ikke godtgjort, at en række gaver var sædvanlige og derfor gyldige uden oprettelse af ægtepagt. Endelig fandtes det godtgjort, at en herrering tilhørte konkursboet.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Dom afsagt den 11. oktober 2010

P-14-09 og P-25-09

A
(Advokat Miriam Erlich-Eriksen)

mod

B under konkurs
(Kurator, advokat Anne Birgitte Gammeljord, v/advokatfuldmægtig Lise Ladegaard)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt en række nærmere opregnede effekter tilhører A, og hvorvidt effekterne derfor kan kræves udleveret fra B under konkurs (i det følgende benævnt kon kursboet) i medfør af konkurslovens § 82.

Påstande

A har nedlagt påstand om, at konkursboet tilpligtes at anerkende hendes separatistrettighe der til følgende effekter:

1. Dameur af mærket Rolex Oyster Perpetual Datejust.
2. Ring, 18 karat hvidguld med 21 mindre diamanter.
3. Sæt ørestikker, 14 karat hvidguld med små brillanter.
4. Solitairering, hvidguld med mindre brillant.
5. Perlekæde, 45 perler med perlelås, samt 7 løse perler.
6. Ring af mærket Bvlgari, 18 karat guld.
7. Sæt ørestikker, 18 karat hvidguld, hver besat med stor brillantsleben diamant.
8. Dameur af mærket CartierTankissima.
9. Sæt ørestikker af mærket Bvlgari, 18 karat hvidguld, hver med 60 brillanter.
10. Ring af mærket Bvlgari, 18 karat hvidguld, med 88 brillanter.
11. Ring af mærket Bvlgari, 18 karat hvidguld, med 24 brillanter.
12. Armbånd af mærket Bvlgari, 18 karat hvidguld, med 2 større brillanter samt yderligere utallige brillanter af varierende størrelse.
13. Halskæde med vedhæng af mærket Bvlgari, 18 karat hvidguld, med 2 større brillanter samt yderligere utallige brillanter af varierende størrelse.
14. Armlænke af samt 5 charms af mærket Louis Vuitton, alle 18 karat guld.
15. Ring, 18 karat guld besat med 1 større diamant omkranset af 8 mindre diamanter.

Konkursboet har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

A og B indgik ægteskab den 23. november 2000. De er fortsat gift, og der er ikke på noget tidspunkt oprettet ægtepagt mellem dem.

Den 25. juni 2008 indledte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (i det følgende benævnt SØK) en række ransagninger hos B og dennes selskaber. SØK beslaglagde i den forbindelse de i sagen omhandlede effekter i ægtefællernes sommerhus beliggende ... . Ægtefællerne opholdt sig på daværende tidspunkt fast i sommerhuset, idet deres ejendom i ... var under ombygning. SØK havde forinden - ved kendelse af 19. juni 2008 afsagt af Københavns Byret - fået tilladelse til at ransage sommerhuset, men kendelsen omfattede ikke beslaglæggelse. Ved kendelse af 15. september 2008 opretholdt Københavns Byret beslaglæggelserne. Ved kæreskrift af 26. september 2008 indbragte B afgørelsen for Østre Landsret, men kæremålet blev hævet, da B den 24. september 2008 var taget under konkursbehand ling. SØK udleverede herefter de beslaglagte effekter til konkursboet.

Genstand nr.: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Genanskaffelsesværdi: 50.600 kr.

8.000 kr. 4.500 kr. 3.500 kr. 16.000 kr. 10.000 kr. 40.000 kr. 239.000 kr. 68.800 kr. 34.480 kr. 27.600 kr. 56.400 kr. 85.000 kr. 115.500 kr. 12.000 kr.

Værdi efter målrettet salg: 25.000 kr.

1.800 kr. 2.400 kr. 1.200 kr. 8.000 kr. 3.000 kr. 16.000 kr. 110.000 kr. 30.000 kr. 15.000 kr. 13.000 kr. 28.000 kr. 42.000 kr. 45.000 kr. 3.000 kr.

Værdi ved tvangssalg: 25.000 kr.

1.200 kr. 1.200 kr. 800 kr. 4.000 kr. 1.500 kr. 8.000 kr. 110.000 kr. 30.000 kr. 15.000 kr. 13.000 kr. 28.000 kr. 42.000 kr. 12.000 kr. 1.500 kr.

Fagkyndig tillidsmand Susanne Risom har i en erklæring af 7. juli 2008 vurderet effekterne således:

Susanne Risom har i relation til effekt nr. 15 bemærket, at det er en herrering, som antagelig ikke er dansk produceret.

Ved breve af 2. oktober 2008 og 11. november 2008 anmodede A om at få udleveret en række effekter fra konkursboet. På et fordringsprøvelsesmøde den 27. maj 2009 afviste kura tellet at udlevere effekterne 1 - 6. A indbragte den 24. juni 2009 prøvelsen heraf for skifteret ten. På et fordringsprøvelsesmøde den 27. august 2009 afviste kuratellet tillige at udlevere ef fekterne 715. Kuratellet besluttede dog at efterkomme As anmodning om at udlevere en række andre effekter. I mødereferatet er blandt andet anført følgende herom:

"Kuratellet besluttede derimod efter alt foreliggende og uden præjudice for de verseren de fordringsprøvelsessager at efterkomme den del af kravet, som vedrører effekt nr. 18, 21, 22 og 24 i SFT Erhvervsvurderings registrering og vurdering af 7. juli 2008."

Den samlede genanskaffelsesværdi af effekterne 18, 21, 22 og 24 var i erklæringen af 7. juli 2008 vurderet til 10.700 kr. Den 24. september 2009 indbragte A prøvelsen af kuratellets be slutning vedrørende effekterne 7 - 15 for skifteretten. Sagerne er i medfør af retsplejelovens § 254 behandlet i forbindelse med hinanden.

Der er under hovedforhandlingen dokumenteret en række kvitteringer for køb af smykker. Vedrørende effekt nr. 1 er der dokumenteret en kvittering udstedt til A den 28. juni 2000 med en købesum på 30.000 kr. Køberens identitet synes at være påført med en anden håndskrift end den, som har påført beskrivelsen af det købte. Vedrørende effekterne 9 og 13 er der dokumenteret en kvittering udstedt til B den 15. juni 2007 med en samlet købesum på 24.300 EUR. Vedrørende effekterne 10 - 12 er der dokumenteret en kvittering udstedt til B den 2. juli 2007 med en samlet købesum på 33.100 EUR. Vedrørende effekt nr. 14 er der do kumenteret en kvittering udstedt til B den 16. februar 2005 med en købesum på 13.850 EUR. Endvidere er der dokumenteret en kvittering dateret den 22. september 2000. Det fremgår ikke af kvitteringen, hvem den er udstedt til. Kvitteringen er ikke ganske tydelig, men omfat ter to effekter, som er købt for henholdsvis 1.000 kr. og 1.200 kr. Endelig er der dokumenteret en kvittering dateret den 3. oktober 2000. Det fremgår ikke af kvitteringen, hvem den er ud stedt til, og kvitteringen er så utydelig, at det ikke er muligt at læse beskrivelsen af det købte eller købesummen. Købesummen synes dog at være firecifret.

Med henblik på at belyse As beskæftigelsesmæssige forhold i 2000 er der dokumente ret et brev af 16. februar 2000 fra Investor Scandinavia Holding A/S til Udlændingestyrelsen. Af brevet fremgår, at selskabet havde ansat A i et oplæringsprogram, hvor hun fungerede som daglig leder og koordinator af selskabets aktiviteter i Sankt Petersborg. Selskabets grundidé var at opkøbe og istandsætte lejligheder i Sankt Petersborg med henblik på videre salg til danske virksomheder. A's ansvarsområder var indkøb af lejligheder og inventar, salg af lejligheder, service og kundepleje samt at fungere som kontaktperson for selskabets kun der i Sankt Petersborg. A skulle desuden følge danskundervisning fire gange om ugen på Holbæk Sprogcenter.

Med henblik på at belyse A's bankforhold er der dokumenteret en udskrift af 1. okto ber 2009 vedrørende B's bankkonto med kontonummer ... . Heraf fremgår, at der til kontoen var udstedt et VISA/Dankort til A.

Der er endelig dokumenteret en række regnskaber for B's holdingselskab, ... K/S, med henblik på at belyse Bs indkomst- og formueforhold i perioden fra 2004 til 2007. Regnskaber ne er interne og hverken underskrevet af selskabets ledelse eller revisor.

Det fremgår af regnskabet for 2005, at selskabets årsresultat var 125.982.974 kr., hvor af værdiregulering af investeringsejendomme udgjorde 120.472.644 kr. Der blev ikke betalt skat af årsresultatet. Egenkapitalen var 131.922.835 kr., og der udloddedes 5.909.600 kr. mod 570.000 kr. i 2004. Værdien af selskabets samlede aktiver var 1.060.893.317 kr. Heraf udgjorde værdien af investeringsejendomme 945.879.639 kr. Den likvide beholdning var 49.808.117 kr., hvoraf kassebeholdningen udgjorde 6.534 kr., mens det resterende beløb var trækningsretter i pengeinstitutter. Selskabets samlede gældsforpligtelser var 908.863.120 kr. I revisorpåteg ningen er under punktet "supplerende oplysninger" anført, at der ikke var foretaget endelig bogføring af K/S andele, idet regnskabet ikke forelå på daværende tidspunkt.

Det fremgår af regnskabet for 2006, at selskabets årsresultat var 322.456.835 kr., hvor af værdiregulering af investeringsejendomme udgjorde 267.140.614 kr. Der blev ikke betalt skat af årsresultatet. Egenkapitalen var 449.929.670 kr., og der udloddedes 4.450.000 kr. Vær dien af selskabets samlede aktiver var 2.119.843.926 kr., hvoraf værdien af investeringsejen- domme udgjorde 1.669.097.923 kr. Den likvide beholdning var 121.603.304 kr., men beløbet var ikke specificeret yderligere i regnskabet. Selskabets samlede gældsforpligtelser var 1.654.784.362 kr. I revisorpåtegningen er under punktet "supplerende oplysninger" anført, at der ikke var foretaget endelig bogføring af K/S andele, idet regnskabet ikke forelå på davæ rende tidspunkt.

Det fremgår af regnskabet for 2007, at selskabets årsresultat var 58.053.896 kr., men at værdien af selskabets investeringsejendomme var faldet med 17.168.542 kr. Der blev ikke be talt skat af årsresultatet. Egenkapitalen var 507.667.277 kr., og der udloddedes 320.000 kr. Værdien af selskabets samlede aktiver var 2.680.305.548 kr., hvoraf værdien af investerings ejendomme udgjorde 1.952.620.451 kr. Den likvide beholdning var 47.174.172 kr., som ude lukkende bestod i trækningsretter i pengeinstitutter, idet kassebeholdningen var 0 kr. Det fremgår også, at selskabets kassebeholdning i 2006 var 1.872 kr. Selskabets samlede gælds forpligtelser var 2.157.508.377 kr. I revisorpåtegningen er under punktet "supplerende op lysninger" anført, at selskabets bogføring var mangelfuld.

Der er i den sammenhæng dokumenteret et internt notat af 23. maj 2008 fra Roskilde Bank, Team Kredit. Notatet er udarbejdet af Hans Jørgen Christensen i forbindelse med en gennemgang af bankens samlede engagement med B og dennes selskaber. Af notatet frem går blandt andet følgende:

"Ovennævnte transaktioner efterlader et indtryk af, at der er meget der tyder på, at ejen dommene er handlet til stærkt opskruede priser og at ovennævnte købstransaktioner ud gør løftestangen for, at selskabet i driftsåret 2007 har været i stand til at realisere regn skabsmæssige gevinster på ejendomssalg på det ovennævnte niveau ca. 160.411 tkr.

Ovennævnte kan naturligvis ikke bekræftes ud fra de aflagte regnskaber, men i driftsåret 2006 var der ligeledes i ... K/S et misforhold mellem lejeindtægterne og de bogførte vær dier på ejede ejendomme, og man havde ligeledes i dette driftsår en negativ likviditets udvikling i ejendomsdelen isoleret set.

Baseret på dette er det særdeles vanskeligt at lægge til grund, at der har været aktører i markedet, som øjensynligt har accepteret en endnu lavere rentabilitetsfaktor for de af ... K/S solgte ejendomme, uden at der er sket en eller anden form for kompensation. ...

Sammenfattende må konkluderes, at der ligeledes i de tilknyttede selskaber vurderes at være en høj grad af overvurdering af de enkelte ejendomme set i forhold til afkastet, som kan oppebæres set i forhold til ejendommenes værdisætning.

Det vurderes ligeledes, at de enkelte selskaber ikke via driften kan generere tilstrækkeligt cash flow til den løbende servicering af rentebetalingerne. Endeligt er samtlige regnska ber kendetegnet ved en meget høj grad af interne mellemregninger, som i meget stor ud strækning slører det reelle billede af den samlede koncern.

Konklusion:

Genforhandlingen af engagementet som skal danne baggrund for en fornyet kreditind stilling i engagementet må således tillige tage udgangspunkt i en drøftelse af de oven nævnte rejste problemstillinger, en nærmere dokumentation for lejeindtægterne i de en kelte ejendomme, således at det bliver muligt nærmere at forholde sig til koncernens ba sale problemstillinger: Løbende frembringelse af likviditet via driften til servicering af rentebetalinger, samt en nærmere belysning af koncernens reelle soliditet."

Endelig er der dokumenteret et uddrag af SKAT's afgørelse af 3. april 2009 vedrørende B's skatteforhold. Af afgørelsen fremgår blandt andet følgende:

"0.4 Generel beskrivelse af B og dennes virksomhed mv. Privat ejede B indtil konkursen i 2008 to ejendomme på ... i Vedbæk (... ) samt et som merhus på ... i Hornbæk. Villaen ... har været under opførelse i flere år og er fortsat ik ke færdig. B's og familie boede indtil den 31. december 2008 på ... i Hornbæk. Ejen dommene er erhvervet i 2004, 2005 og 2007.

Udviklingen i personlig formue:

mio. kr.

Netto værdi af selskaber Formue i alt Kontante hævninger ..."

Forklaringer

2002 2003 2004 2005

8,6 12,2 46,6 183,7 7,9 13,2 49,2 193,8 0,2 2,0 1,8 5,9

2006 2007 2008

380,0 ukendt ukendt 363,1 ukendt ukendt 140,4 ukendt ukendt

Bs private formue har i perioden fra 2002 til 2006 stort set svaret til værdien af hans sel skaber. Formuen voksede med 350 mio. kr. fra 2003 til 2006. Der er ikke indsendt ind komst- og formueopgørelse for 2007.

A har forklaret, at hun flyttede til Danmark i april 2000, hvor hun blev ansat i Investor Scan dinavia A/S. Hendes arbejde bestod dels i at undersøge ejendomsmarkedet i Sankt Peters borg, dels i at følge danskundervisning. Forinden havde hun i perioden fra 1997 til 1998 ar bejdet ved British Council i Sankt Petersborg, mens hun i perioden fra 1998 til 1999 boede og arbejdede i Frankrig. Hun tjente omkring 1.000 USD om måneden, da hun arbejdede ved British Counsil og i Frankrig. Da hun arbejdede for Investor Scandinavia A/S, tjente hun om kring 2.000 USD om måneden.

Hun boede hos en bekendt på Amager, indtil hun blev gift med B. Hun lærte B at ken de i 1999 i byen Metz i Frankrig. Han var gift på det tidspunkt, og hun havde en samlever.

Hun havde ikke nogen bankkonto, da hun flyttede til Danmark. Dengang var det ikke almindeligt, at private personer i Rusland havde en bankkonto. Hendes formue bestod af en opsparing på omkring 20.000 USD, som hun delvist selv havde sparet op, delvist var blevet foræret af sine forældre og sin daværende samlever.

Effekterne 1 - 15 tilhører alle hende. Effekterne 1 - 5 købte hun for sine egne penge, før hun indgik ægteskab med B. Effekt nr. 1 købte hun i København den 28. juni 2000. Hun be talte kontant. Effekterne 2 - 4 købte hun i Slagelse i henholdsvis september og oktober 2000. Effekt nr. 5 købte hun i 1999 i Kastrup Lufthavn. Hun er i besiddelse af kvitteringer for så vidt angår effekterne 1 - 4, men ikke for så vidt angår effekt nr. 5.

Effekterne 6 og 7 købte hun, efter hun indgik ægteskab med B. Effekt nr. 6 købte hun i sommeren 2005 på Mallorca. Effekt nr. 7 købte hun i 2005 i London. Hun betalte smykkerne med et kreditkort, som hørte til hendes ægtefælles bankkonto. Hun brugte kortet til at betale daglige fornødenheder så som tøj, mad, rejser og restaurantbesøg. Hendes mand afholdt de store udgifter til hus og bil, mens hun stod for resten. I 2005 brugte hun mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. om måneden på kortet. Hendes mand tjente mange penge i perioden fra 2004 til 2007, og de levede godt.

Effekterne 8 - 14 fik hun foræret som gaver af B. Effekt nr. 8 var en julegave i 2004. Ef fekterne 9 - 13 var en fødselsgave i 2007. Han gav hende egentlig nogle andre smykker, men dem brød hun sig ikke om. Smykkerne var købt i en butik i Hamborg, og hun byttede dem derfor, næste gang de var i Hamborg. Hun byttede dem af to omgange.

Effekt nr. 14 var en gave i anledning af Valentinsdag i 2005. Hendes mand forærede hende oftest gaver til mærkedage så som jul og fødselsdage, men engang imellem forærede han hende også gaver i hverdagen. Efter hendes opfattelse ville han have været i stand til at give hende langt større gaver, end han gjorde.

Effekt nr. 15 har hun arvet fra sin russiske bedstemoder. Der er ikke oprettet testamen te herom. Bedstemoderen døde i 1992. Hendes bedstemoder gik med ringen, og det har hun også selv gjort ved passende lejligheder. Efter hendes opfattelse er det en damering.

Den 25. juni 2008 boede hun på ... i Hornbæk sammen med B. SØK ransagede ejen dommen og beslaglagde en række smykker. Smykkerne tilhørte B, hans moder, hans fader og hende. B's andel af det beslaglagte var tre ure. Kuratellet har ikke efterfølgende henvendt sig til hende med henblik på at afklare, om nogle af smykkerne tilhører hende. Dog har kura tellet accepteret at udlevere en række smykker, som hun har arvet fra sin bedstemoder. Hun kunne ikke dokumentere, at hun havde arvet smykkerne, men kuratellet udleverede dem al ligevel.

B har forklaret, at han indgik ægteskab med A den 23. november 2000. Der er ikke oprettet ægtepagt. Han havde forinden været gift i tre år, men ægteskabet blev opløst i september 2000. Han påbegyndte samlivet med A i sommeren 2000.

Hans hustru købte effekterne 1 - 5, før de blev gift. Han er ikke klar over, hvordan hun finansierede købene, men han går ud fra, at det var for hendes egne penge.

Effekterne 6 og 7 købte hun i 2005 på Mallorca. Hun betalte med et kreditkort, som hør te til hans bankkonto. Hun havde i alt fire kreditkort, som hørte til den konto. Hun brugte kortene til at betale de daglige fornødenheder. Han betalte de store udgifter til hus og bilerne, mens hun betalte resten. De brugte omkring 400.000 kr. om måneden, hvoraf hun brugte mellem 100.000 kr. og 130.000 kr.

Effekterne 8 - 14 forærede han ægtefællen som gaver. Effekt nr. 8 var en lidt forsinket julegave i 2004, som hun først fik i januar 2005. Effekterne 9 - 13 var en fødselsdagsgave i 2007. Han forærede hende egentlig nogle andre smykker, men dem brød hun sig ikke om. Hun byttede dem derfor efterfølgende. Effekt nr. 14 var en gave i anledning af Valentinsdag i 2005. Han gav primært sin kone gaver ved mærkedage.

Ægtefællen arvede effekt nr. 15 fra sin bedstemoder. Han har aldrig gået med ringen og går generelt ikke med smykker.

Deres levevilkår i perioden fra 2004 til 2007 var særdeles gode. De brugte omkring fem mio. kr. om året, hvoraf tre mio. kr. vedrørte forbrug. Pengene kom primært fra hans selskab, ... K/S, som havde en meget stærk økonomi i den periode. Han mener ikke, at det interne no tat af 23. maj 2008 fra Roskilde Bank giver et retvisende billede af selskabet. Dels havde Hans Jørgen Christensen ikke noget at gøre med selskabets engagement i Roskilde Bank, dels var Hans Jørgen Christensen først tiltrådt stillingen i banken, umiddelbart inden notatet blev ud færdiget, og dels vedrørte notatet kun omkring 1/5 af selskabets ejendomme. Det er korrekt, at lejebetalingerne i de ejendomme, som er omtalt i notatet, ikke skabte tilstrækkeligt cash flow til at betale renterne, men det var heller ikke meningen. Ejendommene var i stedet en del af en større omstrukturering i virksomheden, hvor man ønskede at koncentrere sig om det københavnske marked.

Parternes synspunkter

A har gjort gældende, at hun har ejendomsretten til de omhandlede effekter, og at konkurs boet derfor skal udlevere dem til hende i medfør af konkurslovens § 82. Effekterne er uret mæssigt beslaglagt i hendes sommerhus i forbindelse med ransagninger rettet mod hendes ægtefælle. Da der er tale om damesmykker, har det formodningen imod sig, at effekterne skulle tilhøre ægtefællen.

Effekterne 1 - 5 er købt for egne midler, inden hun indgik ægteskab med B. Hun var på erhvervelsestidspunktet i fast arbejde, hvor hun tjente 2.000 USD om måneden, hun havde en opsparing på 20.000 USD, og effekterne var i det lys uden betydelig værdi. Hun er i be siddelse af kvitteringer, som dokumenterer hendes ejendomsret til effekterne 1 - 4. Det er uden betydning, at ikke alle kvitteringer angiver køberens identitet, da dette ikke er normalt. Når henses til den tid, der er forløbet siden erhvervelsen, kan konkursboet i øvrigt ikke stille krav om, at hun fortsat skal være i besiddelse af samtlige kvitteringer.

Effekterne 6 og 7 er købt i 2005 for fællesbomidler. Hun modtog smykkerne som led i sin forsørgelse og ikke som gaver. Effekterne er uden betydelig værdi, og det var sædvanligt mellem ægtefællerne, at hun selv købte smykker som led i sin forsørgelse, navnlig under hensyn til Bs formueforhold.

Effekterne 8 - 14 er købt af B i perioden fra 2005 til 2007 og umiddelbart herefter for æret til hende som lejlighedsgaver i anledning af jul, fødselsdag og Valentinsdag. Der er i forholdet mellem ægtefællerne tale om sædvanlige gaver, der er gyldige uden oprettelse af ægtepagt, da ægtefællerne i denne periode havde en betydelig indkomst. B havde i perioden fra 2005 til 2007 sammenlagt 135,5 mio. kr. til sin rådighed fra ... K/S. Desuden havde han indtægter fra andre selskaber.

Effekt nr. 15 er en damering, som hun har arvet fra sin russiske bedstemoder. Der er ta le om en damering, og det fremgår af vurderingsrapporten af 7. juli 2008, at ringen ikke er dansk produceret. Konkursboet har i øvrigt accepteret at udlevere andre arvestykker, selvom hun heller ikke havde mulighed for at dokumentere sin ejendomsret til disse.

Konkursboet har gjort gældende, at effekterne tilhører konkursboet, da de alle er fundet hos B, og da A ikke har godtgjort, at effekterne tilhører hende. Hvorvidt myndighedernes beslag læggelse af smykkerne var retsmæssig, er i den forbindelse uden betydning.

A har ikke dokumenteret, at hun har købt effekterne 1 - 5 for egne midler, eller at hun har været økonomisk i stand hertil. Det fremgår således ikke af kvitteringerne, hvem disse er udstedt til, ligesom kvitteringerne er utydelige og ikke klart angiver, hvad de omfatter. Des uden synes As navn og adresse at være påført kvitteringen for dameuret af mærket Rolex med en anden håndskrift end den, som har påført beskrivelsen af det købte. A arbejdede som trainee i Danmark og havde en begrænset lønindtægt samt en opsparing på 20.000 USD. Det er i det lys ikke godtgjort, at hun var i stand til for egne midler at købe smykker for mere end 40.000 kr.

Modtagelsen af effekterne 6 og 7 falder ikke ind under den daglige forsørgelse i rets virkningslovens § 2. Bestemmelsen omfatter basale fornødenheder så som tøj, sko, bolig, mad og lignende. Luksussmykker til en samlet værdi af 50.000 kr. er derimod ikke omfattet.

For så vidt angår effekterne 8 - 14 har A ikke godtgjort, at der er tale om sædvanlige lej lighedsgaver, idet disse samlet set repræsenterer meget betydelige værdier også set i forhold til B's indkomst i perioden fra 2005 til 2007. Det følger af retsvirkningslovens § 32, at gaverne er ugyldige uden ægtepagt. Bestemmelsen indeholder to formodningsregler. Dels at over førsler mellem ægtefæller tilsigtes at være gaver, dels at gaverne kræver ægtepagt. Desuden skærpes bevisvurderingen i § 32, når der foreligger en sag mellem modtagerægtefællen og giverægtefællens kreditorer. A har ikke løftet denne skærpede bevisbyrde ved at fremlægge interne og ikkeunderskrevne årsrapporter for ... K/S. I øvrigt var selskabets årsresultater kun positive, fordi værdien af selskabets investeringsejendomme blev opskruet urealistisk. Kassebeholdningen i selskabet var derimod alle år under 10.000 kr. Dette bekræftes af det in terne notat fra Roskilde Bank, som konkluderer, at selskabets økonomi var opbygget på stærkt opskruede ejendomspriser. For så vidt angår effekterne 9 - 13 bør det bemærkes, at ef fekterne blev foræret inden for 17 dage i 2007. Effekterne havde en samlet værdi af 427.000 kr., men i 2007 blev der kun udloddet 320.000 kr. i ... K/S.

Endelig har A ikke godtgjort, at effekt nr. 15 tilhører hende. Ifølge vurderingsrapporten af 7. juli 2008 er der tale om en herrering, og alene det forhold, at ringen antageligt ikke er dansk produceret, godtgør ikke, at ringen tilhører A.

Skifterettens afgørelse

Skifteretten lægger til grund, at effekterne 1 - 15 blev beslaglagt i ægtefællernes sommerhus i Hornbæk den 25. juni 2008. På baggrund af vurderingsrapporten af 7. juli 2008 lægger skifte retten desuden til grund, at effekterne 1 - 14 er damesmykker, og at effekt nr. 15 er et herre smykke.

For så vidt angår effekterne 1 - 4 lægger skifteretten til grund, at smykkerne er erhvervet, inden A indgik ægteskab med B. A har forklaret, at hun erhvervede effekterne i perioden fra den 28. juni 2000 til den 3. oktober 2000. Der er desuden dokumenteret kvitteringer, som ef ter As forklaring vedrører de pågældende effekter. Ifølge kvitteringerne blev effekt nr. 1 erhvervet for 30.000 kr., mens effekterne 3 - 4 blev erhvervet for sammenlagt 2.200 kr. Kvitte ringen, som antageligt vedrører effekt nr. 2, er så utydelig, at det ikke er muligt at læse købe summen. Ifølge vurderingsrapporten af 7. juli 2008 havde effekten en genanskaffelsesværdi på 8.000 kr. A har forklaret, at hun i 2000 tjente 2.000 USD om måneden, og at hun havde en opsparing på omkring 20.000 USD. B har forklaret, at han påbegyndte samlivet med A i sommeren 2000.

Efter oplysningerne om As økonomiske forhold sammenholdt med oplysningerne om effekternes værdi og oplysningerne om, at effekterne er erhvervet efter samlivets påbegyn delse og inden for en ganske kort periode, finder skifteretten det tilstrækkelig godtgjort, at A ikke var i stand til at erhverve effekterne for egne midler. Herefter og således som sagen er forelagt retten, hvorefter der ikke er tale om gaver, findes effekterne at måtte tilhøre kon kursboet.

Vedrørende effekt nr. 5, lægger skifteretten til grund, at smykket er erhvervet, inden A ind gik ægteskab med B. A har forklaret, at hun erhvervede effekten for egne midler i 1999. Der er ikke dokumenteret en kvittering for effekten, men ifølge vurderingsrapporten af 7. juli 2008 havde den en genanskaffelsesværdi på 16.000 kr.

Efter oplysningerne om As økonomiske forhold, oplysningerne om effektens værdi og oplysningerne om, at effekten er erhvervet, inden hun påbegyndte samlivet med B, finder skifteretten det ikke godtgjort, at A ikke var i stand til at erhverve effekt nr. 5 for egne mid ler.

I forhold til effekterne 6 og 7 lægger skifteretten til grund, at A erhvervede effekterne, efter hun havde indgået ægteskab med B, og at hun betalte med et kreditkort, som hørte til ægte fællens bankkonto. Ifølge vurderingsrapporten af 7. juli 2008 havde effekterne en samlet genanskaffelsesværdi på 50.000 kr.

Allerede fordi der er tale om smykker af en betydelig værdi, findes disse ikke at være omfattet af ægtefællernes fælles forsørgelsespligt efter retsvirkningslovens § 2.

For så vidt angår effekterne 8 - 14 lægger skifteretten til grund, at B erhvervede effekterne i henholdsvis 2005 og 2007, at han forærede A effekterne som gaver i anledning af jul, fødselsdag og Valentingsdag, og at der ikke er oprettet ægtepagt mellem ægtefællerne. A modtog effekterne 8 og 14 i 2005. Deres samlede værdi var omkring 340.000 kr. I 2007 modtog hun ef fekterne 9 - 13. Deres samlede værdi var omkring 427.000 kr. B har forklaret, at ægtefællernes årlige omkostninger i perioden androg omkring fem mio. kr., hvoraf tre mio. kr. vedrørte forbrug. Der er fremkommet oplysninger om Bs formuemæssige forhold i form af en afgørel se fra SKAT og i form af interne årsrapporter for ... K/S.

I medfør af retsvirkningslovens § 32 påhviler det modtagerægtefællen at godtgøre, at en gave er gyldig over for giverægtefællens kreditorer uden oprettelse af ægtepagt. Efter de fremkomne oplysninger finder skifteretten ikke, at A har godtgjort tilstrækkeligt, at B havde indkomstforhold, der kunne berettige gaver af den størrelse, som sagen angår. Skifteretten har herved lagt vægt på, at oplysningerne om den økonomiske udvikling i ... K/S ikke i sig selv dokumenterer, at B's formueforhold var af en sådan karakter, at gaverne stod i rimeligt forhold til hans kår. Skifteretten har desuden lagt vægt på, at de positive årsresultater i ... K/S i høj grad var baseret på opskrivning af selskabets investeringsejendomme, hvorimod selskabets kassebeholdning ikke oversteg 10.000 kr. i perioden. Endelig har skifteretten - for så vidt angår effekterne 9 - 13 - lagt vægt på, at gavernes værdi oversteg den årlige udlod ning i ... K/S.

Endelig finder skifteretten det godtgjort, at effekt nr. 15 tilhører B. Skifteretten har herved lagt vægt på, at der er tale om en herrering, som er beslaglagt i ægtefællernes sommerhus, og oplysningerne om at ringen antagelig ikke er dansk produceret, findes ikke i sig selv at ude lukke, at ringen tilhører B.

Ved fastsættelsen af omkostninger er der taget hensyn til sagens resultat, sagens omfang, herunder at der er tale om to søgsmål, som er behandlet i forbindelse med hinanden, samt til den medgåede tid.

Thi kendes for ret:

B under konkurs tilpligtes at anerkende A's separatistrettighed til effekt nr. 5.

B under konkurs frifindes for så vidt angår de resterende effekter.

I sagsomkostninger skal A inden 14 dage betale 37.500 kr. til B under konkurs. Beløbet for rentes efter rentelovens § 8 a.

Rasmus Krogh Pedersen

(Sign.) ___ ___ ___ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»