Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM
afsagt tirsdag den 18. december 2018

Sag BS-10712/2018-HJR

(2. afdeling)

Coop Danmark A/S

mod

Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab

I tidligere instanser er afsagt dom af Boligretten i København den 21. marts 2017 og af Østre Landsrets 12. afdeling den 21. september 2017.

Påstande

Appellanten, Coop Danmark A/S, har nedlagt påstand om stadfæstelse af bolig- rettens dom, således at indstævnte, Ejendomsselskabet Ryesgade Kommandit- aktieselskab, skal anerkende, at den huslejeforhøjelse, denne har varslet over for Coop Danmark den 21. juni 2016, er en nullitet og ingen retsvirkning har.

Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab har påstået stadfæstelse af landsrettens dom om frifindelse af selskabet.

Højesterets begrundelse og resultat

Da parterne foretog ændringen af lejekontraktens § 6 i 1980, fandtes bestemmel- sen om udlejers adgang til at kræve lejen forhøjet begrundet i det lejedes værdi i § 47 i dagældende lejelov (lov nr. 237 af 8. juni 1979 om leje).

page1image1891254960

Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, som landsretten har anført, stadfæster Højesteret dommen.

THI KENDES FOR RET:

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Coop Danmark A/S betale 55.000 kr. til Ejendomsselskabet Ryesgade Kommanditaktieselskab.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter afsigelsen af denne højesteretsdom og forrentes efter rentelovens § 8 a

 


Hvornår kan udlejer opsige et erhvervslejemål?

Udlejers muligheder for at opsige et erhvervslejemål er som udgangspunkt meget begrænsede. Det er derfor ...»

Ophævelse af erhvervslejemål - hvad sker der når erhvervslejemålet er blevet ophævet?

En ophævelse af et erhvervslejemål medfører, at lejeren straks skal fraflytte erhvervslejemålet og stille ...»

Ophævelse

Ophævelse medfører, at en erhvervslejekontrakten tilintetgøres og at erhvervslejeren straks skal fraflytte ...»

Goodwill

Goodwill Goodwill er den værdi som en igangværende virksomhed repræsenterer, der ikke udgør fast ejendom, ...»

Udlejer havde ikke ved aftale om pristalsregulering af lejen givet afkald på at kræve lejeregulering til markedsleje

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. december 2018 Sag BS-10712/2018-HJR (2. afdeling) Coop ...»

Manglende istandsættelse af erhvervslejemål men udlejer havde ikke lidt tab

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. november 2018 Sag BS-13497/2018-HJR (2. afdeling) BC Ejendomme, ...»

Vi er medlemmer af